Dostępny w ponad połowie aptek

 

Torecan czopki doodbytnicze | 6,5 mg | 6 czop.

od 0 , 00  do 12 , 97

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Thiethylperazinum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Torecan cena

12,97

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Torecan?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Torecan

Kiedy stosujemy lek Torecan?

Tietyloperazyna jest stosowana w leczeniu i zapobieganiu nudnościom, wymiotom i zawrotom głowy. Tietyloperazyna skutecznie hamuje i zapobiega nudnościom i wymiotom po zabiegach chirurgicznych, chemioterapii przeciwnowotworowej, radioterapii lub leczeniu lekami o działaniu wymiotnym, (opiaty, alkaloidy sporyszu, teofilina), urazach czaszki i mózgu, w nadciśnieniu wewnątrzczaszkowym, migrenie i kinetozach, w mocznicy oraz zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, wątroby i dróg żółciowych. Preparat Torecan stosuje się w leczeniu zawrotów głowy w chorobie Meniere"a i innych zaburzeniach błędnikowych, po wstrząśnięciu mózgu, zespole po wstrząśnięciu mózgu i miażdżycy naczyń mózgowych. W zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów po chemioterapii tietyloperazyna jest skuteczna w przypadku chemioterapeutyków o łagodnym do umiarkowanym działaniu wymiotnym (fluorouracyl, doksorubicyna), natomiast w przypadku leków o silnym działaniu wymiotnym (cisplatina) jest stosunkowo nieskuteczna.Jaki jest skład leku Torecan?

1 czopek zawiera 6,5 mg tietyloperazyny w postaci dwumaleinianu (thiethylperazinum).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Torecan?

Torecan jest przeciwwskazany w przypadku znanej nadwrażliwości na lek lub ogólnej nadwrażliwości na pochodne fenotiazyny, ciężkiej depresji ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeń świadomości oraz klinicznie istotnej hipotensji.

Lek jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 15 lat ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych działań pozapiramidowych. Również przeciwwskazane jest stosowanie u dzieci i młodzieży z objawami lub podejrzeniem na zespół Reye"a ze względu na podobieństwo do działań niepożądanych preparatu Torecan i możliwość zamaskowania objawów choroby.


Torecan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania tietyloperazyny, sklasyfikowano pod względem częstości występowania w następujące grupy:

bardzo często: (≥1/10)

często: (≥1/100 do < 1/10)

niezbyt często: (≥1/1000 do < 1/100)

rzadko: (≥1/10 000 do < 1/1000)

bardzo rzadko: (< 1/10 000)

Zaburzenia serca:

- bardzo rzadko: tachykardia

Zaburzenia układu nerwowego

- niezbyt często: senność, zawroty głowy, bole głowy, niepokój

- rzadko: drgawki i efekty pozapiramidowe (kręcz szyi, tężec tylni, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek, sztywność mięśni i grymas twarzy. Objawy te pojawiają się przede wszystkim u dzieci i młodzieży. U osób w podeszłym wieku po dłuższym stosowaniu leku może wystąpić opóźniona dyskinezja (mimowolne ruchy).

- bardzo rzadko: neuralgia nerwu trójdzielnego

Zaburzenia oka

- rzadko: zmętnienie soczewki i zamglone widzenie (po długotrwałym leczeniu)

Zaburzenia żołądka i jelit

- rzadko: suchość w ustach i anoreksja

Zaburzenia układu hormonalnego

- rzadko: ginekomastia (po długotrwałym leczeniu)

Zaburzenia naczyniowe

- rzadko: obwodowe obrzęki kończyn i twarzy

- bardzo rzadko: hipotensja (przede wszystkim po podaniu pozajelitowym)

