Trudno dostępny w aptekach

 

Lipancrea 16 000 kapsułki | 16 000 j. Ph.Eur. | 30 kaps. | poj.i pudeł.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Pancreatinum
Podmiot odpowiedzialny: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARMACEUTYCZNE POLFA S.A.Opis produktu Lipancrea 16 000

Kiedy stosujemy lek Lipancrea 16 000?

Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane:

- przewlekłym zapaleniem trzustki;

- resekcją trzustki bądź jej części;

- resekcją żołądka;

- zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową;

- mukowiscydozą.


Jaki jest skład leku Lipancrea 16 000?

Jedna kapsułka zawiera pankreatynę (Pancreatinum) z trzustki wieprzowej o aktywności:

lipazy 16 000 j. Ph. Eur. amylazy 11 500 j. Ph. Eur. proteaz 900 j. Ph. Eur.

(1 j. Ph. Eur. = 1 j. FIP)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Lipancrea 16 000?

- Nadwrażliwość na pankreatynę, białko wieprzowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Ostre zapalenie trzustki.


Lipancrea 16 000 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często ( ≥ 1/10);

Często (≥ 1/100 do < 1/10);

Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100);

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); Bardzo rzadko (< 1/10 000);

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból brzucha.

Niezbyt często: zaparcia, nieprawidłowe stolce, biegunka oraz nudności i wymioty.

Zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz okrężnicy wstępującej (kolonopatia włókniejąca), a także zapalenie jelita grubego było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki (mukowiscydozą) przyjmujących duże dawki produktów pankreatyny. Badania kliniczno-kontrolne nie wykazały dowodów świadczących o związku przyczynowym między stosowaniem lipazy, a występowaniem kolonopatii włókniejącej.

W ramach środków ostrożności jakiekolwiek nietypowe objawy ze strony jamy brzusznej lub zmiany dotychczasowych objawów należy zbadać w celu wykluczenia ewentualnego uszkodzenia jelita grubego, zwłaszcza jeżeli pacjent przyjmuje ponad 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg masy ciała/dobę.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: reakcje alergiczne i nadwrażliwość skóry. Bardzo rzadko: świąd skóry, nie wymagający odstawienia leku.

W czasie stosowania produktu mogą również wystąpić: odczyny alergiczne, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub okolicy odbytu.

W przypadku stosowania dużych dawek może wystąpić podwyższenie stężenia kwasu moczowego w moczu lub biegunka.


Lipancrea 16 000 - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

Zalecane dawki enzymów: 1 do 2 kapsułek do każdego posiłku.

Ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać, kontrolując objawy kliniczne.

Nie należy stosować dawki większej niż 100 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek (6 do 7 kapsułek produktu Lipancrea16 000) lub 400 000 j. Ph. Eur. lipazy na dobę w dawkach podzielonych (25 kapsułek produktu Lipancrea 16 000).

Dzieci

Zalecane dawki enzymów: od 500 do 1 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek.

Ustaloną dawkę można zwiększać stopniowo, kontrolując objawy kliniczne.

Nie należy stosować dawki większej niż 2 500 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek, czyli 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

Sposób podawania

Produkt Lipancrea 16 000 należy przyjmować podczas posiłku, popijając każdą kapsułkę płynem. Kapsułki należy połykać w całości, bowiem zgryzienie lub rozkruszenie może doprowadzić do zniszczenia peletek i unieczynnienia leku.

W razie niemożności połknięcia kapsułki lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilości enzymów, kapsułkę można otworzyć. Wysypane peletki podać z małą ilością płynu, np. soku owocowego (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych).

Nie jest konieczne podawanie produktu do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych.

Dawkowanie produktu należy ustalać indywidualnie, zależnie od zapotrzebowania pacjenta na enzymy trzustkowe.


Lipancrea 16 000 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Jednoczesne przyjmowanie leków z grupy antagonistów receptora H2(cymetydyna, ranitydyna, famotydyna) może spowodować zmniejszenie siły działania produktu.

W rzadkich przypadkach, u dzieci z mukowiscydozą otrzymujących duże dawki enzymów odnotowano przypadki zwężenia jelita. Przyczyna tego powikłania nie jest znana, uważa się jednak, że może ono być związane z podawaniem zbyt dużych dawek leku. Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać dawkowania podanego w punkcie 4.2. ?Dawkowanie i sposób podawania? oraz nie przekraczać u dzieci dawki 2 500 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek.

Podanie leku z pożywieniem o pH wyższym niż 5,5 (np. jaja, kurczaki, cielęcina, zielony groszek) może zmniejszać skuteczność produktu. W takich warunkach istnieje możliwość wcześniejszego uwolnienia substancji czynnych z peletek (zanim lek dotrze do dwunastnicy), co może powodować unieczynnienie enzymów w świetle żołądka, a także prowadzić do podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej.


Przyjmowanie leku Lipancrea 16 000 w czasie ciąży

Ciąża

Ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań u ludzi, nie można wykluczyć ryzyka uszkodzenia płodu w wyniku podawania produktu kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie ma danych na temat wydzielania substancji czynnych produktu do mleka kobiecego.

Lek może być stosowany w ciąży oraz w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.


Charakterystyka produktu leczniczego Lipancrea 16 000

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Lipancrea 16 000 z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Lipancrea 16 000 z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Lipancrea 16 000


Grupy

  • Leki na lepsze trawienie

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.