Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Ciprinol tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

od 0 , 00  do 11 , 69

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Ciprofloxacinum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Ciprinol cena

11,69Opis produktu Ciprinol

Kiedy stosujemy lek Ciprinol?

Produkt leczniczy Ciprinol jest wskazany do leczenia następujących zakażeń (patrz punkt 4.4 i 5.1).

Przed rozpoczęciem terapii należy zwrócić szczególną uwagę na dostępne informacje dotyczące oporności na cyprofloksacynę.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Dorośli

• Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne

- zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,

- zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli,

- zapalenie płuc.

• Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego.

• Zakażenie przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gramujemne.

• Zakażenia układu moczowego.

• Rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy.

• Zapalenie jądra i najądrza, w tym wywołane przez Neisseria gonorrhoeae.

• Zapalenie narządów miednicy mniejszej, w tym wywołane przez Neisseria gonorrhoeae. Jeżeli podejrzewa się lub rozpozna, że wyżej wymienione zakażenia układu płciowego wywołane są przez Neisseria gonorrhoeae, to szczególnie istotne jest uzyskanie lokalnych danych na temat rozpowszechnienia oporności na cyprofloksacynę i potwierdzenie wrażliwości na podstawie badań laboratoryjnych.

• Zakażenia układu pokarmowego (np. biegunka podróżnych).

• Zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

• Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne.

• Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

• Zakażenia kości i stawów.

• Leczenie zakażeń u pacjentów z neutropenią.

• Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią.

• Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis.

• Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie).

Dzieci i młodzież

• Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy, wywołane przez Pseudomonas aeruginosa.

• Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek.

• Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie).

Cyprofloksacynę można także zastosować do leczenia ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeżeli uzna się to za konieczne.

Leczenie powinni zalecać wyłącznie lekarze, którzy mają doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży (patrz punkty 4.4 i 5.1).


Jaki jest skład leku Ciprinol?

Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg cyprofloksacyny, w postaci chlorowodorku cyprofloksacyny jednowodnego.

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg cyprofloksacyny, w postaci chlorowodorku cyprofloksacyny jednowodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Ciprinol, 250 mg, tabletki powlekane: białe, okrągłe, z rowkiem podziału z jednej strony. Ciprinol, 500 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, z rowkiem podziału z jednej strony.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ciprinol?

- Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienioną w punkcie 6.1.

- Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny (patrz punkt 4.5).


Ciprinol – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są nudności i biegunka.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, pochodzące z badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu cyprofloksacyny do obrotu (leczenie doustne, dożylne i sekwencyjne), uporządkowane według częstości występowania. Analizę częstości przeprowadzono łącznie dla postaci doustnych i dożylnych cyprofloksacyny.

Klasyfikacja układów i narządów

do < 1/10

 

Rzadko

Bardzo rzadko

< 1/10 000

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Nadkażenia grzybicze

Zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko ze skutkiem śmiertelnym) (patrz punkt 4.4)

   

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Eozynofilia

Leukopenia

Niedokrwistość Neutropenia

Leukocytoza

Trombocytopenia

Trombocytemia

Niedokrwistość hemolityczna Agranulocytoza Pancytopenia

(zagrażająca życiu) Zahamowanie czynności szpiku kostnego

(zagrażające życiu)

 

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Reakcje alergiczne Obrzęk alergiczny lub

naczynioruchowy

Reakcje anafilaktyczne

Wstrząs anafilaktyczny

(zagrażający życiu - patrz punkt 4.4) Zespół choroby posurowiczej

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Jadłowstręt

Hiperglikemia

   

Zaburzenia psychiczne

 

Nadmierne pobudzenie psychomotoryczne lub pobudzenie

Splątanie i dezorientacja

Stany lękowe Niezwykłe sny Depresja (myśli samobójcze albo myśli lub próby samobójcze i samobójstwo,

patrz punkt 4.4)

Omamy

Reakcje psychotyczne (mogące prowadzić do myśli samobójczych albo myśli lub prób samobójczych i samobójstwa, patrz punkt 4.4)

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

Bóle głowy Zawroty głowy

Zaburzenia snu Zaburzenia smaku

Parestezje

Dyzestezje

Niedoczulica

Drżenia

Drgawki (w tym stan padaczkowy, patrz punkt 4.4) Zaburzenia równowagi

Migrena

Zaburzenia koordynacji Zaburzenia chodu Zaburzenia czynności nerwów węchowych Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

