Euphyllin Long interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 200 mg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Trudno dostępny w aptekach

 

Euphyllin Long kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 200 mg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Theophyllinum
Podmiot odpowiedzialny: ZRPHARMA& GMBHOpis produktu Euphyllin Long

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Euphyllin long, 200 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 200 mg teofiliny (Theophyllinum).
Substancje pomocnicze:

Jedna kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 13,5 mg laktozy jednowodnej, co odpowiada
0,001 jednostki chlebowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda.
Kapsułki koloru białego, nieprzezroczyste z nadrukiem Eu 200.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Zapobieganie i leczenie zaburzeń oddechowych spowodowanych zwężeniem dróg oddechowych
(skurcz oskrzeli) w przebiegu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Uwaga

Produkty teofiliny o zmodyfikowanym uwalnianiu, takie jak Euphyllin long, nie są przeznaczone do
leczenia doraźnego stanu astmatycznego (ciężkiego napadu astmy oskrzelowej) lub nagłego skurczu
oskrzeli (napady duszności spowodowane zwężeniem oskrzeli).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Ogólne zalecenia:

Dawkowanie produktu Euphyllin long 200 mg należy dobierać indywidualnie. Jeśli to możliwe,
dawkę należy ustalać po oznaczeniu stężenia teofiliny w osoczu (zakres terapeutyczny: 8-20 mg/l).
Stężenie teofiliny w surowicy należy również kontrolować w przypadkach zmniejszonej skuteczności
lub w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Jeśli pacjent stosował wcześniej teofilinę lub jej związki należy to uwzględnić ustalając dawkę
początkową i odpowiednio ją zmniejszyć. Dawkę należy ustalić na podstawie beztłuszczowej masy
ciała, ponieważ teofilina nie przenika do tkanki tłuszczowej.

Dobowa dawka podtrzymująca dla dorosłych wynosi około 11-13 mg teofiliny na kg masy ciała.

Z powodu szybszej eliminacji teofiliny, osoby palące wymagają większych dawek teofiliny na
kilogram masy ciała niż dorośli niepalący. Natomiast u osób w podeszłym wieku (powyżej 60 lat)
wydalanie teofiliny jest przedłużone. U pacjentów, którzy przerwali palenie, należy zachować
ostrożność podczas ustalania dawkowania, ponieważ stężenie teofiliny we krwi jest u nich
zwiększone.

Wydalanie teofiliny bardzo często przebiega wolniej u pacjentów z niewydolnością serca, ciężkim
niedotlenieniem, zaburzeniami czynności wątroby, zapaleniem płuc lub infekcjami wirusowymi

(zwłaszcza grypą), u osób w podeszłym wieku oraz w czasie równoczesnego stosowania innych leków
(patrz punkt 4.5). W ciężkich zaburzeniach czynności nerek metabolity teofiliny mogą ulegać
kumulacji. W takich przypadkach należy stosować mniejsze dawki i zachować szczególną ostrożność
podczas zwiększania dawkowania.

Donoszono również o spowolnionym wydalaniu teofiliny po szczepieniach przeciw gruźlicy i grypie.
W takich przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki.

Jeśli to możliwe, leczenie teofiliną należy rozpoczynać wieczorem, krótko przed położeniem się spać,
a dawkę należy zwiększać powoli w ciągu 2-3 dni.

Zalecane dawkowanie:

W zależności od wieku zaleca się następujące dawki podtrzymujące:

Wiek

Masa ciała

Dawka dobowa teofiliny

(lata)

(kg)

(mg teofiliny/kg masy ciała)

Dzieci

6-8

20-25

24

8-12

25-40

20

Młodzież

12-16

40-60

18

Dorośli

50-70

11-13

Jeśli produkt teofiliny o niezmodyfikowanym uwalnianiu ma być zastąpiony produktem o
zmodyfikowanym uwalnianiu, może być konieczne zmniejszenie dawki dobowej.

Jeśli wystąpią objawy przedawkowania, w zależności od nasilenia tych objawów, należy pominąć
następną dawkę lub zmniejszyć ją o 50%. Jeśli to możliwe, wszelkie konieczne zmiany dawki
powinny być dokonywane po oznaczeniu stężenia teofiliny w osoczu.

Zwykle stosowana dawka produktu Euphyllin long 200 mg wynosi 1-2 kapsułki raz lub dwa razy na
dobę. Nie stosować więcej niż 900 mg na dobę. Dawka zależy od wieku, masy ciała pacjenta i
wartości klirensu.

