Clatra interakcje ulotka tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 10 tabl.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Clatra tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej | 10 mg | 10 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Bilastinum
Podmiot odpowiedzialny: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.Opis produktu Clatra

Kiedy stosujemy lek Clatra?

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki.

Produkt leczniczy Clatra jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 11 lat o masie ciała co najmniej 20 kg.


Jaki jest skład leku Clatra?

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg bilastyny .

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Clatra?

Nadwra ż liwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.


Clatra – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa u dzieci i młodzie ż y.

W trakcie rozwoju klinicznego częstość występowania, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u młodzie ż y (w wieku 12 do 17 lat) były takie same jak u osób dorosłych. Informacje zgromadzone w tej populacji (młodzież) w trakcie sprawowania nadzoru po wprowadzaniu do obrotu potwierdziły profil bezpieczeństwa obserwowany podczas badań klinicznych.

Odsetek dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) leczonych z powodu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek lub przewlekłej pokrzywki idiopatycznej , które zgłosiły działania niepożądane po przyjęciu bilastyny w dawce 10 mg w 12-tygodniowym kontrolowanym badaniu klinicznym, był porównywalny z odsetkiem pacjentów w grupie przyjmującej placebo (68,5% w stosunku do 67,5%). Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych przez 291 dzieci (w wieku 2 - 11 lat) przyjmujących bilastynę w dawce 10 mg (w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej) w badaniu klinicznym (*260 dzieci biorących udział w badaniu klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa, 31 dzieci biorących udział w badaniu farmakokinetycznym) nale ż ały: ból głowy, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa i ból brzucha. Te same działania niepożądane występowały z podobną częstością u 249 pacjentów przyjmujących placebo.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych w populacji dzieci i młodzie ż y

Działania niepożądane, których związek z zastosowaniem bilastyny był co najmniej prawdopodobny, zgłoszone u więcej niż 0,1% dzieci (w wieku 2-11 lat) otrzymujących bilastynę w trakcie rozwoju klinicznego zostały przedstawione w tabeli poni ż ej.

Częstości występowania sklasyfikowano jak poni ż ej:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000) Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie mo ż e być określona na podstawie dostępnych danych)

W tabeli nie uwzględniono działań występujących rzadko, bardzo rzadko i o nieznanej częstości występowania.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość Działanie niepożądane

Bilastyna

10 mg

N=291*

Placebo

N=249

Zaka ż enia i zara ż enia paso ż ytnicze

   

Często

Zapalenie błony śluzowej nosa

3 (1,0%)

3 (1,2%)

Zaburzenia układu nerwowego

   

Często

Ból głowy

6 (2,1%)

3 (1,2%)

Niezbyt często

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

1 (0,3%)

0 (0,0%)

Utrata świadomości

1 (0,3%)

0 (0,0%)

Zaburzenia oka

   

Często

Alergiczne zapalenie spojówek

4 (1,4%)

5 (2,0%)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość Działanie niepożądane

Bilastyna

10 mg

N=291*

Placebo

N=249

Niezbyt często

Podra ż nienie oka

1 (0,3%)

0 (0,0%)

Zaburzenia ż ołądka i jelit

   

Często

Ból brzucha, ból w nadbrzuszu

3 (1,0%)

3 (1,2%)

Niezbyt często

Biegunka

2 (0,7%)

0 (0,0%)

Nudności

1 (0,3%)

0 (0,0%)

Obrzęk warg

1 (0,3%)

0 (0,0%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

Niezbyt często

Wyprysk

1 (0,3%)

0 (0,0%)

Pokrzywka

2 (0,7%)

2 (0,8%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

Niezbyt często

Zmęczenie

2 (0,7%)

0 (0,0%)

* 260 dzieci biorących udział w badaniu klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa, 31 dzieci biorących udział w badaniu farmakokinetycznym

