Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Dilzem 120 retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 120 mg | 30 tabl.

od 0 , 00  do 11 , 23

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Diltiazemi hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: PFIZER EUROPE MA EEIG

Dilzem 120 retard cena

11,23Opis produktu Dilzem 120 retard

Kiedy stosujemy lek Dilzem 120 retard?

• choroba niedokrwienna serca pod postacią:

- dusznicy bolesnej stabilnej

- dusznicy bolesnej niestabilnej

- dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala)

• nadciśnienie tętnicze


Jaki jest skład leku Dilzem 120 retard?

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 120 mg diltiazemu chlorowodorku (Diltiazemi hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
Produkt zawiera laktozę jednowodną.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Dilzem 120 retard?

Diltiazem jest przeciwwskazany u pacjentów z:

• zespołem chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym czynnym stymulatorem
komorowym;

• blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, z wyjątkiem osób z wszczepionym
czynnym stymulatorem komorowym;

• ciężką bradykardią (mniej niż 40 uderzeń serca na minutę);

• niewydolnością lewej komory serca z zastojem płucnym;

• nadwrażliwością na diltiazemu chlorowodorek lub jakąkolwiek substancję pomocniczą;

• przyjmujących jednocześnie dantrolen we wlewie dożylnym.


Dilzem 120 retard – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z konwencją MedDRA: Bardzo często (≥1/10);
często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo
rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione
zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Bardzo
często

Często

Niezbyt
często

Rzadko

Nieznana

Zaburzenia
krwi i układu
chłonnego

Małopłytkowość

Zaburzenia
psychiczne

Nerwowość,
bezsenność

Zmiany nastroju (w
tym depresja)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy,
zawroty głowy

Objawy

pozapiramidowe

Zaburzenia
serca

Blok

przedsionkowo-
komorowy (I, II
lub III stopnia;
możliwy blok
odnogi pęczka
Hisa), kołatanie
serca

Bradykardia

Blok zatokowo-
przedsionkowy,
zastoinowa
niewydolność serca

Zaburzenia
naczyniowe

Nagłe

zaczerwienienie,

zwłaszcza

twarzy

Niedociśnienie
ortostatyczne

Zapalenie naczyń
(w tym

leukocytoklastyczne
zapalenie naczyń)

Zaburzenia
żołądka i
jelit

Zaparcie,
niestrawność,
ból żołądka,
nudności

Wymioty,
biegunka

Suchość
błony
śluzowej
jamy ustnej

Rozrost dziąseł

Zaburzenia
wątroby i
dróg

żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

(AspAT,

AIAT, LDH,

fosfatazy

zasadowej)

Zapalenie wątroby

Zaburzenia
skóry i
tkanki
podskórnej

Rumień

Pokrzywka

Nadwrażliwość na
światło (w tym
liszajowate
rogowacenie skóry
narażonej na
działanie słońca),
obrzęk

naczynioruchowy,
wysypka, rumień
wielopostaciowy (w
tym zespół
Stevensa -Johnsona
i toksyczne
martwicze
oddzielanie się
naskórka), pocenie
się, złuszczające
zapalenie skóry,
ostra uogólniona
wysypka krostkowa, rzadko
rumień złuszczający
z lub bez gorączki

 

Zaburzenia
układu
rozrodczego
i piersi

Ginekomastia

 

Zaburzenia
ogólne i
stany w
miejscu
podania

Obrzęk
obwodowy

Złe

samopoczucie


Dilzem 120 retard - dawkowanie leku

Leczenie należy rozpoczynać od małych dawek w celu ustalenia indywidualnej dawki dobowej.
Poniższy schemat dawkowania zalecany jest u osób dorosłych:

Choroba niedokrwienna serca

Dwa razy na dobę 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu produktu Dilzem 120 retard (co odpowiada
240 mg diltiazemu chlorowodorku na dobę).

Jeżeli efekt kliniczny nie jest zadowalający, dawka leku może być stopniowo zwiększona do 360 mg na
dobę.

