Trudno dostępny w aptekach

 

Alugen 10 tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Alfuzosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: MYLAN IRELAND LTD.Opis produktu Alugen 10

Kiedy stosujemy lek Alugen 10?

Leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia-BPH) .


Jaki jest skład leku Alugen 10?

Każda tabletka zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera7,6 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Alugen 10?

-Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinazoliny (np. terazosyna, doksazosyna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 

-Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi. 

-Niewydolność wątroby.

-Stosowanie skojarzone z innymi blokerami receptorów adrenergicznych α 1 .


Alugen 10 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często ( ≥ 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko ( < 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym są zawroty głowy, które występują u około 5% leczonych pacjentów.

Klasyfikacja

układów i narządów

MedDRA

Często

Niezbyt często 

Rzadko 

Bardzo rzadko 

Częstość nieznana

Zaburzenie krwi i ukłądu chłonnego

    

Neutropenia, małopłytkowość

Zaburzenia ukłądu nerwowego

Omdlenia/ zawroty

głowy, bóle głowy, zmęczenie

Zawroty

głowy, senność, omdlenia * 

  

Zaburzenia niedokrwienne mózgu u pacjentów ze współistniejący mi zaburzeniami krążenia mózgowego

Zaburzenia oka

 

Zaburzenia widzenia

  

Śródoperacyjny zespoł wiotkiej tęczówki

Zaburzenia

serca

 

Tachykardia, kołatania serca

 

Dławica piersiowa u pacjentów z

istniejącą wcześniej chorobą wieńcową; nasilenie lub nawrót dławicy piersiowej

Migotanie przedsionków

Zaburzenia naczyniowe

 

Uderzenia gorąca, niedociśnienie ortostatyczne – 

   

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

 

Nieżyt nosa

   

Zaburzenia

żołądka i jelit

Bóle brzucha, nudności, niestrawność, 

Biegunka, suchość w ustach

  

Wymioty

Zaburzenia

wątroby i dróg żółciowych

    

Uszkodzenie komórek wątroby, choroba cholestatyczna wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Wysypka

(pokrzywka, wykwit), świąd

 

Obrzęk naczynioruchowy 

 

Klasyfikacja

układów i narządów

MedDRA

Często

Niezbyt często 

Rzadko 

Bardzo rzadko 

Częstość nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Nietrzymanie moczu

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

    

Priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie, złe samopoczucie

Ból w klatce piersiowej, obrzęki, uderzenia

gorąca, pocenie się

   

*na początku leczenia, po podaniu zbyt dużej dawki lub po krótkiej przerwie w leczeniu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Alugen 10 - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu 10 mg raz na dobę. Pierwszą dawkę należy przyjąć tuż przed położeniem się spać. Tabletkę należy przyjmować bezpośrednio po posiłku, codziennie o tej samej porze.

Ostre zatrzymanie moczu (AUR): Jedna 10 mg tabletka o przedłużonym uwalnianiu codziennie po posiłku stosowana od pierwszego dnia cewnikowania oraz po usunięciu cewnika, o ile brak jest nawrotu AUR lub progresji choroby.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia)

Farmakokinetyczne i kliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa dowodzą, że nie ma potrzeby zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku. Można rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej u pacjentów, u których istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. 

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności alfuzosyny u dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Dlatego alfuzosyna nie jest wskazana do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek  Łagodna i umiarkowana niewydolność nerek

Jeśli mniejsza dawka jest niewystarczająca, dawkę produktu leczniczego można zwiększyć do jednej tabletki 10 mg w postaci o przedłużonym uwalnianiu na dobę w zależności od odpowiedzi klinicznej.

Pierwszą dawkę należy przyjąć tuż przed położeniem się spać. 

Ciężka niewydolność nerek

Produkt leczniczy Alugen 10 mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie może być stosowany u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.), gdyż brak danych klinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u tych pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Produkt leczniczy Alugen 10 mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest przeciwwskazany u chorych z niewydolnością wątroby. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby można zastosować produkt leczniczy o natychmiastowym uwalnianiu, który zawiera mniejszą dawkę alfuzosyny. Dane na temat dawkowania można znaleźć w informacji dotyczącej odpowiedniego produktu leczniczego.

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością płynu.