Neuropatia obwodowa

(patrz punkt

4.4)

Zaburzenia oka

   

Zaburzenia widzenia (podwójne widzenie)

Zaburzenia widzenia barw

 

Zaburzenia ucha i

błędnika

   

Szumy uszne

Utrata słuchu lub zaburzenia słuchu

   

Zaburzenia serca

   

Tachykardia

 

Komorowe zaburzenia rytmu, torsades de pointes*

Wydłużenie odstępu QT

(patrz punkt 4.4 i 4.9)

Zaburzenia naczyniowe

   

Rozszerzenie naczyń

Niedociśnienie Omdlenia

Zapalenie naczyń

 

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

   

Duszność (w tym stan astmatyczny)

   

Zaburzenia

żołądka i jelit

Nudności Biegunka

Wymioty Bóle żołądka i

jelit i

bóle brzucha Niestrawność

Wzdęcia

 

Zapalenie trzustki

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zwiększenie stężenia bilirubiny

Zaburzenia czynności wątroby

Żółtaczka cholestatyczna Zapalenie wątroby

Martwica wątroby (bardzo rzadko prowadząca do zagrażającej życiu niewydolności wątroby, patrz punkt 4.4)

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Wysypka

Świąd

Pokrzywka

Reakcje

nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4)

Wybroczyny

Rumień wielopostaciowy Rumień guzowaty

Zespół Stevensa-

Johnsona

(mogący zagrażać życiu) Martwica toksycznorozpływna naskórka (mogąca zagrażać życiu)

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP)

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle mięśniowoszkieletowe (np. bóle kończyn, pleców, klatki piersiowej) Bóle stawów

Bóle mięśni

Zapalenie stawów

Zwiększone napięcie mięśniowe i skurcze

Osłabienie siły mięśni

Zapalenie ścięgna

Zerwanie ścięgna (głównie ścięgna

Achillesa) (patrz punkt

4.4)

Zaostrzenie objawów miastenii (patrz punkt

4.4)

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Zaburzenia czynności nerek

Niewydolność nerek

Krwiomocz

Krystaluria (patrz punkt 4.4)

Cewkowośródmiąższowe zapalenie nerek

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Osłabienie Gorączka

Obrzęk Potliwość (nadmierna potliwość)

   

Badania diagnostyczne

 

Zwiększenie aktywności fosfatazy

Nieprawidłowe stężenie protrombiny

 

Zwiększenie wartości INR (u pacjentów

   

zasadowej

Zwiększenie aktywności amylazy

 

leczonych antagonistami witaminy K)

* Zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu i przeważnie obserwowane u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużonego odstępu QT (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Występowanie wymienionej powyżej artropatii odnosi się do danych zgromadzonych w badaniach u osób dorosłych. U dzieci artropatia występowała często (patrz punkt 4.4).


Ciprinol - dawkowanie leku

Dawka zależy od wskazania, ciężkości i miejsca zakażenia, wrażliwości na cyprofloksacynę drobnoustrojów wywołujących zakażenia, czynności nerek pacjenta oraz u dzieci i młodzieży, od masy ciała.

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości choroby oraz od jej przebiegu klinicznego i bakteriologicznego.

Podczas leczenia zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie (np. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter lub Staphylococcus spp.) może być konieczne podawanie większych dawek cyprofloksacyny oraz stosowanie w skojarzeniu z innymi odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi.

W zależności od drobnoustroju wywołującego zakażenie, podczas leczenia niektórych zakażeń (np. zapalenie narządów miednicy mniejszej, zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia u pacjentów z neutropenią i zakażenia kości i stawów) może być konieczne zastosowanie w skojarzeniu z innym odpowiednim lekiem przeciwbakteryjnym.

Dorośli

Wskazania

Dawka dobowa

Całkowity czas trwania

leczenia (w tym ewentualne

wstępne leczenie pozajelitowe cyprofloksacyną)

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na

dobę

7 do 14 dni

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Ostre nasilenie przewlekłego zapalenia zatok

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na

dobę

7 do 14 dni

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na

dobę

7 do 14 dni

 

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

750 mg 2 razy na dobę

Od 28 dni do 3 miesięcy

Zakażenia układu moczowego

Niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego

250 mg 2 razy na dobę do 500 mg 2 razy na

dobę

3 dni

u kobiet przed menopauzą można zastosować 500 mg w pojedynczej dawce

Powikłane zapalenie pęcherza moczowego, niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek

500 mg 2 razy na dobę

7 dni

Powikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na

dobę

co najmniej 10 dni;

w szczególnych przypadkach

(np. ropień) można stosować dłużej niż 21 dni

Zapalenie gruczołu krokowego

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na

dobę

2 do 4 tygodni (ostre) do 4 do

6 tygodni (przewlekłe)

Zapalenie narządów rozrodczych

Rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy

500 mg w jednej dawce

1 dzień (pojedyncza dawka)

Zapalenie jądra i najądrza, zapalenie narządów miednicy mniejszej

500 mg 2 razy na dobę

do 750 mg dwa razy na

dobę

co najmniej 14 dni

Zakażenia układu pokarmowego

i zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Biegunka wywołana przez bakterie, w tym przez Shigella spp. inne niż Shigella dysenteriae typu 1, oraz leczenie empiryczne biegunki podróżnych

500 mg 2 razy na dobę

1 dzień

Biegunka wywołana przez Shigella dysenteriae typu 1

500 mg 2 razy na dobę

5 dni

Biegunka wywołana przez Vibrio cholerae

500 mg 2 razy na dobę

3 dni

Dur brzuszny

500 mg 2 razy na dobę

7 dni

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram-ujemne

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na

dobę

5 do 14 dni

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na

dobę

7 do 14 dni

Zakażenia kości i stawów

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na

dobę

maksymalnie 3 miesiące

Leczenie zakażeń lub zapobieganie im u pacjentów z neutropenią. Cyprofloksacynę należy podawać w skojarzeniu z odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na

dobę

leczenie należy kontynuować

przez cały okres występowania

neutropenii

Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom

500 mg w jedynej

1 dzień (pojedyncza dawka)

wywołanym przez Neisseria meningitidis

dawce

 

Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie; jeśli podejrzewa się lub potwierdzi kontakt z laseczką wąglika, należy jak najszybciej rozpocząć podawanie leku

500 mg 2 razy na dobę

60 dni od potwierdzenia kontaktu z Bacillus anthracis

Dzieci i młodzież

Wskazania

Dawka dobowa

Całkowity czas trwania

leczenia (w tym ewentualne wstępne leczenie pozajelitowe)

Mukowiscydoza

20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 750 mg na jedną dawkę

10 do 14 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego i odmiedniczkowe zapalenie nerek

10 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę do 20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 750 mg na jedną dawkę

10 do 21 dni

Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie. Jeśli podejrzewa się lub potwierdzi kontakt z laseczką wąglika, należy jak najszybciej rozpocząć podawanie leku

10 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę do 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 500 mg na jedną dawkę

60 dni od potwierdzenia kontaktu z Bacillus anthracis

Inne ciężkie zakażenia

20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 750 mg na jedną dawkę

Zależnie od rodzaju zakażenia

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać dawkę dobraną do ciężkości zakażenia i klirensu kreatyniny.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Zalecana dawka początkowa i podtrzymująca u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:

Klirens kreatyniny [ml/min/1,73 m2]

Stężenie kreatyniny w surowicy

[µmol/l]

Dawka doustna

> 60

< 124

Patrz typowe dawkowanie

30-60

124-168

250-500 mg co 12 h

< 30

> 169

250-500 mg co 24 h

Pacjenci poddawani hemodializie

> 169

250-500 mg co 24 h (po dializie)

Pacjenci poddawani dializie otrzewnowej

> 169

250-500 mg co 24 h

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Nie przeprowadzono badań dotyczących dawkowania u dzieci z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby.

Sposób podawania

Tabletki należy popijać płynem, nie rozgryzać. Można je podawać z posiłkami lub bez. Substancja czynna wchłania się szybciej, jeśli lek jest przyjmowany na pusty żołądek. Cyprofloksacyny nie należy podawać z produktami nabiałowymi (np. mleko, jogurt) ani z sokami owocowymi wzbogacanymi minerałami (np. sok pomarańczowy z dodatkiem wapnia) (patrz punkt 4.5).

W ciężkich przypadkach lub wówczas, gdy pacjent nie może przyjąć tabletek (np. pacjenci żywieni dojelitowo) zaleca się leczenie dożylnymi postaciami cyprofloksacyny do momentu, w którym będzie można podać doustne postaci leku.


