Hiconcil Combi interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Hiconcil Combi tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

od 0 , 00  do 29 , 00

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Hiconcil Combi cena

29,00Opis produktu Hiconcil Combi

Kiedy stosujemy lek Hiconcil Combi?

Hiconcil combi jest wskazany do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):

ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

ostre zapalenie ucha środkowego;

zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

pozaszpitalne zapalenie płuc;

zapalenie pęcherza moczowego;

odmiedniczkowe zapalenie nerek;

zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;

zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.


Jaki jest skład leku Hiconcil Combi?

Hiconcil combi, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny (amoksycylina trójwodna) i 125 mg kwasu klawulanowego (jako potasu klawulanian).

Hiconcil combi, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny (amoksycylina trójwodna) i 125 mg kwasu klawulanowego (jako potasu klawulanian). 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Hiconcil Combi?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (tj. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam).

Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy (patrz punkt 4.8).


Hiconcil Combi – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej notowanymi działaniami niepożądanymi są biegunka, nudności i wymioty.

Działania niepożądane opisane w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku na rynek są przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów MedDRA i według częstości występowania:

Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych:

bardzo często ( ≥ 1/10)

często ( ≥ 1/100 do < 1/10)

niezbyt często ( ≥ 1/1 000 do < 1/100)

rzadko ( ≥ 1/10 000 do < 1/1 000)

bardzo rzadko (< 1/10 000) 

nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja wg

MedDRA

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często 

Kandydoza skóry i błon śluzowych 

Częstość nieznana 

Nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko 

Przemijająca leukopenia (w tym neutropenia) 

Trombocytopenia

Częstość nieznana 

Przemijająca agranulocytoza 

Niedokrwistość hemolityczna

Wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy 1

Zaburzenia układu immunologicznego 10

Częstość nieznana 

Obrzęk naczynioruchowy 

Klasyfikacja wg

MedDRA

Działanie niepożądane

 

Anafilaksja 

Zespół choroby posurowiczej 

Alergiczne zapalenie naczyń

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często 

Zawroty głowy 

Ból głowy

Częstość nieznana 

Przemijająca nadmierna ruchliwość 

Drgawki 2

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często 

Biegunka

Często 

Nudności 3

Wymioty 

Niezbyt często 

Niestrawność

Częstość nieznana 

Związane z antybiotykiem zapalenie jelita grubego 4 Czarny język włochaty 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często 

Zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT 5

Częstość nieznana 

Zapalenie wątroby 6

Żółtaczka zastoinowa 6

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 7

Niezbyt często 

Wysypka skórna

Świąd

Pokrzywka

Rzadko 

Rumień wielopostaciowy

Częstość nieznana 

Zespół Stevensa-Johnsona

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP) 9

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana 

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Krystaluria 8

1

Patrz punkt 4.4

2

Patrz punkt 4.4

3

Nudności są częściej związane ze stosowaniem większych dawek doustnych. Jeśli objawy żołądkowo-jelitowe są znaczące, mogą być zmniejszone poprzez stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym na początku posiłku.

4

W tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego (patrz punkt

4.4).

5

Umiarkowane zwiększenie AspAT i (lub) AlAT obserwowano u pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi, ale znaczenie tych obserwacji nie jest znane.

6

Te zdarzenia zauważono podczas stosowania innych penicylin i cefalosporyn (patrz punkt 4.4).

7

Leczenie należy przerwać w razie wystąpienia jakiejkolwiek skórnej reakcji nadwrażliwości (patrz punkt 4.4).

8

Patrz punkt 4.9.

9

Patrz punkt 4.3.

10

Patrz punkty 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl


Hiconcil Combi - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dawki są wyrażone w odniesieniu do zawartości amoksycyliny z kwasem klawulanowym z wyjątkiem określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.

Określając dawkę produktu Hiconcil combi do stosowania w leczeniu poszczególnych zakażeń należy brać pod uwagę:

przewidywane patogeny i ich prawdopodobną wrażliwość na środki przeciwbakteryjne (patrz punkt 4.4);

ciężkość i umiejscowienie zakażenia;

wiek, masę ciała, czynności nerek pacjenta jak podano poniżej.

