Dalacin T interakcje ulotka emulsja na skórę 10 mg/ml 30 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Dalacin T emulsja na skórę | 10 mg/ml | 30 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Clindamycinum
Podmiot odpowiedzialny: PFIZER EUROPE MA EEIGTen produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Dalacin T

Kiedy stosujemy lek Dalacin T?

Leczenie miejscowe trądziku pospolitego.


Jaki jest skład leku Dalacin T?

1 ml emulsji na skórę zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum), w postaci klindamycyny fosforanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: alkohol cetostearylowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Dalacin T?

Nadwrażliwość na klindamycynę, linkomycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Klindamycyna w postaci do stosowania miejscowego jest przeciwwskazana u pacjentów, u których w trakcie stosowania antybiotyków występowało zapalenie okrężnicy.


Dalacin T – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane zostały uporządkowane w poniższej tabeli wg klasyfikacji układów i narządów: Częstość występowania pogrupowano według następującej klasyfikacji: bardzo często (≥1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów (wg.

MedDRA)

Bardzo często ≥ 1/10

Często ≥ 1/100

do < 1/10

Niezbyt często ≥ 1/1 000

do < 1/100

Rzadko

≥ 1/10

000 do

< 1/1 000

Bardzo rzadko < 1/10

000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

         

zapalenie mieszków włosowych wywołane przez bakterie

Gram-ujemne.

Zaburzenia oka

         

uczucie kłucia w oku

Zaburzenia

żołądka i jelit

         

ból brzucha, zaburzenia

żołądkowojelitowe

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

podrażnienie

skóry, pokrzywka

przetłuszczenie skóry

     

kontaktowe

zapalenie skóry

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.


Dalacin T - dawkowanie leku

Do stosowania miejscowego na skórę.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Dorośli i młodzież:

Nanosić cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsca na skórze dwa razy na dobę.

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Dalacin T – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy Dalacin T w postaci emulsji jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy unikać kontaktu produktu z oczami, błonami śluzowymi i zranioną skórą. Dalacin T w postaci emulsji zawiera alkohol, dlatego może wywoływać zaczerwienienie lub podrażnienie oczu, błon śluzowych lub zranionej skóry. W razie przypadkowego kontaktu z produktem należy przemyć je chłodną wodą.

Doustne i pozajelitowe podawanie klindamycyny, podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkiej biegunki, zapalenia okrężnicy i rzekomobłoniastego zapalenia jelit, nawet po upływie kilku tygodni od zakończenia leczenia.

Mimo, że powyższe objawy niepożądane zgłaszane były rzadko, po zastosowaniu klindamycyny w emulsji istnieje ryzyko ich wystąpienia. Dlatego też lekarz powinien wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia chorób związanych z terapią antybiotykami.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z chorobą Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelit w wywiadzie.

Jeżeli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni po zakończeniu leczenia pojawi się biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa, skurczowe bóle brzucha należy podejrzewać rzekomobłoniaste zapalenie jelit (w większości przypadków wywołane przez Clostridium difficile). Ta choroba, będąca powikłaniem antybiotykoterapii, może mieć przebieg zagrażający życiu. Natychmiast po rozpoznaniu rzekomobłoniastego zapalenia jelit należy zaprzestać stosowania produktu Dalacin T i wdrożyć odpowiednie leczenie (zwykle podaje się wankomycynę). Nie należy podawać środków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.

Rozpoznanie rzekomobłoniastego zapalenia jelit opiera się przede wszystkim na objawach klinicznych. Można je potwierdzić endoskopowo, bakteriologicznym badaniem kału na obecność bakterii Clostridium difficile oraz wykryciem enterotoksyn. U osób w podeszłym wieku lub osłabionych rzekomobłoniaste zapalenie jelit może mieć ciężki przebieg. Możliwe są nawroty pomimo zastosowania właściwego leczenia.

Po podaniu miejscowym klindamycyna ulega wchłanianiu przez powierzchnię skóry (patrz punkt 5.2).

Produkt Dalacin T ma nieprzyjemny smak, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu w okolicy ust.

Dalacin T powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do alergii.

Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje typu późnego.

Produkt zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne, w tym kontaktowe zapalenie skóry.

Przedłużające się stosowanie produktu Dalacin T powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarza.


Przyjmowanie leku Dalacin T w czasie ciąży

Ciąża

Badania dotyczące rozmnażania przeprowadzone u szczurów i myszy otrzymujących podskórnie oraz doustnie klindamycynę w dawce od 100 do 600 mg/kg/dobę nie wykazały wpływu stosowania klindamycyny na płodność oraz płód. Nie ma badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet w ciąży. Ponieważ badania rozmnażania przeprowadzone u zwierząt nie zawsze odzwierciedlają odpowiedź u ludzi, produkt ten może być stosowany w czasie ciąży tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań dotyczących przenikania klindamycyny do mleka matki podczas stosowania na skórę klindamycyny fosforanu. Wiadomo jednak, że klindamycyna po doustnym lub pozajelitowym podaniu przenika do mleka matki. Z uwagi na potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią niemowląt, należy rozważyć przerwanie karmienia piersią lub przerwanie stosowania produktu, uwzględniając korzyść z leczenia dla matki.


Charakterystyka produktu leczniczego Dalacin T

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Dalacin T z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Dalacin T z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Dalacin T


Grupy

  • Leki przeciwtrądzikowe

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.