Alugen 10 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek

Alfuzosyny w dawce 10 mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), gdyż brak jest dostępnych danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.

Ryzyko niedociśnienia tętniczego

Należy zachować ostrożność stosując alfuzosynę u chorych leczonych produktami leczniczymi o działaniu hipotensyjnym. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze, szczególnie na początku leczenia.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca należy kontynuować jej leczenie, pamiętając o tym, że jednoczesne stosowanie azotanów i alfuzosyny może zwiększać ryzyko hipotonii. Jeśli wystąpi lub nasili się dławica piersiowa, należy przerwać stosowanie alfuzosyny.

U niektórych chorych w ciągu kilku godzin po podaniu produktu leczniczego może dojść do wystąpienia hipotonii ortostatycznej, z objawami (zawroty głowy, osłabienie, poty) lub bez tych objawów. W takich przypadkach pacjent powinien leżeć do chwili całkowitego ustąpienia objawów. 

Działanie to jest przemijające. Zdarza się na początku leczenia i zazwyczaj nie wymaga przerwania leczenia. Odnotowywano wyraźny spadek ciśnienia krwi, w obserwacjach po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, u pacjentów z istniejącymi czynnikami ryzyka (takimi jak choroba serca i (lub) jednoczesne stosowanie przeciwnadciśnieniowych produktów leczniczych). Ryzyko wystąpienia niedociśnienia i powiązanych działań niepożądanych może być większe u osób starszych. Należy ostrzec pacjentów o możliwości wystąpienia takiego niepożądanego działania produktu leczniczego.

Istnieje ryzyko niedokrwienia mózgu u pacjentów, u których wcześniej już ono występowało, z objawami lub bez objawów, zaburzenia krążenia mózgowego, z powodu niedociśnienia, które może wystąpić po podaniu alfuzosyny.

Należy zachować ostrożność stosując alfuzosynę u chorych, którzy reagowali hipotonią na podanie innych blokerów receptorów adrenergicznych α 1 .

Wcześniejsze występowanie nadwrażliwości na inne blokery receptora α 1

U pacjentów z nadwrażliwością na inne blokery receptorów adrenergicznych α 1 leczenie alfuzosyną należy rozpoczynać od mniejszych dawek.

Niewydolność serca

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych blokerów receptorów adrenergicznych α 1 , należy zachować ostrożność stosując alfuzosynę u chorych z ostrą niewydolnością serca.

Wydłużenie odstępu QT

Pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QTc, ze stwierdzonym nabytym wydłużeniem odstępu QT lub stosujący produkty lecznicze, które powodują wydłużenie odstępu QT należy oceniać przed i podczas podawania alfuzosyny.

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki

U niektórych pacjentów leczonych wcześniej tamsulozyną, podczas zabiegu operacyjnego usunięcia zaćmy obserwowano wystąpienie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome – IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy). Odnotowano również pojedyncze przypadki wystąpienia IFIS podczas stosowania innych blokerów receptorów adrenergicznych α 1 i nie można wykluczyć wystąpienia tego zespołu dla innych produktów leczniczych tej klasy. Ponieważ IFIS może prowadzić do powikłań w przebiegu operacji należy poinformować okulistę przed planowanym zabiegiem chirurgicznym o stosowaniu blokerów receptorów adrenergicznych α 1 w celu przygotowania się do możliwości zastosowania odpowiedniej modyfikacji techniki chirurgicznej,

Przyjmowanie tabletki

Pacjentów należy poinformować, aby połykali tabletki w całości. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć. Niewłaściwy sposób przyjęcia produktu leczniczego może być przyczyną zmienionego uwalniania i wchłaniania substancji czynnej, co wiąże się z ryzykiem wczesnych działań niepożądanych.

Laktoza Ten lek zawiera laktozę. Pacjenci z takimi rzadkimi zaburzeniami wrodzonymi, jak: nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zaburzenia wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.


Przyjmowanie leku Alugen 10 w czasie ciąży

Ciąża i karmienie piersią

Produkt leczniczy Alugen nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Płodność

Brak dostępnych danych.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki urologiczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w leczeniu chorób układu moczowego, w tym zaburzeń nietrzymania moczu oraz leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach dróg moczowych, a także w leczeniu chorób męskich narządów płciowych, w tym zaburzeń erekcji oraz w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.