W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy produktu Hiconcil combi, tj. takich, które zawierają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Dawkowanie dla 500 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

Ta postać produktu Hiconcil combi stosowana u dorosłych i dzieci ≥ 40 kg według poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 1500 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego. U dzieci < 40 kg, ta postać produktu Hiconcil combi stosowana według poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 2400 mg amoksycyliny i 600 mg kwasu klawulanowego.

Dawkowanie dla 875 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

Ta postać produktu Hiconcil combi, stosowana u dorosłych i dzieci ≥ 40 kg, według poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 1750 mg amoksycyliny i 250 mg kwasu klawulanowego, podając lek dwa razy na dobę oraz 2625 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego, podając lek trzy razy na dobę. U dzieci < 40 kg ta postać produktu Hiconcil combi stosowana według poniższych zaleceń zapewnia maksymalną dawkę dobową 1000 do 2800 mg amoksycyliny i 143 do 400 mg kwasu klawulanowego.

Jeśli stwierdzi się, że jest konieczne zastosowanie większej dobowej dawki amoksycyliny, zaleca się zastosowanie innej postaci produktu Hiconcil combi, aby uniknąć niepotrzebnego podawania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Czas prowadzonego leczenia powinien być określany na podstawie odpowiedzi pacjenta na leczenie. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymaga dłuższego okresu leczenia. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta (patrz punkt 4.4 odnośnie przedłużonego leczenia).

Dorośli i dzieci o masie ciała ≥ 40 kg

Zalecane dawki dla 500 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

-jedna dawka 500 mg + 125 mg podawana trzy razy na dobę;

Zalecane dawki 875 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

− dawka standardowa: (we wszystkich wskazaniach) jedna tabletka 875 mg + 125 mg podawana dwa razy na dobę;

− większa dawka – (szczególnie w zakażeniach takich, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych): jedna tabletka 875 mg + 125 mg podawana trzy razy na dobę.

Dzieci i młodzież 

Dzieci o masie ciała < 40 kg

Leczenie dzieci może być prowadzone z zastosowaniem produktu Hiconcil combi w postaci tabletek lub zawiesiny.

Zalecana dawka dla 500 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

-20 mg/5 mg/kg/dobę do 60 mg/15 mg/kg/ dobę podawane w dwóch dawkach podzielonych;

Nie stosować produktu Hiconcil combi w postaci tabletek u dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg, ponieważ tabletek tych nie można dzielić. Dzieci w wieku 6 lat i poniżej lub o masie ciała mniejszej niż 25 kg należy leczyć amoksycykliną z kwasem klawulanowym w postaci zawiesiny doustnej. W poniższej tabeli przedstawiono dawkę (w mg/kg masy ciała), jaką przyjmuje u dziecko o masie ciała od 25 kg do 40 kg po podaniu jednej tabletki 500 mg +125 mg.

Masa ciała [kg] 

40 

35 

30 

25 

Zalecana pojedyncza dawka [mg/kg masy ciała] ((patrz wyżej)) 

Amoksycylina [mg/kg masy ciała] w pojedynczej dawce (l tabletka powlekana) 

12,5 

14,3 

16,7 

20,0 

6,67 – 20 

Kwas klawulanowy

[mg/kg masy ciała] w pojedynczej dawce (1 tabletka powlekana

3,1 

3,6 

4,2 

5,0 

1,67 - 5 

Dzieci w wieku 6 lat i poniżej lub o masie ciała mniejszej niż 25 kg należy leczyć produktem Hiconcil combi w postaci zawiesiny doustnej.

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat, dawek większych niż (40 mg + 10 mg)/kg mc. na dobę produktów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 4:1.

Zalecane dawki dla 875 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

-(25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych;

-do (70 mg + 10 mg)/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych w leczeniu niektórych zakażeń (takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych) można rozważyć podanie 

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg)/kg mc. na dobę produktów Hiconcil combi zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1.

