Bactroban interakcje ulotka krem 20 mg/g 15 g | tuba

Trudno dostępny w aptekach

 

Bactroban krem | 20 mg/g | 15 g | tuba


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Mupirocinum
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD.Opis produktu Bactroban

Kiedy stosujemy lek Bactroban?

Produkt Bactroban w kremie jest wskazany do miejscowego leczenia wtórnych zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka, wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami bakterii Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes.


Jaki jest skład leku Bactroban?

Każdy gram kremu zawiera jako substancję czynną 20 mg mupirocyny (Mupirocinum) w postaci mupirocyny wapniowej (mikronizowanej).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy i alkohol stearylowy.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bactroban?

Nadwrażliwość na mupirocynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.


Bactroban – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych, od bardzo częstych do rzadkich, została określona na podstawie danych z badań klinicznych. Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych:

bardzo często ≥ 1/10, często ≥ 1/100 do < 1/10, niezbyt często ≥ /1000 do < 1/100, rzadko ≥ 1/10 000 do < 1/1000, bardzo rzadko < 1/10 000.

Dane z badań klinicznych zostały użyte do określenia częstości występowania działań niepożądanych od bardzo często do rzadko. Bardzo rzadko występujące działania niepożądane były pierwotnie oszacowywane na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu i odnoszą się raczej do częstości zgłoszeń niż do rzeczywistej częstości.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko ogólnoustrojowe reakcje alergiczne takie jak uogólniona wysypka, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: skórne reakcje uczuleniowe, w tym: pokrzywka, świąd, rumień, pieczenie, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka.

W badaniach u ochotników zgłaszano rumień i suchość skóry.


Bactroban - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dzieci powyżej 1 roku życia, dorośli oraz osoby w podeszłym wieku

3 razy na dobę do 10 dni, zależnie od wyniku leczenia.

Pacjentów, u których w ciągu 3-5 dni nie wystąpiła kliniczna odpowiedź na leczenie należy poddać ponownej ocenie.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 10 dni.

Dzieci poniżej 1 roku życia

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania mupirocyny w postaci kremu u niemowląt poniżej 1 roku życia, dlatego też nie należy stosować tego produktu u tych pacjentów, do czasu gdy dane z takich badań będą dostępne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowywania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowywania dawki.

Sposób stosowania

Zaleca się nałożyć niewielką ilość kremu na zmienione chorobowo miejsce na skórze za pomocą kawałka czystej waty lub gazika.

Leczoną powierzchnię można przykryć opatrunkiem.

Nie należy mieszać kremu z innymi produktami, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie leku, prowadzące do zmniejszenia jego aktywności przeciwbakteryjnej oraz możliwą utratę stabilności mupirocyny w kremie.


Bactroban – jakie środki ostrożności należy zachować?

W rzadkich przypadkach wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia po zastosowaniu produktu Bactroban krem, należy przerwać leczenie, zmyć produkt z powierzchni skóry oraz prowadzić dalsze leczenie za pomocą innych produktów.

Tak jak w przypadku innych produktów przeciwbakteryjnych, przedłużanie terapii powyżej zalecanego okresu może spowodować powstawanie szczepów opornych na lek.

Podczas stosowania antybiotyków zgłaszano przypadki wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, które może występować w postaci od łagodnej do zagrażającej życiu. Dlatego też, ważne jest rozważenie możliwości takiej diagnozy u pacjentów u których w trakcie lub po leczeniu antybiotykami wystąpi biegunka. Taka sytuacja jest mniej prawdopodobna w wypadku mupirocyny stosowanej miejscowo, jednakże jeśli u pacjenta wystąpi silna, przedłużająca się w czasie biegunka lub pacjent ma bóle brzucha, leczenie należy natychmiast przerwać, a pacjenta poddać dalszej diagnozie.

Do stosowania do nosa dostępna jest specjalna postać: Bactroban, maść do nosa. Należy unikać kontaktu produktu z oczami.

W przypadku dostania się produktu do oka, należy przemywać je wodą, aż do usunięcia pozostałości kremu.

Produkt Bactroban krem zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy. Substancje te mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).


Przyjmowanie leku Bactroban w czasie ciąży

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych dotyczących wpływu mupirocyny na przebieg ciąży u kobiet. Badania nad mupirocyną przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały toksyczności rozwojowej.

Ze względu na brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania mupirocyny podczas ciąży, produkt Bactroban krem może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ewentualnym ryzykiem związanym z leczeniem.

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania mupirocyny do mleka ludzkiego.

W przypadku, jeśli leczenie dotyczy pękniętej brodawki sutkowej, należy ją bardzo dokładnie umyć przed karmieniem piersią.

Płodność

Nie ma odpowiednich danych dotyczących wpływu mupirocyny na płodność u ludzi. Badania przeprowadzone na szczurach nie wykazały wpływu na płodność.


Charakterystyka produktu leczniczego Bactroban

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Bactroban z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Bactroban z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Bactroban


Grupy

  • Antybiotyki i leki przeciwwirusowe stosowane miejscowo

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.