Symflusal interakcje ulotka proszek do inhalacji (500mcg+50mcg)/daw. 60 daw. | + inhal.Elpenhaler

Trudno dostępny w aptekach

 

Symflusal proszek do inhalacji | (500mcg+50mcg)/daw. | 60 daw. | + inhal.Elpenhaler

od 0 , 00  do 104 , 54

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko
Substancja czynna: Fluticasoni propionas, Salmeterolum
Podmiot odpowiedzialny: SYMPHAR SP. Z O.O.

Symflusal cena

104,54Opis produktu Symflusal

Kiedy stosujemy lek Symflusal?

Symflusal jest wskazany do stosowania wyłącznie u dorosłych.

Astma oskrzelowa

Symflusal jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie długo działającego β 2 -mimetyku i wziewnego kortykosteroidu :

- u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego lub krótko działającego β 2 -mimetyku, stosowanego doraźnie;

lub

- u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym i długo działającym β 2 –mimetykiem.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Symflusal jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu pacjentów z POChP, z FEV 1 < 60% wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela ), z powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie , u których utrzymują się istotne objawy choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela .


Jaki jest skład leku Symflusal?

Każda dawka Symflusalu gotowa do użytku zawiera:

50 µg salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 250 µg flutykazonu propionianu. 

50 µg salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 500 µg flutykazonu propionianu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

24,677 mg laktozy na dawkę.

24,427 mg laktozy na dawkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Symflusal?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1.


Symflusal – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Ponieważ produkt leczniczy Symflusal zawiera salmeterol oraz flutykazonu propionian, można oczekiwać rodzaju i nasilenia działań niepożądanych typowych dla każdego ze składników produktu leczniczego. Nie stwierdzono występowania dodatkowych działań niepożądanych wynikających

z jednoczesnego stosowania obu substancji czynnych .

Działania niepożądane związane ze stosowaniem salmeterolu i flutykazonu propionianu zostały wymienione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania określono jako: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często

(≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 d o < 1/1 00 0 ) , częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Częstość występowania ustalono na podstawie danych z badania klinicznego. Nie uwzględniono częstości działań po zastosowaniu placebo .

Klasyfikacja układów

i narządów

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Kandydoza jamy ustnej i gardła

Często

Zapalenie płuc (u pacjentów

z POChP)

Często 1,3,5

Zapalenie oskrzeli

Często 1,3

Kandydoza przełyku

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości objawiające się:

Skórnymi reakcjami nadwrażliwości

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy (głównie obrzęk twarzy i gardła)

Rzadko

Objawy ze strony układu oddechowego (duszność)

Niezbyt często

Objawy ze strony układu oddechowego (skurcz oskrzeli)

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny

Rzadko

Zaburzenia endokrynologiczne

Zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości

Rzadko 4

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipokaliemia

Często 3

Hiperglikemia

Niezbyt często 4

Zaburzenia psychiczne

Niepokój

Niezbyt często

Zaburzenia snu

Niezbyt często

Zmiany w zachowaniu, w tym nadpobudliwość psychoruchowa

i drażliwość (głównie u dzieci)

Rzadko

Depresja, agresja (głównie u dzieci)

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Bardzo często 1

Drżenie

Niezbyt często

Zaburzenia oka

Zaćma

Niezbyt często

Jaskra

Rzadko 4

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Niezbyt często

Tachykardia

Niezbyt często

Zaburzenia rytmu serca (w tym częstoskurcz nadkomorowy

i dodatkowe skurcze)

Rzadko

Migotanie przedsionków

Niezbyt często

Dławica piersiowa

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie nosogardzieli

Bardzo często 2, 3

Podrażnienie gardła

Często

Chrypka i (lub) dysfonia

Często

Zapalenie zatok

Często 1, 3

Paradoksalny skurcz oskrzeli

Rzadko 4

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Stłuczenia

Często 1,3

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Często

Pourazowe złamania

Często 1, 3

Bóle stawów

Często

Bóle mięśni

Często

1 Obserwowane często w grupie przyjmującej placebo

2 Obserwowane bardzo często w grupie przyjmującej placebo

3 Obserwowane ciągu 3 lat obserwacji w badaniu nad POChP

4 Patrz punkt 4.4

5 Patrz punkt 5.1

Opis wybranych działań niepożądanych

Odnotowane objawy niepożądane występujące podczas leczenia β 2 -mimetykami, takie jak: drżenia , kołatanie serca i bóle głowy, były przemijające i ulegały złagodzeniu w czasie regularnego stosowania leku.