Ze względu na brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania dawek produktów Hiconcil combi zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci poniżej 2 miesięcy, nie jest możliwe przedstawienie zaleceń w tej populacji.

Pacjenci w podeszłym wieku

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Zaburzenie czynności nerek

500 mg + 125 mg tabletki powlekane

Dawkowanie ustala się na podstawie maksymalnego zalecanego stężenia amoksycyliny.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CrCl) większym niż 30 ml/min.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg

CrCl: 10-30 ml/min 

Jedna dawka 500 mg + 125 mg podawana 2 razy na dobę 

CrCl < 10 ml /min 

Jedna dawka 500 mg + 125 mg podawana raz na dobę

Hemodializa

Jedna dawka 500 mg + 125 mg co 24 godziny, dodatkowo jedna dawka 500 mg + 125 mg w czasie dializy, powtórzone na koniec dializy (ze względu na zmniejszenie się w surowicy stężeń zarówno amoksycyliny i

 

kwasu klawulanowego).

Dzieci o masie ciała < 40 kg

CrCl: 10-30 ml/min 

Jedna dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. podawana 2 razy na dobę (maksymalnie 500 mg + 125 mg 2 razy na dobę). 

CrCl < 10 ml/min

Jedna dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. podawana raz na dobę (maksymalnie 500 mg +125 mg). 

Hemodializa

Jedna dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. podawana raz na dobę. 

Przed hemodializą należy podać dodatkowo jedną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. 

W celu przywrócenia odpowiedniego stężenia leku w krwiobiegu, po hemodializie należy podać następną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. 

875 mg + 125 mg tabletki powlekane

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CrCl) większym niż 30 ml/min. 

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min, nie jest zalecane stosowanie postaci farmaceutycznych produktu Hiconcil combi zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1, ze względu na brak zaleceń dotyczących możliwości dostosowania dawki.

Zaburzenie czynności wątroby

Należy zachować ostrożność podczas dawkowania, kontrolując regularnie czynność wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Sposób podawania

Produkt leczniczy Hiconcil combi jest przeznaczony do podawania doustnego.

Aby zminimalizować występowanie możliwej nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego produkt Hiconcil combi należy zażywać na początku posiłku.


Hiconcil Combi – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Notowano występowanie ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktoidalnych), sporadycznie śmiertelnych, u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny oraz u osób z chorobami atopowymi. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna należy przerwać leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym i wdrożyć alternatywny stosowny sposób leczenia.

Jeśli jest pewne, że przyczyną zakażenia są drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć zamianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Ta postać leku Hiconcil combi nie jest odpowiednia do stosowania, jeśli występuje wysokie ryzyko, że drobnoustroje, które prawdopodobnie wywołują zakażenie, mają zmniejszoną wrażliwość lub ich oporność na antybiotyki beta-laktamowe nie jest wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. Tej postaci leku nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez niewrażliwe na penicyliny S . pneumoniae .

Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki (patrz punkt 4.8).

Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, jeśli podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ u pacjentów z mononukleozą zakaźną stwierdzono związek pomiędzy występowaniem odropodobnych wysypek, a zastosowaniem amoksycyliny.

Podawanie allopurynolu w czasie leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Długotrwałe stosowanie może czasami powodować rozwój drobnoustrojów niewrażliwych na ten lek.

Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występujący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP, ang. acute generalised exanthemous pustulosis) (patrz punkt 4.8). Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie produktu Hiconcil combi i jest przeciwwskazane wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.8).

Zdarzenia dotyczące wątroby notowano przeważnie u pacjentów płci męskiej i w podeszłym wieku i mogą być związane z przedłużającym się leczeniem. Te zdarzenia bardzo rzadko notowano u dzieci. We wszystkich grupach pacjentów objawy przedmiotowe i podmiotowe zwykle pojawiają się podczas lub tuż po zakończeniu leczenia, ale w niektórych przypadkach mogą nie być widoczne przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Są one zwykle przemijające. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być ciężkie, w krańcowo rzadkich przypadkach notowano zgony. Prawie zawsze występowały one u pacjentów z ciężkim schorzeniem podstawowym lub jednocześnie przyjmujących inne leki o znanym możliwym oddziaływaniu na wątrobę (patrz punkt 4.8).

