Lamisil interakcje ulotka tabletki 0,25 g 14 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Lamisil tabletki | 0,25 g | 14 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Terbinafini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: NOVARTIS PHARMA GMBH

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Lamisil?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Lamisil

Kiedy stosujemy lek Lamisil?

• Grzybica paznokci wywołana przez dermatofity.

• Grzybica owłosionej skóry głowy wywołana przez dermatofity.

• Grzybicze zakażenia skóry wywołane przez dermatofity, takie jak: grzybica tułowia, grzybica obrębna pachwin, grzybica stóp oraz zakażenia skóry wywołane przez drożdżaki z rodzaju Candida (np. Candida albicans). Wskazania do leczenia doustnego w tych przypadkach zależą zazwyczaj od miejsca, ciężkości i rozległości zakażenia.

Uwaga:

Lamisil tabletki, w przeciwieństwie do produktów terbinafiny przeznaczonych do stosowania miejscowego, nie jest skuteczny w leczeniu łupieżu pstrego.


Jaki jest skład leku Lamisil?

1 tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (Terbinafinum), w postaci terbinafiny chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Lamisil?

Znana nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Lamisil – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Produkt Lamisil jest zazwyczaj dobrze tolerowany. Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne do umiarkowanych i przemijające. Poniżej wymieniono działania niepożądane, które wystąpiły podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu na rynek.

Działania niepożądane (Tabela 1) uporządkowano według częstości zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100, < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: Neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, niedokrwistość aplastyczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Reakcje rzekomoanafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy), skórny i układowy liszaj rumieniowaty.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Ból głowy.

Niezbyt często: Zaburzenia smaku do utraty smaku włącznie, ustępujące zazwyczaj w czasie kilku tygodni po zaprzestaniu leczenia. Zgłaszano pojedyncze przypadki długotrwałych zaburzeń smaku. Obserwowano przypadki zmniejszonego spożycia pokarmów prowadzące do znaczącej utraty masy ciała.

Bardzo rzadko: Zawroty głowy, parestezje i niedoczulica.

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: Uczucie pełności, utrata apetytu, niestrawność, nudności, słabe bóle brzucha, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: Zaburzenie czynności wątroby i dróg żółciowych, głównie

cholestatyczne.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki ciężkiej niewydolności wątroby (niektóre zakończone zgonem lub wymagające przeszczepu wątroby). W większości przypadków przyczyną zaburzeń czynności wątroby były inne ciężkie zaburzenia ogólnoustrojowe, a związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem produktu Lamisil nie został ustalony.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: Łagodne postacie odczynów skórnych (wysypka, pokrzywka).

Bardzo rzadko: Ciężkie odczyny skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, ostra uogólniona wysypka krostowata).

Pojawienie się wykwitów skórnych łuszczycopodobnych lub zaostrzenie łuszczycy.

Łysienie, chociaż nie ustalono związku przyczynowego. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bardzo często: Reakcje ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (bóle stawów, bóle mięśni).

Zaburzenia ogólne

Bardzo rzadko: Zmęczenie.

Inne działania niepożądane pochodzące ze zgłoszeń spontanicznych po wprowadzeniu leku do obrotu

Na podstawie zgłoszeń spontanicznych po wprowadzeniu leku do obrotu zidentyfikowano następujące działania niepożądane, przedstawione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Ze względu na to, że działania te zgłaszano na zasadzie dobrowolności w populacji o nieznanej wielkości, podanie częstości ich występowania nie zawsze jest możliwe.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcja anafilaktyczna, reakcja przypominająca chorobę posurowiczą.

Zaburzenia ucha i błędnika: niedosłuch, zaburzenia słuchu, szum w uszach. Zaburzenia naczyniowe: zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu nerwowego: utrata węchu, w tym trwała utrata węchu, upośledzenie węchu. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje nadwrażliwości na światło (np. fotodermatoza, reakcja alergiczna nadwrażliwości na światło oraz wielopostaciowe osutki świetlne). Zaburzenia żołądka i jelit: zapalenie trzustki.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: choroba grypopodobna, gorączka. Badania diagnostyczne: zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi.


Lamisil - dawkowanie leku

Lek przeznaczony do podania doustnego.

Czas leczenia zależy od wskazania i ciężkości zakażenia. Na rynku są dostępne również tabletki Lamisil 125 mg.

Dzieci

Nie są dostępne dane dotyczące dzieci w wieku poniżej 2 lat (zwykle o masie ciała < 12 kg).

Dzieci o masie ciała < 20 kg 62,5 mg (pół tabletki 125 mg) raz na dobę.

Dzieci o masie ciała 20 do 40 kg 125 mg (1 tabletka 125 mg ) raz na dobę.

Dzieci o masie ciała > 40 kg 250 mg (2 tabletki 125 mg) raz na dobę.

Dorośli 250 mg raz na dobę.

Zakażenia skóry

Zalecany okres leczenia:

• Grzybica stóp międzypalcowa, typ podeszwowy i (lub) mokasynowy: 2 do 6 tygodni.

• Grzybica tułowia, grzybica obrębna pachwin: 2 do 4 tygodni.

• Drożdżyca skóry: 2 do 4 tygodni.

