Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

od 0 , 00  do 23 , 79

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
Podmiot odpowiedzialny: AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas cena

23,79Opis produktu Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas

Kiedy stosujemy lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas wskazany jest do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych:

• ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

• ostre zapalenie ucha środkowego;

• zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

• pozaszpitalne zapalenie płuc;

• zapalenie pęcherza moczowego;

• odmiedniczkowe zapalenie nerek;

• zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;

• zakażenia kości i stawów, szczególnie zapalenie kości i szpiku.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.


Jaki jest skład leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

Każda tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny (w postaci amoksycyliny trójwodnej) oraz 125 mg kwasu klawulanowego (w postaci potasu klawulanianu, rozcierka).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 0,60 mg sodu.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

• Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 

• Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (tj. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam).

• Wystąpienie w przeszłości żółtaczki i (lub) zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy.


Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dawki są wyrażone w odniesieniu do zawartości amoksycyliny z kwasem klawulanowym z wyjątkiem określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.

Określając dawkę produktu Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas do stosowania w leczeniu poszczególnych zakażeń należy brać pod uwagę:

• przewidywane patogeny i ich prawdopodobną wrażliwość na leki przeciwbakteryjne;

• ciężkość i umiejscowienie zakażenia;

• wiek, masę ciała i czynność nerek pacjenta, jak podano poniżej.

W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy produktów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym, tj. takich, które dostarczają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji.

W przypadku dorosłych i dzieci o masie ciała ≥40 kg ta postać produktu leczniczego Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas stosuje się dobową dawkę 1750 mg amoksycyliny i 250 mg kwasu klawulanowego przy podawaniu dwa razy na dobę, dawkę dobową wynoszącą 2625 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego przy podawaniu trzy razy na dobę. U dzieci o masie ciała < 40 kg ta postać produktu Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas stosowana według poniższych zaleceń zapewnia maksymalną dawkę dobową 1000 do 2800 mg amoksycyliny i 143 do 400 mg kwasu klawulanowego. Jeśli stwierdzi się, że jest konieczne zastosowanie większej dobowej dawki amoksycyliny, zaleca się zastosowanie innej postaci produktu zawierającego amoksycylinę z kwasem klawulanowym, aby uniknąć niepotrzebnego podawania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego.

Czas trwania leczenia należy określa na podstawie odpowiedzi pacjenta na leczenie. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymagają dłuższego okresu leczenia. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta.

Zalecane dawki: 

dawka podstawowa (dla wszystkich wskazań): 875 mg/125 mg dwa razy na dobę.

dawka wyższa (szczególnie w przypadku infekcji, takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, infekcje dolnych dróg oddechowych i infekcje dróg moczowych): 875 mg/125 mg trzy razy na dobę.

Dzieci o masie ciała < 40 kg

Leczenie dzieci może być prowadzone z zastosowaniem produktu Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas w postaci proszku do sporządzania zawiesiny.

Zalecane dawki:

• (25 mg amoksycyliny + 3,6 mg kwasu klawulanowego)/kg mc. na dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc. na dobę podawane w dwóch dawkach podzielonych;

• dawki do (70 mg + 10 mg)/kg mc. na dobę podawane w dwóch dawkach podzielonych można rozważać w zakażeniach takich, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych.

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg)/kg mc. na dobę produktu Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas zawierającego amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1.

Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania dawek produktów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy, nie jest możliwe przedstawienie zaleceń w tej populacji.

Pacjenci w podeszłym wieku

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Zaburzenie czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CrCl) większym niż 30 ml/min.

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min, nie jest zalecane stosowanie produktów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1, ze względu na brak zaleceń dotyczących możliwości dostosowania dawki.

Zaburzenie czynności wątroby

Należy zachować ostrożność podczas dawkowania, kontrolując regularnie czynność wątroby.

Sposób podawania

Produkt Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas jest przeznaczony do podawania doustnego. Przyjmować na początku posiłku, aby zminimalizować potencjalną nietolerancję żołądkowo-jelitową.


Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu, dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny lub inne antybiotyki beta-laktamowe.