Podczas stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, opisywano występowanie związanego z antybiotykiem zapalenia jelita grubego, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu (patrz punkt 4.8). Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli wystąpi zapalenie jelita grubego związane z antybiotykiem, należy natychmiast odstawić Hiconcil combi, przeprowadzić badanie lekarskie pacjenta i wdrożyć odpowiednie leczenie. W tej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit.

W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

U pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużanie się czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi należy prowadzić odpowiednie kontrole. Może być konieczna modyfikacja dawek leków przeciwzakrzepowych w celu utrzymania właściwego zmniejszenia krzepliwości krwi (patrz punkty

4.5 i 4.8).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować do stopnia niewydolności (patrz punkt 4.2).

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wydalanego moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię, szczególnie podczas leczenia parenteralnego. Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny, zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, aby zminimalizować możliwość tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym, należy regularnie sprawdzać drożność cewnika (patrz punkt 4.9).

Jeśli w czasie leczenia amoksycyliną oznacza się glukozę w moczu, zaleca się użycie metody enzymatycznej z zastosowaniem oksydazy glukozowej, ponieważ zastosowanie nieenzymatycznych metod oznaczania glukozy może prowadzić do występowania fałszywie dodatnich wyników.

Zawartość kwasu klawulanowego w produkcie Hiconcil combi może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadząc do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa.

Odnotowywano pozytywne wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA, wykrywającego grzyby z rodzaju kropidlaków ( Aspergillus ) u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym, u których nie stwierdzono później zakażenia grzybami z rodzaju

Aspergillus . Stwierdzono reakcje krzyżowe polisacharydów nie pochodzących z grzybów Aspergillus i polifuranozami z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Z tego względu interpretację pozytywnych wyników testu u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy dokonywać uważnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi.


Przyjmowanie leku Hiconcil Combi w czasie ciąży

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ w odniesieniu do ciąży, rozwoju embrionalnego lub płodowego, porodu lub rozwoju pourodzeniowego (patrz punkt 5.3). Ograniczone dane dotyczące stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych. W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego, donoszono, że zapobiegawcze leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym może być związane ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków. Należy unikać stosowania w ciąży, chyba, że lekarz uzna zastosowanie za istotne.

Karmienie piersią

Obie substancje są wydzielane do mleka kobiecego (nieznany jest wpływ kwasu klawulanowego na oseska). W rezultacie, możliwe jest wystąpienie biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych oseska, w związku z czym może być konieczne zaprzestanie karmienia piersią. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie karmienia piersią jedynie po przeprowadzeniu przez lekarza prowadzącego oceny stosunku korzyści do ryzyka.


Charakterystyka produktu leczniczego Hiconcil Combi

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Hiconcil Combi

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 18 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 3,78 zł.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,22 zł


Amylan interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amylan

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,22 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,86 zł


Co-Amoxiclav Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Co-Amoxiclav Bluefish

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

27,29 zł


Penlac interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Penlac

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,29 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,45 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

28,14 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

28,48 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

29,11 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

29,16 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

29,23 zł


Auglavin PPH interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Auglavin PPH

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

31,00 zł


Polamoklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Polamoklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

31,00 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl. | 2 blist.po 7 szt.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl. | 2 blist.po 7 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

31,35 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

32,30 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

32,32 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl. | 2 blist.po 7 szt.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl. | 2 blist.po 7 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

34,92 zł


Taromentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl. | 2 blist.po 7 szt.

Taromentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl. | 2 blist.po 7 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

40,04 zł


Interakcje Hiconcil Combi z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Hiconcil Combi z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Hiconcil Combi


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.