Dostępny w większości aptek

 

Amlozek tabletki | 10 mg | 30 tabl. | 1 blist.po 30 szt.

od 0 , 00  do 20 , 26

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Amlodipinum
Podmiot odpowiedzialny: ADAMED PHARMA S.A.

Amlozek cena

20,26Opis produktu Amlozek

Kiedy stosujemy lek Amlozek?

Nadciśnienie tętnicze.

Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.

Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala).


Jaki jest skład leku Amlozek?

Każda tabletka zawiera 5 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu.

Każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Amlozek?

Amlodypina jest przeciwwskazana u pacjentów:

–z nadwrażliwością na pochodne dihydropirydyny, amlodypinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

–z ciężkim niedociśnieniem

–we wstrząsie (w tym wstrząsie kardiogennym)

–ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory (np. zwężenie zastawki aorty dużego stopnia)

–z hemodymicznie niestabilną niewydolnością serca po przebyciu ostrego zawału serca.


Amlozek – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej obserwowane działania niepożądane związane z leczeniem to: senność, zawroty głowy, ból głowy, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarz), ból brzucha, nudności, obrzęk okolicy kostek, obrzęk oraz zmęczenie.

Działania niepożądane wymienione poniżej były obserwowane i zgłoszone w związku ze stosowaniem amlodypiny i występowały z następującą częstością: 

Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

W obrębie każdej częstości występowania działania niepożądane przedstawiono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Bardzo często (≥1/10) 

  Często
(≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100) 

Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1 000) 

Bardzo rzadko  (< 1/10 000) 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne 

Bezsenność, zmiany nastroju (w tym lęk), depresja

Dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego 

 

Senność, zawroty głowy, ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia)

Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezja

                       

Wzmożone napięcie, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka 

  

Zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

  

Zaburzenia ucha i błędnika

  

Szum uszny

  

Zaburzenia serca

 

Kołatanie serca

  

Zawał serca, zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków)

Zaburzenia naczyniowe

 

Nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)

Niedociśnienie tętnicze

 

Zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

  

Duszność, Nieżyt błony śluzowej nosa

 

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Ból brzucha, nudności

Wymioty, niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie),  suchość błony śluzowej jamy ustnej

 

Zapalenie trzustki,
nieżyt żołądka, rozrost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

    

Zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

  

Łysienie, plamica, zmiana koloru skóry,  wzmożona potliwość, 

 

Obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające

  

świąd, wysypka, wykwit skórny

 

zapalenie skóry, zespół Stevensa Johnsona, obrzęk Quinckego, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Obrzęk okolicy kostek

Ból stawów, ból mięśni, kurcze mięśni, ból pleców

  

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

  

Zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, zwiększona częstotliwość oddawania moczu

  

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

  

Impotencja, ginekomastia

  

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

  

Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała

  

* w większości przypadków związane z cholestazą

Zgłaszano pojedyncze przypadki wystąpienia zespołu pazapiramidowego.


Amlozek - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli: 

W leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i dławicy piersiowej, dawka początkowa wynosi zazwyczaj 5 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, amlodypinę stosowano jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami alfa-adrenolitycznymi, lekami beta-adrenolitycznymi oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny. W leczeniu dławicy piersiowej amlodypina może być stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi przeciwdławicowymi, u pacjentów z dławicą oporną na azotany i (lub) odpowiednie dawki leków blokujących receptory beta-adrenergiczne.

Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory betaadrenergiczne oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Amlodypina stosowana w takich samych dawkach jest jednakowo dobrze tolerowana przez pacjentów w wieku podeszłym, jak i młodszych. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się zwykły schemat dawkowania, jednak podczas zwiększania dawki należy zachować ostrożność.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ustalono schematu dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, dlatego dostosowując dawkę amlodypiny należy zachować ostrożność, a leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki z zakresu stosowanych dawek. Nie przeprowadzono badań dotyczących farmakokinetyki amlodypiny w ciężkich zaburzeniach czynności wątroby. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby leczenie amlodypiną należy rozpocząć od najmniejszej dawki, a następnie powoli ją zwiększać.

