Norfinox interakcje ulotka system transdermalny,plaster 0,07 mg/h (40 mg) 19 sasz.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Norfinox system transdermalny,plaster | 0,07 mg/h (40 mg) | 19 sasz.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Buprenorphinum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBHOpis produktu Norfinox

Kiedy stosujemy lek Norfinox?

Ból nowotworowy o średnim i dużym nasileniu i ból o dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu nieopioidowych leków przeciwbólowych.

Norfinox nie jest odpowiedni do leczenia ostrego bólu.


Jaki jest skład leku Norfinox?

Norfinox , 35 mikrogramów/godzinę

Każdy system transdermalny zawiera 20 mg buprenorfiny ( Buprenorphinum ) Powierzchnia zawierająca substancję czynną: 25 cm 2 .

Nominalna szybkość uwalniania: 35 mikrogramów buprenorfiny na godzinę.

Norfinox , 52,5 mikrogramów/godzinę

Każdy system transdermalny zawiera 30 mg buprenorfiny ( Buprenorphinum ) Powierzchnia zawierająca substancję czynną: 37,5 cm 2 .

Nominalna szybkość uwalniania: 52,5 mikrograma buprenorfiny na godzinę (w ciągu 96 godzin).

Norfinox , 70 mikrogramów/godzinę

Każdy system transdermalny zawiera 40 mg buprenorfiny ( Buprenorphinum ) Powierzchnia zawierająca substancję czynną: 50 cm 2 .

Nominalna szybkość uwalniania: 70 mikrogramów buprenorfiny na godzinę (w ciągu 96 godzin).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Norfinox?

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.

• Uzależnienie od opioidów i leczenie narkotykowego zespołu odstawienia.

• Stany z istniejącą lub zagrażającą niewydolnością oddechową.

• Przyjmowanie inhibitorów MAO obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni (patrz CHPL : punkt 4.5).

• Miastenia ( myastenia gravis).

• Majaczenie alkoholowe (delirium tremens).


Norfinox – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Poniższe działania niepożądane obserwowano podczas badań klinicznych z zastosowaniem buprenorfiny w systemach transdermalnych i w okresie po wprowadzeniu do obrotu.

Częstości określono następująco:

bardzo często (> 1/10) często (> 1/100 do < 1/10) niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) rzadko (> 1/10000 do < 1/1000) bardzo rzadko (< 1/10000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

a)

Najczęściej zgłaszanymi układowymi działaniami niepożądanymi były nudności i wymioty. Najczęściej zgłaszanymi miejscowymi działaniami niepożądanymi były rumień i świąd.

b )

Klasyfikacja

Bardzo

Często

Niezbyt

Radko

Bardzo rzadko

układów i narządów

często

 

często

   

Zaburzenia układu immunologicznego

       

Ciężkie reakcje alergiczne*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

     

Utrata apetytu

 

Zaburzenia

   

Splątanie,

Działanie

Uzależnienie,

psychiczne

   

zaburzenia snu, niepokój, zwłaszcza ruchowy

psychotyczne (np. omamy, lęk, koszmary senne), zmniejszenie popędu płciowego

zmiany nastroju

Zaburzenia

 

Zawroty

Uspokojenie

Zaburzenia

Drżenia

układu nerwowego

 

głowy, ból głowy

polekowe,

senność

koncentracji, zaburzenia mowy,

drętwienie, zaburzenia równowagi,

parestezje (np. odczucie kłucia lub pieczenia

skóry)

pęczkowe mięśni, nieprawidłowe odczuwanie smaku

Zaburzenia oka

     

Zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, obrzęk powiek

Zwężenie źrenic

Zaburzenia ucha i błędnika

       

Ból ucha

Zaburzenia

   

Zaburzenia

Uderzenia

 

naczyniowe

   

krążenia (tj. niedociśnienie

tętnicze lub,

rzadko, nawet zapaść krążeniowa)

gorąca

 

Zaburzenia

 

Duszność

 

Zahamowanie

Hiperwentylacj a,

układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

     

czynności oddechowej

czkawka

Zaburzenia

Nudności

Wymioty,

Suchość w

Zgaga

Odruchy

żołądka i jelit

 

zaparcie

jamie ustnej

 

wymiotne

Zaburzenia skóry i tkanki

Rumień, świąd

Osutka, obfite

Wysypka

Pokrzywka

Powstawanie krostek,

podskórnej

 

pocenie się

   

pęcherzyków

Zaburzenia nerek

   

