Trudno dostępny w aptekach

 

Nabuton VP tabletki | 0,5 g | 20 tabl.

od 0 , 00  do 14 , 49

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Nabumetonum
Podmiot odpowiedzialny: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Nabuton VP cena

14,49

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Nabuton VP?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Nabuton VP

Kiedy stosujemy lek Nabuton VP?

Choroba zwyrodnieniowa stawów i reumatoidalne zapalenie stawów.


Jaki jest skład leku Nabuton VP?

Jedna tabletka zawiera 500 mg nabumetonu (Nabumetonum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nabuton VP?

Nadwrażliwość na substancję czynną - nabumeton lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Wystąpienie w wywiadzie reakcji nadwrażliwości (napad astmy, pokrzywka i inne) po zastosowaniu

kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Czynna, nawracająca lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.

Ciężka niewydolność wątroby.

Ciężka niewydolność serca.

Trzeci trymestr ciąży.


Nabuton VP – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (> =1/10000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: trombocytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: anafilaksja, reakcje rzekomoanafilaktyczne,

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: dezorientacja, nerwowość, bezsenność.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: senność, zawroty głowy, bóle głowy, parastezje.

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, choroby oczu.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: szumy uszne, zaburzenia słuchu.

Zaburzenia naczyniowe:

Często: zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: duszność, zaburzenia oddychania, krwawienie z nosa.

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: biegunka, zaparcia, niestrawność zapalenie błony śluzowej żołądka,

nudności, bóle brzucha, wzdęcia. Niezbyt często: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia z

przewodu pokarmowego, zaburzenia przewodu pokarmowego, smoliste stolce, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: wysypka, świąd

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło, pokrzywka, pocenie się

Bardzo rzadko: zespół Lella, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy,

obrzęk naczynioruchowy, pseudoporfiria, łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: miopatia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: zaburzenia układu moczowego

Bardzo rzadko: niewydolność nerek, zespół nerczycowy.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo rzadko: nadmierne krwawienie miesiączkowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: obrzęki

Niezbyt często: astenia, zmęczenie.

Badania diagnostyczne:

Niezbyt często: nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków ,nadciśnienia i niewydolności serca.

W przeprowadzonych badaniach klinicznych z zastosowaniem dawki większej niż 1 g nie obserwowano zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych. Jednak zawsze należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu leczniczego.


Nabuton VP - dawkowanie leku

Dorośli:

Doustnie, 1 g jeden raz na dobę (wieczorem). W zależności od stanu pacjenta i tolerancji leku dawkę można zwiększyć do maksymalnie 2 g na dobę (przyjmowanych w 2 dawkach podzielonych, rano i wieczorem).

Dzieci:

Nabuton VP nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Osoby w wieku podeszłym:

Produkt Nabuton VP należy u nich stosować jeden raz na dobę, w dawce dobowej nie większej niż 1 g, ze względu na fakt, że u osób w podeszłym wieku nabumeton może osiągać większe stężenia w surowicy krwi niż u osób młodych.

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności wątroby:

Dane dotyczące stosowania nabumetonu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby są ograniczone. Biotransformacja nabumetonu do 6-MNA a następnie 6-MNA do nieaktywnych metabolitów jest zależna od czynności wątroby, w związku z czym może być zmniejszona u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności nerek:

Ze względu na fakt, że metabolity nabumetonu wydalane są z ustroju poprzez nerki, u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, u których (klirens kreatyniny od 30 ml/min do 49 ml/min) konieczne może być zmniejszenie dawki produktu leczniczego (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).


Nabuton VP – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podczas stosowania niektórych leków z grupy wybiórczych inhibitorów COX2 stwierdzono zwiększone ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar mózgu i zgon. Dostępne obecnie dane nie pozwalają stwierdzić czy istnieje związek pomiędzy stosowaniem nabumetonu i ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Stosowanie nabumetonu, podobnie jak innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (m.in. krwawienia, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy oraz perforacji żołądka lub jelit, które mogą zakończyć się zgonem pacjenta). Działania te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia bez objawów poprzedzających. U osób w podeszłym wieku ryzyko to jest większe. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się proporcjonalnie do dawki NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie (zwłaszcza powikłaną krwawieniem lub perforacją w przeszłości), u osób w podeszłym wieku, osłabionych oraz u osób z zapaleniem błony śluzowej jelit. U pacjentów tych należy stosować możliwie jak najmniejsze dawki nabumetonu. Pacjenci z zaburzeniami przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy dotyczące przewodu pokarmowego (zwłaszcza objawy krwawienia). Należy zachować szczególną ostrożność stosując NLPZ jednocześnie z innymi lekami zwiększającymi ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takimi jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, inne NLPZ lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy. W przypadku stwierdzenia krwawienia lub choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy u pacjenta otrzymującego nabumeton, produkt leczniczy należy odstawić.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem nabumetonu, trwających od kilku miesięcy do ośmiu lat, czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, duże krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja wystąpiły u około 0,3% pacjentów leczonych przez 3 do 6 miesięcy, u około 0,5% pacjentów leczonych przez 1 tok i u 0,8% pacjentów leczonych przez 2 lata. Należy zachować szczególną ostrożność w związku z możliwością wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, krwotoku z przewodu pokarmowego lub perforacji, nawet u pacjentów, u których nie wystąpiła choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie.