Pacjentom z dusznościami występującymi w nocy zaleca się przyjmowanie dawki dobowej
(maksymalnie 2 kapsułki) produktu Euphyllin long o mocy 200 mg w dawce pojedynczej wieczorem.

Sposób podawania i czas trwania leczenia

- Kapsułki Euphyllin long należy połykać w całości, popijając dużą ilością płynu.

- Pacjenci mający trudności z połykaniem kapsułek mogą je otworzyć i połknąć całą zawartość,
popijając dużą ilością płynu.

- Dawka dobowa jest zwykle przyjmowana jako dawka pojedyncza wieczorem lub jest
podzielona na dwie dawki, przy czym tę dodatkową dawkę przyjmuje się rano ze śniadaniem.

- Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, nasilenia oraz przebiegu choroby i jest określony przez
lekarza.

4.3 Przeciwwskazania

Produktu Euphyllin long nie należy stosować w przypadkach:

- stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

- świeżego zawału mięśnia sercowego,

- ostrych zaburzeń rytmu serca z szybką czynnością serca.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Euphyllin long należy stosować ostrożnie i tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie wskazane, w
przypadku:

- niestabilnej dławicy piersiowej,

- ryzyka tachyarytmii,

- ciężkiego nadciśnienia tętniczego,

- kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu,

- nadczynności tarczycy,

- padaczki,

- wrzodu żołądka i (lub) dwunastnicy,

- porfirii.

Euphyllin long należy również stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
(dostosowanie dawki, patrz punkt 4.2).

Stosowanie produktu Euphyllin long u osób w podeszłym wieku, pacjentów z wieloma chorobami, u
pacjentów ciężko chorych i (lub) pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej opieki medycznej
jest związane ze zwiększonym ryzykiem działania toksycznego. U tych pacjentów należy
monitorować stężenie teofiliny w osoczu (patrz również punkt 4.2).

Euphyllin long zawiera laktozę jednowodną, dlatego nie należy stosować tego produktu u pacjentów z
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Informacja dla osób chorych na cukrzycę:

- 1 kapsułka produktu Euphyllin long 200 mg zawiera 13,5 mg laktozy jednowodnej, co
odpowiada 0,001 jednostki chlebowej.

Ze względu na dużą zawartość substancji czynnej, produktu Euphyllin long 200 mg nie należy
stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Teofilina działa synergistycznie z innymi lekami zawierającymi ksantyny, z beta-sympatykomimetykami,
kofeiną i podobnymi substancjami.

Metabolizm teofiliny może być przyspieszony i (lub) biodostępność teofiliny oraz jej skuteczność
mogą być zmniejszone u osób palących lub w przypadkach jednoczesnego przyjmowania
barbituranów (np. fenobarbitalu, pentobarbitalu i prymidonu), karbamazepiny, fenytoiny i
fosfenytoiny, ryfampicyny i ryfapentyny, sulfinpirazonu oraz leków zawierających hiperycynę
(produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego). Dlatego też w niektórych przypadkach może
być konieczne zwiększenie dawki teofiliny.

Metabolizm teofiliny może być spowolniony i (lub) stężenie teofiliny w osoczu może być zwiększone,
co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia przedawkowania i działań niepożądanych,
podczas jednoczesnego stosowania teofiliny z następującymi lekami:
doustne środki antykoncepcyjne, antybiotyki makrolidowe (zwłaszcza erytromycyna i
troleandomycyna), chinolony (inhibitory gyrazy, zwłaszcza cyprofloksacyna, enoksacyna i
pefloksacyna; patrz niżej), imipenem (zwłaszcza działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu
nerwowego, takie jak drgawki), izoniazyd, tiabendazol, leki blokujące kanał wapniowy (np. werapamil
lub diltiazem), propranolol, meksyletyna, propafenon, tyklopidyna, cymetydyna, ranitydyna,
allopurynol, febuksostat, fluwoksamina, a-interferon, peginterferon a-2, zafirlukast, szczepionki
przeciw grypie, etyntydyna, idrocylamid i zileuton.
W takich przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki teofiliny.

Dawkę teofiliny należy zmniejszyć do nie więcej niż 60% zalecanej dawki w przypadku
jednoczesnego podawania z cyprofloksacyną i do nie więcej niż 30% zalecanej dawki w przypadku
podawania z enoksacyną. Inne chinolony (np. pefloksacyna lub kwas pipemidowy) mogą również

nasilić działanie produktów zawierających teofilinę. W związku z tym w czasie jednoczesnego
leczenia chinolonami bezwzględnie zaleca się częste kontrolowanie stężenia teofiliny.