Opis wybranych działań niepożądanych w populacji dzieci i młodzie ż y

U dzieci otrzymujących bilastynę w dawce 10 mg lub placebo zgłaszano: ból głowy, ból brzucha, alergiczne zapalenie spojówek i błony śluzowej nosa. Częstość ich występowania dla bilastyny i placebo wyniosła odpowiednio 2,1% w porównaniu z 1,2% w przypadku bólu głowy, 1,0% w porównaniu z 1,2% w przypadku bólu brzucha, 1,4% w porównaniu z 2,0% w przypadku alergicznego zapalenia spojówek oraz 1,0% w porównaniu z 1,2% w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa.

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych i młodzie ż y.

Częstość występowania działań niepożądanych u dorosłych pacjentów i młodzie ż y chorych na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek lub przewlekłą idiopatyczną pokrzywkę, przyjmujących bilastynę w dawce 20 mg w badaniach klinicznych była porównywalna z częstością działań niepożądanych u pacjentów przyjmujących placebo (12,7% w stosunku do 12,8%).

Badania kliniczne II i III fazy wykonywane w trakcie rozwoju klinicznego obejmowały 2525 pacjentów dorosłych i młodzie ż y leczonych bilastyną w różnych dawkach, z których 1697 przyjmowało bilastynę w dawce 20 mg. W tych badaniach 1362 pacjentów otrzymywało placebo. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych przez pacjentów przyjmujących bilastynę w dawce 20 mg we wskazaniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oraz przewlekłej idiopatycznej pokrzywki nale ż ały: ból głowy, senność, zawroty głowy i zmęczenie. Te działania niepożądane występowały z podobną częstością u pacjentów przyjmujących placebo.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych u pacjentów dorosłych i młodzie ż y

Działania niepożądane co najmniej prawdopodobnie związane z przyjmowaniem bilastyny i zgłaszane przez ponad 0,1% pacjentów przyjmujących bilastynę w dawce 20 mg w trakcie badań klinicznych (N = 1697) przedstawiono w poni ż szej tabeli.

Częstości występowania sklasyfikowano jak poni ż ej :

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie mo ż e być określona na podstawie dostępnych danych)

W tabeli nie uwzględniono działań występujących rzadko, bardzo rzadko i o nieznanej częstości występowania.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość Działanie niepożądane

Bilastyna

20 mg

N=1697

Bilastyna niezale ż nie od dawki

N=2525

Placebo N=1362

Zaka ż enia i zara ż enia paso ż ytnicze

 

Niezbyt często

Opryszczka twarzy

2 (0,12%)

2 (0,08%)

0 (0,0%)

Zaburzenia metabolizmu i od ż ywiania

 

Niezbyt często

Zwiększenie łaknienia

10 (0,59%)

11 (0,44%)

7 (0,51%)

Zaburzenia psychiczne

 

Niezbyt często

Lęk

6 (0,35%)

8 (0,32%)

0 (0,0%)

Bezsenność

2 (0,12%)

4 (0,16%)

0 (0,0%)

Zaburzenia układu nerwowego

 

Często

Senność

52

(3,06%)

82 (3,25%)

39 (2,86%)

 

Ból głowy

68

(4,01%)

90 (3,56%)

46 (3,38%)

Niezbyt często

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

14 (0,83%)

23 (0,91%)

8 (0,59%)

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Niezbyt często

Szumy uszne

2 (0,12%)

2 (0,08%)

0 (0,0%)

Zawroty głowy pochodzenia obwodowego

3 (0,18%)

3 (0,12%)

0 (0,0%)

Zaburzenia serca

 

Niezbyt często

Blok prawej odnogi

4 (0,24%)

5 (0,20%)

3 (0,22%)

Arytmia zatokowa

5 (0,30%)

5 (0,20%)

1 (0,07%)

Wydłu ż enie odstępu QT w elektrokardiogramie

9 (0,53%)

10 (0,40%)

5 (0,37%)

