Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Ramoclav tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

od 0 , 00  do 24 , 38

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | import równoległy
Substancja czynna: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
Podmiot odpowiedzialny: INPHARM SP. Z O.O.

Ramoclav cena

24,38Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Ramoclav

Kiedy stosujemy lek Ramoclav?

Ramoclav wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci:

- ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

- ostre zapalenie ucha środkowego;

- zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

- pozaszpitalne zapalenie płuc;

- zapalenie pęcherza moczowego;

- odmiedniczkowe zapalenie nerek;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;

- zakażenia kości i stawów, szczególnie zapalenie kości i szpiku.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.


Jaki jest skład leku Ramoclav?

Każda tabletka powlekana zawiera 1004,3 mg amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 875 mg amoksycyliny oraz 148,9 mg klawulanianu potasu co odpowiada 125 mg kwasu klawulanowego.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ramoclav?

Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (tj. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam).

Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy.


Ramoclav – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej notowanymi działaniami niepożądanymi są biegunka, nudności i wymioty. 

Działania niepożądane opisane w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu według klasyfikacji układów i narządów MedDRA przedstawiono poniżej:

Dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych przyjęto następujące zasady: Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Kandydoza skóry i błon śluzowych

Często

Nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przemijająca leukopenia (w tym neutropenia)

Rzadko

Trombocytopenia

Rzadko

Przemijająca agranulocytoza

Częstość nieznana

Niedokrwistość hemolityczna

Częstość nieznana

Wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy 1

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego 10

Obrzęk naczynioruchowy

Częstość nieznana

Anafilaksja

Częstość nieznana

Zespół choroby posurowiczej

Częstość nieznana 

Alergiczne zapalenie naczyń

Częstość nieznana 

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Niezbyt często

Ból głowy

Niezbyt często

Przemijająca nadmierna ruchliwość

Częstość nieznana 

Drgawki 2

Częstość nieznana 

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Częstość nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Bardzo często

Nudności 3

Często

Wymioty

Często

Niestrawność

Niezbyt często

Związane z antybiotykiem zapalenie jelita grubego 4

Częstość nieznana 

Czarny język włochaty

Częstość nieznana 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności AspAT i (lub) ALAT 5

Niezbyt często

Zapalenie wątroby 6

Częstość nieznana

Żółtaczka zastoinowa 6

Częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 7

Wysypka skórna

Niezbyt często

Świąd

Niezbyt często

Pokrzywka

Niezbyt często

Rumień wielopostaciowy

Rzadko

Zespół Stevens-Johnsona

Częstość nieznana

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Częstość nieznana 

Pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry

Częstość nieznana 

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP) 9

Częstość nieznana 

Polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS)

Częstość nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Częstość nieznana 

Krystaluria 8

Częstość nieznana 

3 Nudności są częściej związane ze stosowaniem większych dawek doustnych. Jeśli objawy żołądkowojelitowe są znaczące, mogą być zmniejszone poprzez stosowanie leku Ramoclav na początku posiłku. 

4 W tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego

5 U pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi notowano umiarkowane zwiększenie AspAT i (lub) ALAT, jednak znaczenie tych obserwacji nie jest znane.

6 Zdarzenia te zauważono podczas stosowania innych penicylin i cefalosporyn

7 Leczenie należy przerwać w razie wystąpienia jakiejkolwiek skórnej reakcji nadwrażliwości

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Ramoclav - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dawki są wyrażone w odniesieniu do zawartości amoksycyliny z kwasem klawulanowym z wyjątkiem określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.

Określając dawkę leku Ramoclav do stosowania w leczeniu poszczególnych zakażeń należy brać pod uwagę:

- przewidywane patogeny i ich prawdopodobną wrażliwość na środki przeciwbakteryjne

- ciężkość i umiejscowienie zakażenia

- wiek, masę ciała, czynności nerek pacjenta jak podano poniżej.

