Wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków od 6 maja

Redakcja KtoMaLek.pl 2020-05-06 10:31
Wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

W Polsce stopniowo znoszone są ograniczenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Kolejnym etapem w tym procesie jest przywrócenie działalności żłobków i przedszkoli, które mogą zacząć działać już od 6 maja. Wokół tematu narosło wiele kontrowersji oraz pytań związanych z organizacją opieki nad tak małymi dziećmi w dobie pandemii. Dlatego Główny Inspektorat Sanitarny wydał szereg zaleceń dla tych placówek. Jak będzie wyglądać opieka nad maluchami?

Stopniowe przywracanie normalności

Pod koniec kwietnia Minister Zdrowia wraz z Premierem poinformowali o tym, że Polska może już wkraczać w drugi etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Od 4 maja, nadal w ograniczonym zakresie, zaczęły działać galerie handlowe, a także hotele i inne obiekty noclegowe. Pracę wznowiły także niektóre placówki kulturalne. Ponadto, ponownie mogą być przeprowadzane zabiegiu rehabilitacyjne u osób wymagających tej formy opieki zdrowotnej.

Kolejną zmianą jest przywrócenie działalności żłobków i przedszkoli, aby umożliwić części rodziców powrót do pracy. Temat ten spotkał się z dużym odzewem społecznym, rodząc wiele pytań i słusznych wątpliwości. Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci oraz ich opiekunów Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Liczebność grup i wielkość pomieszczeń ograniczone

Zgodnie z zaleceniami GIS, jedna grupa dzieci powinna liczyć maksymalnie 12 dzieci, nad którymi opiekę powinni sprawować ci sami opiekunowie. W uzasadnionych przypadkach liczebność grupy może się zwiększyć, ale nie więcej niż o 2 dzieci. Maluchy powinny przebywać w wyznaczone i stałej sali, a minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy oraz zajęć nie powinna być mniejsza niż 4m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.

WAŻNE!

Do wspomnianej przestrzeni nie wlicza się pomieszczeń, takich jak: kuchnia, stołówka, pomieszczenia pomocnicze i higienicznosanitarne. Co więcej, nie należy sumować powierzchni wszystkich sal dla dzieci i przeliczać łącznej wartości na limit miejsc. Ponadto, wyliczając powierzchnię należy uwzględnić meble oraz pozostałe sprzęty, które się w niej znajdują.

Przyprowadzanie dziecka do placówki – jak powinno przebiegać?

Wraz ze szczególnymi zasadami działania żłobków i przedszkoli, zmieniają się również niektóre zasady dotyczące przyprowadzania i przebywania dzieci w placówkach.

Opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają dzieci z placówki, powinni zachować dystans społeczny (wynoszący minimum 2 metry) wobec pracowników oraz innych dzieci i rodziców. Wchodząc do placówki należy przestrzegać zasady "jeden rodzic z dzieckiem", pamiętając o wszystkich środkach ostrożności, jak zachowanie dystansu, zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk. Rodzice mogą wchodzić jedynie do przestrzeni wspólnej, aby maksymalnie ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce.

Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywają osoby na kwarantannie, nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

Nowe zasady działalności placówek

W placówce opiekunowie dzieci powinni zachować między sobą dystans, wynoszący minimum 1,5 metra. Personel kuchenny pracujący w placówce nie powinien kontaktować się zarówno z opiekunami i dziećmi. Do żłobków i przedszkoli mogą przychodzić wyłącznie zdrowe dzieci. Maluchy nie powinny zabierać ze sobą do placówki zabawek oraz innych niepotrzebnych przedmiotów. Placówki powinny zapewnić taką organizację pracy, by poszczególne grupy dzieci nie stykały się ze sobą.

Sale, w których przebywają dzieci, zaleca się wietrzyć co najmniej raz na godzinę, najlepiej w trakcie przerwy. Zaleca się również, by dzieci często przebywały na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, oczywiście z zachowaniem odpowiedniej odległości oraz zmianowości grup. Nie należy jednak organizować wyjść do parku czy pobliskich terenów zielonych. Z sal, w których przebywają dzieci, należy usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie da się uprać lub zdezynfekować. Wszelkie przybory sportowe oraz inne sprzęty należy dokładnie czyścić. Podobnym zasadom podlegają sprzęty na placu zabaw.

W placówce powinien znajdować się przynajmniej jeden termometr, a opiekunowie muszą uzyskać zgodę od rodziców na pomiary temperatury ciała dziecka.

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń

Przed wejściem do żłobka lub przedszkola placówka powinna udostępnić płyn dezynfekujący do rąk wraz z informacją o obowiązkowej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe, które wchodzą do placówki. Opiekunowie powinni przypilnować, by dzieci regularne myły ręce, szczególnie po wejściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z zabawy na świeżym powietrzu.

Toalety powinny być na bieżąco dezynfekowane, tak samo ciągi komunikacyjne oraz powierzchnie dotykowe. 

Zasady działania stołówek w żłobkach i przedszkolach

Nowe zasady obejmują także stołówki oraz pracę w kuchni. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej w systemie zmianowym, aby uniknąć kontaktu poszczególnych grup dzieci. Blaty stołów i poręcze krzeseł powinny być czyszczone po każdej grupie maluchów. Sztućce i wielorazowe naczynia należy myć w zmywarce w temperaturze minimum 60 °C lub wyparzać. Podczas pracy w kuchni zaleca się szczególną ostrożność, utrzymanie wysokiej higieny oraz regularną dezynfekcję stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje na temat działalności placówek oraz rekomendacje dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu dostępne są na stronie GIS.

Źródło: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Autor

Redakcja KtoMaLek.pl - Zespół redakcyjny KtoMaLek.pl tworzą doświadczeni farmaceuci, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematyki zdrowotnej. Doświadczenie zdobyte w zawodzie oraz wiedza uzyskana podczas studiów farmaceutycznych, pozwalają na tworzenie merytorycznych treści zgodnych z EBM (and. Evidence-based Medicine), opartych na rzetelnych źródłach — aktualnych badaniach naukowych, branżowych podręcznikach i książkach. Za praktyką podążają również pasja i niesłabnąca chęć do poszerzania wiedzy oraz dzielenia się nią z pacjentami. Dzięki temu użytkownicy otrzymują dostęp do ciekawych i angażujących materiałów edukacyjnych.

Zobacz wszystkie artykuły Redakcja KtoMaLek.pl


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów