Co-amoxiclav Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Co-amoxiclav Bluefish tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

od 0 , 00  do 25 , 57

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
Podmiot odpowiedzialny: BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB

Co-amoxiclav Bluefish cena

25,57Opis produktu Co-amoxiclav Bluefish

Kiedy stosujemy lek Co-amoxiclav Bluefish?

Amoksycylina z kwasem klawulanowym (ko-amoksyklaw) jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych, jeśli podejrzewa się, że są one wywołane przez wytwarzające P-laktamazy szczepy oporne na działanie amoksycyliny (patrz punkt 5.1). W innych przypadkach należy rozważyć podanie samej amoksycyliny:

- zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym ucha, nosa i gardła): zaostrzenie nawracającego zapalenia migdałków podniebiennych, ostre zapalenie zatok obocznych nosa, ostre zapalenie ucha środkowego;

- zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc;

- zakażenia dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego (szczególnie nawracające lub powikłane, nie obejmujące zapalenia gruczołu krokowego), odmiedniczkowe zapalenie nerek;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich: zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;

- inne zakażenia: poronienie septyczne, posocznica połogowa, posocznica wewnątrzbrzuszna.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.


Jaki jest skład leku Co-amoxiclav Bluefish?

Każda tabletka powlekana zawiera 1006,25 mg amoksycyliny trójwodnej w ilości odpowiadającej 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) oraz klawulanian potasu w ilości odpowiadającej 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Co-amoxiclav Bluefish?

Amoksycylina z kwasem klawulanowym jest przeciwwskazana:

• u pacjentów z występującą w przeszłości nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe, np. penicyliny i cefalosporyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

• u pacjentów, u których występująca w przeszłości żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby były związane ze stosowaniem amoksycyliny z kwasem klawulanowym.


Co-amoxiclav Bluefish – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Dane z dużych badań klinicznych zostały wykorzystane do określenia częstości działań niepożądanych od bardzo częstych do rzadkich. Określenie częstości wszystkich innych działań niepożądanych (np. występujących z częstością < 1/10 000) zostały głównie określone z wykorzystaniem danych dotyczących stosowania produktu na rynku i odnoszą się raczej do stopnia nasilenia niż do częstości. Do sporządzenia klasyfikacji częstości występowania przyjęto następujące zasady:

bardzo często > =1/10 często > =1/100 i < 1/10

niezbyt często > =1/1000 i < 1/100 rzadko > =1/10 000 i < 1/1000

bardzo rzadko < 1/10 000

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: kandydoza skóry i błon śluzowych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), przemijająca małopłytkowość.

Bardzo rzadko: przemijająca agranulocytoza i niedokrwistość hemolityczna. Wydłużony czas

krwawienia i czas protrombinowy (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zespół choroby posurowiczej,

alergiczne zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zawroty głowy, bóle głowy.

Bardzo rzadko: przemijająca nadmierna ruchliwość i drgawki. Drgawki mogą wystąpić u

pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub otrzymujących duże dawki leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: biegunka.

Często: nudności, wymioty.

Niezbyt często: niestrawność.

Bardzo rzadko: związane ze stosowaniem antybiotyku zapalenie jelit (w tym

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego), czarny język włochaty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: u pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi odnotowano przypadki

umiarkowanego podwyższenia aktywności AspAT i (lub) AlAT, ale znaczenie tego nie jest znane.

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby i żółtaczka zastoinowa. Te objawy odnotowano podczas

stosowania innych penicylin i cefalosporyn. Objawy ze strony wątroby opisywano przede wszystkim u mężczyzn i osób w podeszłym wieku i mogą być one związane z długotrwałym leczeniem.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe zwykle pojawiają się w czasie lub tuż po zakończeniu leczenia, ale niekiedy mogą wystąpić po kilku tygodniach po ukończeniu leczenia. Są one zwykle przemijające. Objawy te mogą być ciężkie, w pojedynczych przypadkach opisywano zgony.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypki, świąd, pokrzywka.

Rzadko: rumień wielopostaciowy.

Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, złuszczające

zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy uczulenia, należy przerwać leczenie.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria (patrz punkt 4.9).


Co-amoxiclav Bluefish - dawkowanie leku

Droga podania: doustna.