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli objawiający się nasileniem świstów i dusznością bezpośrednio po przyjęciu leku. Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działający lek rozszerzający oskrzela. Leczenie należy rozpocząć natychmiast. Należy natychmiast zaprzestać podawania produktu leczniczego Symflusal , ocenić stan pacjenta i, w razie konieczności, zastosować inne leczenie.

Ze względu na obecność flutykazonu propionianu, u niektórych pacjentów może wystąpić chrypka

i kandydoza jamy ustnej i gardła oraz rzadziej, kandydoza przełyku. W celu zmniejszenia wystąpienia zarówno chrypki, jak i kandydozy należy po zastosowaniu produktu leczniczego płukać jamę ustną wodą i (lub) szczotkować zęby. Objawową kandydozę jamy ustnej i gardła należy leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybiczymi, kontynuując leczenie produktem leczniczym Symflusal .

Dzieci i młodzież

Możliwe objawy ogólnoustrojowe to: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy i spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4). U dzieci mogą również wystąpić lęk, zaburzenia snu i zmiany zachowania, w tym nadpobudliwość

i drażliwość.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Symflusal - dawkowanie leku

Symflusal przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego.

Dawkowanie

Należy poinformować pacjentów, że w celu uzyskania pożądanej skuteczności, Symflusal powinien być stosowany codziennie, nawet gdy objawy nie występują.

Pacjenta należy poddawać regularnej kontroli lekarskiej po to, aby dawka produktu leczniczego Symflusal , którą otrzymuje pacjent była dawką optymalną, przy czym zmiana może być dokonana tylko na zlecenie lekarza. Należy ustalić najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Po uzyskaniu poprawy stanu pacjenta, u którego stosowano najmniejszą dawkę produktu leczniczego, złożonego z dwóch substancji, podawanego dwa razy na dobę, należy podjąć próbę dalszego leczenia produktem leczniczym zawierającym tylko kortykosteroid wziewny. Jako postępowanie alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającymi β 2 -mimetykami, produkt leczniczy Symflusal może być stosowany jeden raz na dobę, jeżeli w opinii lekarza pozwoli to na zachowanie odpowiedniej kontroli objawów choroby. W przypadku danych

z wywiadu wskazujących na to, że u pacjenta występują dolegliwości nocne, dawkę produktu leczniczego należy podawać wieczorem, a w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu dnia, dawkę produktu leczniczego należy podawać rano.

Dawkę produktu Symflusal ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stopnia ciężkości choroby, uwzględniając zawartą w produkcie dawkę flutykazonu propionianu. Jeżeli

u pacjenta konieczne jest stosowanie leku w dawkach, których podanie nie jest możliwe

z zastosowaniem produktu leczniczego Symflusal, należy mu przepisać odpowiednie dawki β 2 -agonisty i (lub) kortykosteroidu.

Zalecane dawkowanie:

Astma oskrzelowa

Dorośli:

Jedna dawka wziewna zawierająca 50 mikrogramów salmeterolu i 250 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę;

lub

jedna dawka wziewna zawierająca 50 mikrogramów salmeterolu i 500 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę.

Krótkotrwałe stosowanie produktu leczniczego Symflusal może być rozważane jako początkowe leczenie podtrzymujące u dorosłych z przewlekłą, umiarkowaną astmą (pacjenci określani jako pacjenci z objawami występującymi w dzień, stosujący produkt leczniczy w ciągu dnia w razie potrzeby, z umiarkowanym do dużego ograniczeniem przepływu w drogach oddechowych), u których szybka kontrola astmy jest niezbędna. W takich przypadkach, zalecaną dawką początkową jest jedna inhalacja zawierająca 50 µg salmeterolu i 100 µg flutykazonu propionianu dwa razy na dobę. Jak tylko kontrola astmy zostanie osiągnięta, leczenie powinno zostać zweryfikowane oraz należy rozważyć, czy u pacjenta można zredukować leczenie do stosowania wyłącznie wziewnego kortykosteroidu . Ważna jest regularna ocena stanu pacjenta po ograniczeniu leczenia do samego wziewnego kortykosteroidu.

Nie wykazano wyraźnych korzyści w porównaniu do stosowania wyłącznie wziewnego propionianu flutykazonu jako początkowego leczenia podtrzymującego, jeśli jeden lub dwa objawy z kryteriów określających ciężkość nie występują. Zazwyczaj u większości pacjentów wziewne kortykosteroidy są lekami „pierwszego rzutu”. Symflusal nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy.

