Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark) interakcje ulotka tabletki 150 mg 30 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark) tabletki | 150 mg | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Trazodoni hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: NEURAXPHARM ARZNEIMITTEL GMBHUlotka produktu

Ulotka wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Trazodone Neuraxpharm, 50 mg, tabletki

Trazodone Neuraxpharm, 100 mg, tabletki

Trazodone Neuraxpharm, 150 mg, tabletki

Trazodoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Trazodone Neuraxpharm i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trazodone Neuraxpharm

3. Jak stosować lek Trazodone Neuraxpharm

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Trazodone Neuraxpharm

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Trazodone Neuraxpharm i w jakim celu się go stosuje

Lek Trazodone Neuraxpharm zawiera jako substancję czynną trazodonu chlorowodorek. Należy on do grupy leków przeciwdepresyjnych. Lek Trazodone Neuraxpharm stosuje się w leczeniu objawów depresji (epizodu ciężkiej depresji) u dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trazodone Neuraxpharm

Kiedy nie stosować leku Trazodone Neuraxpharm:

- jeśli pacjent ma uczulenie na trazodonu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Do objawów uczulenia należą: wysypka, trudności z przełykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka; - jeśli pacjent miał niedawno zawał serca (ostry zawał mięśnia sercowego); - jeśli pacjent jest pod wpływem alkoholu lub zażył leki nasenne (zatrucie alkoholem oraz zatrucie lekami nasennymi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Myśli samobójcze oraz pogorszenie depresji

Jeśli pacjent ma depresję, to mogą czasami występować myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. Mogą się one nasilać po rozpoczęciu stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać dopiero po pewnym czasie, zwykle po około 2 tygodniach, a czasami później.

Większa skłonność do takich myśli może wystąpić: • jeśli u pacjenta wcześniej występowały myśli samobójcze lub o samookaleczeniu;

• jeśli pacjent jest młodym dorosłym. Dane z badań klinicznych wykazały zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób dorosłych w wieku poniżej 25 lat z chorobą psychiczną, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią myśli o samookaleczeniu lub samobójcze, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnego lub przyjaciela, że pacjent ma depresję oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go, gdy osoby te zauważą, że depresja lub zaburzenia lękowe nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Istnieją doniesienia o ciężkich zaburzeniach czynności wątroby podczas stosowania leku Trazodone

Neuraxpharm. Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

­ osłabienie (astenia) ­ utrata apetytu (anoreksja) ­ nudności, wymioty ­ ból brzucha ­ zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka)

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku przyjmujący lek Trazodone Neuraxpharm mogą mieć uczucie oszołomienia i zawroty głowy podczas wstawania lub rozciągania. Mogą również czuć się bardziej senni niż zwykle.

Konieczna jest zwiększona ostrożność, zwłaszcza jeśli pacjent cierpi na inne dolegliwości i jednocześnie przyjmuje leki stosowane w ich leczeniu, a także lek Trazodone Neuraxpharm.

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

• u pacjenta występują lub kiedykolwiek wystąpiły drgawki lub napady padaczkowe; • u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek, w szczególności o ciężkim nasileniu;

• u pacjenta występuje choroba serca [taka jak: niewydolność serca i naczyń krwionośnych, dusznica bolesna, zaburzenia przewodzenia lub różnego stopnia blok przedsionkowo-

komorowy, zaburzenia częstości pracy serca (arytmia), niedawno przebyty zawał serca, zespół wydłużonego odstępu QT lub zmniejszona częstość akcji serca (bradykardia)]; • pacjent ma zmniejszone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia), co może prowadzić do osłabienia i skurczów mięśni, nietypowego rytmu serca; • pacjent ma zmniejszone stężenie magnezu we krwi (hipomagnezemia); • u pacjenta występuje zwiększona czynność gruczołu tarczowego (nadczynność tarczycy); • pacjent ma trudności z oddawaniem moczu lub odczuwa częstą potrzebę oddawania moczu; • pacjent ma rozrost gruczołu krokowego (prostaty); • u pacjenta występuje jaskra wąskiego kąta (zaburzenie oka); • pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie tętnicze); • u pacjenta występuje schizofrenia lub inna choroba umysłowa; • pacjent jest w podeszłym wieku, ponieważ może być bardziej podatny na wystąpienie działań niepożądanych, takich jak: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi podczas szybkiego wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej (niedociśnienie ortostatyczne), czasami z zawrotami głowy i trudnościami z ustaniem w miejscu, stan pobudzenia psychicznego, widzenie rzeczy, które nie istnieją (omamy) lub hiponatremia (niskie stężenie sodu we krwi, co może powodować uczucie zmęczenia, osłabienie, dezorientację oraz ból, sztywność i brak koordynacji mięśni).

Jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby, nerek, serca, padaczka, zwiększone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra), trudności z oddawaniem moczu lub zaburzenia gruczołu krokowego, lekarz będzie okresowo kontrolował stan zdrowia pacjenta podczas stosowania leku Trazodone Neuraxpharm.

Podczas stosowania trazodonu zgłaszano ciężkie zaburzenia wątroby zakończone zgonem.

Należy przerwać stosowanie leku Trazodone Neuraxpharm i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta pojawi się zażółcenie skóry lub białej części oka (żółtaczka), albo wystąpią takie objawy jak osłabienie (astenia), jadłowstręt, nudności, wymioty, ból brzucha. Patrz punkt 4.

Możliwe działania niepożądane.

Jeśli pacjent ma schizofrenię lub inne zaburzenie umysłowe, to stosowanie leków przeciwdepresyjnych może nasilić objawy umysłowe. Mogą nasilić się myśli paranoidalne. Podczas leczenia lekiem Trazodone Neuraxpharm epizod depresyjny psychozy maniakalno-depresyjnej może przejść w epizod manii. W takiej sytuacji stosowanie leku Trazodone Neuraxpharm należy bezwzglednie przerwać.

Jeśli podczas stosowania leku Trazodone Neuraxpharm wystąpi u pacjenta ból gardła, gorączka lub objawy grypopodobne, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W takiej sytuacji zaleca się wykonanie badania krwi, ponieważ mogą to być kliniczne objawy agranulocytozy, choroby krwi.

Zaleca się ostrożność, jeśli trazodon stosuje się jednocześnie z innymi lekami o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT lub z lekami o których wiadomo, że zwiększają ryzyko zespołu serotoninowego lub złośliwego zespołu neuroleptycznego (patrz punkt Lek Trazodone Neuraxpharm a inne leki oraz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Dzieci i młodzież

Lek Trazodone Neuraxpharm nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy którakolwiek z powyższych sytuacji go dotyczy, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Trazodone Neuraxpharm.

Lek Trazodone Neuraxpharm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotyczy to także leków kupowanych przez pacjenta bez recepty, w tym leków roślinnych. Lek

Trazodone Neuraxpharm może wpływać na działanie innych leków. Niektóre leki mogą również wpływać na działanie leku Trazodone Neuraxpharm.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje jakikolwiek z następujących leków:

• inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) takie jak: tranylcypromina, fenelzyna i izokarboksazyd (stosowane w depresji) lub selegilina (stosowana w leczeniu choroby

Parkinsona), także gdy pacjent stosował je w ciągu ostatnich dwóch tygodni; • inne leki przeciwdepresyjne (takie jak amitryptylina, nefazodon lub fluoksetyna); • tryptofan (aminokwas potrzebny do tworzenia białek); • tryptany (leki stosowane w leczeniu migreny); • leki o działaniu uspokajającym (takie jak: leki uspokajające lub leki nasenne); • leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak: karbamazepina i fenytoina; • leki o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT na EKG, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III (grupa leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca); • leki stosowane w leczeniu alergii (nadwrażliwości), takie jak leki przeciwhistaminowe; • środki stosowane w zapobieganiu ciąży (doustne środki antykoncepcyjne); • leki zwiotczające mięśnie (grupa leków, która powoduje rozluźnienie i zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych);

• niektóre leki przeciwpsychotyczne (takie jak pochodne fenotiazyny, np. chloropromazyna, flufenazyna, lewomepromazyna i perfenazyna); • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, np. klonidyna; • digoksyna (stosowana w leczeniu chorób serca); • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak ketokonazol i itrakonazol; • niektóre leki stosowane w leczeniu HIV, takie jak rytonawir i indynawir; • erytromycyna, antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń; • lewodopa (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona); • ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (preparat roślinny); • warfaryna (stosowana w zapobieganiu powstawania zakrzepów we krwi); • buprenorfina. Lek ten może wchodzić w interakcje z lekiem Trazodone Neuraxpharm i może powodować wystąpienie u pacjenta takich objawów jak: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni warunkujących ruchy gałki ocznej, pobudzenie, omamy, śpiączka, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśniowe, temperatura ciała powyżej 38°C. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Anestetyki (leki znieczulające)

Jeśli u pacjenta planowane jest zastosowanie leku znieczulającego (np. podczas operacji), należy poinformować lekarza lub stomatologa, że pacjent stosuje lek Trazodone Neuraxpharm.

