Lidocain-EGIS interakcje ulotka aerozol, roztwór 10 % 38 g

Trudno dostępny w aptekach

 

Lidocain-EGIS aerozol, roztwór | 10 % | 38 g

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Lidocainum
Producent: EGIS PHARMACEUTICALS PLCTen produkt wytwarzany jest przez więcej niż jednego producenta. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego producenta tego produktu, kliknij tutaj.

Opis leku Lidocain-EGIS

Wskazania

Produkt Lidocain-EGIS może być stosowany we wszystkich przypadkach, w których wymagane jest znieczulenie skóry lub błon śluzowych. 

Stomatologia i chirurgia szczękowa 

Znieczulenie miejsca wstrzyknięcia przed znieczuleniem miejscowym, otwieranie ropni powierzchownych, usuwanie ruszających się zębów mlecznych, fragmentów kości oraz szycie ran błony śluzowej. Znieczulenie dziąseł przed umocowaniem koron oraz mostów dentystycznych. Produkt leczniczy można także stosować w przypadku usuwania kamienia nazębnego, ręcznego oraz za pomocą narzędzi, a także wycinania powiększonych brodawek międzyzębowych. 

Produkt Lidocain-EGIS zmniejsza lub hamuje nadmierny odruch gardłowy przy przygotowywaniu wycisków stomatologicznych oraz umieszczaniu błony do zdjęć RTG Należy go stosować wyłącznie z elastycznymi materiałami do wycisków.. 

U dzieci Lidocain-EGIS można stosować przy wycinaniu wędzidełka oraz otwieraniu torbieli ślinianek. Usuwanie powierzchownych łagodnych nowotworów błon śluzowych.

Choroby uszu, nosa i gardła

W leczeniu krwawień z nosa przed zabiegami elektrokauteryzacji (przyżegania prądem elektrycznym), wycięcia przegrody oraz usunięcia polipów nosa, również przed zabiegiem wycięcia migdałków w celu zahamowania odruchu gardłowego oraz znieczulenia miejsca wstrzyknięcia leku znieczulającego.

Znieczulenie uzupełniające przed otwarciem ropnia okołomigdałkowego oraz przed nakłuciem (punkcją) zatoki szczękowej. Znieczulenie przed płukaniem zatok.

Zabiegi endoskopowe oraz badania z użyciem narzędzi

Znieczulenie gardła przed wprowadzeniem rurek i zgłębników przez nos lub usta (zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy, zgłębnik Sengstakena).

Wymiana rurki do tracheostomii.

Ginekologia i położnictwo

Znieczulenie krocza oraz wykonywanie i pielęgnacja nacięcia krocza przy porodzie. Usuwanie szwów. Znieczulenie pola operacyjnego w zabiegach chirurgicznych pochwy i szyjki macicy.

Produkt Lidocain-EGIS można także stosować w przypadku nacięcia i leczenia rozdarcia błony dziewiczej oraz ropnia w miejscu szwu.

Dermatologia

 Znieczulenie skóry i błon śluzowych przed małymi zabiegami chirurgicznymi.

Działanie

Substancja czynna, lidokaina, jest środkiem miejscowo znieczulającym o budowie amidowej, stabilizującym błonę komórkową. Leki miejscowo znieczulające hamują przewodzenie bodźców w zakończeniach nerwów czuciowych skóry i błon śluzowych, tzn. powodują zahamowanie przewodnictwa nerwowego (w neuronach, aksonach i synapsach).Skład

Substancja czynna:

38 g roztworu alkoholowego zawiera 3,80 g lidokainy (Lidocainum).

Jedno rozpylenie zawiera 4,6 mg lidokainy.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, etanol 96%

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

Z powodu ryzyka aspiracji, produkt leczniczy Lidocain-EGIS jest przeciwwskazany do stosowania, gdy jako materiału do wycisku używa się gipsu.


Działania niepożądane

Brak jest dokładnych danych klinicznych odnośnie częstości występowania działań

niepożądanych.