Zaburzenia czynności nerek

Zmiany stężenia amlodypiny w surowicy nie są skorelowane ze stopniem zaburzeń czynności nerek, dlatego zaleca się zwykły schemat dawkowania. Amlodypina nie jest eliminowana z ustroju podczas dializy.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat z nadciśnieniem tętniczym

Zalecana doustna dawka początkowa u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 5 mg raz na dobę jeśli po 4 tygodniach stosowania nie uzyskano pożądanych wartości ciśnienia tętniczego. Dawki większe niż 5 mg na dobę nie były badane u dzieci i młodzieży (patrz punkty 5.1 i 5.2).

Dzieci w wieku poniżej 6 lat Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Tabletki do podawania doustnego.


Amlozek – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością serca

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca. 

W długookresowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, w którym stosowano amlodypinę u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa III i IV wg NYHA), zanotowano większą częstość występowania obrzęku płuc u pacjentów stosujących amlodypinę w porównaniu z pacjentami otrzymujacymi placebo. Leki z grupy antagonistów wapnia, w tym amlodypinę, należy ostrożnie stosować u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą zwiększać ryzyko występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zgonu.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony a wartości AUC są większe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby - dotychczas nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania. Stosowanie amlodypiny należy rozpocząć od możliwie najmniejszej dawki oraz należy zachować ostrożność, zarówno podczas rozpoczynania leczenia, jak i podczas zwiększania dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy powoli zwiększać dawkę oraz zapewnić odpowiednią kontrolę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zwiększenie dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku wymaga zachowania ostrożności.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek amlodypina może być stosowana w zalecanych dawkach. Stopień niewydolności nerek nie wpływa na zmianę stężenia amlodypiny w osoczu. Amlodypina nie podlega dializie.


Przyjmowanie leku Amlozek w czasie ciąży

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po zastosowaniu dużych dawek. 

Stosowanie amlodypiny w ciąży jest możliwe tylko w przypadkach, gdy nie ma innego, bezpieczniejszego produktu oraz, gdy choroba stanowi większe ryzyko dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka matki. Decyzję o kontynuowaniu/zaprzestaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu/zaprzestaniu leczenia amlodypiną należy podejmować po rozważeniu korzyści wynikających z karmienia piersią dla dziecka oraz leczenia amlodypiną dla matki.

Płodność

U niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny na płodność są niewystarczające. W jednym badaniu na szczurach zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością samców.


Charakterystyka produktu leczniczego Amlozek

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Amlozek

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 15 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 9,23 zł.

Apoamlo (Amlodipine Aurovitas) interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl.

Apoamlo (Amlodipine Aurovitas)

tabletki | 10 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

11,03 zł


Amlodipine Bluefish interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl.

Amlodipine Bluefish

tabletki | 10 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,72 zł


Amlomyl interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl. | blist.PA/Alu/PVC

Amlomyl

tabletki | 10 mg | 30 tabl. | blist.PA/Alu/PVC

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

12,00 zł


Normodipine interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl.

Normodipine

tabletki | 10 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

13,58 zł


Adipine interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Adipine

tabletki | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

13,62 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 10 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,68 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 10 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,68 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 10 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,73 zł


Cardilopin interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Cardilopin

tabletki | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,85 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Agen 10

tabletki | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

14,90 zł


Vilpin interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Vilpin

tabletki | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

15,65 zł


Aldan interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Aldan

tabletki | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

15,88 zł


Alneta interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl.

Alneta

tabletki | 10 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,88 zł


Tenox interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Tenox

tabletki | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

15,88 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 10 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Amlopin 10 mg

tabletki | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

17,54 zł


Interakcje Amlozek z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Amlozek z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Amlozek

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm amlodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Inne opakowania Amlozek


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.