Lek Trazodone Neuraxpharm z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Trazodone Neuraxpharm.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Jeśli lek

Trazodone Neuraxpharm był stosowany w ostatnich miesiącach ciąży, u noworodka mogą wystąpić objawy odstawienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U pacjenta może wystąpić senność lub zawroty głowy. Może również wystąpić nieostre widzenie i dezorientacja. Jeśli te objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

3. Jak stosować lek Trazodone Neuraxpharm

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką dawkę leku Trazodone Neuraxpharm należy przyjmować

Dorośli:

• U dorosłych dawka początkowa zwykle wynosi 150 mg na dobę, stosowana jako dawka pojedyncza lub w dawkach podzielonych.

• W zależności od stanu pacjenta, lekarz może stopniowo zwiększać dawkę, np. o 50 mg co 3-4 dni, aż do maksymalnej dawki 300 mg na dobę.

• U dorosłych hospitalizowanych dawka może wynosić 600 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku • U pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów wyniszczonych dawka początkowa zwykle wynosi 100 mg na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Trazodone Neuraxpharm u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie tego leku • Lek Trazodone Neuraxpharm stosuje się doustnie. Tabletkę należy połykać, popijając wodą.

• Lek należy przyjmować po posiłku. Może to zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Tabletki 50 mg: Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Tabletki 100 mg: Tabletkę można podzielić na równe dawki. Każda połówka tabletki zawiera 50 mg trazodonu chlorowodorku.

Tabletki 150 mg: Tabletkę można podzielić na równe dawki. Każda połówka tabletki zawiera 75 mg trazodonu chlorowodorku.

Czas trwania leczenia

Poprawa zwykle wystąpi po dwóch do czterech tygodni.

Po ustaleniu skutecznej dawki, pacjent powinien przyjmować ją przez co najmniej cztery tygodnie.

Lekarz będzie okresowo oceniał skuteczność przyjmowanej dawki i zależnie od stanu pacjenta ustali, czy konieczne jest kontynuowanie dalszego leczenia.

Zazwyczaj, stosowanie leków przeciwdepresyjnych powinno być kontynuowane do czasu, aż pacjent będzie czuł się dobrze przez okres od czterech do sześciu miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Trazodone Neuraxpharm

Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Trazodone Neuraxpharm, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy wziąć ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

Mogą wystąpić następujące objawy: nudności lub wymioty, senność, zawroty głowy lub omdlenia, drgawki (napady padaczkowe), dezorientacja, trudności z oddychaniem lub zaburzenia serca.

Pominięcie zastosowania leku Trazodone Neuraxpharm

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe. Jednak jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, to należy zrezygnować z przyjęcia pominiętej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Trazodone Neuraxpharm

Stosowanie leku Trazodone Neuraxpharm należy kontynuować dopóki lekarz nie zaleci przerwania leczenia. Nie należy przerywać stosowania leku Trazodone Neuraxpharm tylko dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, to zaleci pacjentowi stopniowe zmniejszanie dawki, aby zmniejszyć ryzyko objawów odstawienia, takich jak: pobudzenie, trudności ze snem, nudności, ból głowy i złe samopoczucie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast udać się do lekarza lub szpitala jeśli:

• u pacjenta wystąpi obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg lub gardła (co może powodować trudności z przełykaniem lub oddychaniem), świąd skóry i pokrzywka. Może to oznaczać, że u pacjenta wystąpiły objawy reakcji alergicznej.

• u pacjenta pojawi się bolesna erekcja niezwiązana z aktywnością seksualną, która nie chce ustąpić (priapizm).

• u pacjenta pojawi się utrata apetytu, nudności lub wymioty, dezorientacja, ból brzucha, gorączka, zażółcenie białych części gałek ocznych i skóry (żółtaczka). Mogą to być objawy ciężkiej choroby wątroby (zapalenie wątroby).

• pacjent jest bardziej podatny na zakażenia niż zwykle. Może to być spowodowane chorobą krwi (agranulocytoza).

• u pacjenta siniaki pojawiają się łatwiej niż zwykle. Może to być spowodowane chorobą krwi (małopłytkowość).

• u pacjenta wystąpią ostry ból brzucha i wzdęcia, wymioty i zaparcia. To mogą być objawy nieprawidłowej pracy jelit (porażenna niedrożność jelit).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent zauważy następujące działania niepożądane:

• uczucie zmęczenia, omdlenia, zawroty głowy, blada skóra. To mogą być objawy niedokrwistości.

