Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Amlopin 10 mg tabletki | 10 mg | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | import równoległy
Substancja czynna: Amlodipinum
Podmiot odpowiedzialny: DELFARMA SP. Z O.O.Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Amlopin 10 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku.

Amlopin* 10 mg

(Amlodipinebesilaat Sandoz* 10 mg)

* - znak towarowy zastrzeżony (Amlodipinum)

Amlopin 10 mg i Amlodipinebesilaat Sandoz 10 mg są różnymi nazwami handlowymi tego samego leku.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-       Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-       Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-       Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-       Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Amlopin i w jakim celu się go stosuje Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amlopin Jak stosować lek Amlopin Możliwe działania niepożądane Jak przechowywać lek Amlopin Inne informacje

1.     CO TO JEST LEK AMLOPIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Amlopin należy do grupy leków zwanych antagonistami wapnia.

Stosowany jest w leczeniu:

-       wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,

-       bólu w klatce piersiowej, spowodowanego zwężeniem naczyń wieńco­wych serca (dławica piersiowa) lub w rzadszej postaci - skurczem tych naczyń (dławica naczynioskurczowa).

U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi lek Amlopin zmniejsza napięcie naczyń krwionośnych, ułatwiając przepływ krwi.

U pacjentów z dławicą piersiową Amlopin poprawia zaopatrzenie mięśnia sercowego w krew i za jej pośrednictwem w tlen, zapobiegając w ten sposób wystąpieniu bólu w klatce piersiowej. Amlopin nie powoduje natychmiastowej ulgi w bólu dławicowym.

2.     INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMLOPIN

Kiedy nie stosować leku Amlopin

Jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę lub na podobnych antagoni­stów wapnia (tzw. pochodne dihydropirydyny), lub na którykolwiek

z pozostałych składników leku (pełny wykaz substancji pomocniczych znajduje się w punkcie 6).

Jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi.Jeśli u pacjenta stwierdzono niedostateczne zaopatrzenie tkanek w krew z takimi objawami, jak niskie ciśnienie tętnicze krwi, trudno wyczuwalne tętno, przyspieszona czynność serca (wstrząs, w tym wstrząs kardio-genny). Wstrząs kardiogenny oznacza wstrząs spowodowany ciężkimi zaburzeniami czynności serca.Jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnicy odprowadzającej krew z serca (stenozę aortalną).Jeśli pacjent ma niestabilną niewydolność serca po ostrym zawale mięś­nia sercowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Amlopin

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta stwierdzono:

-       niewydolność serca,

-       zaburzenia czynności wątroby.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z niewydolnością nerek mogą przyjmować lek w zwykle zalecanych

dawkach.

Amlodypiny nie można usunąć metodą dializy. Pacjenci w podeszłym wieku

Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku badano u dziewcząt i chłop­ców w wieku od 6 do 17 lat. Nie poddano badaniu dzieci w wieku poniżej 6 lat. Więcej informacji udzieli lekarz.

Stosowanie innych leków

Niektóre leki (w tym leki dostępne bez recepty, leki ziołowe lub preparaty naturalne) mogą oddziaływać z lekiem Amlopin. Oznacza to, że działanie obydwu leków może się zmienić.

Dlatego ważne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu takich leków, jak:

-       inne leki, które mogą zmniejszyć ciśnienie tętnicze krwi, np. leki beta- adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), leki alfa-1-ad- renolityczne i leki moczopędne. Lek Amlopin może nasilić ich działanie przeciwnadciśnieniowe.

Leki, które mogą zwiększyć działanie leku Amlopin:

-       diltiazem (lek stosowany w chorobach serca);

-       ketokonazol i itrakonazol (leki przeciwgrzybicze);

-       inhibitory proteazy HIV (leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, np. rytonawir);

-       erytromycyna (antybiotyk).

