Trudno dostępny w aptekach

 

Duracef proszek do sporządzania zawiesiny doustnej | 250 mg/5ml | 60 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Cefadroxilum
Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.Opis produktu Duracef

Kiedy stosujemy lek Duracef?

Cefadroksyl jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń, jeśli są wywołane przez wrażliwe szczepy bakteryjne:

górnych i dolnych dróg oddechowych, a w szczególności zapalenia gardła i migdałków podniebiennych spowodowanego przez paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A, układu moczowego, wywołanych przez E. coli, P. mirabilis i Klebsiella spp.,

- skóry i tkanek miękkich powodowanych przez gronkowce i (lub) paciorkowce, zapalenia szpiku,

- bakteryjnego zapalenia stawów.

(Wykazano, że w zapobieganiu gorączce reumatycznej skuteczne jest podawanie penicyliny drogą domięśniową. Duracef na ogół skutecznie usuwa paciorkowce z jamy ustnej i gardła. Jednak nie ma danych na temat skuteczności leku w zapobieganiu nawrotom gorączki reumatycznej).

Duracef - działanie leku

- bakteriobójcze


Jaki jest skład leku Duracef?

Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml: 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 125 mg cefadroksylu w postaci cefadroksylu jedno wodnego.

Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml: 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 250 mg cefadroksylu w postaci cefadroksylu jednowodnego.

Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml: 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 500 mg cefadroksylu w postaci cefadroksylu jednowodnego.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne - sacharoza. Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Duracef?

Duracef jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na cefalosporyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.


Duracef – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu cefadroksylu są podobne do obserwowanych po stosowaniu innych cefalosporyn.

Reakcje żołądkowo-jelitowe:

Podczas leczenia antybiotykami lub po jego zakończeniu może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Rzadko opisywano nudności, wymioty i niestrawność. Podanie leku podczas posiłku zmniejsza nudności, a nie osłabia wchłaniania. Opisywano także występowanie biegunki.

Reakcje nadwrażliwości:

Zarejestrowano występowanie reakcji alergicznych, takich jak: gorączka, świąd, wysypka, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy. Reakcje te zwykle ustępowały po przerwaniu stosowania preparatu. Opisywano także, choć rzadko, przypadki rumienią wielopostaciowego, zespołu Stevensa~ Johnsona, objawów choroby posurowiczej i anafilaksji.

Inne reakcje: świąd narządów płciowych, kandydoza narządów płciowych, zapalenie pochwy, bóle stawów, umiarkowana i przemijająca neutropenia oraz nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Opisano także nieliczne przypadki trombocytopenii i agranulocytozy. W badaniach porejestracyjnych stwierdzono występowanie zaburzeń czynności wątroby, w tym zaburzenia związane z zastojem żółci oraz stwierdzono rzadkie przypadki niewydolności wątroby spowodowane idiosynkrazją. Ze względu na spontaniczny sposób raportowania tych zdarzeń, związek przyczynowy ze stosowaniem preparatu Duracef nie został ustalony.


Duracef - dawkowanie leku

Duracef należy podawać raz, albo dwa razy na dobę, w zależności od rodzaju i nasilenia zakażenia (patrz tabela dalej).

Duracef można podawać niezależnie od posiłków, gdyż pokarm nie wpływa na jego

biodostępność.

Leczenie należy prowadzić przez co najmniej 48-72 h po ustąpieniu objawów klinicznych lub potwierdzeniu usunięcia drobnoustrojów. Leczenie zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące powinno trwać co najmniej 10 dni. W ciężkich zakażeniach (np. szpiku) może być konieczne podawanie leku przez co najmniej 4-6 tygodni.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia (o masie ciała ponad 40 kg)

Wskazanie

Dawka dobowa

Zawiesina, 500 mg/5 ml

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych

1 do2g

10 do 20 ml raz na dobę lub

5 do 10 ml 2 razy na dobę*

Wszystkie inne zakażenia dróg moczowych

2g

10 ml 2 razy na dobę

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

1g

10 ml raz na dobę lub

5 ml 2 razy na dobę

Zapalenie gardła i migdałków wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A

1g

10 ml raz na dobę lub

5 ml 2 razy na dobę

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych

- lekkie

- umiarkowane do ciężkich

1g

1 do2g

5 ml 2 razy na dobę 5do 10 ml 2 razy na dobę

Zapalenie szpiku i bakteryjne zapalenie stawów

2g

10 ml 2 razy na dobę

* Do opakowania dołączona jest miarka o pojemności 5 ml

Dzieci

Dzieciom zwykle podaje się dobową dawkę 25 do 50 mg/kg mc. (w zapaleniu szpiku i bakteryjnym zapaleniu stawów - 50 mg/kg mc. na dobę) w dwóch równych dawkach (co 12 godzin), a w zapaleniu gardła, migdałków i w liszajcu - w dobowej dawce jednorazowej.