Inne nieprawidłowości w zapisie

EKG

7 (0,41%)

11 (0,44%)

2 (0,15%)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Niezbyt często

Duszność

2 (0,12%)

2 (0,08%)

0 (0,0%)

Uczucie dyskomfortu w nosie

2 (0,12%)

2 (0,08%)

0 (0,0%)

Uczucie suchości w nosie

3 (0,18%)

6 (0,24%)

4 (0,29%)

Zaburzenia ż ołądka i jelit

 

Niezbyt często

Ból w nadbrzuszu

11 (0,65%)

14 (0,55%)

6 (0,44%)

Ból brzucha

5 (0,30%)

5 (0,20%)

4 (0,29%)

Nudności

7 (0,41%)

10 (0,40%)

14 (1,03%)

Dyskomfort w obrębie jamy brzusznej

3 (0,18%)

4 (0,16%)

0 (0,0%)

Biegunka

4 (0,24%)

6 (0,24%)

3 (0,22%)

Suchość w jamie ustnej

2 (0,12%)

6 (0,24%)

5 (0,37%)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość Działanie niepożądane

Bilastyna

20 mg

N=1697

Bilastyna niezale ż nie od dawki

N=2525

Placebo

N=1362

 

Niestrawność

2 (0,12%)

4 (0,16%)

4 (0,29%)

Zapalenie błony śluzowej ż ołądka

4 (0,24%)

4 (0,16%)

0 (0,0%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

     

Niezbyt często

Świąd

2 (0,12%)

4 (0,16%)

2 (0,15%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

     

Niezbyt często

Zmęczenie

14 (0,83%)

19 (0,75%)

18 (1,32%)

Wzmo ż one pragnienie

3 (0,18%)

4 (0,16%)

1 (0,07%)

Nasilenie dotychczasowych objawów

2 (0,12%)

2 (0,08%)

1 (0,07%)

Gorączka

2 (0,12%)

3 (0,12%)

1 (0,07%)

Osłabienie

3 (0,18%)

4 (0,16%)

5 (0,37%)

Badania diagnostyczne

     

Niezbyt często

Zwiększona aktywność gammaglutamylotransferazy

7 (0,41%)

8 (0,32%)

2 (0,15%)

Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej

5 (0,30%)

5 (0,20%)

3 (0,22%)

Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej

3 (0,18%)

3 (0,12%)

3 (0,22%)

Zwiększone stężenia kreatyniny w krwi

2 (0,12%)

2 (0,08%)

0 (0,0%)

Zwiększone stężenia trójglicerydów w krwi

2 (0,12%)

2 (0,08%)

3 (0,22%)

Zwiększenie masy ciała

8 (0,47%)

12 (0,48%)

2 (0,15%)

Częstość nieznana (nie mo ż e być określona na podstawie dostępnych danych): kołatanie serca i tachykardia zostały zaobserwowane w okresie po wprowadzeniu do obrotu.

Opis wybranych działań niepożądanych u pacjentów dorosłych i młodzie ż y

U pacjentów otrzymujących bilastynę w dawce 20 mg lub placebo zgłaszano: senność, ból głowy, zawroty głowy i zmęczenie. Częstość ich występowania dla bilastyny i placebo wyniosła odpowiednio 3,06% w porównaniu z 2,86% w przypadku senności, 4,01% w porównaniu z 3,38% w przypadku bólu głowy, 0,83% w porównaniu z 0,59% w przypadku zawrotów głowy oraz 0,83% w porównaniu z 1,32% w przypadku zmęczenia.

Informacje zgromadzone w trakcie sprawowania nadzoru po wprowadzaniu do obrotu potwierdziły profil bezpieczeństwa obserwowany podczas rozwoju klinicznego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umo ż liwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Telefon: (22) 49-21-301

Fax: (22) 49-21-309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane mo ż na zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Clatra - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dzieci

• Dzieci w wieku od 6 do 11 lat o masie ciała co najmniej 20 kg

10 mg bilastyny (1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej) raz na dobę w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki.

Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej nale ż y przyjmować godzinę przed lub dwie godziny po posiłku lub spo ż yciu soku owocowego (patrz CHPL : punkt 4.5).

• Dzieci w wieku poni ż ej 6 lat i o masie ciała poni ż ej 20 kg

Aktualne dane przedstawiono w CHPL w punkcie 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania. W związku z tym bilastyny nie nale ż y stosować w tej grupie wiekowej.

U dorosłych i młodzie ż y (w wieku powy ż ej 12 lat) odpowiednie jest podawanie bilastyny w dawce 20 mg w postaci tabletek.

Czas trwania leczenia

W przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek czas leczenia powinien być ograniczony do okresu ekspozycji na alergeny. W przypadku sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa leczenie mo ż na przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić po ich ponownym wystąpieniu. W całorocznym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa leczenie ciągłe mo ż na zaproponować pacjentom podczas okresów ekspozycji na alergeny. Czas leczenia pokrzywki zale ż y od rodzaju, czasu trwania i przebiegu dolegliwości.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności bilastyny u dzieci z zaburzeniami czynności nerek. Badania przeprowadzone u dorosłych, w grupach szczególnego ryzyka (pacjenci z zaburzeniami czynności nerek) wskazują, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania bilastyny u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz CHPL : punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności bilastyny u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby. Brak doświadczenia klinicznego zarówno u dorosłych pacjentów, jak i u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby. Niemniej jednak, ponieważ bilastyna nie jest metabolizowana i jest wydalana w postaci niezmienionej w moczu i kale, nie uwa ż a się, że zaburzenia czynności wątroby mają wpływ na zwiększenie ogólnoustrojowego nara ż enia powy ż ej marginesu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. Dlatego nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz CHPL : punkt 5.2).

Sposób podawania

Podanie doustne

Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej nale ż y umieścić w jamie ustnej, gdzie ulegnie szybkiemu rozpuszczeniu w ślinie, co umo ż liwia łatwe połknięcie.

Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej mo ż na również rozpuścić w wodzie przed podaniem. Nie nale ż y stosować soku grejpfrutowego ani innych soków owocowych do rozpuszczania (patrz CHPL :

punkt 4.5).


Clatra – jakie środki ostrożności należy zachować?

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania bilastyny u dzieci w wieku poni ż ej 2 lat, a u dzieci w wieku od 2 do 5 lat dane kliniczne są ograniczone, dlatego nie nale ż y stosować bilastyny w

tych grupach wiekowych.

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek podawanie bilastyny jednocześnie z inhibitorami glikoproteiny P (takimi jak np. ketokonazol , erytromycyna, cyklosporyna , rytonawir lub diltiazem ) mo ż e zwiększać stężenie bilastyny w osoczu, a tym samym zwiększać ryzyko działań niepożądanych bilastyny . Dlatego u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nale ż y unikać podawania bilastyny jednocześnie z inhibitorami glikoproteiny P.


Przyjmowanie leku Clatra w czasie ciąży

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania bilastyny u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzane na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na rozród, przebieg porodu czy rozwój pourodzeniowy (patrz CHPL : punkt 5.3). W celu zachowania ostro ż ności zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Clatra podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie badano wydzielania bilastyny do mleka u ludzi. Na podstawie dostępnych danych farmakokinetycznych u zwierząt stwierdzono przenikanie bilastyny do mleka (patrz CHPL : punkt 5.3).

Nale ż y podjąć decyzj ę, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać leczenie produktem leczniczym Clatra biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści dla matki wynikające z leczenia bilastyną.

Płodność

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane kliniczne dotyczące wpływu bilastyny na płodność. Badanie na szczurach nie wykazało niekorzystnego wpływu na płodność (patrz CHPL : punkt 5.3).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.