Z aburzenia wątroby i dróg żółciowych

- bardzo rzadko: żółtaczka zastoinowa

Niektórych działań niepożądanych charakterystycznych dla fenotiazyn nie stwierdzono przy stosowaniu tietyloperazyny, jednak lekarz przepisujący Torecan powinien być z nimi zaznajomiony. Są to różne zmiany obrazu krwi, (poważne - agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia; inne: leukocytoza eozynofilowa) porażenna niedrożność jelita, zwężenie źrenic, rumień, złuszczające zapalenie skóry, nieprawidłowości załamka T zapisu EKG oraz zaburzenia endokrynologiczne (zaburzenia cyklu miesiączkowego, zmieniony libido, ginekomastia i zwiększenie masy ciała)


Torecan – dawkowanie leku

Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych wynosi od 1 do 3 czopków na dobę przyjmowanych pojedynczo. Dawkowanie tietyloperazyny u dzieci nie zostało ustalone, leku nie powinno się podawać dzieciom poniżej 15 lat. Dawkowanie u chorych z niewydolnością wątroby lub nerek nie jest dokładnie określone, jednakże w takim przypadku należy rozważyć zmniejszenie dawkowania. Czas trwania leczenia zależy od dynamiki dolegliwości chorobowych. Zwykle Torecan podaje się przez 1 dzień, można go również podawać przez kilkanaście dni lub tygodni. U chorych w podeszłym wieku (75 lat i powyżej) zaleca się najwyżej dwumiesięczne leczenie ze względu na niebezpieczeństwo opóźnionej dyskinezji.


Torecan – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podobnie jak inne leki przeciwwymiotne również tietyloperazyna może maskować symptomy niektórych chorób układu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego, oraz działania toksyczne innych leków.

Tietyloperazyna wpływa na psychofizyczne zdolności i może opóźniać reakcje chorego. Pacjentom stosującym tietyloperazyne w czopkach zaleca się zachowanie maksymalnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsłudze urządzeń mechanicznych w ruchu. Ze względu na addycyjne przeciwnadciśnieniowe działanie tietyloperazyny, lek należy podawać ostrożnie chorym ze znieczuleniem dokanałowym lub równocześnie stosującym beta blokery receptorów adrenergicznych. Przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu Torecan jest również niebezpieczne u kobiet w ciąży z stanem przedrzucawkowym, ponieważ może doprowadzić do znacznego obniżenia ciśnienia krwi.

Lek należy stosować ostrożnie u chorych z dyskinezją w wywiadzie oraz u chorych z umiarkowanymi do ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pochodne fenotiazyny mogą spowodować wystąpienie złośliwego syndromu neuroleptycznego, który manifestuje się klinicznie objawami bardzo wysokiej gorączki, sztywnością mięśni, zmianą stanu psychicznego i oznakami niestabilności autonomicznego układu nerwowego. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie. Odnotowano również występowanie symptomów pozapiramidowych (np. dystonia, kręcz szyi, dysfazja, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek , akatyzja). Stwierdzono także występowanie konwulsji. Różnorodne kompleksy symptomów są bardziej możliwe do wystąpienia u dzieci i młodzieży.

Symptomy pozapiramidowe należy ograniczyć zredukowaniem dawki leku, lub całkowitym wstrzymaniu jego podawania.

Lek można stosować u pacjentów z depresją szpiku kostnego jedynie wtedy gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

U chorych w podeszłym wieku zaleca się ograniczenie czasu trwania leczenia.


Przyjmowanie leku Torecan w czasie ciąży

Nie przeprowadzono odpowiednich badań, które potwierdziłyby lub wykluczyły teratogenne lub toksyczne działanie na płód, nie można jednak wykluczyć ryzyka zagrożenia dla płodu. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozwój płodu w dawkach wielokrotnie wyższych od stosowanych u człowieka.

Lek może być stosowany jedynie w przypadku gdy potencjalne korzyści dla zdrowia matki przeważają nad zagrożeniem dla płodu.

Brak jest danych o przenikaniu tietyloperazyny do mleka kobiet karmiących. Zaleca się, by w czasie leczenia nie karmić piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.