Salmeterol + propionian flutykazonu o mocy 50 mikrogramów + 100 mikrogramów nie jest odpowiedni do stosowania u dorosłych pacjentów z ciężką astmą. U pacjentów z ciężką astmą zalecane jest ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego kortykosteroidu przed zastosowaniem leczenia skojarzonego .

W przypadku dawek, które nie mogą być osiągnięte przy zastosowaniu Symflusalu dostępne są inne moce produktów leczniczych zawierających salmeterol + propionian flutykazonu.

POChP

Dorośli:

Jedna inhalacja zawierająca50 mikrogramów salmeterol u i 500 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę.

Specjalne grupy pacjentów

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów

z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych dotyczących stosowania salmeterolu + flutykazonu propionianu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby .

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu leczniczego Symflusal u dzieci i młodzieży.


Symflusal – jakie środki ostrożności należy zachować?

Pogorszenie przebiegu choroby

Produktu leczniczego Symflusal nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy. W tym celu konieczne jest zastosowanie szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela. Pacjent powinien zawsze mieć przy sobie produkt leczniczy stosowany w łagodzeniu ostrych napadów astmy.

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Symflusal u pacjentów w czasie zaostrzenia astmy lub gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszenie przebiegu choroby.

W trakcie leczenia produktem leczniczym Symflusal może wystąpić zaostrzenie choroby podstawowej lub mogą wystąpić poważne objawy niepożądane związane z astmą.

Pacjenta należy poinformować, że jeśli po rozpoczęciu stosowania produktu leczniczego Symflusal nastąpi pogorszenie objawów astmy lub nie będą one prawidłowo kontrolowane, to należy kontynuować leczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

Zwiększone zapotrzebowanie na stosowanie doraźnego leku (krótko działający lek rozszerzający oskrzela) lub zmniejszenie odpowiedzi na zastosowanie takiego leku świadczy o pogorszeniu kontroli choroby; lekarz powinien zweryfikować leczenie takiego pacjenta.

Nagłe i szybko postępujące nasilenie objawów astmy oskrzelowej jest stanem mogącym stanowić zagrożenie życia, dlatego taki pacjent wymaga pilnej konsultacji lekarskiej. Należy rozważyć zwiększenie dawki kortykosteroidów.

W przypadku uzyskania prawidłowej kontroli objawów astmy, należy rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki produktu leczniczego Symflusal. Należy regularnie oceniać stan zdrowia pacjentów, u których zmniejszono dawkę produktu leczniczego Symflusal. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu leczniczego Symflusal (patrz punkt 4.2 ) .

U pacjentów z POChP , u których występuje zaostrzenie choroby zaleca się zazwyczaj leczenie ogólnoustrojowymi kortykosteroidami. W związku z tym, jeśli objawy choroby nasilą się

w trakcie leczenie produktem leczniczym Symflusal, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza.

Nie należy nagle przerywać leczenia produktem leczniczym Symflusal u pacjentów chorych na astmę ze względu na ryzyko zaostrzenia choroby. Dawkę produktu leczniczego należy zmniejszać stopniowo pod kontrolą lekarza. Przerwanie leczenia u pacjentów chorych na POChP może być także związane z objawową dekompensacją i powinno odbywać się pod nadzorem lekarza .

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych wziewnie produktów leczniczych zawierających kortykosteroidy, produkt leczniczy Symflusal należy stosować z ostrożnością u pacjentów z przebytą lub czynną gruźlicą płuc oraz grzybiczymi, wirusowymi lub innymi zakażeniami dróg oddechowych. Jeżeli jest to wskazane, należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie.

Działanie sercowo-naczyniowe

Symflusal może rzadko powodować zaburzenia rytmu serca, np. częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe i migotanie przedsionków oraz niewielkie i przemijające zmniejszenie stężenia potasu w surowicy krwi, jeśli stosowany jest w dużych dawkach terapeutycznych. Symflusal należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności układu krążenia lub

z zaburzeniami rytmu serca i u pacjentów z cukrzycą, z nadczynnością tarczycy, z nieleczoną hipokaliemią lub u pacjentów ze skłonnością do występowania małych stężeń jonów potasowych

w surowicy.

Hiperglikemia

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.8 ). Należy wziąć to pod uwagę przepisując produkt leczniczy pacjentom z cukrzycą w wywiadzie.

Paradoksalny skurcz oskrzeli

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli objawiający się nasileniem świstów i dusznością bezpośrednio po przyjęciu leku. Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działający lek rozszerzający oskrzela. Leczenie należy rozpocząć natychmiast. Należy natychmiast zaprzestać podawania produktu leczniczego Symflusal , ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie.

