Ventolin interakcje ulotka płyn do inhalacji z nebulizatora 2 mg/ml 20 amp. po 2.5 ml

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Ventolin płyn do inhalacji z nebulizatora | 2 mg/ml | 20 amp. po 2.5 ml

od 0 , 00  do 19 , 58

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+ | Ciąża
Substancja czynna: Salbutamolum
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED

Ventolin cena

19,58

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Ventolin?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Ventolin

Kiedy stosujemy lek Ventolin?

Ostry, ciężki napad astmy oskrzelowej (stan astmatyczny).

Stany skurczowe oskrzeli nie poddające się zwykle stosowanym metodom leczenia.


Jaki jest skład leku Ventolin?

1 ml płynu do inhalacji z nebulizatora zawiera 2 mg Salbutamolum (salbutamolu) w postaci salbutamolu siarczanu.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ventolin?

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu.

Chociaż salbutamol podawany dożylnie lub sporadycznie w tabletkach jest stosowany w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu, niepowikłanemu przez łożysko przodujące, krwawienie wczesnoporodowe lub zatrucie ciążowe, salbutamolu w postaci inhalacji nie należy stosować w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu.

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora jest przeciwwskazany w przypadku poronienia zagrażającego.


Ventolin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (> =1/10), często (> = 1/100 i < 1/10), niezbyt często (> = 1/1000 i < 1/100), rzadko (> =1/10 000 i < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze doniesienia. Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często pochodziły z badania klinicznego. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko pochodziły z doniesień spontanicznych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia krwi i zapaść.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Stosowanie leków pobudzających receptory beta2-adrenergiczne może powodować znaczne zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Bardzo rzadko: kwasica mleczanowa.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania kwasicy mleczanowej, związanej ze stosowaniem krótko działających beta-agonistów w dużych dawkach terapeutycznych dożylnie lub w nebulizacji, szczególnie u pacjentów z ciężkim zaostrzeniem astmy.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: drżenie mięśni szkieletowych, bóle głowy.

Bardzo rzadko: nadmierna pobudliwość.

Zaburzenia serca

Często: tachykardia.Niezbyt często: kołatanie serca.

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe).

Częstość nieznana: niedokrwienie mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: paradoksalny skurcz oskrzeli.

Podobnie jak w przypadku innych leków wziewnych, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. W takiej sytuacji niezwłocznie należy przerwać podawanie produktu leczniczego Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora i podać inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela. Należy ocenić stan pacjenta i, jeśli to konieczne, zastosować inne leczenie.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: kurcze mięśni.


Ventolin - dawkowanie leku

Dawka leku zależy od nasilenia i rodzaju choroby.

Zazwyczaj wystarczające jest jednorazowe podanie dawki 2,5 mg salbutamolu. W niektórych przypadkach może być potrzebne zwiększenie dawki do 5 mg salbutamolu. Dawkę można powtórzyć do 4 razy na dobę. U osób dorosłych większe dawki - do 40 mg mogą być stosowane jedynie w warunkach szpitalnych w leczeniu stanu astmatycznego i innych postaci ostrych stanów skurczowych oskrzeli.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u niemowląt i dzieci poniżej 18 miesiąca życia nie zostały jak dotąd w pełni potwierdzone.

Ze względu na możliwość wystąpienia przemijającej hipoksemii należy rozważyć zastosowanie tlenoterapii.

Sposób stosowania:

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego.

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora przeznaczony jest do inhalacji za pomocą nebulizatorów elektrycznych.

Po przecięciu blistra foliowego nożyczkami, należy wyjąć połączone ampułki i oddzielić jedną z nich. Przez przekręcenie wzdłuż osi otworzyć ampułkę z lekiem. Płyn jest gotowy do inhalacji, nie musi być rozcieńczany.

Inhalacja trwa do 10 minut. Jeśli przewidziany jest dłuższy czas nebulizacji, to płyn można dodatkowo rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu.
Niezużyty płyn należy wylać z nebulizatora.

W zależności od budowy nebulizatora - aerozol może wydobywać się z urządzenia na zewnątrz. Z tego powodu nie należy wykonywać inhalacji z nebulizatora w pomieszczeniach zamkniętych, bez możliwości ich przewietrzenia. Dotyczy to szczególnie sal chorych w szpitalu, gdzie niejednokrotnie kilku pacjentów używa nebulizatorów jednocześnie.


Ventolin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora jest przeznaczony wyłącznie do stosowania
wziewnego, nie należy podawać go dożylnie ani doustnie.

Leków rozszerzających oskrzela nie należy stosować jako jedynych lub podstawowych preparatów w
leczeniu pacjentów z ciężkim lub niestabilnym przebiegiem astmy. Tacy pacjenci wymagają starannej
opieki medycznej, wraz z oceną czynności układu oddechowego ze względu na ryzyko wystąpienia
ciężkiego napadu astmy, a nawet śmierci. W takim przypadku należy rozważyć zastosowanie
maksymalnych zalecanych dawek kortykosteroidów podawanych wziewnie i (lub) dołączyć
kortykosteroidy podawane doustnie.