Stosowanie nabumetonu może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania nabumetonu.

Należy unikać stosowania nabumetonu razem z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących NLPZ zgłaszano ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensona-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lella), niekiedy kończące się zgonem pacjenta. Pacjentów należy poinformować o objawach i oznakach ciężkich reakcji skórnych, zaś w przypadku wystąpienia wysypki lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości produkt należy odstawić. Ponieważ u niektórych pacjentów stosujących nabumeton obserwowano wystąpienie obrzęków obwodowych, produkt leczniczy Nabuton VP należy stosować z dużą ostrożnością u osób z nadmierną retencją płynów, nadciśnieniem lub niewydolnością krążenia.

Wśród pacjentów stosujących NLPZ, w tym nabumeton, obserwowano przypadki wystąpienia zaburzeń widzenia (zmniejszenie ostrości widzenia oraz zamglonego widzenia). U pacjentów, u których wystąpiły takie zaburzenia, należy przeprowadzić badania okulistyczne.

U osób przyjmujących jednocześnie nabumeton oraz doustne kortykosteroidy ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (łącznie z możliwą perforacją i krwawieniem) jest zwiększone.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na układ krążenia poniżej).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania nabumetonu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni nabumetonem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Niewydolność nerek

Metabolity nabumetonu wydalane są z organizmu głównie w moczu. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (kliren kreatyniny od 30 ml/min do 49 ml/min) obserwowano zwiększenie stężenia wolnej frakcji 6-MNA w osoczu o 50%, w związku z czym konieczne może być zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.5). U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jeżeli niewydolność nerek nasili się, koniecznie może być odstawienie produktu Nabuton VP. U pacjentów z niewydolnością nerek przyjmujących produkt Nabuton VP badania laboratoryjne należy wykonać na początku leczenia, po kilku tygodniach, jak również zawsze w uzasadnionych przypadkach. Zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej podczas leczenia pacjentów z rozpoznaną niewydolnością nerek koniecznie jest prowadzenie regularnej kontroli przebiegu leczenia.

Niewydolność wątroby

Stosujący produkt Nabuton VP pacjenci z objawami niewydolności wątroby powinni być wnikliwie monitorowani, aby nie dopuścić do ewentualnego nasilenia niewydolności wątroby. Jeśli jednak do niego dojdzie, produkt lecznicy należy odstawić. Tak jak w przypadku stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych mogą wystąpić zmiany w zakresie wskaźników czynności wątroby. W rzadkich przypadkach zgłaszano również wystąpienie żółtaczki ora niewydolności wątroby (niektóre zakończone zgonem pacjenta).


Przyjmowanie leku Nabuton VP w czasie ciąży

Nabumeton, podobnie jak wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn, stosowany w trzecim trymestrze ciąży może powodować u płodu uszkodzenia serca, płuc (nadciśnienie płucne i przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego), nerek lub zmniejszać czynność skurczową macicy. Produkt Nabuton VP jest przeciwwskazany do stosowania w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3). W pierwszych dwóch trymestrach stosowanie nabumetonu powinno być ograniczone do sytuacji, w których potencjalna korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu lub dla noworodka. W mleku karmiących szczurów wykryto obecność czynnego metabolitu nabumetonu, nie wiadomo jednak, czy nabumeton przenika do mleka ludzkiego. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych po zastosowaniu nabumetonu u karmionych piersią niemowląt, opierając się na ocenie korzyści ze stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią, należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub o odstawieniu produktu leczniczego.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Nabuton VP

Na czczo/po posiłku

NLPZ stosowane na czczo mogą podrażniać śluzówkę żołądka. Działanie to jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. Zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed zażyciem nabumetonu.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne stosowane w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów oraz mięśni, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne.


Może Cię również zainteresować:

Czy warto leczyć zęby mleczne?

Porady

Czy warto leczyć zęby mleczne?

Bardzo popularny jest mit, że zębów mlecznych nie trzeba leczyć, bo przecież w końcu i tak wypadną. Ile w tym prawdy? Czy warto jest dokładnie szczotk...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.