Ciprinol – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ciężkie zakażenia i zakażenia o etiologii mieszanej z drobnoustrojami Gram-dodatnimi i beztlenowymi

Monoterapia cyprofloksacyną nie jest przeznaczona do leczenia ciężkich zakażeń ani żadnych zakażeń, które mogą być wywołane przez bakterie Gram-dodatnie i beztlenowe. W takich zakażeniach cyprofloksacynę należy podawać w skojarzeniu z innymi odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi.

Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae)

Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego, wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność.

Zakażenia układu płciowego

Zapalenie jądra i najądrza oraz zapalenie narządów miednicy mniejszej może być wywołane przez oporny na fluorochinolony szczep Neisseria gonorrhoeae. Cyprofloksacynę należy podawać w skojarzeniu z innym lekiem przeciwbakteryjnym, chyba że pewne jest, że zakażenie nie jest wywołane przez Neisseria gonorrhoeae oporne na cyprofloksacynę. Jeśli po 3 dniach leczenia nie zaobserwuje się klinicznej poprawy, należy rozważyć inne sposoby leczenia.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Dane dotyczące skuteczności cyprofloksacyny w leczeniu zakażeń pooperacyjnych w obrębie jamy brzusznej są ograniczone.

Biegunka podróżnych

Wybierając cyprofloksacynę należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące oporności na cyprofloksacynę drobnoustrojów występujących w odwiedzanych krajach.

Zakażenia kości i stawów

Cyprofloksacynę należy stosować w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwbakteryjnymi zgodnie z wynikami badań mikrobiologicznych.

Płucna postać wąglika

Stosowanie u ludzi ustalono na podstawie danych dotyczących wrażliwości in vitro oraz danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach i ograniczonych danych z badań z udziałem ludzi. Podczas leczenia tych zakażeń lekarze powinni kierować się narodowymi i (lub) międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi leczenia wąglika.

Dzieci i młodzież

Cyprofloksacynę u dzieci i młodzieży należy stosować zgodnie z dostępnymi oficjalnymi wytycznymi.

Leczenie cyprofloksacyną powinni zalecać wyłącznie lekarze, którzy mają doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży.

Udowodniono, że cyprofloksacyna powoduje artropatię obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt. Dane dotyczące bezpieczeństwa, pochodzące z zawierającego podwójnie ślepą próbę, randomizowanego badania, w którym oceniano zastosowanie cyprofloksacyny u dzieci

(cyprofloksacyna: n = 335, średni wiek = 6,3 roku; leki porównawcze: n = 349, średni wiek = 6,2 roku; przedział wieku = 1 do 17 lat) wskazały na następującą częstość występowania artropatii przypuszczalnie związanej ze stosowaniem leku (w odróżnieniu od objawów przedmiotowych i podmiotowych związanych ze stawami) do 42. dnia od rozpoczęcia stosowania: 7,2% i 4,6%. Częstość występowania artropatii związanej z lekiem w ciągu rocznej obserwacji wynosiła odpowiednio 9,0% i 5,7%. Zwiększenie, wraz z upływem czasu, częstości występowania artropatii o przypuszczalnym związku z lekiem nie było istotne statystycznie pomiędzy grupami. Leczenie można rozpocząć wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka ze względu na możliwe działania niepożądane związane ze stawami i (lub) otaczającymi tkankami.

Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy

Badania kliniczne obejmowały dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat. Doświadczenie w leczeniu dzieci w wieku od roku do 5 lat jest ograniczone.

Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek

W zakażeniach układu moczowego należy rozważyć leczenie cyprofloksacyną, jeżeli nie można zastosować innych metod leczenia i decyzje należy oprzeć na wynikach dokumentacji mikrobiologicznej.

Badania kliniczne obejmowały dzieci i młodzież w wieku od roku do 17 lat.

Inne szczególnie ciężkie zakażenia

W innych ciężkich zakażeniach stosuje się, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lub po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, jeśli nie można zastosować innego leczenia lub w przypadku niepowodzenia terapii konwencjonalnej oraz kiedy dokumentacja mikrobiologiczna uzasadnia użycie cyprofloksacyny.

Nie prowadzono badań klinicznych dotyczących zastosowania cyprofloksacyny w szczególnie ciężkich zakażeniach innych niż wymienione powyżej, więc doświadczenie kliniczne jest ograniczone. Z tego względu zaleca się ostrożność w leczeniu pacjentów z takimi zakażeniami.

