Dostępny w ponad połowie aptek

 

Monkasta tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl. | 4 blist.po 7 szt.

od 0 , 00  do 26 , 01

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko
Substancja czynna: Montelukastum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Monkasta cena

26,01Opis produktu Monkasta

Kiedy stosujemy lek Monkasta?

Produkt leczniczy Monkasta wskazany jest jako lek pomocniczy w leczeniu astmy u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z astmą przewlekłą łagodną do umiarkowanej, u których nie udaje się uzyskać wystarczającej kontroli objawów astmy wziewnymi kortykosteroidami, i u których, doraźnie stosowanie krótko działających beta-agonistów nie daje wystarczającej klinicznej kontroli objawów astmy. U pacjentów z astmą, u których produkt leczniczy Monkasta jest stosowany w leczeniu astmy, może on również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Produkt leczniczy Monkasta jest również wskazany w zapobieganiu astmie u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, u których dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.


Jaki jest skład leku Monkasta?

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg montelukastu (w postaci montelukastu sodowego).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 81,94 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Monkasta?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.


Monkasta – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania montelukastu, sklasyfikowano pod

względem częstości występowania w następujące grupy:

Bardzo często (> =1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Montelukast był oceniany w następujących badaniach klinicznych:

- 10 mg tabletki powlekane u około 4 000 pacjentów w wieku 15 lat i starszych z astmą,

- 10 mg tabletki powlekane u około 400 pacjentów w wieku 15 lat i starszych z astmą i z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,

- 5 mg tabletki do rozgryzania i żucia u 1750 dzieci w wieku od 6 do 14 lat z astmą.

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem leku były zgłaszane często u pacjentów z astmą, leczonych montelukastem i występowały częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów

Dorośli pacjenci i młodzież w wieku 15 lat i starsza

(dwa badania 12-tygodniowe; n=795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat

(jedno badanie 8-tygodniowe; n=201)

(dwa badania 56-tygodniowe; n=615)

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Bóle głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha

Profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego stosowania (do 2 lat u osób dorosłych i do 6 miesięcy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat) w ramach badań klinicznych u ograniczonej liczby pacjentów.

Doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu wymienione są w poniższej tabeli zgodnie z klasyfikacją układów i narządów z uwzględnieniem terminologii właściwej dla działań niepożądanych. Częstość działań niepożądanych określono na podstawie odpowiednich badań klinicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia

Bardzo często

Zakażenie górnych dróg

pasożytnicze

Oddechowych*

Zaburzenia krwi i układu

Rzadko

Zwiększona skłonność do

chłonnego

krwawień

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja

Bardzo rzadko

Nacieki eozynofilowe w wątrobie

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Zaburzenia snu, w tym koszmary senne, bezsenność, somnambulizm, drażliwość, lęk, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogie nastawienie, depresja

Rzadko

Drżenie

Bardzo rzadko

Omamy, dezorientacja, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze)

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Zawroty głowy, senność, parestezja, hipoestezja, napady drgawkowe

Zaburzenia serca

Rzadko

Kołatanie serca

Zaburzenia układu

Niezbyt często

Krwawienie z nosa

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

Zespół Churga-Strauss (ang. Churg-Strauss Syndrome, CSS), patrz punkt 4.4

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka{, nudności!, wymioty{

Niezbyt często

Suchość w jamie ustnej, niestrawność

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT)

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby (w tym cholestatyczne, wątrobowokomórkowe oraz uszkodzenie wątroby o mieszanej etiologii)

Zaburzenia skóry i tkanki

Często

Wysypka{

podskórnej

Niezbyt często

Siniaczenie, pokrzywka, świąd

Rzadko

Obrzęk naczynioruchowy

Bardzo rzadko

Rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w

Często

Gorączka!

miej scu podania

Niezbyt często

Osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk

*Działanie niepożądane zgłaszane jako bardzo częste zarówno u pacjentów leczonych montelukastem, jak i u pacjentów otrzymujących placebo w badaniach klinicznych. {Działanie niepożądane zgłaszane jako częste zarówno u pacjentów leczonych montelukastem, jak i u pacjentów otrzymujących placebo w badaniach klinicznych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl


Monkasta - dawkowanie leku

Dawkowanie

Ogólne zalecenia

Terapeutyczny wpływ produktu leczniczego Monkasta na parametry kontroli astmy widoczny jest w pierwszej dobie od rozpoczęcia leczenia.

Produkt leczniczy Monkasta można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.

Pacjentom należy zalecić kontynuowanie przyjmowania produktu leczniczego Monkasta zarówno wtedy, gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak również w okresach zaostrzenia astmy.

Produktu leczniczego Monkasta nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, montelukast.

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawkowanie jest takie samo zarówno dla pacjentów płci męskiej, jak i żeńskiej.

Leczenie produktem leczniczym Monkasta a inne metody leczenia astmy

Produkt leczniczy Monkasta można dołączyć do dotychczas stosowanego schematu leczenia.