Leki, które mogą osłabić działanie leku Amlopin:

-       ryfampicyna (antybiotyk);

-       ziele dziurawca (Hypericum perforatum, roślinny lek stosowany w leczeniu depresji);

-       deksametazon (kortyzon);

-       fenobarbital, fenytoina i karbamazepina;

-       newirapina (lek przeciwwirusowy).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Amlopin z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować przed lub po posiłku. Jednoczesne spożycie grejpfru­ta lub wypicie soku grejpfrutowego nie wpływa na działanie amlodypiny.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży lub kobiety, które zaszły w ciążę w trakcie leczenia, nie po­winny przyjmować leku Amlopin bez zalecenia lekarza, gdyż nie jest jeszcze znane związane z leczeniem ryzyko dla nienarodzonego dziecka.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Amlopin bez zalecenia lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Amlopin ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U pacjentów, u których występują zawroty głowy, bóle głowy, uczucie zmęczenia lub nudności, zdolność reakcji może być zaburzona.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AMLOPIN

Amlopin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zwykle stosowana dawka wynosi 5 mg raz na dobę. Jeśli w ciągu 2 do 4 tygodni nie uzyska się pożądanego działania leku, lekarz może zwięk­szyć dawkę do 10 mg raz na dobę.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Dla dzieci w wieku od 6 do 17 lat zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Maksymalną zalecaną dawką jest 5 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u osób w podeszłym wieku, jednak należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Zaleca się zwykle stosowane dawkowanie. Amlodypiny nie można usunąć z krwi metodą dializy (sztuczna nerka).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ustalono dokładnej dawki dla pacjentów z zaburzeniami czynności wątro­by, dlatego amlodypinę należy stosować u nich ostrożnie (patrz także punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Amlopin").

Sposób podawania

Tabletki należy połykać podczas jedzenia lub niezależnie od posiłku, popija­jąc szklanką wody.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Amlopin

Jeśli pacjent lub ktoś inny przyjął zbyt dużą dawkę leku Amlopin, należy nie­zwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, z oddziałem pogoto­wia lub centrum zatruć.

Pacjenta należy ułożyć z uniesionymi kończynami (np. na kilku poduszkach). Objawami przedawkowania są: bardzo silne zawroty głowy i (lub) silne uczu­cie oszołomienia.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Amlopin

Nigdy nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Amlopin

Lekarz określi, jak długo należy przyjmować lek Amlopin. Nagłe przerwanie leczenia może spowodować nawrót objawów. Nie należy przerywać stosowa­nia leku wcześniej niż zalecono bez porozumienia z lekarzem. Amlodypina jest zazwyczaj stosowana długotrwale.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Amlopin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

Bardzo często

częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

Często

u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często

u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko

u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko

rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Częstość nieznana

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

W razie wystąpienia reakcji alergicznej z obrzękiem skóry twarzy lub kończyn, obrzękiem warg lub języka, obrzękiem błon śluzowych jamy ustnej i gardła, powodującym duszność i trudności w połykaniu (obrzęk naczynioruchowy) należy niezwłocznie skontaktować się z pogotowiem ratunkowym lub lekarzem.

Następujące działania niepożądane obserwowano podczas stosowania leku Amlopin:

Występujące często:

-       bóle głowy (zwłaszcza na początku leczenia), senność, zawroty głowy

-       zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy)

-       nudności, bóle żołądka

-       obrzęk kostek

-       uogólniony obrzęk

-       uczucie zmęczenia

Występujące niezbyt często:

-       bezsenność, wahania nastroju (w tym niepokój), depresja

-       drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, zmniejszona wrażliwość skóry na dotyk (niedoczulica), mrowienie lub drętwienie skóry (parestezje)

-       zaburzenia widzenia

-       dzwonienie lub brzęczenie w uszach (szumy uszne)

-       nieprawidłowe bicie serca (kołatanie serca)

-       małe ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie tętnicze) z takimi objawami, jak zawroty głowy i uczuciem oszołomienia