Odnotowane działania niepożądane występujące podczas leczenia β 2 -mimetykami, takie jak drżenia, kołatanie serca i bóle głowy, były przemijające i ulegały złagodzeniu w czasie regularnego stosowania.

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania jakiegokolwiek z kortykosteroidów wziewnych szczególnie, jeśli zalecono przyjmowanie wysokich dawek przez długi czas. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę i dużo rzadziej, szereg objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci). Dlatego ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta oraz odpowiednio zmniejszać dawkę kortykosteroidu wziewnego do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy .

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów wziewnych może powodować zahamowanie czynności kory nadnerczy i ostry przełom nadnerczowy. Bardzo rzadkie przypadki zahamowania czynności kory nadnerczy i ostrego przełomu nadnerczowego były również opisywane w przypadku stosowania dawek od 500 µg do 1000 µg flutykazonu propionianu. Sytuacje, w których może wystąpić ostry przełom nadnerczowy, związane są z takimi stanami jak: uraz, zabieg chirurgiczny, zakażenie lub szybkie zmniejszenie dawki leku. Objawy nie są zazwyczaj charakterystyczne i mogą to być: utrata łaknienia, ból brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie, hipoglikemia i drgawki. W okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy rozważyć dodatkowe doustne podanie kortykosteroidów .

Korzyści z wziewnego leczenia flutykazonu propionianem obejmują zminimalizowanie zapotrzebowania na steroidy doustne. U pacjentów, u których wcześniej stosowane leczenie steroidami doustnymi zamieniono na leczenie wziewne flutykazonu propionianem należy liczyć się

z ryzykiem wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy przez dłuższy okres. Dlatego pacjentów należy leczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności, a czynność kory nadnerczy należy regularnie monitorować. Ryzyko to może także dotyczyć pacjentów, u których w przeszłości stosowano duże dawki kortykosteroidów. Możliwość zaburzenia czynności kory nadnerczy należy zawsze uwzględnić w stanach nagłych i sytuacjach związanych ze stresem, i rozważyć podanie odpowiedniej dawki uzupełniającej kortykosteroidów. Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi może być konieczna konsultacja specjalistyczna w celu oceny stopnia niewydolności kory nadnerczy.

Rytonawir może znacznie zwiększyć stężenie flutykazonu propionianu w osoczu. Dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z rytonawirem, chyba, że potencjalna korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko związane z wystąpieniem ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu

z innymi silnymi inhibitorami CYP3A może również powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (patrz punkt 4. 5 ) . Jednoczesne leczenie inhibitorami CYP3A, w tym produktami zawierającymi kobicystat, może zwiększać ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych produktów, chyba że korzyści przewyższają zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kortykosteroidów. W takim przypadku należy monitorować pacjentów pod kątem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych z leczeniem kortykosteroidami.

Zapalenie płuc u pacjentów z POChP

U pacjentów z POChP otrzymujących wziewne kortykosteroidy zaobserwowano zwiększenie częstości występowania zapalenia płuc, w tym zapalenia płuc wymagającego hospitalizacji. Istnieją pewne dowody na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc wraz ze zwiększeniem dawki steroidów, ale nie zostało to jednoznacznie wykazane we wszystkich badaniach.

Nie ma jednoznacznych dowodów klinicznych na różnice między produktami zawierającymi wziewne kortykosteroidy, dotyczące stopnia ryzyka występowania zapalenia płuc.

Lekarze powinni szczególnie wnikliwie obserwować pacjentów z POChP, czy nie rozwija się u nich zapalenie płuc, ponieważ kliniczne objawy takich zakażeń oraz zaostrzenia POChP często się nakładają.

Do czynników ryzyka zapalenia płuc u pacjentów z POChP należą: aktualne palenie tytoniu, starszy wiek, niski wskaźnik masy ciała (BMI) i ciężka postać POChP.