Działanie węglanu litu i beta-adrenolityków może być osłabione w przypadku równoczesnego
przyjmowania teofiliny.

Działanie następujących leków oraz ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może być nasilone w
przypadku równoczesnego przyjmowania z teofiliną:

- Leki moczopędne, np. furosemid. Działania teofiliny i furosemidu zmniejszające stężenie
potasu w surowicy mogą się sumować.

- Podanie halotanu pacjentom przyjmującym teofilinę może prowadzić do ciężkich zaburzeń
rytmu serca.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania teofiliny w pierwszym trymestrze
ciąży, dlatego też należy unikać stosowania produktu Euphyllin long w tym okresie.

Ponieważ teofilina przenika przez barierę łożyskową i może wywoływać działanie
sympatykomimetyczne u płodu, w drugim i trzecim trymestrze ciąży można ją stosować jedynie po
dokładnym rozważeniu ryzyka i korzyści.

W trakcie rozwoju ciąży, stopień wiązania z białkami osocza i klirens teofiliny mogą się zmniejszać i
może być konieczne zmniejszenie dawki w celu uniknięcia działań niepożądanych.

Stosowanie teofiliny w końcowym okresie ciąży, może hamować skurcze macicy. Noworodki, których
matki przyjmowały teofilinę w czasie ciąży, muszą być uważnie obserwowane, czy nie występują u
nich objawy wywołane działaniem teofiliny.

Teofilina przenika do mleka matki i może osiągnąć stężenie terapeutyczne w surowicy noworodka. Z
tego względu kobietom karmiącym piersią należy podawać możliwie najmniejszą dawkę leczniczą
teofiliny, a karmienie piersią, jeśli to możliwe, powinno odbywać się bezpośrednio przed przyjęciem
dawki leku.

Dziecko karmione piersią przez kobietę przyjmującą teofilinę należy uważnie obserwować w celu
wykrycia możliwych objawów wywołanych działaniem teofiliny. W razie konieczności zastosowania
większych dawek leczniczych, należy przerwać karmienie piersią (patrz również punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Teofilina, nawet gdy jest przyjmowana zgodnie z zaleceniami, może wpływać na szybkość reakcji,
upośledzając zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub pracy bez solidnego
podparcia dla nóg. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy teofilina jest stosowana w skojarzeniu z innymi
lekami wpływającymi na szybkość reakcji lub z alkoholem.

4.8 Działania niepożądane

W czasie leczenia produktami zawierającymi teofilinę mogą wystąpić następujące działania
niepożądane:

Częstość

Nieznana

występowania

Bardzo często

Niezbyt często

(częstość nie

(≥1/10)

(≥1/1 000 do

może być

Narząd, układ

< 1/100)

określona na

podstawie

dostępnych

danych)

Częstość
występowania

Narząd, układ

Bardzo często
≥1/10)

Niezbyt często
(≥1/1 000 do
< 1/100)

Nieznana
(częstość nie

może być
określona na
podstawie
dostępnych
danych)

Zaburzenia serca

Szybkie lub nieregularne
bicie serca, kołatanie serca,
obniżenie ciśnienia krwi

Zaburzenia żołądka i jelit

Dolegliwości ze strony
układu pokarmowego,
nudności, wymioty,
biegunka, zmniejszenie
napięcia mięśniowego
dolnego zwieracza przełyku
może nasilać istniejący,
nocny refluks żołądkowo-
przełykowy

Zaburzenia układu
immunologicznego

Reakcje
nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i
odżywiania

Hipokaliemia, zwiększenie
stężenia wapnia w surowicy,
hiperglikemia,
hiperurykemia, zmiany
stężenia elektrolitów w
surowicy

Zaburzenia układu
nerwowego

Bóle głowy, pobudzenie,
drżenie kończyn, niepokój,
bezsenność

Drgawki

Zaburzenia nerek i dróg
moczowych

Zwiększone wydalanie
moczu, zwiększone stężenie
kreatyniny w surowicy

Działania niepożądane mogą być bardziej nasilone u osób z nadwrażliwości na teofilinę lub w
przypadku przedawkowania (stężenie teofiliny w osoczu większe niż 20 mg/l).