-       trudności w oddychaniu, katar lub obrzęk błony śluzowej nosa i kichanie (nieżyt nosa)

-       wymioty, uczucie dyskomfortu w żołądku po jedzeniu (niestrawność), zaburzenia wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie), suchość w jamie ustnej

-       uczucie kłucia i mrowienia skóry (osutka), świąd, wysypka, wypadanie włosów, odbarwienie skóry, obecność purpurowych plam na skórze (plamica), nasilone pocenie się

-       kurcze mięśni, ból pleców, bóle mięśni i stawów

-       nasilone parcie na mocz (zwiększona częstość oddawania moczu), wydalanie nieprawidłowo dużych ilości moczu w nocy

-       impotencja, powiększenie piersi u mężczyzn

-       ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, ogólne złe samopoczucie

-       zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała

Występujące rzadko:

-       splątanie

Występujące bardzo rzadko:

-       zmniejszona liczba krwinek białych, co może być przyczyną niewyjaśnio­nej gorączki, bólu gardła i objawów grypopodobnych (leukopenia)

-       zmniejszona liczba płytek krwi, co może spowodować łatwe powstawa­nie siniaków lub krwawienia z nosa (małopłytkowość)

-       reakcje alergiczne

-       zwiększone stężenie cukru we krwi

-       nasilona sztywność mięśni z ograniczeniem kontroli ruchów (hipertonia)

-       ból i drętwienie rąk i stóp (neuropatla obwodowa)

-       zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca (w tym wolne, przy­spieszone lub nieregularne bicie serca)

-       zapalenie naczyń krwionośnych z takimi objawami, jak wysypka, purpu- rowoczerwone plamy, gorączka i świąd

-       kaszel

-       zapalenie błony śluzowej żołądka, co powoduje ból żołądka i nudności; zapalenie trzustki, co powoduje silny ból brzucha i pleców, obrzęk dzią­seł (rozrost dziąseł)

-       zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych*, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, co może być spowodowane zaburzeniami czynności wątroby lub zapaleniem wątroby

-       reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy), patrz początek punktu

4, wysypka alergiczna na skórze z nieregularnymi, czerwonymi plamami, wywołana przez leki (rumień wysiękowy wielopostaciowy), pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne z powstawaniem pęcherzy na skórze i błonach śluzowych (złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona)

-       zwiększona wrażliwość skóry na słońce

-  w większości przypadków z zastojem żółci

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekol­wiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym

lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMLOPIN

-       Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-       Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opako­waniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-       Blister: W celu ochrony przed światłem przechowywać w tekturowym pudełku.

Pojemnik do tabletek: W celu ochrony przed światłem przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

-       Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Tłumaczenie niektórych skrótów występujących na opakowaniu bezpośrednim:

Ch. nr - Nr serii

Exp - Termin ważności

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Amlopin

-       Substancją czynną leku jest amlodypina. Każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).

-       Ponadto lek zawiera: karboksymetyloskrobię sodową (typ A),

wapnia wodorofosforan bezwodny, celulozę mikrokrystaliczną i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Amlopin i co zawiera opakowanie

Biała lub prawie biała, podłużna tabletka o ściętych krawędziach, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i oznaczeniem „10" na drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Opakowania zawierają 30 tabletek oraz 98 tabletek (blistry w tekturowym pudełku).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Podmiot odpowiedzialny w Holandii, kraju eksportu:

Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere Holandia

Importer równoległy:

Delfarma Sp. z o.o. ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111 91-222 Łódź

Wytwórca:

ROWA Pharmaceuticals Ltd.

Bantry

Co. Cork

Irlandia

Przepakowano w:

Delfarma Sp. z o.o. ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111 91-222 Łódź

Nr pozwolenia w Holandii, kraju eksportu: RVG 34065

Nr pozwolenia na import równoległy: 558/12

Data zatwierdzenia ulotki: październik 2012


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Amlopin 10 mg

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm amlodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Inne opakowania


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

    W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.