Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Urostad 0,4mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

od 0 , 00  do 16 , 35

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: DELFARMA SP. Z O.O.

Urostad 0,4mg cena

16,35Opis produktu Urostad 0,4mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku.

UROSTAD* 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda (Tamsulosine HCl CF 0,4 mg* harde capsules met gereguleerde afgifte)

* - znak towarowy zastrzeżony

Tamsulosini hydrochloridum

0,4 mg, kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda

UROSTAD 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda i Tamsulosine HCl CF 0,4 mg harde capsules met gereguleerde afgifte są różnymi nazwa­mi handlowymi tego samego leku.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-       Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-       Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-       Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-       Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.      Co to jest lek UROSTAD 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda i w jakim celu się go stosuje
2.      Informacje ważne przed zastosowaniem leku UROSTAD 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda
3.      Jak stosować lek UROStAd 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda
4.      Możliwe działania niepożądane
5.      Jak przechowywać lek UROSTAD 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda
6.      Inne informacje

1.     Co to jest lek UROSTAD 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda i w jakim celu się go stosuje

Lek UROSTAD jest lekiem blokującym receptory adrenergiczne alfa1A. Lek powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego oraz układu moczowego.

Lek UROSTAD stosuje się w łagodzeniu objawów ze strony dróg moczowych spowodowanych powiększeniem prostaty (łagodny rozrost gruczołu krokowe­go). Lek UROStAd, powodując rozkurcz mięśni gładkich, ułatwia przepływ moczu i oddawanie moczu.

2.     Informacje ważne przed zastosowaniem leku UROSTAD 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda

Kiedy nie stosować leku UROSTAD

-          jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na tamsulosynę lub

-        na którykolwiek z pozostałych składników leku UROSTAD; objawy mogą obejmować obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy).

-          jeśli u pacjenta występował spadek ciśnienia tętniczego krwi po przyję­ciu pozycji stojącej , powodujący zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenie;

-          jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek UROSTAD

-          jeśli u pacjenta występują zawroty głowy lub uczucie oszołomienia, szczególnie po przyjęciu pozycji stojącej. Tamsulosyna może powodo­wać obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, co jest przyczyną występowania tych objawów. W takim przypadku należy usiąść lub położyć się i pozo­stać w tej pozycji aż do ustąpienia objawów.

-          jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek. Podanie zazwyczaj stosowanej dawki tamsulosyny, u pacjenta, u którego nerki nie działają prawidłowo może nie przynieść oczekiwanego skutku.

-          jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk twarzy lub gardła. Są to objawy obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt 2, Kiedy nie stosować leku UROSTAD). Należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku UROSTAD i skontakto­wać się z lekarzem. Nie należy ponownie rozpoczynać leczenia tamsulosyną.

-          jeśli pacjent ma mieć wykonany zabieg operacyjny zaćmy (utrata widze­nia, szczególnie koloru niebieskiego). U pacjentów leczonych obecnie lub wcześniej tamsulosyną, podczas zabiegu chirurgicznego zaćmy może wystąpić śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intra-operative Floppy Iris Syndrome - IFIS). Zespół ten może powodować zwiększenie częstości powikłań podczas zabiegu. Zaleca się przerwanie stosowania tamsulosyny na 1-2 tygodnie przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Należy wcześniej skonsultować się z lekarzem prowadzą­cym i chirurgiem w celu omówienia tej sytuacji.

Stosowanie leku UROSTAD z innymi lekami

Tamsulosyna może wpłynąć na działanie innych leków lub inne leki mogą wpły­nąć na działanie tego leku. Lek UROSTAD może wchodzić w interakcje z:

-       diklofenakiem, lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Ten lek może zwiększyć szybkość wydalania tamsulosyny z ustroju i w konsekwencji powodować skrócenie czasu działania tamsulosyny.

-       warfaryną, lekiem zapobiegającym krzepnięciu krwi. Ten lek może zwiększyć szybkość wydalania tamsulosyny z ustroju i w konsekwencji, powodować skrócenie czasu jego działania.

-       innymi lekami blokującymi receptor alfalA. Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, co może być przyczyną zawrotów głowy lub uczucia oszołomienia.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio wymienionych powyżej lekach oraz o wszystkich innych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku UROSTAD z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po śniadaniu lub po pierwszym posiłku dnia, popijając szklanką wody.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu tamsulosyny na zdolność prowadzenia po­jazdów i obsługi maszyn. Niemniej jednak, pacjenci muszą mieć świadomość, że mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie oszołomienia. Pacjent może prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny wyłącznie, gdy czuje się dobrze.

3. Jak stosować lek UROSTAD 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda

Lek UROSTAD należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna kapsułka raz na dobę, zażywana po śniadaniu lub po pierwszym posiłku dnia.