Działania niepożądane sklasyfikowano zgodnie z częstością występowania, w oparciu o następujące zasady:

bardzo często ( > 1/10)

często ( > 1/100 do < 1/10)

niezbyt często ( > 1/1000 do < 1/100)

rzadko ( > 1/10000 do < 1/1000)

bardzo rzadko (< 1/10000)

nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Podczas stosowania produktu Lidocain-EGIS aerozol zgodnie z zaleceniami, częstość występowania działania ogólnoustrojowego jest bardzo mała, ponieważ ilość substancji czynnej przenikającej do krążenia jest bardzo mała. W razie stosowania dużych dawek, szybkiego wchłaniania, nadwrażliwości, idiosynkrazji lub zmniejszonej tolerancji leku, u pacjenta, mogą wystąpić następujące działania niepożądane: 

Zaburzenia układu immunologicznego

W skrajnie ciężkich przypadkach wstrząs. W razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko objawy ze strony OUN, pobudzenie, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: objawy zahamowania ośrodkowego układu nerwowego. Zawroty głowy, senność, drgawki, utrata przytomności

Zaburzenia serca

Osłabienie mięśnia sercowego, rzadkoskurcz, zatrzymanie czynności serca

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli, porażenie czynności oddechowej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Urazy, zatrucie i powikłania zabiegowe 

Łagodne uczucie kłucia w momencie rozpylania preparatu. Uczucie to ustępuje, gdy lidokaina zaczyna działać (w ciągu 1 minuty). W miejscu zastosowania aerozolu może wystąpić przemijający rumień, obrzęk i zaburzenia czucia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl .


Dawkowanie

Dawkowanie

Dawkowanie może różnić się w znacznym zakresie w zależności od wskazania oraz wielkości znieczulanego obszaru. Jedno rozpylenie aerozolu uwalnianego przez uruchomienie zaworu dozującego zawiera 4,6 mg lidokainy.

W celu uniknięcia wysokich stężeń w osoczu krwi, istotne znaczenie ma stosowanie najmniejszej dawki dającej zadowalające działanie lecznicze. Zazwyczaj wystarcza1 do 3 rozpyleń, chociaż w położnictwie stosuje się 15 do 20 i więcej rozpyleń (maks. 40 rozpyleń/70 kg masy ciała).

Wskazówki dotyczące dawkowania przy różnych wskazaniach

Wskazania

Dawka (liczba rozpyleń)

Stomatologia

1 do 3

Chirurgia szczękowa

1 do 4

Choroby uszu, nosa i gardła

1 do 4

Endoskopia

2 do 3

Położnictwo

15 do 20

Ginekologia

4 do 5

Dermatologia

1 do 3

Dzieci i młodzież

Na podstawie danych przedstawionych w piśmiennictwie, produkt Lidocain-EGIS można także stosować w stomatologii i chirurgii szczękowej u dzieci, najlepiej w postaci pędzlowania. Eliminuje to strach wywoływany rozpylaniem aerozolu oraz uczucie kłucia odbierane zazwyczaj jako zdarzenie niepożądane. Produkt leczniczy można także stosować w tej postaci u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Sposób podawania

Podanie na skórę i błony śluzowe

Produkt leczniczy można także stosować w postaci pędzlowania nasączonym wacikiem.


Środki ostrożności

Istotne jest zapobieganie przedostaniu się lidokainy do dróg oddechowych (ryzyko aspiracji).

Stosowanie w okolicy gardła wymaga szczególnej ostrożności.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu lidokainy na uszkodzone błony śluzowe i (lub) obszary zakażone.

Wymagane jest zachowanie ostrożności przy stosowaniu produktu leczniczego u pacjentów z padaczką, a także w przypadkach rzadkoskurczu, zaburzeń przewodnictwa sercowego, niskiego ciśnienia tętniczego, upośledzenia czynności wątroby lub nerek, porfirii oraz ciężkiego wstrząsu, zwłaszcza gdy na podstawie zastosowanej dawki oraz wielkości znieczulanego obszaru można spodziewać się wchłonięcia znacznej ilości lidokainy.

Gdy tylko to możliwe, przy stosowaniu produktu Lidocain-EGIS należy trzymać 

butelkę pionowo. Aerozol nie powinien dostać się do oczu.

Dzieci i młodzież

Przed zastosowaniem produktu Lidocain-EGIS w zabiegach chirurgicznych gardła lub jamy nosowo-gardłowej należy brać pod uwagę, że przez hamowanie odruchu gardłowego oraz przedostanie się do krtani i tchawicy lidokaina hamuje także odruch kaszlowy, co może spowodować odoskrzelowe zapalenie płuc. Ma to szczególne znaczenie u dzieci, z powodu częściej występującego odruchu połykania produktu. Z tego powodu, nie zaleca się aerozolu Lidocain-EGIS do stosowania w znieczuleniu miejscowym przed zabiegami wycinania migdałków oraz adenoidów u dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Stosowanie w okolicy policzków zagraża wystąpieniem utrudnienia połykania i w konsekwencji aspirację produktu, zwłaszcza u dzieci. Z powodu drętwienia języka i błony śluzowej policzków istnieje ryzyko ich urazu przez ugryzienie. 