Dane pochodzące z dużego badania klinicznego (wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące stosowania salmeterolu w astmie , Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial, SMART ) sugerują, że u pacjentów o pochodzeniu afro-amerykańskim występuje zwiększone ryzyko poważnych objawów związanych z układem oddechowym lub zgonu (patrz punkt 5.1 ) w przypadku stosowania salmeterolu

w porównaniu z placebo . Nie wiadomo , czy jest to spowodowane czynnikami farmakogenetycznymi, czy innymi czynnikami . Pacjentów o pochodzeniu afrykańskim lub afrokaraibskim należy poinformować, że jeśli w trakcie leczenia produktem leczniczym Symflusal nasilą się objawy astmy lub nie będą one prawidłowo kontrolowane, to należy kontynuować leczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

Interakcje z silnymi inhibitorami CYP3A4

Jednoczesne ogólne stosowanie ketokonazolu znacząco zwiększa narażenie ogólnoustrojowe na salmeterol. Może to prowadzić do zwiększenia częstości występowania objawów ogólnoustrojowych ( np. wydłużenie odstępu QTc i kołatania serca ). W związku z tym należy unikać jednoczesnego leczenia ketokonazolem lub innymi silnymi inhibitorami CYP3A4 chyba, że korzyści przewyższają potencjalnie zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych salmeterolu (patrz punkt 4.5 ) .

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat przyjmujące duże dawki flutykazonu propionianu (zwykle ≥ 1000 µg/dobę) są w grupie szczególnego ryzyka. Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów wziewnych, szczególnie jeśli są one stosowane w dużych dawkach przez długi okres. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, ostry przełom nadnerczowy

i spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży oraz, rzadziej, zespół objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję. Należy rozważyć skierowanie dziecka do pediatry, specjalisty pulmunologa.

Zaleca się, aby w czasie długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. Dawkę wziewnego kortykosteroidu należy zmniejszyć do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy oskrzelowej .

Substancje pomocnicze

Symflusal zawiera laktozę. Ilość ta zwykle nie powoduje problemów u osób z nietolerancją laktozy. Laktoza zawiera niewielkie ilości białek mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne.


Przyjmowanie leku Symflusal w czasie ciąży

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi. Jednakże badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały wpływu salmeterolu lub flutykazonu propionianu na płodność.

Ciąża

Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży (300 do 1000 kobiet

w ciąży) nie wskazują, że salmeterol i flutykazonu propionian wywołują wady rozwojowe lub działają szkodliwie na płód lub noworodka.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozrodczość po podaniu agonistów receptorów

β 2 -adrenergicznych i glikokortykosteroidów (patrz punkt 5.3).

Stosowanie produktu leczniczego Symflusal u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu .

U kobiet w ciąży należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę flutykazonu propionianu zapewniającą odpowiednią kontrolę objawów astmy .

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy salmeterol i flutykazonu propionian lub ich metabolity przenikają do mleka ludzkiego .

Badania wykazały, że salmeterol i flutykazonu propionian oraz ich metabolity przenikają do mleka samic szczurów w okresie laktacji.

Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków lub niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie produktem leczniczym Symflusal, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści dla matki wynikające

z leczenia produktem Symflusal.


Charakterystyka produktu leczniczego Symflusal

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Symflusal

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 7 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,59 zł.

Aurodisc interakcje ulotka proszek do inhalacji (500mcg+50mcg)/daw. 1 inhal. po 60 daw.

Aurodisc

proszek do inhalacji | (500mcg+50mcg)/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

103,95 zł


Duexon Pro interakcje ulotka proszek do inhalacji (500mcg+50mcg)/daw. 1 inhal. po 60 daw.

Duexon Pro

proszek do inhalacji | (500mcg+50mcg)/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

103,97 zł


AirFluSal Forspiro interakcje ulotka proszek do inhalacji (500mcg+50mcg)/daw. 1 inhal. po 60 daw.

AirFluSal Forspiro

proszek do inhalacji | (500mcg+50mcg)/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

104,54 zł


Seretide Dysk 500 interakcje ulotka proszek do inhalacji (500mcg+50mcg)/daw. 1 poj. po 60 daw.

Seretide Dysk 500

proszek do inhalacji | (500mcg+50mcg)/daw. | 1 poj. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

105,69 zł


Asaris interakcje ulotka proszek do inhalacji (500mcg+50mcg)/daw. 1 inhal. po 60 daw.

Asaris

proszek do inhalacji | (500mcg+50mcg)/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

106,83 zł


Salflumix Easyhaler interakcje ulotka proszek do inhalacji (500mcg+50mcg)/daw. 1 inhal. po 60 daw.

Salflumix Easyhaler

proszek do inhalacji | (500mcg+50mcg)/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

106,83 zł


Salmex interakcje ulotka proszek do inhalacji (500mcg+50mcg)/daw. 1 inhal. po 60 daw.

Salmex

proszek do inhalacji | (500mcg+50mcg)/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

111,98 zł


Interakcje Symflusal z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Symflusal z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.