W szczególności, gdy stężenie teofiliny w osoczu jest większe niż 25 mg/l mogą wystąpić objawy
działania toksycznego, takie jak drgawki, nagły spadek ciśnienia krwi, komorowe zaburzenia rytmu i
ciężkie objawy ze strony układu pokarmowego (np. krwawienia z przewodu pokarmowego).

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania:

Jeśli stężenie teofiliny w osoczu utrzymuje się w zakresie terapeutycznym do 20 mg/l, działania
niepożądane, takie jak: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle żołądka, wymioty, biegunka),
pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (niepokój, ból głowy, bezsenność, zawroty głowy) i
zaburzenia czynności serca (zaburzenia rytmu serca) są na ogół łagodne do umiarkowanych, w
zależności od indywidualnej wrażliwości pacjenta.

Jeśli stężenie teofiliny w osoczu jest większe niż 20 mg/l obserwuje się na ogół takie same objawy, jak
wymienione wyżej, ale są one bardziej nasilone.

Jeśli stężenie jest większe niż 25 mg/l mogą wystąpić ciężkie dolegliwości ze strony ośrodkowego
układu nerwowego i serca: drgawki, ciężkie zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia. Takie
reakcje nie muszą być koniecznie poprzedzone wystąpieniem łagodniejszych działań niepożądanych.

U pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na teofilinę mogą występować cięższe objawy
przedawkowania nawet, gdy stężenia w osoczu są mniejsze od wymienionych powyżej.

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

W przypadku łagodnych objawów przedawkowania:

Należy przerwać podawanie produktu i oznaczyć stężenie teofiliny w osoczu. Jeśli leczenie jest
wznawiane, dawkę należy odpowiednio zmniejszyć.

Powolne uwalnianie teofiliny z produktu Euphyllin long oznacza, że należy uwzględnić możliwość
przedłużonego czasu trwania objawów zatrucia i dalszego zwiększenia stężenia teofiliny w osoczu.
Podane poniżej sposoby postępowania w przypadku przedawkowania zasługują na szczególną uwagę
u osób leczonych produktami o powolnym uwalnianiu substancji czynnej.

W przypadku reakcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. niepokój i drgawki):
Należy podawać dożylnie diazepam 0,1-0,3 mg/kg masy ciała, maksymalnie 15 mg.

Jeśli objawy przedawkowania potencjalnie zagrażają życiu należy:

- monitorować czynności życiowe,

- utrzymywać drożność dróg oddechowych (intubacja),

- podawać tlen,

- w razie konieczności, podawać dożylnie płyny zwiększające objętość osocza,

- kontrolować i w razie konieczności uzupełniać niedobory płynów i elektrolitów,

- zastosować hemoperfuzję (patrz poniżej).

W przypadku zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca:

- u pacjentów, którzy nie chorują na astmę należy dożylnie podać propranolol (1 mg u dorosłych,
0,02 mg/kg masy ciała u dzieci); dawkę można powtarzać co 5-10 minut aż do przywrócenia
prawidłowego rytmu serca, do dawki maksymalnej 0,1 mg/kg mc.

Ostrzeżenie:

U pacjentów chorych na astmę oskrzelową propranolol może wywołać silny skurcz oskrzeli, dlatego u
tych pacjentów zamiast propranololu należy podawać werapamil.

W bardzo ciężkich przypadkach zatrucia, gdy opisane powyżej postępowanie jest nieskuteczne oraz u
pacjentów, u których stężenie teofiliny w osoczu jest bardzo duże, szybkie i całkowite odtrucie można
osiągnąć przez zastosowanie hemoperfuzji lub hemodializy. W większości przypadków nie jest to
konieczne, ponieważ teofilina jest metabolizowana dostatecznie szybko.

Dalsze postępowanie w leczeniu zatrucia teofiliną zależy od ciężkości i przebiegu klinicznego oraz od
objawów, jakie występują u pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych,
ksantyny, teofilina. Kod ATC: R03D A04

Teofilina należy do grupy metyloksantyn (pochodnych puryny). Jej szeroki zakres działania obejmuje:
Działanie na układ oddechowy:

- działanie rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli i naczyń płucnych,

- poprawa klirensu śluzowo-rzęskowego,

- hamowanie uwalniania mediatorów z komórek tucznych i innych komórek biorących udział w
reakcji zapalnej,

- zmniejszenie nasilenia sprowokowanego skurczu oskrzeli,

- zmniejszenie nasilenia natychmiastowych i późnych reakcji astmatycznych,

- zwiększenie kurczliwości przepony.