Masa ciała (kg)

Zawiesina doustna

125 mg/ 5 ml

250 mg/5 ml

500 mg/5 ml

< 5 kg

2,5 do 5 ml 2 razy na dobę*

-

-

5-10 kg

5 ml 2 razy na dobę

5 ml raz na dobę

-

10-20 kg

-

5 ml 2 razy na dobę

5 ml raz na dobę

20 - 40 kg

-

10 ml 2 razy na dobę

5 ml 2 razy na dobę

* Do opakowania dołączona jest miarka o pojemności 5 ml

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

U chorych z niewydolnością nerek dawkowanie preparatu Duracef należy dobrać w zależności od klirensu kreatyniny, jak pokazano w poniższej tabeli:

Klirens kreatyniny (w ml/min/l ,73 m2pc.)

Stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Dawka początkowa

Dawka

podtrzymująca

Przerwa

między

dawkami

50-25

14-25

1g

500 mg

12 h

10-25

25-56

1g

500 mg

24 h

0-10

> 56

1g

500 mg

36 h

Pacjenci, u których klirens kreatyniny wynosi powyżej 50 ml/min/l,73 m pc. mogą być leczeni jak pacjenci z prawidłową czynnością nerek.

U pięciu chorych z bezmoczem wykazano, że ok. 63% dawki 1 g podanej doustnie wydala się z organizmu podczas 6 - 8 godzinnej hemodializy.


Duracef – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed zastosowaniem preparatu Duracef należy ustalić czy pacjent nie wykazywał w przeszłości nadwrażliwości na cefadroksyl, inne cefalosporyny, penicyliny czy inne leki. Jeśli Duracef ma być stosowany u pacjentów nad wrażliwych na penicyliny, należy zachować ostrożność, ponieważ pomiędzy antybiotykami beta-łaktamowymi występują krzyżowe reakcje nadwrażliwości , które mogą obejmować do 10% populacji pacjentów, u których kiedykolwiek wystąpiła nadwrażliwość na penicylinę. W przypadku stwierdzenia reakcji alergicznej na Duracef należy przerwać leczenie. W razie wystąpienia ciężkich objawów nadwrażliwości może być konieczne zastosowanie odpowiedniego leczenia (podawanie adrenaliny, kortykosteroidów, leków przeciwhistaminowych).

Po większości leków przeciwbakteryjnych opisywano występowanie rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, którego nasilenie może być od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego należy brać pod uwagę takie rozpoznanie u chorych, u których-podczas leczenia preparatem Duracef wystąpiła biegunka. W przypadku lekkiej postaci zapalenia okrężnicy wystarcza odstawienie leku; w umiarkowanych i ciężkich przypadkach może być konieczne swoiste leczenie przeciwbakteryjne. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę.

Należy zachować ostrożność stosując preparat Duracef u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (patrz punkt 4.2 Dawkowanie). Pacjentów ze stwierdzonym lub podejrzewanym zaburzeniem czynności nerek należy przed leczeniem i w trakcie leczenia starannie obserwować i przeprowadzić odpowiednie badania laboratoryjne.

Przedłużone stosowanie preparatu Duracef może powodować rozwój opornej flory bakteryjnej. Należy prowadzić dokładną obserwację pacjenta. Jeśli podczas leczenia preparatem Duracef nastąpi dodatkowe zakażenie, należy podjąć odpowiednie leczenie.

Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów, którzy przebyli choroby układu pokarmowego, zwłaszcza zapalenie okrężnicy.

Lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi wrodzonymi wadami w postaci nietolerancji fruktozy, złego wchłaniania glukozy-galaktozy czy niedoboru sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku.


Przyjmowanie leku Duracef w czasie ciąży

Wpływ na rozrodczość był badany u myszy i szczurów z zastosowaniem dawek w wysokości 11-krotnej dawki stosowanej u ludzi i nie stwierdzono negatywnego wpływu cefadroksylu na rozrodczość lub wpływu uszkadzającego na płód. Jednak brak jest odpowiednio udokumentowanych badań u kobiet ciężarnych. Z tego powodu preparat Duracef może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Cefadroksyl przenika do mleka kobiecego, dlatego konieczna jest ostrożność w przypadku podawania go matkom karmiącym.


Charakterystyka produktu leczniczego Duracef

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Duracef z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Duracef z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Duracef


Grupy

  • Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.