Trudno dostępny w aptekach

 

Propecia tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl. | 4 blist.po 7 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Finasteridum
Podmiot odpowiedzialny: MSD POLSKA SP.Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Propecia

Kiedy stosujemy lek Propecia?

Produkt leczniczy Propecia jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego u mężczyzn (łysienie androgenowe), w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie.

Produkt leczniczy Propecia nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet i dzieci.Jaki jest skład leku Propecia?

1 tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Propecia?

Produkt leczniczy Propecia jest przeciwwskazany:

- u kobiet (patrz punkt 4.6 i 5.1),

- w nadwrażliwość na finasteryd lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych,

- u mężczyzn stosujących finasteryd lub inne inhibitory 5α-reduktazy typu II w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub innych chorób.


Propecia – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu leku do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych określono jak poniżej:

Bardzo często (≥1/10); Często (≥1/100, < 1/10); Niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100); Rzadko (≥1/10 000, < 1/1000); Bardzo rzadko (< 1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstości występowania działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu leku do obrotu nie można ustalić, ponieważ pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nie znana: Reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd, pokrzywka oraz obrzęk warg i twarzy.

Zaburzenia serca:

Nie znana: Kołatanie serca

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często*: Obniżone libido.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Nie znana: Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często*: Zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji (w tym zmniejszenie objętości ejakulatu).

Nie znana: Tkliwość i powiększenie gruczołów sutkowych, ból jąder, niepłodność**.

**Patrz punkt 4.4.

*Częstość występowania podano jako różnicę względem placebo stwierdzoną w badaniach klinicznych w 12. miesiącu.

Związane z przyjmowaniem leku działania niepożądane w postaci zaburzeń funkcji seksualnych występowały częściej u mężczyzn leczonych finasterydem niż u mężczyzn przyjmujących placebo, przy czym w okresie pierwszych 12 miesięcy częstość ich występowania wyniosła odpowiednio 3,8% (finasteryd) w porównaniu z 2,1% (placebo). Częstość występowania tych działań zmniejszyła się u mężczyzn leczonych finasterydem do 0,6% w ciągu następnych czterech lat. Około 1% mężczyzn z każdej z grup leczonych zrezygnowało z terapii z powodu wystąpienia związanych z przyjmowaniem leku działań niepożądanych w postaci zaburzeń funkcji seksualnych w okresie pierwszych 12 miesięcy, a po tym czasie stwierdzono zmniejszenie częstości ich występowania.

Ponadto zgłaszano następujące przypadki w trakcie stosowania po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu: utrzymywanie się zaburzeń erekcji po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Propecia; rak piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).


Propecia – dawkowanie leku

Zaleca się stosowanie jednej tabletki (1 mg) raz na dobę. Produkt leczniczy Propecia należy przyjmować podczas lub niezależnie od posiłków.

Aby zwiększyć wzrost włosów i (lub) zapobiec ich dalszej utracie, konieczne jest stosowanie produktu leczniczego codziennie, przez co najmniej 3 miesiące. W celu utrzymania wyników leczenia zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Odstawienie leku powoduje zanik wyników jego działania w ciągu 9 do 12 miesięcy.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.


Propecia – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produktu leczniczego Propecia nie należy stosować u dzieci. Brak danych wykazujących skuteczność czy bezpieczeństwo stosowania finasterydu u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

W trakcie badań klinicznych nad produktem leczniczym Propecia, przeprowadzonych u mężczyzn w wieku od 18. do 41. lat, przeciętne wartości stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) w surowicy zmniejszyły się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml w 12. miesiącu leczenia. Przed dokonaniem oceny wyników tego testu należy rozważyć podwojenie wartości stężenia PSA u mężczyzn przyjmujących produkt leczniczy Propecia.

Brak danych dotyczących długotrwałego wpływu na płodność u ludzi i nie przeprowadzono specjalnych badań u mężczyzn z zaburzeniami płodności. Początkowo z badań klinicznych wykluczono pacjentów płci męskiej planujących poczęcie dziecka. Chociaż w badaniach na zwierzętach nie wykazano istotnego niekorzystnego wpływu na płodność, w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu otrzymano spontaniczne zgłoszenia przypadków niepłodności. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu.

Rak piersi u mężczyzn

Podczas badań klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce wynoszącej 1 mg. Lekarze powinni poinformować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Propecia w czasie ciąży

Stosowanie produktu leczniczego Propecia u kobiet w ciąży lub w wieku rozrodczym jest przeciwwskazane.

Ze względu na to, że finasteryd hamuje przekształcanie testosteronu do dihydrotestosteronu (DHT), produkt leczniczy Propecia podawany kobietom w ciąży, może przyczyniać się do powstawania wad rozwojowych narządów płciowych u płodów płci męskiej.

Dotykanie uszkodzonych tabletek może spowodować wchłanianie finasterydu przez skórę i doprowadzić do powstania wad rozwojowych u płodów płci męskiej. Kobiety w ciąży, lub u których istnieje podejrzenie, że są w ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym, nie powinny dotykać pokruszonych albo uszkodzonych tabletek produktu leczniczego Propecia. Tabletki Propecia są powlekane, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi z substancją czynną, pod warunkiem jednak, że tabletki nie są uszkodzone lub pokruszone.

Laktacja

Stosowanie produktu leczniczego Propecia u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane. Nie wiadomo, czy finasteryd jest wydzielany z mlekiem kobiecym.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Co oznacza ból brzucha?

Zdrowie

Co może oznaczać ból brzucha?

Każdy w swoim życiu przynajmniej raz zmagał się z bólem brzucha. To powszechna dolegliwość, dotykająca zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Za ból brzucha...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.