Zatrzymanie

   

i układu

   

moczu,

   

moczowego

   

zaburzenia oddawania moczu

   

Zaburzenia

     

Zaburzenia

 

układu rozrodczego i piersi

     

wzwodu

 

Zaburzenia ogólne

 

Obrzęki,

Wyczerpanie

Objawy

Ból w klatce

i stany w miejscu

 

uczucie

 

odstawienia*,

piersiowej

podania

 

zmęczenia

 

reakcje w miejscu podania

 

* patrz CHPL : podpunkt c)

c)

W niektórych wypadkach występowały opóźnione reakcje alergiczne z widocznymi objawami zapalenia. Należy wówczas przerwać stosowanie buprenorfiny .

Stosowanie buprenorfiny wiąże się z małym ryzykiem uzależnienia. Wystąpienie objawów odstawienia po przerwaniu stosowania jest mało prawdopodobne. Przyczyną jest bardzo powolna dysocjacja buprenorfiny z receptora opioidowego i stopniowe zmniejszanie się jej stężenia w surowicy (zwykle po ponad 30 godzinach od usunięcia ostatniego plastra). Jednak po długotrwałym stosowaniu produktu nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia objawów odstawienia podobnych do tych, które występują po odstawieniu opioidów. Do objawów tych należą: pobudzenie, uczucie lęku, nerwowość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenie i zaburzenia żołądka i jelit.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Norfinox - dawkowanie leku

Dawkowanie

Pacjenci w wieku powyżej 18 lat

Dawkę należy dostosować do stanu pacjenta (nasilenie bólu, dokuczliwość bólu, indywidualna reakcja). Należy stosować najmniejszą możliwą dawkę zapewniającą skuteczne złagodzenie bólu.

Do tego celu dostępne są trzy systemy transdermalne , plastry o różnej mocy: Norfinox 35 mikrogramów/godzinę, Norfinox 52,5 mikrograma/godzinę oraz Norfinox 70 mikrogramów/godzinę.

Ustalenie dawki początkowej

U pacjentów, u których nie stosowano wcześniej żadnych leków przeciwbólowych, leczenie należy rozpocząć od systemu transdermalnego , plastra o najmniejszej mocy (35 mikrogramów buprenorfiny na godzinę). U pacjentów, którzy otrzymywali uprzednio leki zaliczane przez WHO do I stopnia (leki nieopioidowe) do II stopnia (słabe opioidy) drabiny analgetycznej, leczenie także należy rozpocząć od buprenorfiny 35 mikrogramów/godzinę. Zgodnie z zaleceniami WHO, stosowanie nieopioidowych leków przeciwbólowych można kontynuować w zależności od ogólnego stanu klinicznego pacjenta.

Podczas zamiany produktu leczniczego przeciwbólowego należącego do III stopnia drabiny analgetycznej (silne opioidy) na produkt leczniczy Norfinox oraz wyboru początkowej mocy systemu transdermalnego , należy w celu uniknięcia nawrotu bólu uwzględnić rodzaj wcześniej stosowanego produktu leczniczego, sposób jego podawania i średnią dawkę dobową. Zasadniczo zaleca się stopniowe, indywidualne zwiększanie dawki, rozpoczynając leczenie systemem transdermalnym o najmniejszej mocy ( Norfinox 35 mikrogramów/godzinę). Doświadczenie kliniczne wykazało, że u pacjentów leczonych uprzednio dużymi dawkami silnie działających opioidów (odpowiadających około 120 mg podawanej doustnie morfiny na dobę) można rozpocząć leczenie od większej dawki zawartej w systemie transdermalnym (patrz CHPL : także punkt 5.1).

W celu umożliwienia indywidualnego dostosowania dawkowania w odpowiednim czasie podczas stopniowego zwiększania dawki, należy stosować dodatkowo produkty przeciwbólowe o natychmiastowym uwalnianiu.

Konieczną moc produktu leczniczego Norfinox należy dostosowywać indywidualnie do potrzeb pacjenta i regularnie ją weryfikować.