• Drgawki i (lub) napady padaczki • nietypowe odczucia na skórze, takie jak: zdrętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie, dreszcze (parestezje) • uczucie dezorientacji, niepokój ruchowy, pocenie się, drżenie, dygotanie, omamy (dziwne wizje lub dźwięki), nagłe mimowolne ruchy (szarpnięcia) mięśni lub szybkie bicie serca, u pacjenta mógł wystąpić tak zwany zespół serotoninowy • bardzo złe samopoczucie, z płytkim oddechem (duszności), trudności w poruszaniu się lub chód z powłóczeniem nogami, drżenie, nagłe skurcze mięśni oraz wysoka temperatura ciała (powyżej 38ºC). To może być choroba określana jako złośliwy zespół neuroleptyczny.

Poniżej zamieszczono listę innych zgłaszanych działań niepożądanych:

• uczucie ospałości i senności, • uczucie czujności niższej niż zwykle • mdłości (nudności) lub wymioty, • zaparcia, biegunka • suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmienione odczuwanie smaku, zwiększone wydzielanie śliny, zatkany nos • większe niż zwykle pocenie • zawroty głowy, ból głowy, dezorientacja (splątanie), osłabienie, drżenie • niewyraźne widzenie • zmniejszenie masy ciała • szybkie lub wolne bicie serca, • uczucie wirowania lub zawroty głowy podczas szybkiego wstawania lub siadania (niedociśnienie ortostatyczne), • uczucie niepokoju mięśniowego, trudności w zasypianiu • zatrzymanie wody, które może prowadzić do obrzęku rąk i nóg • wysypka skórna, świąd • ból w klatce piersiowej • ból kończyn, ból pleców, ból mięśni, ból stawów • mimowolne ruchy (szarpnięcia), których nie można kontrolować, szczególnie rąk i nóg, niekontrolowane ruchy mięśni lub skurcze • częste zakażenia z wysoką temperaturą, silne drgawki, ból gardła lub owrzodzenia w jamie ustnej. To mogą być objawy choroby krwi określanej jako leukopenia.

• uczucie lęku lub zdenerwowanie większe niż zwykle, uczucie pobudzenia • nadmierna aktywność lub gonitwa myśli (mania), wyobrażanie sobie rzeczy, które nie istnieją (urojenia), zaburzenia pamięci • koszmary senne • zmniejszony popęd seksualny • zawroty głowy, uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego) • wysokie ciśnienie krwi • wysoka temperatura ciała • objawy grypopodobne

• trudności z mówieniem • wyższa od normy liczba białych komórek krwi (widoczna w badaniach krwi) • wyższa aktywność enzymów wątrobowych we krwi (widoczna w badaniach krwi) • ciężkie zaburzenia wątroby, takie jak zapalenie wątroby • niewydolność wątroby zakończona zgonem • uczucie zmęczenia, osłabienie i dezorientacja, uczucie bólu mięśni, sztywności mięśni lub ich nieprawidłowe działanie. Może również wystąpić ból głowy, utrata apetytu, nudności lub wymioty, drgawki. Może to być spowodowane niskim stężeniem sodu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Trazodone Neuraxpharm, 100 mg to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z linią podziału, o średnicy 9,52 mm, z wytłoczonym oznakowaniem „IT” i „II” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Trazodone Neuraxpharm, 150 mg to białe lub prawie białe, owalne, płaskie tabletki niepowlekane ze ściętymi krawędziami, o długości 16,90 mm i szerokości 8,40 mm, z linią podziału, z wytłoczonym oznakowaniem „IT” i „III” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki są dostępne w blistrach Aluminium/Aluminium, PVC/PVDC/Aluminium oraz

PVC/Aluminium.

Dostępne wielkości opakowań:

Trazodone Neuraxpharm, 50 mg: 30 tabletek w tekturowym pudełku.

Trazodone Neuraxpharm, 100 mg: 30 tabletek w tekturowym pudełku.

Trazodone Neuraxpharm, 150 mg: 30 lub 100 tabletek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Elisabeth-Selbert Str. 23

40764 Langenfeld

Niemcy

Wytwórca/Importer

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143

566 17 Vysoké Mýto

Republika Czeska

Laboratori Fundació Dau

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca

08040 Barcelona

Hiszpania

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Elisabeth-Selbert Str. 23

40764 Langenfeld

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa info-poland@neuraxpharm.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2022 r.


Charakterystyka produktu leczniczego Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark)

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark) z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark) z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark)

Alkohol

Trazodon może nasilać działanie alkoholu na OUN. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Inne opakowania Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark)


Grupy


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.