Structum interakcje ulotka kapsułki 0,5 g 60 kaps.

Dostępny w większości aptek

 

Structum kapsułki | 0,5 g | 60 kaps.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Chondroitini sulfas
Podmiot odpowiedzialny: PIERRE FABRE MEDICAMENT

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Structum?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Structum

Kiedy stosujemy lek Structum?

Leczenie uzupełniające objawów choroby zwyrodnieniowej stawów.


Jaki jest skład leku Structum?

1 kapsułka zawiera:

500 mg Chondroitini natrii sulfas (Sodu chondroityny siarczan) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Structum?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1


Structum – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia działania niepożądane zaobserwowane w siedmiu badaniach klinicznych, obejmujących 2244 pacjentów, w tym 1154 stosowało Structum. Działania niepożądane zostały sklasyfikowane w zależności od częstości ich występowania, zgodnie z następującą konwencją MedDRA: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100; < 1/10); niezbyt często (> 1/1000; < 1/100), rzadko (> 1/10000; < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Nie zaobserwowano działań niepożądanych występujących z częstotliwością „bardzo często" i „bardzo rzadko" z tego powodu nie zostały one uwzględnione w tabeli.

 

Często > 1% do 10%

Niezbyt często > 0,1% do 1%

Rzadko

< 0,1%

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy

  

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka,

ból brzucha, nudności

 

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

pokrzywka, wysypka, świąd

obrzęk

naczynioruchowy, rumień

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

obrzęk twarzy

 

Uporządkowano działania niepożądane zgodnie z HLGT (ang. High Level Group Term).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl


Structum - dawkowanie leku

Nie ma dowodów naukowych na pozytywne działanie siarczanu chondroityny u dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. W związku z powyższym należy go stosować wyłącznie u osób dorosłych (powyżej 18 lat).

Produkt leczniczy do stosowania doustnego.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Zwykle stosuje się 1 kapsułkę 500 mg dwa razy na dobę (1 g na dobę).


Structum – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie dotyczy.


Przyjmowanie leku Structum w czasie ciąży

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania siarczanu chondroityny u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu Structum w okresie ciąży. Karmienie piersią

Nie wiadomo czy siarczan chondroityny/metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Structum nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wskazują żadnego wpływu na płodność.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.