W przypadku długotrwałego leczenia z zadowalającym efektem klinicznym, zaleca się sprawdzanie, co
2-3 miesiące, czy możliwe jest zmniejszenie dawki leku.

Nadciśnienie tętnicze

Dwa razy na dobę 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu produktu Dilzem 120 retard (co odpowiada
240 mg diltiazemu chlorowodorku na dobę).

W przypadku niezadowalającego efektu hipotensyjnego, dawka leku może być stopniowo zwiększona do
maksymalnej dawki 360 mg na dobę.

W przypadku osiągnięcia zadowalającego efektu hipotensyjnego, warto rozważyć możliwość
zmniejszenia dawki diltiazemu chlorowodorku.

Droga i sposób podawania

Tabletki należy przyjmować po posiłkach, bez rozgryzania, popijając wystarczającą ilością płynu (np. jedna szklanka).

Leczenie jest z reguły długotrwałe.

Przerwanie leczenia lub zmiana w dawkowaniu produktu powinny odbywać się wyłącznie na zlecenie
lekarza. Dilzem 120 retard należy odstawiać powoli, zmniejszając kolejne przyjmowane dawki,
szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Produkt Dilzem 120 retard musi być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Produkt Dilzem 120 retard musi być ostrożnie stosowany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Produkt Dilzem 120 retard musi być ostrożnie stosowany u pacjentów zaburzeniami czynności wątroby.


Dilzem 120 retard – jakie środki ostrożności należy zachować?

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory serca, bradykardią (ryzyko
zaostrzenia) lub blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia, stwierdzonym w zapisie EKG
(ryzyko zaostrzenia i, w rzadkich przypadkach, wystąpienia bloku całkowitego) konieczna jest ścisła
obserwacja.

Przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu
diltiazemu. Leki z grupy antagonistów wapnia mogą nasilać zaburzenia kurczliwości, przewodzenia i
automatyzmu mięśnia sercowego, a także działanie rozszerzające naczynia krwionośne środków
stosowanych do znieczulenia.

U osób w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby może wystąpić
zwiększenie stężenia diltiazemu w osoczu. Wszelkie stany stanowiące przeciwwskazanie do
stosowania produktu leczniczego oraz wskazujące na konieczność podjęcia środków ostrożności
dotyczących stosowania, należy starannie obserwować i ściśle monitorować; dotyczy to szczególnie
kontrolowania częstości akcji serca na początku leczenia.

Stosowanie leków z grupy antagonistów wapnia, takich jak diltiazem, może wiązać się ze zmianami
nastroju, w tym z depresją.

Podobnie jak inni antagoniści wapnia, diltiazem hamuje motorykę przewodu pokarmowego, dlatego
należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania produktu u pacjentów, u których
istnieje ryzyko niedrożności jelit. Resztki produktu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu
mogą pojawić się w kale pacjenta; fakt ten nie ma jednak znaczenia klinicznego.


Przyjmowanie leku Dilzem 120 retard w czasie ciąży

Ciąża

Istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące stosowania diltiazemu chlorowodorku u kobiet w ciąży.
Badania wykazały toksyczny wpływ diltiazemu chlorowodorku na reprodukcję u wielu gatunków
zwierząt (szczurów, myszy, królików). Z tego powodu nie zaleca się stosowania diltiazemu
chlorowodorku podczas ciąży, jak również u kobiet w okresie rozrodczym niestosujących skutecznych
metod antykoncepcji.

Laktacja

Diltiazemu chlorowodorek przenika do mleka matki w małych ilościach, dlatego jego stosowanie w
okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. W przypadku konieczności stosowania diltiazemu
chlorowodorku u kobiet w okresie laktacji należy karmić dziecko w inny sposób.


Zamienniki leku Dilzem 120 retard

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,14 zł.

Oxycardil 120 interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg 30 tabl.

Oxycardil 120

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 120 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

11,09 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

    W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.