Ko-amoksyklaw nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Dawkowanie zależy od wieku, masy ciała i czynności nerek oraz od ciężkości zakażenia. Dawki są wyrażone w odniesieniu zawartości amoksycyliny i kwasu klawulanowego, z wyjątkiem określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia niekorzystnych działań na przewód pokarmowy, produkt należy zażywać na początku posiłku. Wchłanianie amoksycyliny i kwasu klawulanowego jest optymalne, gdy produkt podaje się na początku posiłku.

Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Leczenie można rozpocząć produktem do stosowania pozajelitowego, a następnie kontynuować produktem doustnym.

Zazwyczaj stosowana dawka amoksycyliny z kwasem klawulanowym u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Ciężkie zakażenie

875 mg +125 mg dwa razy na dobę.

Do leczenia u dzieci dostępne są bardziej odpowiednie, przeznaczone dla dzieci, postacie amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

Pacjenci w podeszłym wieku

Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę należy zmienić jak u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z klirensem kreatyniny > 30 ml/min. Nie należy stosować tabletek 875 mg + 125 mg u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ani u pacjentów hemodializowanych. U pacjentów tych konieczna jest modyfikacja dawkowania; w tym celu dostępne są bardziej odpowiednie postaci produktu.

Zaburzenia czynności wątroby

Podczas dawkowania należy zachować ostrożność, kontrolując regularnie czynność wątroby. Nie ma wystarczających danych, aby zalecić odpowiedni sposób dawkowania.


Co-amoxiclav Bluefish – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przedłużone stosowanie może w pojedynczych przypadkach powodować nadmierny wzrost opornych drobnoustrojów.

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji uczuleniowych na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny.

Notowano występowanie ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktoidalnych), czasami kończących się śmiercią, u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny (patrz przeciwwskazania).

U niektórych pacjentów przyjmujących ko-amoksyklaw zaobserwowano zmiany w badaniach czynności wątroby. Znaczenie kliniczne tych zmian nie jest pewne, ale ko-amoksyklaw należy stosować z ostrożnością u pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Rzadko notowano żółtaczkę cholestatyczną, która może mieć ciężki przebieg, ale jest zazwyczaj przemijająca. Objawy podmiotowe i przedmiotowe mogą nie ujawnić się przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, należy dostosować dawkę odpowiednio do stopnia zaburzeń (patrz „Dawkowanie i sposób podawania - Zaburzenia czynności nerek").

Należy unikać stosowania ko-amoksyklawu u pacjentów, u których podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ stwierdzono związek pomiędzy występowaniem wysypki odropodobnej, a leczeniem amoksycyliną pacjentów z mononukleozą zakaźną.

W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badanie czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem moczu bardzo rzadko obserwowano tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu, przeważnie po podaniu pozajelitowym. Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny zaleca się utrzymanie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wytworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu (patrz „Przedawkowanie").

Każda tabletka powlekana 875 mg + 125 mg produktu Co-amoxiclav Bluefish zawiera 25 mg (tj. 0,64 mmol) potasu.


Przyjmowanie leku Co-amoxiclav Bluefish w czasie ciąży

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna jego zastosowanie za bezwzględnie konieczne.

W badaniach amoksycyliny z kwasem klawulanowym, podawanych doustnie i parenteralnie, dotyczących wpływu na procesy rozrodu u zwierząt (myszy i szczurów, otrzymujących dawki do 10-krotnie przewyższające dawki terapeutyczne u ludzi), nie wykazano działania teratogennego.

W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego, stwierdzono, że zapobiegawcze stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków.

Ko-amoksyklaw można stosować w okresie karmienia piersią. Nie są znane szkodliwe następstwa stosowania produktu u karmionych piersią niemowląt, z wyjątkiem ryzyka wywołania uczulenia niemowlęcia przez śladowe ilości leku, wydzielane do mleka.


Zamienniki leku Co-amoxiclav Bluefish

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 20 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 2,04 zł.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,53 zł


Amylan interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amylan

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,53 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,58 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,38 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,16 zł


Penlac interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Penlac

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,57 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,74 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

26,42 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

26,76 zł


Auglavin PPH interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Auglavin PPH

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,86 zł


Hiconcil combi interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Hiconcil combi

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,27 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,39 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,44 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,44 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,50 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,50 zł


Polamoklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Polamoklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

29,25 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,59 zł


Taromentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Taromentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,59 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

30,61 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwbakteryjne stosowane stosowane doustnie lub dożylnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego pochodzenia.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.