W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci produktów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym tj. takich, które zawierają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji

Ta moc produktu Ramoclav, stosowana u dorosłych i dzieci o masie ciała≥40 kg według poniższych zaleceń, zapewnia całkowitą dawkę dobową 1750 mg amoksycyliny i 250 mg kwasu klawulanowego, jeśli lek podawany jest dwa razy na dobę oraz 2625 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego, jeśli lek podawany jest trzy razy na dobę. U dzieci o masie ciała < 40 kg ta moc produktu Ramoclav, stosowana według poniższych zaleceń zapewnia maksymalną dawkę dobową 1000 do 2800 mg amoksycyliny i 143 do 400 mg kwasu klawulanowego. Jeśli stwierdzi się, że jest konieczne zastosowanie większej dobowej dawki amoksycyliny, zaleca się zastosowanie innego produktu zawierającego amoksycylinę i kwas klawulanowy, aby uniknąć niepotrzebnego podawania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego

Czas trwania leczenia powinien być określany na podstawie odpowiedzi pacjenta na leczenie. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymagają dłuższego leczenia. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta

Dzieci o masie ciała ≥ 40 kg, młodzież i dorośli

Zalecane dawki:

- Dawka standardowa: (we wszystkich wskazaniach) 875 mg/125 mg dwa razy na dobę;

- Większa dawka (szczególnie w zakażeniach takich, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych): 875 mg/125 mg trzy razy na dobę.

Dzieci o masie ciała < 40 kg

Leczenie dzieci może być prowadzone z zastosowaniem amoksycyliny z kwasem klawulanowym w tabletkach, zawiesinie lub w saszetkach dla dzieci.

Zalecane dawki:

- (25 mg + 3,6 mg)/kg mc./na dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./na dobę podawane w dwóch dawkach podzielonych;

- Podawanie do (70 mg + 10 mg)/kg mc./na dobę w dwóch dawkach podzielonych można rozważać w niektórych zakażeniach (takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych).

Nie stosować produktu Ramoclav w postaci tabletek u dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg, ponieważ tabletek tych nie można dzielić.

W poniższej tabeli przedstawiono dawkę (w mg/kg masy ciała), jaką przyjmuje dziecko o masie ciała od 25 kg do 40 kg po podaniu jednej tabletki 875 mg + 125 mg.

Masa ciała [kg]

40

35

30

25

Zalecana pojedyncza dawka [mg/kg masy ciała] (patrz wyżej)

Amoksycylina [mg/kg masy ciała] w pojedynczej dawce (1 tabletka powlekana)

21,9

25,0

29,2

35,0

12,5-22,5 (do 35)

Kwas klawulanowy [mg/kg masy ciała] w pojedynczej dawce (1 tabletka powlekana)

3,1

3,6

4,2

5,0

1,8-3,2 (do 5)

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg należy raczej leczyć amoksycyliną i kwasem klawulanowym w postaci zawiesiny doustnej.

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę produktów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1. Ze względu na brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania produktów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym w proporcji 7:1 u dzieci poniżej 2 miesięcy, nie jest możliwe przedstawienie zaleceń dla tej populacji. 

Osoby w podeszłym wieku

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Zaburzenie czynności nerek

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CrCl) większym niż 30 ml/min.

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min, nie jest zalecane stosowanie postaci farmaceutycznych zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1, tak jak produkt Ramoclav, ze względu na brak zaleceń dotyczących możliwości dostosowania dawki. 

Zaburzenie czynności wątroby

Należy zachować ostrożność podczas dawkowania, regularnie kontrolując czynność wątroby

Sposób podawania

Produkt Ramoclav jest przeznaczony do podawania doustnego.

Aby zminimalizować występowanie możliwej nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego i zoptymalizować wchłanianie amoksycyliny z kwasem klawulanowym, produkt Ramoclav należy przyjmować na początku posiłku. 

Leczenie można rozpocząć preparatem do stosowania pozajelitowego, zgodnie z ChPL, w postaci dożylnej, a następnie kontynuować preparatem doustnym. 


Ramoclav – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe.

Notowano występowanie ciężkich, sporadycznie zakończonych zgonem, reakcji uczuleniowych (w tym reakcję anafilaktoidalną i ciężkie niepożądane reakcje skórne) u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny oraz u osób z chorobami atopowymi. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna należy przerwać leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym i wdrożyć alternatywny stosowny sposób leczenia. 

Jeśli jest pewne, że przyczyną zakażenia są drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć zamianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Zastosowanie tej postaci leku Ramoclav nie jest właściwe w przypadku wysokiego ryzyka, że zmniejszona wrażliwość lub oporność przypuszczalnego drobnoustroju na antybiotyki beta-laktamowe nie jest wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. Tej postaci leku nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae opornego na penicylinę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą wystąpić drgawki.

Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym w razie podejrzenia mononukleozy zakaźnej, ponieważ u pacjentów z mononukleozą zakaźną stwierdzono związek pomiędzy występowaniem odropodobnych wysypek, a zastosowaniem amoksycyliny. 

Podawanie allopurynolu w czasie leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. 

Długotrwałe stosowanie może czasami powodować rozwój drobnoustrojów niewrażliwych na ten lek. 

Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występujący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP, ang. Acute generalised exanthemous pustulosis ). Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie produktu Ramoclav, a wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny jest przeciwwskazane.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Działania niepożądane dotyczące wątroby notowano przeważnie u pacjentów płci męskiej i w podeszłym wieku i mogą one być związane z przedłużającym się leczeniem. Bardzo rzadko notowano je u dzieci. We wszystkich grupach pacjentów objawy pojawiają się zwykle podczas lub tuż po zakończeniu leczenia, jednak w niektórych przypadkach mogą one nie być widoczne przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Są one zwykle przemijające. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być ciężkie, a w wyjątkowo rzadkich przypadkach notowano zgony. Zgony prawie zawsze występowały u pacjentów z ciężkim schorzeniem podstawowym lub jednocześnie przyjmujących inne leki o znanym możliwym oddziaływaniu na wątrobę.

Podczas stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, opisywano występowanie zapalenia jelita grubego, o nasileniu od łagodnego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli wystąpi zapalenie jelita grubego związane z antybiotykiem, należy natychmiast odstawić lek Ramoclav, przeprowadzić badanie lekarskie pacjenta i wdrożyć odpowiednie leczenie. W tej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit. 

W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. 

U pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużanie się czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi należy prowadzić odpowiednie kontrole. Może być konieczna modyfikacja dawek leków przeciwzakrzepowych w celu utrzymania właściwego zmniejszenia krzepliwości krwi.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dawkę należy dostosować do stopnia niewydolności.

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wydalanego moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię, szczególnie podczas leczenia parenteralnego. Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny, zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, by zminimalizować możliwość tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym, należy regularnie sprawdzać drożność cewnika.

Jeśli w czasie leczenia amoksycyliną oznacza się obecność glukozy w moczu, zaleca się użycie metody enzymatycznej z zastosowaniem oksydazy glukozowej, ponieważ zastosowanie nieenzymatycznych metod oznaczania obecności glukozy może prowadzić do występowania fałszywie dodatnich wyników. 

Obecność kwasu klawulanowego w produkcie Ramoclav może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadząc do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa. 

Odnotowywano pozytywne wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA, wykrywającego grzyby z rodzaju kropidlaków ( Aspergillus ) u pacjentów przyjmujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym, u których nie stwierdzono później zakażenia grzybami z rodzaju Aspergillus . Stwierdzono występowanie reakcji krzyżowych polisacharydów i polifuranoz nie pochodzących od grzybów Aspergillus z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Z tego względu, interpretacji pozytywnych wyników testu u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy dokonywać ostrożnie i potwierdzić ją innymi metodami diagnostycznymi. 


Przyjmowanie leku Ramoclav w czasie ciąży

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ w odniesieniu do ciąży, rozwoju embrionalnego lub płodowego, porodu lub rozwoju pourodzeniowego. Ograniczone dane dotyczące stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych. W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego, donoszono, że zapobiegawcze leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym może być związane ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków. Należy unikać stosowania w ciąży, o ile lekarz nie uzna zastosowania leku za istotne. 

Karmienie piersią

Obie substancje są wydzielane do mleka kobiecego (nieznany jest wpływ kwasu klawulanowego na dziecko karmione piersią). W rezultacie, możliwe jest wystąpienie biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych dziecka, a w konsekwencji może być konieczne zaprzestanie karmienia piersią. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie karmienia piersią jedynie po ocenie przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka. 


Zamienniki leku Ramoclav

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 20 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,85 zł.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,53 zł


Amylan interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amylan

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,53 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,58 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,16 zł


Co-amoxiclav Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Co-amoxiclav Bluefish

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,57 zł


Penlac interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Penlac

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,57 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,74 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

26,42 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

26,76 zł


Auglavin PPH interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Auglavin PPH

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,86 zł


Hiconcil combi interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Hiconcil combi

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,27 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,39 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,44 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,44 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,50 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,50 zł


Polamoklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Polamoklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

29,25 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,59 zł


Taromentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Taromentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,59 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

30,61 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.