Leczenie beta-agonistami: Produkt leczniczy Monkasta może być włączony do leczenia pacjentów, u których astma nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą krótko działającego beta-agonisty przyjmowanego doraźnie. Jeśli reakcja kliniczna jest wyraźna (zazwyczaj po pierwszej dawce), u pacjenta można ograniczyć doraźne stosowanie krótko działającego beta-agonisty.

Kortykosteroidy wziewne: Produkt leczniczy Monkasta można stosować jako lek pomocniczy u pacjentów, u których stosowanie innych leków, takich jak wziewne kortykosteroidy, nie zapewnia odpowiedniej kontroli astmy. Nie należy nagle zastępować wziewnych kortykosteroidów produktem leczniczym Monkasta (patrz punkt 4.4).

Inne dostępne moce i postaci farmaceutyczne

Tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Sposób podawania

Dawką dla dorosłych pacjentów i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z astmą lub z astmą i występującym jednocześnie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa jest jedna tabletka 10 mg na dobę, przyjmowana wieczorem.


Monkasta – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy poinformować pacjentów, że montelukastu w postaci doustnej nie wolno stosować w leczeniu ostrych napadów astmy, i w takim przypadku powinni mieć łatwy dostęp do zwykle stosowanego przez nich ?doraźnie" odpowiedniego leku. W razie ostrego napadu astmy, należy zastosować krótko działającego beta-agonistę w postaci wziewnej. Jeśli konieczne jest zastosowanie więcej niż zwykle inhalacji krótko działającego wziewnego beta-agonisty, pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Montelukastem nie należy zastępować kortykosteroidów wziewnych lub doustnych.

Brak danych wskazujących na możliwość zmniejszenia dawki kortykosteroidów doustnych podczas równoczesnego stosowania montelukastu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych lekami przeciwastmatycznymi, w tym montelukastem, może wystąpić układowa eozynofilia, czasem z klinicznymi objawami zapalenia naczyń, odpowiadającymi zespołowi Churga-Strauss, często leczonemu kortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki te zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia doustnymi kortykosteroidami. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonistów receptora leukotrienowego jest związane z wystąpieniem zespołu Churga-Strauss. Lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na występujące u pacjentów takie objawy, jak

eozynofilia, wysypka związana z zapaleniem naczyń, zaostrzenie objawów płucnych, powikłania sercowe i (lub) neuropatia. Pacjentów, u których wystąpią takie objawy, należy ponownie zbadać, a zastosowany u nich schemat leczenia poddać ocenie.

U pacjentów z astmą i z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, pomimo leczenia montelukastem, należy nadal unikać stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Ważnie informacje o niektórych składnikach produktu leczniczego

Monkasta zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.


Przyjmowanie leku Monkasta w czasie ciąży

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub rozwój zarodka i płodu.

Ograniczona liczba danych z dostępnych baz danych dotyczących stosowania montelukastu w czasie ciąży nie wskazuje na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem montelukastu a występowaniem wad rozwojowych (np. wad kończyn), które rzadko zgłaszano na całym świecie po wprowadzeniu leku do obrotu.

Produkt leczniczy Monkasta można stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

W badaniach na szczurach wykazano, że montelukast przenika do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego.

Produkt leczniczy Monkasta można stosować u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.


Charakterystyka produktu leczniczego Monkasta

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Monkasta

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 11 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 4,79 zł.

Montelukast Aurovitas interakcje ulotka tabletki powlekane 10 mg 28 tabl.

Montelukast Aurovitas

tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

21,22 zł


Montelukast Medreg interakcje ulotka tabletki powlekane 10 mg 28 tabl.

Montelukast Medreg

tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,45 zł


Montelukast Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 10 mg 28 tabl.

Montelukast Bluefish

tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,07 zł


Asmenol interakcje ulotka tabletki powlekane 10 mg 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

Asmenol

tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,25 zł


Montelukast Sandoz interakcje ulotka tabletki powlekane 10 mg 28 tabl.

Montelukast Sandoz

tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,25 zł


Romilast interakcje ulotka tabletki powlekane 10 mg 28 tabl.

Romilast

tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,42 zł


Orilukast interakcje ulotka tabletki 10 mg 28 tabl.

Orilukast

tabletki | 10 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,65 zł


Promonta 10 mg interakcje ulotka tabletki powlekane 10 mg 28 tabl.

Promonta 10 mg

tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

26,34 zł


Astmodil interakcje ulotka tabletki powlekane 10 mg 28 tabl.

Astmodil

tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

27,02 zł


Astmodil interakcje ulotka tabletki powlekane 10 mg 28 tabl. | pojem.

Astmodil

tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl. | pojem.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

27,02 zł


Milukante interakcje ulotka tabletki powlekane 10 mg 28 tabl. | 4 blist.po 7 szt.

Milukante

tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl. | 4 blist.po 7 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

29,61 zł


Interakcje Monkasta z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Monkasta z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Monkasta


Grupy

  • Leki przeciwastmatyczne i stosowane w POChP

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.