Może się zdarzyć, że całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia nastąpi dopiero po kilku tygodniach od wyleczenia mikologicznego.

Zakażenia owłosionej skóry głowy Zalecany czas leczenia:

Grzybica owłosionej skóry głowy: 4 tygodnie.

Grzybica owłosionej skóry głowy występuje głównie u dzieci.

Grzybica paznokci

U większości pacjentów całkowite wyleczenie uzyskuje się po 6 do 12 tygodniach leczenia.

Grzybica paznokci rąk

6-tygodniowy okres leczenia jest wystarczający w większości przypadków zakażeń paznokci rąk.

Grzybica paznokci stóp

12-tygodniowy okres leczenia jest wystarczający w większości przypadków zakażeń paznokci stóp.

Niektórzy pacjenci z wolnym tempem wzrostu paznokci mogą wymagać dłuższego okresu leczenia. Optymalne efekty kliniczne uwidaczniają się w kilka miesięcy od przeprowadzenia i zakończenia leczenia przeciwgrzybiczego, co wiąże się z okresem potrzebnym do odrośnięcia zdrowej płytki paznokciowej.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych grup pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu Lamisil u pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

Z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Lamisil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4 oraz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących na to, że pacjenci w podeszłym wieku wymagają innych dawek i że mogą się u nich pojawiać działania niepożądane inne niż u młodszych pacjentów. W razie przepisywania tego produktu osobom w podeszłym wieku, należy wziąć pod uwagę występujące wcześniej zaburzenia czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4.).

Dzieci

Wykazano dobrą tolerancję produktu Lamisil w postaci tabletek u dzieci w wieku powyżej 2 lat.


Lamisil – jakie środki ostrożności należy zachować?

Czynność wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu Lamisil u pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby.

Przed przepisaniem produktu Lamisil, należy ocenić czy nie występowała wcześniej choroba wątroby. Działanie toksyczne na wątrobę może wystąpić u pacjentów z istniejącą uprzednio chorobą wątroby, jak również u pacjentów, u których ona nie występowała. U pacjentów stosujących produkt Lamisil, bardzo rzadko zgłaszano ciężką niewydolność wątroby (niekiedy zakończoną zgonem lub wymagającą przeszczepu wątroby). W większości przypadków przyczyną zaburzeń czynności wątroby były inne ciężkie zaburzenia ogólnoustrojowe, a związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem produktu

Lamisil nie został ustalony (patrz punkt 4.8).

W przypadku następujących objawów przedmiotowych i podmiotowych sugerujących zaburzenia czynności wątroby: utrzymujące się nudności niewyjaśnionego pochodzenia, brak łaknienia lub uczucie zmęczenia, żółtaczka, wymioty, bóle brzucha, ciemno zabarwiony mocz lub jasno zabarwione stolce, należy przerwać stosowanie produktu Lamisil i oszacować czynność wątroby.

U pacjentów leczonych produktem Lamisil przez okres dłuższy niż 6 tygodni zaleca się wykonywanie badań czynności wątroby (oznaczanie aktywności enzymów wątrobowych).

Badania farmakokinetyczne po podaniu pojedynczej dawki produktu Lamisil wykazały, że klirens tego leku może być zmniejszony do ok. 50% u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami wątroby.

Zaburzenia skóry

U pacjentów stosujących produkt Lamisil, bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (w tym zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka). W przypadku wystąpienia postępującej wysypki skórnej, należy przerwać stosowanie produktu Lamisil.

Zaburzenia krwi

U pacjentów leczonych produktem Lamisil, bardzo rzadko zgłaszano przypadki występowania nieprawidłowego składu krwi (neutropenii, agranulocytozy, trombocytopenii, niedokrwistości aplastycznej). W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości w składzie krwi pacjentów leczonych produktem Lamisil, należy ocenić przyczynę tej nieprawidłowości i rozważyć zmianę leczenia, w tym przerwanie stosowania produktu Lamisil.

Zaburzenia nerek

Z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Lamisil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 300 µmol/l), nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Interakcje z innymi lekami

Badania in vitro i in vivo wykazały, że terbinafina hamuje metabolizm przebiegający z udziałem izoenzymu CYP2D6. Z tego względu pacjenci przyjmujący jednocześnie leki, które są metabolizowane głównie przez ten enzym takie, jak: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory adrenergiczne , leki selektywnie blokujące wychwyt zwrotny serotoniny, leki przeciwarytmiczne grupy 1A, 1B i 1C oraz inhibitory MAO typu B, powinni być pod ścisłą kontrolą

(patrz pkt. 4.5) szczególnie jeśli leki te charakteryzują się wąskim indeksem terapeutycznym.


Przyjmowanie leku Lamisil w czasie ciąży

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania wpływu leku na płód i badania płodności na zwierzętach nie wykazały jego toksycznego działania. Ze względu na bardzo ograniczone doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży, produktu Lamisil nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści leczenia uzasadniają podjęcie takiego ryzyka.

Terbinafina przenika do mleka kobiecego, dlatego matki stosujące produkt Lamisil, nie powinny karmić piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwgrzybiczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwgrzybicze stosowane doustnie lub dożylnie w leczeniu zakażeń grzybiczych różnego pochodzenia.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.