Działanie na inne układy:

- zmniejszenie nasilenia duszności,

- rozszerzenie naczyń krwionośnych,

- działanie rozkurczające mięśnie gładkie (np. pęcherzyka żółciowego, przewodu pokarmowego),

- hamowanie kurczliwości macicy,

- dodatnie inotropowe i chronotropowe działanie na serce,

- pobudzenie mięśni szkieletowych,

- zwiększenie wydalania moczu,

- pobudzenie czynności wewnątrzwydzielniczej i zewnątrzwydzielniczej (np. zwiększone
wydzielanie kwasu solnego w żołądku, zwiększone wydzielanie amin katecholowych przez
nadnercza).

Mechanizm działania teofiliny nie jest dotąd w pełni poznany.

Hamowanie fosfodiesterazy powodujące zwiększenie stężenia wewnątrzkomórkowego cAMP może
odgrywać rolę tylko w przypadku, gdy stężenia teofiliny są w górnej granicy zakresu terapeutycznego.
Do innych proponowanych mechanizmów działania zalicza się: blokowanie receptorów
adenozynowych, antagonizm w stosunku do prostaglandyn i zmianę rozmieszczenia wapnia
wewnątrzkomórkowego. Te działania są jednak obserwowane tylko po podaniu dużych dawek
teofiliny.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym teofilina jest wchłaniana całkowicie.

Rozszerzające oskrzela działanie teofiliny zależy od jej stężenia w osoczu. Optymalne działanie
terapeutyczne z możliwym do przyjęcia małym ryzykiem działań niepożądanych osiąga się przy
stężeniu w osoczu wynoszącym 8-20 mg/l.

Teofilina w stężeniach terapeutycznych wiąże się w około 60% z białkami osocza (w około 40% u
noworodków oraz u dorosłych z marskością wątroby). Z krwiobiegu substancja czynna przenika do
wszystkich kompartmentów, z wyjątkiem tkanki tłuszczowej.

Teofilina jest metabolizowana w wątrobie i wydalana przez nerki. U dorosłych około 7-13% dawki
jest wydalane w niezmienionej postaci z moczem.

Głównymi metabolitami teofiliny są kwas 1,3-dimetylomoczowy (około 40%), 3-metyloksantyna
(około 36%) i kwas 1-metylomoczowy (około 17%). Spośród nich, tylko 3-metyloksantyna jest
farmakologicznie czynna, ale w stopniu mniejszym niż teofilina.

Szybkość metabolizowania teofiliny w wątrobie zależy od właściwości osobniczych, co powoduje
znaczne zróżnicowanie wartości klirensu, stężenia w surowicy i okresu półtrwania.

Najważniejsze czynniki wpływające na klirens teofiliny to:

- wiek,

- masa ciała,

- odżywianie,

- palenie tytoniu (teofilina jest metabolizowana znacznie szybciej u palaczy),

- stosowanie określonych leków (patrz punkt 4.5),

- choroby i (lub) zaburzenia czynności serca, płuc lub wątroby,

- infekcje wirusowe.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może dochodzić do kumulacji metabolitów teofiliny, z
których niektóre są farmakologicznie czynne.

Ponadto klirens teofiliny zmniejsza się w przypadku zwiększonej aktywności fizycznej i w ciężkiej
niedoczynności tarczycy, natomiast zwiększa się w ciężkich postaciach łuszczycy.

Szybkość eliminacji początkowo zależy od stężenia teofiliny, ale gdy stężenie w surowicy osiąga
górną granicę zakresu terapeutycznego klirens jest zależny od efektu wysycenia, tak więc nawet
niewielkie zwiększenie dawki może spowodować nieproporcjonalne zwiększenie stężenia teofiliny.

Okres półtrwania teofiliny w osoczu również jest znacznie zróżnicowany i wynosi:

- 7-9 godz. u niepalących dorosłych z astmą bez jakichkolwiek innych współistniejących chorób,

- 4-5 godz. u palaczy,

- 3-5 godz. u dzieci,

- i ponad 24 godz. u wcześniaków i pacjentów z chorobami płuc, niewydolnością serca lub
chorobą wątroby.

W trakcie rozwoju ciąży objętość dystrybucji teofiliny może zwiększać się, a stopień wiązania z
białkami osocza i klirens mogą się zmniejszać. Dlatego może być konieczne zmniejszenie dawki
teofiliny w celu uniknięcia działań niepożądanych.

Teofilina przenika przez barierę łożyskową i do mleka matki.

Badania wykazały, że stosunek stężeń mleko/osocze wynosi 0,6-0,89, co w zależności od szybkości
klirensu u niemowlęcia i stężenia w osoczu matki, może być wystarczające do kumulowania się
teofiliny u karmionych piersią niemowląt.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra
Patrz punkt 4.9.

Toksyczność przewlekła

Badania toksyczności przewlekłej przeprowadzone na psach i szczurach nie dostarczyły żadnych
danych o działaniu toksycznym związanym z teofiliną.

Działanie mutagenne i potencjalne działanie rakotwórcze

Zarówno w badaniach in vivo, jak i in vitro z użyciem modeli doświadczalnych uwzględniających
metabolizm ssaków nie wykazano działania mutagennego teofiliny u ssaków. Donoszono o
pozytywnych wynikach badań in vitro z użyciem modeli doświadczalnych nieuwzględniających
metabolizmu ssaków. Ponieważ wiadomo, że teofilina ulega szybkiej demetylacji w warunkach
in vivo, wyniki uzyskane in vitro mają niewielkie znaczenie w odniesieniu do stosowania teofiliny u
ludzi. Jak dotąd nie prowadzono długoterminowych badań dotyczących potencjalnego działania
rakotwórczego teofiliny u zwierząt.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Stężenie teofiliny we krwi pępowinowej jest w przybliżeniu takie, jak w surowicy matki.
Badania wykazały, że stosunek stężeń mleko/osocze wynosi 0,6-0,89, co, w zależności od stężenia w
osoczu matki i szybkości klirensu u niemowlęcia, może być wystarczające do kumulacji teofiliny u
niemowląt karmionych piersią.

Istnieją dowody na to, że teofilina może powodować wady rozwojowe serca i naczyń u osobników ze

zwiększoną wrażliwością.

Wyniki badań prowadzonych na zwierzętach:

Nie stwierdzono teratogennego działania teofiliny u szczurów, podczas gdy u myszy teofilina po
podaniu dootrzewnowym (i.p.) powodowała zarówno rozszczep podniebienia, jak i zniekształcenia
palców u nóg.

6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Metyloceluloza 15 mPas
Celuloza mikrokrystaliczna
Karmeloza sodowa
Celulozy octan
Trietylu cytrynian
Laktoza jednowodna
Talk

Skład kapsułki żelatynowej twardej:
tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, woda.

Skład czarnego tuszu:

Opacode S-1-27794 black (szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy).

6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności
5 lat.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:
20 szt. (2 blistry po 10 szt.)
30 szt. (3 blistry po 10 szt.)
100 szt. (10 blistrów po 10 szt.)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nycomed Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa
Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4501

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.10.1999 / 02.12.2004 / 03.11.2005 / 21.05.2008 / 07.12.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Interakcje Euphyllin Long z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Euphyllin Long z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Euphyllin Long

Inne

Posiłki bogate w tłuszcze powodują zwiększenie wchłaniania teofiliny z przewodu pokarmowego. Dochodzi do wzrostu jej stężenia we krwi i wystąpienia objawów niepożądanych (przyspieszenia czynności serca, spadku ciśnienia tętniczego krwi, bólu głowy, pobudzenia psychoruchowego, skurczy mięśni). W czasie trwania terapii należy ograniczyć spożywanie tłustych pokarmów jak tłusta wędlina, smalec, masło, tłuste mleko itp. Podobnie działają czerwona papryka i jej przetwory, dlatego należy ograniczyć spożycie czerwonej papryki i jej przetworów. Związki powstałe podczas smażenia, a także grillowania mięsa pobudzają enzymy mikrosomalne w wątrobie powodując przyspieszenie metabolizmu teofiliny o około 40%, skutkiem czego jest zmniejszenie lub brak efektów terapeutycznych. W czasie trwania terapii należy ograniczyć spożycie smażonego i grillowanego mięsa. Kofeina i produkty zawierające kofeinę nasilają działanie teofiliny na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy, powodując przyspieszenie czynności serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi, ból głowy, pobudzenie psychoruchowe, skurcze mięśni. W czasie terapii należy ograniczyć spożycie produktów zawierających kofeinę takich jak kawa, napoje energetyczne.


Inne opakowania Euphyllin Long


Grupy

  • Leki przeciwastmatyczne i stosowane w POChP

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.