Lidokaina dobrze się wchłania przez błony śluzowe (zwłaszcza tchawicy), a także przez uszkodzoną skórę. Należy wziąć to pod uwagę, zwłaszcza przy stosowaniu na duże powierzchnie u dzieci.

Należy stosować mniejsze dawki produktu w leczeniu pacjentów wyniszczonych, w podeszłym wieku, ciężko chorych oraz dzieci, odpowiednio do ich wieku i ogólnego stanu zdrowia.

U dzieci w wieku poniżej 2 lat najlepiej stosować produkt Lidocain-EGIS w postaci pędzlowania wacikiem nasączonym roztworem.


Przyjmowanie leku Lidocain-EGIS w czasie ciąży

Ciąża

Dane z badań u ludzi

Nie ma dostępnych danych pochodzących z kontrolowanych badań klinicznych. Pomimo to, lidokaina była stosowana przez długi czas bez żadnego niekorzystnego wpływu na proces rozrodu u ludzi. Przy braku bardziej bezpiecznego sposobu leczenia lidokaina może być także stosowana w ciąży.

Karmienie piersią

Lidokaina przenika do mleka kobiecego, jednak przy stosowaniu zwykłych dawek leczniczych, jej ilość leku w mleku jest tak mała, że nie stanowi zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. 


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki znieczulające

    W tej kategorii znajdziesz produkty znieczulające do stosowania miejscowego w postaci na skórę oraz wstrzyknięć np. wykorzystywanego w stomatologii oraz znieczulania ogólnego w trakcie operacji.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Uroda

Jak wzmocnić włosy jesienią?

Słabsze włosy jesienią? Zmiana diety, właściwa pielęgnacja i odpowiednie suplementy wzmocnią je, zapobiegając ich wypadaniu. Sprawdź, jak zadbać o swo...


Statystyki Lidocain-EGIS

Należy poinformować, że sprzedaż opakowań w grupie leki stosowane w chorobach układu nerwowego zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat o 8.1%. W przypadku grupy leki stosowane w chorobach układu nerwowego największą sprzedaż odnotowaliśmy w następujących województwach: podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Dysproporcja w sprzedaży pomiędzy najlepszym a najsłabszym miesiącem w roku wynosi 71.08%.

Lidocain-EGIS - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

W ostatnim okresie liczba wyszukiwań leku Lidocain-EGIS znacząco się zwiększyła. Lek jest najczęściej poszukiwany przez mieszkańców następujących regionów: dolnośląskie, opolskie, pomorskie. Miasta z największa liczbą wyszukiwań dla produktu Lidocain-EGIS to Kraków, Warszawa, Zgierz.

Leki stosowane w chorobach układu nerwowego, do których zaliczany jest Lidocain-EGIS, znajdują się w 80% wszystkich wyszukań w serwisie KtoMaLek.pl. Najczęściej po leki stosowane w chorobach układu nerwowego sięgają mieszkańcy województwa mazowieckiego. Inne popularne leki z tej grupy to Versatis, Lignox Spray, Lidocain-EGIS (WIĘCEJ).

Lek Lidocain-EGIS jest najczęściej wyszukiwany w miesiącach: sierpień, wrzesień, listopad, a najsłabiej w miesiącach: luty, kwiecień, październik. Różnica w wyszukiwaniach pomiędzy najlepszym, a najsłabszym miesiącem w roku wynosi 4.08%.

Substancje czynne leku Lidocain-EGIS?

Lek zawiera następujące substancje czynne: Lidocainum - 0.27% opakowań z grupy leki stosowane w chorobach układu nerwowego zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Lidocain-EGIS?

Mniejszość aptek będących w serwisie KtoMaLek.pl ma ten lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem trudno dostępnym na terenie Polski.

Czy Lidocain-EGIS jest lekiem refundowanym?

Lidocain-EGIS nie jest lekiem refundowanym.

Czy Lidocain-EGIS jest lekiem na receptę?

Lidocain-EGIS jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie KtoMaLek.pl musisz być świadomy, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Lidocain-EGIS opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: