Lamisil interakcje ulotka tabletki 125 mg 14 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Lamisil tabletki | 125 mg | 14 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Terbinafini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: NOVARTIS PHARMA GMBHOpis produktu Lamisil

Kiedy stosujemy lek Lamisil?

• Grzybica paznokci wywołana przez dermatofity.

• Grzybica owłosionej skóry głowy wywołana przez dermatofity.

• Grzybicze zakażenia skóry wywołane przez dermatofity, takie jak: grzybica tułowia, grzybica obrębna pachwin, grzybica stóp oraz zakażenia skóry wywołane przez drożdżaki z rodzaju Candida (np. Candida albicans). Wskazania do leczenia doustnego w tych przypadkach zależą zazwyczaj od miejsca, ciężkości i rozległości zakażenia.

Uwaga:

Lamisil tabletki, w przeciwieństwie do produktów terbinafiny przeznaczonych do stosowania miejscowego, nie jest skuteczny w leczeniu łupieżu pstrego.


Jaki jest skład leku Lamisil?

1 tabletka zawiera 125 mg terbinafiny (Terbinafinum), w postaci terbinafiny chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Lamisil?

Znana nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Lamisil – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Produkt Lamisil jest zazwyczaj dobrze tolerowany. Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne do umiarkowanych i przemijające. Poniżej wymieniono działania niepożądane, które wystąpiły podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu na rynek.

Działania niepożądane (Tabela 1) uporządkowano według częstości zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100, < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: Neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, niedokrwistość

aplastyczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Reakcje rzekomoanafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy), skórny i układowy liszaj rumieniowaty.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Ból głowy.

Niezbyt często: Zaburzenia smaku do utraty smaku włącznie, ustępujące zazwyczaj w czasie kilku tygodni po zaprzestaniu leczenia. Zgłaszano pojedyncze przypadki długotrwałych zaburzeń smaku. Obserwowano przypadki zmniejszonego spożycia pokarmów prowadzące do znaczącej utraty masy ciała.

Bardzo rzadko: Zawroty głowy, parestezje i niedoczulica.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: Uczucie pełności, utrata apetytu, niestrawność, nudności, słabe bóle brzucha, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: Zaburzenie czynności wątroby i dróg żółciowych, głównie

cholestatyczne.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki ciężkiej niewydolności wątroby (niektóre zakończone zgonem lub wymagające przeszczepu wątroby). W większości przypadków przyczyną zaburzeń czynności wątroby były inne ciężkie zaburzenia ogólnoustrojowe, a związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem produktu Lamisil nie został ustalony.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: Łagodne postacie odczynów skórnych (wysypka, pokrzywka).

Bardzo rzadko: Ciężkie odczyny skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, ostra uogólniona wysypka krostowata).

Pojawienie się wykwitów skórnych łuszczycopodobnych lub zaostrzenie łuszczycy.

Łysienie, chociaż nie ustalono związku przyczynowego. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bardzo często: Reakcje ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (bóle stawów, bóle mięśni).

Zaburzenia ogólne

Bardzo rzadko: Zmęczenie.

Inne działania niepożądane pochodzące ze zgłoszeń spontanicznych po wprowadzeniu leku do obrotu

Na podstawie zgłoszeń spontanicznych po wprowadzeniu leku do obrotu zidentyfikowano następujące działania niepożądane, przedstawione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Ze względu na to, że działania te zgłaszano na zasadzie dobrowolności w populacji o nieznanej wielkości, podanie częstości ich występowania nie zawsze jest możliwe.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcja anafilaktyczna, reakcja przypominająca chorobę posurowiczą.

Zaburzenia ucha i błędnika: niedosłuch, zaburzenia słuchu, szum w uszach. Zaburzenia naczyniowe: zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu nerwowego: utrata węchu, w tym trwała utrata węchu, upośledzenie węchu. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje nadwrażliwości na światło (np. fotodermatoza, reakcja alergiczna nadwrażliwości na światło oraz wielopostaciowe osutki świetlne). Zaburzenia żołądka i jelit: zapalenie trzustki.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: choroba grypopodobna, gorączka.

Badania diagnostyczne: zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi.


Lamisil - dawkowanie leku

Produkt przeznaczony do podania doustnego.

Czas leczenia zależy od wskazania i ciężkości zakażenia. Na rynku są dostępne również tabletki Lamisil 250 mg.

Dzieci

Nie są dostępne dane dotyczące dzieci w wieku poniżej 2 lat (zwykle o masie ciała < 12 kg).

Dzieci o masie ciała < 20 kg 62,5 mg (pół tabletki 125 mg) raz na dobę.

Dzieci o masie ciała 20 do 40 kg 125 mg (1 tabletka 125 mg ) raz na dobę.

Dzieci o masie ciała > 40 kg 250 mg (2 tabletki 125 mg) raz na dobę.

Dorośli 250 mg raz na dobę.

Zakażenia skóry

Zalecany okres leczenia:

• Grzybica stóp międzypalcowa, typ podeszwowy i (lub) mokasynowy: 2 do 6 tygodni.

• Grzybica tułowia, grzybica obrębna pachwin: 2 do 4 tygodni.

• Drożdżyca skóry: 2 do 4 tygodni.

Może się zdarzyć, że całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia nastąpi dopiero po kilku tygodniach od wyleczenia mikologicznego.

Zakażenia owłosionej skóry głowy Zalecany czas leczenia:

Grzybica owłosionej skóry głowy: 4 tygodnie.

Grzybica owłosionej skóry głowy występuje głównie u dzieci.