Nadwrażliwość

Po podaniu pojedynczej dawki może wystąpić nadwrażliwość i reakcje alergiczne, w tym anafilaksja i reakcje anafilaktoidalne, mogące stanowić zagrożenie życia (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią takie reakcje, należy przerwać stosowanie cyprofloksacyny i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Układ mięśniowo-szkieletowy

Cyprofloksacyny zwykle nie należy stosować u pacjentów z chorobami (zaburzeniami) ścięgien, związanymi z wcześniejszym leczeniem chinolonami. Tym niemniej, bardzo rzadko po mikrobiologicznym potwierdzeniu czynnika wywołującego zakażenie i ocenie stosunku korzyści do ryzyka można zalecić tym pacjentom cyprofloksacynę do leczenia niektórych ciężkich zakażeń, szczególnie jeśli standardowe leczenie było nieskuteczne lub występuje oporność bakterii, a dane mikrobiologiczne mogą uzasadniać zastosowanie cyprofloksacyny.

Już w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia cyprofloksacyną może wystąpić zapalenie ścięgien i zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne. Ryzyko zaburzeń ścięgien może być podwyższone u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami (patrz punkt 4.8).

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy zapalenia ścięgien (np. bolesny obrzęk, stan zapalny), należy przerwać leczenie cyprofloksacyną. Chorą kończynę należy odciążyć.

Cyprofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z miastenią (patrz punkt 4.8).

Nadwrażliwość na światło

Wykazano, że cyprofloksacyna wywołuje reakcje nadwrażliwości na światło. Pacjentom przyjmującym cyprofloksacynę należy zalecić, aby podczas leczenia unikali bezpośredniego narażenia na intensywne światło słoneczne lub promieniowanie UV (patrz punkt 4.8).

Ośrodkowy układ nerwowy

Wiadomo, że chinolony wywołują drgawki lub obniżają próg drgawkowy. Cyprofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego mogącymi predysponować do wystąpienia drgawek. Jeśli drgawki wystąpią, należy odstawić cyprofloksacynę (patrz punkt 4.8). Nawet po pierwszym podaniu cyprofloksacyny mogą wystąpić reakcje psychotyczne. Rzadko depresja lub psychoza mogą rozwinąć się w zachowania autoagresywne.

W takich sytuacjach należy przerwać leczenie.

U pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę występowała polineuropatia (zgłaszano objawy neurologiczne, takie jak: ból, uczucie palenia, zaburzenia czucia czy osłabienie mięśni, występujące pojedynczo lub w połączeniu). Leczenie cyprofloksacyną należy przerwać u pacjentów, u których wystąpiły objawy neuropatii, w tym ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie, żeby zapobiec rozwojowi nieodwracalnych zmian (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia serca

Fluorochinolony, w tym cyprofloksacynę, należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, takimi jak:

- wrodzony zespół długiego odstępu QT,

- jednoczesne stosowanie leków wydłużających odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne), - niewyrównane zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia),

- podeszły wiek,

- choroba serca (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, bradykardia).

(Patrz punkt 4.2. Stosowanie u pacjentów w wieku podeszłym oraz punkty 4.5, 4.8 i 4.9).

Układ pokarmowy

Wystąpienie ciężkiej i uporczywej biegunki w trakcie lub po zakończeniu leczenia (w tym kilka tygodni po leczeniu) może wskazywać na związane ze stosowaniem antybiotyków zapalenie okrężnicy (zagrażające życiu, z możliwym skutkiem śmiertelnym), wymagające natychmiastowego leczenia (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie cyprofloksacyny i rozpocząć odpowiednie leczenie. Przeciwwskazane są wówczas leki hamujące perystaltykę jelit.

Nerki i układ moczowy

W związku ze stosowaniem cyprofloksacyny stwierdzano występowanie kryształów w moczu (patrz punkt 4.8). Pacjentów przyjmujących cyprofloksacynę należy dobrze nawodnić i unikać nadmiernej zasadowości moczu.

Zaburzenia czynności nerek

Cyprofloksacyna jest głównie wydalana w postaci niezmienionej z moczem. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy więc dostosować dawkę, tak jak opisano w punkcie 4.2, aby uniknąć działań niepożądanych związanych z kumulacją cyprofloksacyny.

Wątroba i drogi żółciowe

W związku ze stosowaniem cyprofloksacyny występowała martwica wątroby i zagrażająca życiu niewydolność wątroby (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby wątroby (takich jak: brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub tkliwość brzucha) leczenie należy przerwać.

Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej podczas leczenia cyprofloksacyną występowały reakcje hemolityczne. Należy unikać stosowania cyprofloksacyny u tych pacjentów, chyba że uzna się, że potencjalna korzyść przeważa nad ryzykiem. Wówczas należy obserwować, czy u pacjenta nie wystąpi hemoliza.

Oporność

W trakcie lub po zakończeniu leczenia cyprofloksacyną może być wyizolowany szczep bakteryjny oporny na cyprofloksacynę, mogący nie powodować objawów nadkażenia. W wyniku długotrwałego leczenia lub leczenia zakażeń szpitalnych i (lub) zakażeń wywołanych przez gatunki Staphylococcus i Pseudomonas ryzyko wyselekcjonowania opornych szczepów bakteryjnych może być większe.

Cytochrom P450

Cyprofloksacyna hamuje CYP1A2, może więc spowodować zwiększenie stężenia w osoczu równocześnie przyjmowanych substancji metabolizowanych przez ten enzym (np. teofilina, klozapina, olanzapina, ropinirol, tyzanidyna, duloksetyna). Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny jest przeciwwskazane. Dlatego też należy uważnie obserwować czy u pacjentów przyjmujących te substancje równocześnie z cyprofloksacyną nie występują objawy kliniczne przedawkowania; może też być konieczne oznaczenie stężenia tych substancji (np. teofiliny) w osoczu (patrz punkt 4.5).

Metotreksat

Nie zaleca się podawania cyprofloksacyny równocześnie z metotreksatem (patrz punkt 4.5).

Interakcje z badaniami

Występująca in vitro aktywność cyprofloksacyny przeciw Mycobacterium tuberculosis może powodować fałszywie ujemne wyniki testów bakteriologicznych w próbkach pobranych od pacjentów leczonych aktualnie cyprofloksacyną.


Przyjmowanie leku Ciprinol w czasie ciąży

Ciąża

Dostępne dane dotyczące podawania cyprofloksacyny kobietom w ciąży nie wskazują, aby wywoływała ona wady rozwojowe lub działała toksycznie na płód i noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. U zwierząt młodych i tuż przed urodzeniem chinolony powodują uszkodzenie niedojrzałych chrząstek stawów. Dlatego też nie można wykluczyć, że produkt leczniczy może powodować uszkodzenie chrząstki stawowej u niedojrzałego organizmu ludzkiego lub płodu (patrz punkt 5.3). Z ostrożności lepiej jest unikać stosowania cyprofloksacyny w czasie ciąży.

Laktacja

Cyprofloksacyna przenika do mleka matki. W związku z ryzykiem uszkodzenia chrząstek stawów nie należy stosować cyprofloksacyny w okresie karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Ciprinol

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Ciprinol

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 4 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,27 zł.

Ciphin 500 interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl. | blister

Ciphin 500

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl. | blister

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

11,42 zł


Proxacin 500 interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl. | blister

Proxacin 500

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl. | blister

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,64 zł


Cipronex interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl. | blister

Cipronex

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl. | blister

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

11,80 zł


Cipropol interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl. | 2 blist.po 5 szt.

Cipropol

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl. | 2 blist.po 5 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,96 zł


Interakcje Ciprinol z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Ciprinol z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Ciprinol

Nabiał (jony wapniowe)

Zawarte w nabiale jony wapnia zmniejszają wchłanianie leku, poprzez tworzenie się trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych kompleksów. Stężenie cyprofloksacyny we krwi może się obniżyć o około 50%, co prowadzi do zmniejszenia lub braku efektu terapeutycznego. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie produktów mlecznych. Podanie leku powinno nastąpić przynajmniej godzinę przed posiłkiem zawierającym nabiał lub dwie godziny po posiłku.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Ciprinol

Inne

Tworzenie trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych kompleksów cyprofloksacyny z jonami żelaza zawartymi w produktach takich jak np.: zielona sałata, szpinak, wątroba, cielęcina, może spowodować zmniejszenie lub brak efektu terapeutycznego. Należy ograniczyć spożycie produktów zawierających dużo żelaza. Podanie leku powinno nastąpić przynajmniej godzinę przed posiłkiem zawierającym sałatę, szpinak, wątróbkę itp. lub dwie godziny po posiłku. Przyjmowanie leku w połączeniu z produktami zawierającymi kofeinę może powodować kumulację kofeiny w organizmie. Należy ograniczyć spożycie kofeiny zawartej m.in. w kawie i napojach energetycznych.


Inne opakowania Ciprinol


Grupy

  • Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.