Po zastosowaniu po raz pierwszy systemu transdermalnego z buprenorfiną stężenie buprenorfiny w surowicy zwiększa się powoli zarówno u pacjentów leczonych, jak i nieleczonych uprzednio przeciwbólowymi produktami leczniczymi. Dlatego w pierwszej fazie leczenia nie należy oczekiwać szybkiego efektu terapeutycznego, a pierwszej oceny działania przeciwbólowego należy dokonać po 24 godzinach.

Stosowany wcześniej przeciwbólowy produkt leczniczy (z wyjątkiem systemów transdermalnych zawierających opioidy) należy podawać w tej samej dawce przez pierwsze 12 godzin po zmianie na system transdermalny Norfinox , a przez następne 12 godzin stosować w razie konieczności krótko działający odpowiedni lek przeciwbólowy.

Ustalanie dawki i leczenie podtrzymujące

System transdermalny Norfinox należy zmienić najpóźniej po 96 godzinach (4 doby). Dla wygodniejszego stosowania system transdermalny można zmieniać dwa razy w tygodniu, w regularnych odstępach czasu, np. w poniedziałki rano i czwartki wieczorem. Dawkę należy ustalać indywidualnie aż do uzyskania skutecznego działania przeciwbólowego. Jeśli pod koniec okresu stosowania pierwszego systemu transdermalnego działanie przeciwbólowe jest niewystarczające, dawkę można zwiększyć albo przez zastosowanie dodatkowego plastra o tej samej mocy, albo zamianę na system transdermalny o większej mocy. Niezależnie od ich mocy, jednocześnie można zastosować nie więcej niż dwa systemy transdermalne .

Przed zastosowaniem buprenorfiny w kolejnej mocy należy wziąć pod uwagę całkowitą dawkę opioidów podawanych jako uzupełnienie wcześniejszej terapii systemem transdermalnym w mniejszej dawce, tj. ocenić całkowitą potrzebną dawkę opioidów i dostosować odpowiednio dawkowanie. Pacjenci wymagający dodatkowych leków przeciwbólowych (np. w razie bólu przebijającego) w trakcie leczenia podtrzymującego systemem transdermalnym mogą przyjmować podjęzykowo co 24 godziny np. jedną lub dwie tabletki buprenorfiny po 0,2 mg. Jeśli konieczne jest regularne stosowanie dodatkowo 0,4 do 0,6 mg buprenorfiny w postaci tabletek podjęzykowych, należy zastosować system transdermalny o większej mocy.

Czas trwania leczenia

Produktu leczniczego Norfinox nie należy w żadnym wypadku stosować dłużej niż to absolutnie konieczne. Jeśli ze względu na rodzaj i nasilenie choroby konieczne jest długotrwałe leczenie bólu buprenorfiną, należy uważnie i regularnie kontrolować stan pacjenta (robiąc w razie konieczności przerwy w leczeniu) w celu ustalenia, czy niezbędne jest dalsze leczenie i jak długo powinno ono trwać.

Przerwanie stosowania produktu leczniczego Norfinox

Po zdjęciu systemu transdermalnego stężenie buprenorfiny w surowicy zmniejsza się stopniowo, więc działanie przeciwbólowe utrzymuje się przez pewien czas. Należy to brać pod uwagę, jeśli po stosowaniu produktu Norfinox zastosowany będzie inny produkt leczniczy zawierający opioidy. Zgodnie z ogólną zasadą nie należy stosować kolejnych produktów leczniczych zwierających opioidy w ciągu 24 godzin od zdjęcia plastra Norfinox . Obecnie dostępne są ograniczone dane dotyczące dawki początkowej innych opioidów stosowanych po zakończeniu stosowania produktu leczniczego Norfinox .

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Modyfikacja dawki buprenorfiny u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna.

Pacjenci z niewydolnością nerek.

Ponieważ niewydolność nerek nie zmienia farmakokinetyki buprenorfiny , może być ona stosowana u pacjentów z niewydolnością nerek, w tym u pacjentów dializowanych.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Buprenorfina jest metabolizowana w wątrobie. Zaburzenia czynności wątroby mogą wpływać na nasilenie i czas działania buprenorfiny . Dlatego podczas stosowania systemów transdermalnych z buprenorfiną należy uważnie monitorować stan pacjentów z niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Norfinox u pacjentów w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak badań w tej grupie wiekowej.

Sposób stosowania Podanie przezskórne.

