Nidrazid interakcje ulotka tabletki 100 mg 250 tabl. | butelka

Trudno dostępny w aptekach

 

Nidrazid tabletki | 100 mg | 250 tabl. | butelka


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Isoniazidum
Podmiot odpowiedzialny: ZENTIVA K.S.Opis produktu Nidrazid

Kiedy stosujemy lek Nidrazid?

Nidrazid jest wskazany w leczeniu wszystkich płucnych i pozapłucnych postaci gruźlicy oraz profilaktyce postaci płucnych. Przed rozpoczęciem leczenia zalecne jest przeprowadzenie testu wrażliwości. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 3 lat.


Jaki jest skład leku Nidrazid?

1 tabletka zawiera 100 mg izoniazydu.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nidrazid?

Nie stosować w przypadku: nadwrażliwości na izoniazyd lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego, ciężkiej niewydolności wątroby, polekowej niewydolności wątroby.


Nidrazid – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej występują działania niepożądane dotyczące układu nerwowego i czynności wątroby. Częstość występowania oraz nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz z dawką, przy czym działania niepożądane występują częściej u pacjentów w złym stanie ogólnym (np. niedożywionych), z chorobami metabolicznymi (np. cukrzycą), z nadczynnością tarczycy, niewydolnością nerek itp.Większa częstość występowania obserwowana jest u pacjentów tzw. "wolno acetylujących".Poniżej podano działania niepożądane odnotowane dla izoniazydu, podzielone na grupy zgodnie z częstością występowania: bardzo często (> lub = 1/10): zwiększenie aktywności aminotransferaz; często (> lub = 1/100; < 1/10): niedobór pirydoksyny, zaburzenia psychiczne, psychoza, neuropatia obwodowa (z parestezjami), ból głowy, zawroty głowy, nudności,wymioty, niestrawność; niezbyt często (> lub = 1/1 000; < 1/100): żółtaczka, zapalenie wątroby, zmęczenie, osłabienie, gorączka ; rzadko (> lub = 1/10 000; < 1/1 000): jadłowstręt, pelagra, skurcze mięśni, zapalenie nerwu wzrokowego, skórne reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd, wyprysk, wysypka, rumień, zmiany pelagryczne ; bardzo rzadko (< 1/10 000): agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość syderoblastyczna, niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia, eozynofilia, limfadenopatia, zespół toczniopodobny (zapalenie naczyń), ginekomastia, hiperbilirubinemia, hiperglikemia, kwasica metaboliczna. Niewydolność wątroby objawia się zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy, hiperbilirubinemią, rozwojem żółtaczki, rzadko zapaleniem wątroby o różnym nasileniu. Do najczęściej występujących objawów należą: jadłowstręt, nudności, zmęczenie i osłabienie. Umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy występuje u 10-20% pacjentów przyjmujących izoniazyd. Zwiększenie to występuje najczęściej w 4.-6. miesiącu leczenia, może jednak wystąpić w dowolnym momencie w trakcie leczenia. Jest przemijające i ustępuje bez konieczności przerywania leczenia. Rzadko występuje postępująca niewydolność wątroby wraz z odpowiadającymi objawami, czasami ze skutkiem śmiertelnym. W przypadkach jawnego klinicznie zapalenia wątroby, przebiegającego z takimi objawami, jak nudności, wymioty i zmęczenie, konieczne jest natychmiastowe przerwanie stosowania produktu leczniczego. Częstość występowania działania hepatotoksycznego zwiększa się z wiekiem. Jest ono rzadkie u pacjentów w wieku poniżej 20 lat i wzrasta do 2,3% u pacjentów w wieku powyżej 50 lat.


Nidrazid - dawkowanie leku

Zaleca się podawanie leku raz na dobę na czczo (co najmniej 30 minut przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku). Dawki terapeutyczne u dorosłych wynoszą 5 mg/kg mc. na dobę, maksymalnie 300 mg na dobę, u dzieci 5 do 10 mg/kg mc. na dobę, maksymalnie 300 mg na dobę. Jeśli lek stosuje się dwa razy w tygodniu, dawkę dobową u dorosłych i u dzieci należy zwiększyć do 15 mg/kg mc., maksymalnie do 900 mg dwa razy w tygodniu. W profilaktyce u pacjentów dorosłych należy stosować dawkę 300 mg na dobę, u dzieci 5 do l0 mg/kg mc. na dobę, do całkowitej dawki 300 mg. Aby zapobiec wystąpieniu neuropatii, należy codziennie stosować jednocześnie pirydoksynę w dawce 10 mg. Jeśli wystąpi zapalenie nerwu, dawkę pirydoksyny należy zwiększyć do 50 mg na dobę. Nie jest konieczne zmniejszenie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, o ile stężenie kreatyniny nie przekracza 530,5 micromol/l.U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min oraz w przypadku bezmoczu podaje się połowę dawki.


Charakterystyka produktu leczniczego Nidrazid

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Nidrazid z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Nidrazid z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Nidrazid

Tyramina

Izoniazyd, poprzez zablokowanie monoaminooksydazy, hamuje metabolizm tyraminy zawartej m.in. w serach pleśniowych, rybach wędzonych i marynowanych, wątrobie wołowej lub drobiowej, bananach, winach in. W wyniku tej interakcji mogą wystąpić bardzo groźne reakcje: pobudzenie psychoruchowe, przyspieszenie akcji serca, gwałtowny wzrost ciśnienia krwi, udar krwotoczny mózgu. W czasie leczenia należy zmniejszyć spożycie produktów zawierających duże ilości tyraminy.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Nidrazid

Alkohol

Alkohol nasila działanie toksyczne izoniazydu. Regularne spożywanie alkoholu podczas leczenia izoniazydem może zwiększać ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby i zmniejszać skuteczność działania leku. Niektóre alkohole, w tym wina, zawierają tyraminę. Należy zwrócić również uwagę na interakcję leku z tyraminą. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Grupy

  • Leki przeciwprątkowe

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.