Grzybica paznokci

U większości pacjentów całkowite wyleczenie uzyskuje się po 6 do 12 tygodniach leczenia.

Grzybica paznokci rąk

6-tygodniowy okres leczenia jest wystarczający w większości przypadków zakażeń paznokci rąk.

Grzybica paznokci stóp

12-tygodniowy okres leczenia jest wystarczający w większości przypadków zakażeń paznokci stóp. Niektórzy pacjenci z wolnym tempem wzrostu paznokci mogą wymagać dłuższego okresu leczenia.

Optymalne efekty kliniczne uwidaczniają się w kilka miesięcy od przeprowadzenia i zakończenia leczenia przeciwgrzybiczego, co wiąże się z okresem potrzebnym do odrośnięcia zdrowej płytki paznokciowej.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych grup pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu Lamisil u pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

Z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Lamisil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4 oraz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących na to, że pacjenci w podeszłym wieku wymagają innych dawek i że mogą się u nich pojawiać działania niepożądane inne niż u młodszych pacjentów. W razie przepisywania tego produktu osobom w podeszłym wieku, należy wziąć pod uwagę występujące wcześniej zaburzenia czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4.).

Dzieci

Wykazano dobrą tolerancję produktu Lamisil w postaci tabletek u dzieci w wieku powyżej 2 lat.


Lamisil – jakie środki ostrożności należy zachować?

Czynność wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu Lamisil u pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby.

Przed przepisaniem produktu Lamisil, należy ocenić czy nie występowała wcześniej choroba wątroby. Działanie toksyczne na wątrobę może wystąpić u pacjentów z istniejącą uprzednio chorobą wątroby, jak również u pacjentów, u których ona nie występowała. U pacjentów stosujących produkt Lamisil, bardzo rzadko zgłaszano ciężką niewydolność wątroby (niekiedy zakończoną zgonem lub wymagającą przeszczepu wątroby). W większości przypadków przyczyną zaburzeń czynności wątroby były inne ciężkie zaburzenia ogólnoustrojowe, a związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem produktu

Lamisil nie został ustalony (patrz punkt 4.8).

W przypadku następujących objawów przedmiotowych i podmiotowych sugerujących zaburzenia czynności wątroby: utrzymujące się nudności niewyjaśnionego pochodzenia, brak łaknienia lub uczucie zmęczenia, żółtaczka, wymioty, bóle brzucha, ciemno zabarwiony mocz lub jasno zabarwione stolce, należy przerwać stosowanie produktu Lamisil i oszacować czynność wątroby.

U pacjentów leczonych produktem Lamisil przez okres dłuższy niż 6 tygodni zaleca się wykonywanie badań czynności wątroby (oznaczanie aktywności enzymów wątrobowych).

Badania farmakokinetyczne po podaniu pojedynczej dawki produktu Lamisil wykazały, że klirens tego leku może być zmniejszony do ok. 50% u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami wątroby.

Zaburzenia skóry

U pacjentów stosujących produkt Lamisil, bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (w tym zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka). W przypadku wystąpienia postępującej wysypki skórnej, należy przerwać stosowanie produktu Lamisil.

Zaburzenia krwi

U pacjentów leczonych produktem Lamisil, bardzo rzadko zgłaszano przypadki występowania nieprawidłowego składu krwi (neutropenii, agranulocytozy, trombocytopenii, niedokrwistości aplastycznej). W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości w składzie krwi pacjentów leczonych produktem Lamisil, należy ocenić przyczynę tej nieprawidłowości i rozważyć zmianę leczenia, w tym przerwanie stosowania produktu Lamisil.

Zaburzenia nerek

Z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Lamisil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 300 µmol/l), nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Interakcje z innymi lekami

Badania in vitro i in vivo wykazały, że terbinafina hamuje metabolizm przebiegający z udziałem izoenzymu CYP2D6. Z tego względu pacjenci przyjmujący jednocześnie leki, które są metabolizowane głównie przez ten enzym takie, jak: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory adrenergiczne , leki selektywnie blokujące wychwyt zwrotny serotoniny, leki przeciwarytmiczne grupy 1A, 1B i 1C oraz inhibitory MAO typu B, powinni być pod ścisłą kontrolą

(patrz pkt. 4.5) szczególnie jeśli leki te charakteryzują się wąskim indeksem terapeutycznym.

Inne

Ze względu na zawartość laktozy produkt Lamisil tabletki 125 mg nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Lamisil w czasie ciąży

Badania wpływu leku na płód i badania płodności na zwierzętach nie wykazały jego toksycznego działania. Ze względu na bardzo ograniczone doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży, produktu Lamisil nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści leczenia uzasadniają podjęcie takiego ryzyka.

Terbinafina przenika do mleka kobiecego, dlatego matki stosujące produkt Lamisil, nie powinny karmić piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwgrzybiczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwgrzybicze stosowane doustnie lub dożylnie w leczeniu zakażeń grzybiczych różnego pochodzenia.


Może Cię również zainteresować:

Mężczyzna podczas sesji z terapeutką.

Porady

Jak uporać się z fobią?

Odczuwanie dużego strachu przed zjawiskami nieszkodliwymi, to coraz większy problem społeczny. Tego rodzaju lęki określa się też jako fobie. Czy upor...

dwie kobiety na łące z alergią

Zdrowie

Alergio, ach to TY!

Katar, drapanie w gardle, swędzenie oczu, bóle głowy? To przykładowe objawy alergii na pyłki roślin. Farmaceuta udziela porady, jak przetrwać tę sezon...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.