Kapsułkę należy przyjmować na stojąco lub siedząco (nie w pozycji leżącej) i połykać ją w całości, popijając szklanką wody. Ważne jest, aby kapsułek nie łamać i nie kruszyć, ponieważ może to wpłynąć na prawidłowe działanie leku.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku UROSTAD u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku UROSTAD

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki tamsulosyny może wystąpić nagły spadek ciśnienia tętniczego. U pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy, osłabienie i omdlenie. W celu zmniejszenia objawów niskiego ciśnienia tętniczego należy przyjąć pozycję leżącą, a następnie skontaktować się z le­karzem. Lekarz może podać pacjentowi leki przywracające ciśnienie tętnicze do prawidłowych wartości oraz kontrolować czynności życiowe organizmu. Jeśli jest to konieczne, lekarz może zalecić płukanie żołądka oraz podać leki przeczyszczające w celu usunięcia tej części leku, która nie uległa jeszcze wchłonięciu z układu pokarmowego do krwi.

Pominięcie zastosowania leku UROSTAD

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.     Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, tamsulosyna może powodować działania niepożądane, cho­ciaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 na 100 stosujących):

Zawroty głowy • Nieprawidłowy wytrysk.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 stosujących):

Ból głowy • Przyspieszone bicie serca (tachykardia) • Odczuwanie bicia serca (kołatanie serca) • Zmniejszenie ciśnienia tętniczego szczególnie po przyjęciu pozycji stojącej, co powoduje zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenie (niedociśnienie ortostatyczne) • Obrzęk i podrażnienie wewnątrz nosa (zapalenie błony śluzowej nosa) • Zaparcie • Biegunka • Nudności • Wymioty • Wysypka • Świąd • Pokrzywka • Uczucie osłabienia (astenia)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 stosujących):

Omdlenie • Ciężkie reakcje alergiczne, powodujące obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy): Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i nie należy ponownie rozpoczynać leczenia lekiem UROSTAD (patrz punkt 2 Kiedy nie stosować leku UROSTAD)

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 stosujących):

Bolesny wzwód prącia (priapizm) • Ciężka choroba powodująca powstawanie pęcherzy na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)

Nieznane (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych):

Po wprowadzeniu leku do obrotu podczas operacji zaćmy u pacjentów leczo­nych tamsulosyną opisywano występowanie objawu małej źrenicy, znanego jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome - IFIS); (patrz również punkt 2 Kiedy zachować szczególną ostroż­ność stosując lek UROSTAD).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekol­wiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.     Jak przechowywać lek UROSTAD 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku UROSTAD po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie „EXP". Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a ostanie dwie cyfry rok.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Tłumaczenie niektórych skrótów występujących na blistrze:

Ch.: - Nr serii

Exp. - Termin ważności

6. Inne informacje Co zawiera lek UROSTAD

• Substancją czynną leku jest tamsulosyny chlorowodorek. Jedna kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna,

kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1 : 1), dyspersja 30% zawiera również:

polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, talk.

Otoczka kapsułki: żelatyna, indygotyna (E 132), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

Tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy.

Jak wygląda lek UROSTAD i co zawiera opakowanie.

Pomarańczowo-oliwkowa kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, z czarnym nadrukiem TSL 0.4 i czarnym paskiem na obydwu końcach. Kapsułki zawierają białe lub białawe peletki.

Kapsułki pakowane są w blistry PVC/PE/PVDC/Al w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 kapsułek.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny w Holandii, kraju eksportu:

Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Holandia

Wytwórca:

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten-Leur Holandia

Importer równoległy:

Delfarma Sp. z o.o.

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111 91-222 Łódź

Przepakowano w:

Delfarma Sp. z o.o.

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111 91-222 Łódź

Nr pozwolenia w Holandii, kraju eksportu: RVG 32582 Nr pozwolenia na import równoległy: 781/12

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2012


Zamienniki leku Urostad 0

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 24 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,55 zł.

Tamsulosin Medreg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | blister

Tamsulosin Medreg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | blister

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,80 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,25 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,34 zł


Tamsiger interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tamsiger

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,35 zł


Tamiron interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamiron

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,49 zł


Tamsugen 0,4 mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamsugen 0,4 mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,94 zł


Tamoptim (TamsuLEK) interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamoptim (TamsuLEK)

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

19,96 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,46 zł


Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Bazetham Retard

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,61 zł


Omsal 0,4 mg interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Omsal 0,4 mg

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,81 zł


Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,81 zł


Tanyz Eras interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tanyz Eras

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,90 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,97 zł


Uprox interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Uprox

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,98 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,98 zł


Adatam XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Adatam XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


Prostamnic interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Prostamnic

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,04 zł


Tanyz interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Tanyz

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,10 zł


TamisPras interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

TamisPras

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,34 zł


Apo-Tamis interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Apo-Tamis

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,38 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,84 zł


Omnic 0,4 interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Omnic 0,4

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,85 zł


Omnic Ocas 0,4 interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Omnic Ocas 0,4

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

25,18 zł


Interakcje Urostad 0,4mg z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Urostad 0,4mg z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki urologiczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.