Notowano występowanie ciężkich reakcji uczuleniowych (w tym w tym anafilaktoidalnych i ciężkich niepożądanych reakcji skórnych), w sporadycznych przypadkach zakończonych zgonem, u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny oraz u osób z chorobami atopowymi. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna należy przerwać leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym i wdrożyć inny odpowiedni sposób leczenia.

Jeśli jest pewne, że przyczyną zakażenia są drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć zamianę stosowanego leku złożonego zawierającego amoksycylinę z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Zastosowanie produktu Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas nie jest właściwe w przypadku wysokiego ryzyka, że zmniejszona wrażliwość lub oporność przypuszczalnego drobnoustroju na antybiotyki beta-laktamowe nie jest wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. Tego produktu nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae oporne na penicylinę.

Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki .

Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, jeśli podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ u pacjentów z mononukleozą zakaźną stwierdzono związek pomiędzy występowaniem odropodobnej wysypki a zastosowaniem amoksycyliny.

Podawanie allopurynolu w czasie leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Długotrwałe stosowanie może czasami powodować rozwój drobnoustrojów niewrażliwych na ten lek.

Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występujący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP, ang. acute generalised exanthemous pustulosis). Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie produktu Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas i jest przeciwwskazane wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zdarzenia dotyczące wątroby notowano przeważnie u pacjentów płci męskiej i u osób w podeszłym wieku i mogą być związane z przedłużającym się leczeniem. Te zdarzenia bardzo rzadko notowano u dzieci. We wszystkich grupach pacjentów objawy przedmiotowe i podmiotowe zwykle pojawiają się podczas lub tuż po zakończeniu leczenia, ale w niektórych przypadkach mogą nie być widoczne przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Są one zwykle przemijające. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być ciężkie, w skrajnie rzadkich przypadkach notowano zgony. Prawie zawsze występowały one u pacjentów z ciężkim schorzeniem podstawowym lub jednocześnie przyjmujących inne leki o znanym możliwym działaniu na wątrobę.

Podczas stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, opisywano występowanie związanego z antybiotykiem zapalenia jelita grubego, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli wystąpi zapalenie jelita grubego związane z antybiotykiem, należy natychmiast odstawić amoksycylinę z kwasem klawulanowym, przeprowadzić badanie lekarskie pacjenta i wdrożyć odpowiednie leczenie. W tej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit.

W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

U pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużanie czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi należy prowadzić odpowiednie kontrole. Może być konieczna modyfikacja dawek leków przeciwzakrzepowych w celu utrzymania właściwego zmniejszenia krzepliwości krwi.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować do stopnia niewydolności.

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wydalanego moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię, szczególnie podczas leczenia parenteralnego. Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny, zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, aby zminimalizować możliwość wytrącania kryształów amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym, należy regularnie sprawdzać drożność cewnika.

Jeśli w czasie leczenia amoksycyliną oznacza się glukozę w moczu, zaleca się użycie metody enzymatycznej z zastosowaniem oksydazy glukozowej, ponieważ zastosowanie nieenzymatycznych metod oznaczania glukozy może prowadzić do występowania fałszywie dodatnich wyników.

Zawartość kwasu klawulanowego w produkcie Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadząc do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa.

Odnotowywano pozytywne wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA, wykrywającego grzyby z rodzaju kropidlaków ( Aspergillus ) u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym, u których nie stwierdzono później zakażenia grzybami z rodzaju Aspergillus . Stwierdzono reakcje krzyżowe polisacharydów i polifuranoz niepochodzących z grzybów Aspergillus z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Z tego względu interpretację pozytywnych wyników testu u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy dokonywać uważnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi.


Zamienniki leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 19 zamienników.

Amylan interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amylan

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,79 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,84 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,64 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,42 zł


Co-amoxiclav Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Co-amoxiclav Bluefish

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,83 zł


Penlac interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Penlac

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,83 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,00 zł


Polamoklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Polamoklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,34 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

27,02 zł


Auglavin PPH interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Auglavin PPH

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

27,12 zł


Hiconcil combi interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Hiconcil combi

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,53 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,65 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,70 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,70 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,76 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,76 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

29,85 zł


Taromentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Taromentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,85 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

30,87 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.