Pacjenci leczeni w domu produktem leczniczym Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora powinni być
poinformowani, że jeżeli odpowiedź na dotychczas stosowaną dawkę zmniejszyła się, albo wcześniej
obserwowany czas działania leku skraca się, to powinni niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Zwiększenie dawki lub częstości stosowania, ze względu na większe ryzyko wystąpienia objawów
niepożądanych, dopuszczalne jest jedynie pod nadzorem lekarza.

Pacjenci leczeni produktem leczniczym Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora mogą otrzymywać
również inne krótko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela w celu złagodzenia objawów.

Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, w szczególności krótko działających p2-agonistów
stosowanych wziewnie w celu złagodzenia objawów wskazuje na pogorszenie kontroli astmy. Jeżeli
krótko działające leki rozszerzające oskrzela są mniej skuteczne lub jeżeli konieczne jest stosowanie
więcej inhalacji niż zazwyczaj, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. W takiej sytuacji należy
ocenić stan pacjenta i rozważyć zwiększenie dawki stosowanych leków przeciwzapalnych (np.
zwiększenie dawki kortykosteroidów wziewnych lub okresowe podawanie kortykosteroidów
doustnych).

Ciężkie zaostrzenia astmy należy leczyć zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami.

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora należy ostrożnie stosować u pacjentów,
którzy uprzednio otrzymywali duże dawki innych leków sympatykomimetycznych.

Stosowanie p2-agonistów, zwłaszcza pozajelitowo lub w inhalacji z nebulizatora może powodować
potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególna ostrożność zalecana jest w przypadkach ostrej, ciężkiej
astmy, ponieważ niedotlenienie tkanek i narządów oraz jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny,
steroidami i lekami moczopędnymi mogą nasilać hipokaliemię. W takich sytuacjach należy kontrolować
stężenie potasu w surowicy krwi.

Salbutamol, tak jak inni agoniści receptora (3-adrenergicznego, może powodować przemijające
zaburzenia metaboliczne, takie jak zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Pacjenci z cukrzycą mogą
mieć trudności z wyrównaniem zwiększenia stężenia glukozy we krwi, u niektórych odnotowano
rozwój kwasicy ketonowej. Równoczesne stosowanie kortykosteroidów może nasilać to działanie.

Opisywano przypadki wystąpienia ostrej jaskry z zamkniętym kątem u pacjentów, którzy w inhalacji z
nebulizatora otrzymywali salbutamol i bromek ipratropium. Takie leczenie skojarzone należy stosować
ostrożnie, a pacjent powinien być poinformowany o konieczności ochrony oczu przed kontaktem z
lekiem.

U pacjentów z tyreotoksykozą salbutamol należy stosować z ostrożnością.

Po zastosowaniu leków sympatykomimetycznych, w tym salbutamolu jest obserwowane działanie na
układ krążenia. Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz
dane literaturowe o rzadkich przypadkach występowania niedokrwienia mięśnia sercowego związanego
ze stosowaniem salbutamolu. Pacjenci ze współistniejącą ciężką chorobą serca w wywiadzie (np.
choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, ciężka niewydolność serca), którzy otrzymują
salbutamol, powinni być ostrzeżeni, żeby zgłaszali się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w
klatce piersiowej lub innych objawów sugerujących zaostrzenie choroby serca. Szczególną uwagę
należy zwrócić na objawy, takie jak duszność i ból w klatce piersiowej, które mogą wynikać z zaburzeń
dotyczących serca lub układu oddechowego.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania kwasicy mleczanowej, związanej ze stosowaniem
krótko działających B-agonistów w dużych dawkach terapeutycznych dożylnie lub w nebulizacji,
szczególnie u pacjentów z ciężkim zaostrzeniem astmy (patrz punkt 4.8.). Zwiększenie stężenia
mleczanów może prowadzić do wystąpienia duszności i hiperwentylacji wyrównawczej, które mogą być
błędnie zinterpretowane jako objaw nieskutecznego leczenia astmy i mogą prowadzić do niewłaściwego
zwiększenia dawki krótko działających B-agonistów. Zaleca się kontrolowanie, czy u pacjentów nie
występuje zwiększone stężenie mleczanów w surowicy i czy w konsekwencji tego nie rozwijają się
objawy kwasicy metabolicznej.


Przyjmowanie leku Ventolin w czasie ciąży

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu. Tak jak w przypadku większości leków, niewiele jest dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania salbutamolu u kobiet we wczesnym okresie ciąży, ale w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach z zastosowaniem bardzo dużych dawek wykazano pewne działanie uszkadzające płód.

Ponieważ salbutamol prawdopodobnie wydziela się z mlekiem matki, stosowanie salbutamolu u kobiet karmiących piersią wymaga szczególnej rozwagi. Nie wiadomo, czy salbutamol wykazuje szkodliwe działanie na noworodka, więc jego stosowanie u kobiet karmiących piersią powinno być ograniczone do przypadków, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla dziecka.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.