System transdermalny Norfinox należy stosować na płaski obszar niepodrażnionej, czystej, nieowłosionej skóry, bez rozległych zbliznowaceń. Preferowane miejsca na górnej części ciała to: górna część pleców i okolica podobojczykowa klatki piersiowej. Włosy na skórze w planowanym miejscu naklejenia należy usunąć nożyczkami (nie golić). Jeśli skóra wymaga oczyszczenia, należy umyć ją wodą. Nie należy używać mydła ani innych środków myjących. Należy unikać stosowania środków pielęgnujących skórę, które mogłyby zaburzyć przyczepność plastra w miejscu aplikacji.

Przed naklejeniem plastra skóra musi być dokładnie osuszona. Plaster należy nakładać bezpośrednio po wyjęciu z saszetki. Po wyjęciu plastra z saszetki i zdjęciu folii ochronnej należy nałożyć plaster na skórę i mocno przyciskać go dłonią przez około 30 sekund. Plaster nie będzie naruszony podczas kąpieli, natrysku lub pływania.

System transdermalny Norfinox należy nosić maksymalnie przez 4 dni. Po zdjęciu plastra kolejny należy nałożyć w innym miejscu. Należy zachować co najmniej tygodniowy odstęp przed nałożeniem plastra w tym samym miejscu.


Norfinox – jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli nie ma możliwości zastosowania wentylacji mechanicznej, buprenorfinę należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z ostrym zatruciem alkoholem, zaburzeniami drgawkowymi, urazami głowy, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o nieznanej etiologii, ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym.

Buprenorfina sporadycznie powoduje zahamowanie czynności oddechowej , dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami oddychania lub otrzymujących produkty lecznicze, które mogą powodować zaburzenia oddychania.

Buprenorfina ma znacznie mniejszy potencjał uzależniający niż opioidy będące czystymi agonistami. Podczas badań klinicznych u zdrowych ochotników i u pacjentów otrzymujących buprenorfinę nie obserwowano reakcji z odstawienia. Jednak po długotrwałym stosowaniu buprenorfiny nie można wykluczyć możliwości wystąpienia reakcji z odstawienia, podobnych do występujących po odstawieniu innych opioidów (patrz CHPL : punkt 4.8). Do objawów tych należą: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, nadmierna aktywność ruchowa, drżenie i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

U pacjentów nadużywających opioidów zamiana na buprenorfinę może zapobiegać reakcjom z odstawienia. Ponieważ odnotowano przypadki nadużywania buprenorfiny , dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy przepisywaniu produktu leczniczego pacjentom z podejrzeniem uzależnienia od leków.

Buprenorfina metabolizowana jest w wątrobie. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby możliwa jest zmiana siły i czasu działania buprenorfiny . Pacjentów tych należy dokładnie obserwować podczas stosowania buprenorfiny .

Pacjenci z gorączką i (lub) narażeni na zewnętrzne źródła ciepła

Gorączka i wysoka temperatura otoczenia mogą zwiększać przenikanie produktu przez skórę, co teoretycznie może spowodować zwiększenie stężenia buprenorfiny w surowicy podczas jej stosowania. Dlatego podczas leczenia buprenorfiną pacjentów gorączkujących lub o temperaturze skóry zwiększonej z innych powodów należy brać po uwagę możliwość nasilenia działania opioidu. Systemu transdermalnego nie należy narażać na działanie wysokiej temperatury (np. sauna, promieniowanie podczerwone).

Należy poinformować sportowców, że buprenorfina może dawać dodatnią reakcję w kontrolnych badaniach antydopingowych.


Przyjmowanie leku Norfinox w czasie ciąży

Ciąża

Dane dotyczące stosowania buprenorfiny w systemach transdermalnych u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie na rozrodczość (patrz CHPL : punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane.

Duże dawki buprenorfiny stosowane pod koniec ciąży mogą powodować depresję oddechową u noworodka, nawet jeśli były stosowane przez krótki czas. Długotrwałe stosowanie buprenorfiny w ostatnim trymestrze ciąży może powodować zespół z odstawienia u noworodka.

Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Norfinox w czasie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Karmienie piersią

Buprenorfina przenika do mleka kobiecego. Badania na szczurach wykazały, że buprenorfina może zahamować laktacj ę. Produktu leczniczego Norfinox nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu buprenorfiny na płodność u ludzi. Wpływ buprenorfiny na płodność zwierząt nie jest znany (patrz CHPL : punkt 5.3).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.