Asamax 500 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 500 mg 100 tabl. | 10 blist.po 10 szt.

Dostępny w większości aptek

 

Asamax 500 tabletki dojelitowe | 500 mg | 100 tabl. | 10 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 78 , 96

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Mesalazinum
Podmiot odpowiedzialny: ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.

Asamax 500 cena

78,96Opis produktu Asamax 500

Kiedy stosujemy lek Asamax 500?

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego, zarówno w fazie ostrej, jak i fazie remisji choroby.

Choroba Crohna w obrębie okrężnicy, zarówno w fazie ostrej, jak i w fazie remisji choroby.


Jaki jest skład leku Asamax 500?

Jedna tabletka dojelitowa ASAMAX 500 zawiera 500 mg mesalazyny. 


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Asamax 500?

− Nadwrażliwość na salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

− Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.


Asamax 500 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Klasyfikacja układów i narządów 

Często (≥1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1000 do

< 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 do

< 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

   

zmieniona liczba krwinek

(niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia)

Zaburzenia układu immunologiczne go                                 

                    

reakcje nadwrażliwości takie jak wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, pancolitis

Zaburzenia układu nerwowego

                        

ból głowy, zawroty głowy

neuropatia

obwodowa

Zaburzenia serca 

  

zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

   

alergiczne i

zwłóknieniowe reakcje płuc (między innymi: duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie

pęcherzyków płucnych, eozynofilia

płucna, nacieki w płucach, zapalenie płuc)

Zaburzenia

żołądka i jelit 

  

ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty

ostre zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

zmiana parametrów

czynności wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz,

wystąpienie parametrów cholestazy), zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

   

łysienie

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

   

ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

   

zaburzenia

czynności nerek, między innymi:

ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek i niewydolność nerek

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

   

przemijające zmniejszenie liczby plemników w nasieniu

 


Asamax 500 - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: W fazie ostrych objawów: 2 do 4,5 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby: co najmniej 2 g na dobę, w dawkach podzielonych.

Choroba Crohna: W fazie ostrych objawów: maksymalnie 4,5 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby: maksymalnie 3 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież

Istnieją ograniczone dane na temat stosowania mesalazyny u dzieci (wiek 6-18 lat). 

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

W fazie ostrych objawów: Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zaczynając od dawek 30-50 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka: 75 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 4 g na dobę. 

W fazie remisji: Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zaczynając od dawek 15-30 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka: 75 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

Całkowita dawka nie powinna być większa niż 2 g na dobę. 

Dzieciom o masie ciała do 40 kg zaleca się podawanie połowy dawki przeznaczonej dla dorosłych, a dzieciom o masie ciała większej niż 40 kg, dawkę taką jak u dorosłych. 

Pożądane działanie terapeutyczne leczenia mesalazyną może być osiągnięte jedynie wówczas, gdy zalecenia dawkowania są konsekwentnie i dokładnie przestrzegane.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając płynem. Nie rozgryzać.


Asamax 500 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Istnieją ograniczone dane na temat stosowania mesalazyny u dzieci (wiek 6-18 lat)

Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz prowadzący powinien zlecić wykonanie badań krwi (morfologia, parametry czynności wątroby takie jak AspAT i AlAT, stężenie kreatyniny w surowicy) oraz badania ogólnego moczu (testy paskowe). Zaleca się powtórzenie badań po 14 dniach od zakończenia leczenia, a następnie 2 do 3 razy w odstępie 4 tygodni. Jeżeli wyniki mieszczą się w normie kolejne badania należy przeprowadzać co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów badania należy wykonać niezwłocznie. 

Rzadko zgłaszano powodowane przez mesalazynę ciężkie zaburzenia składu krwi. W razie podejrzewania lub wystąpienia zaburzeń składu krwi należy przerwać leczenie.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. 

Mesalazyny nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli czynność nerek pogorszy się podczas leczenia, należy rozważyć możliwość toksycznego działania mesalazyny na nerki. 

Podczas leczenia mesalazyną należy bardzo dokładnie obserwować pacjentów z chorobami płuc, w szczególności z astmą oskrzelową. 

Podczas leczenia mesalazyną należy dokładnie obserwować pacjentów, u których stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu leków zawierających sulfasalazynę. W przypadku gdy po zastosowaniu mesalazyny wystąpią objawy nietolerancji takie jak: skurcze żołądka i jelit, ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy i wysypka należy natychmiast przerwać leczenie.

Rzadko zgłaszano powodowane przez mesalazynę reakcje nadwrażliwości ze strony serca, powodujące działania niepożądane takie jak: zapalenie mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia. W razie podejrzewania lub wystąpienia takich działań niepożądanych należy przerwać leczenie.


Przyjmowanie leku Asamax 500 w czasie ciąży

Ciąża

Brak wystarczających danych, dotyczących stosowania mesalazyny u kobiet ciężarnych. Jednakże dane uzyskane w ograniczonej grupie kobiet narażonych na mesalazynę w okresie ciąży, nie wykazały niekorzystnego wpływu na ciążę ani na stan zdrowia płodu lub noworodka. Inne dane epidemiologiczne nie są do chwili obecnej dostępne. 

W jednym przypadku, po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mesalazyny (2-4 g doustnie) podczas ciąży, donoszono o wystąpieniu niewydolności nerek u noworodka.

Badania na zwierzętach z zastosowaniem mesalazyny w postaci doustnej nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciąże, rozwój zarodka lub płodu, poród czy rozwój noworodka. 

Mesalazynę należy stosować podczas ciąży jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem. 

Karmienie piersią

Kwas N-acetylo-5-salicylowy i, w mniejszym stopniu, mesalazyna przenikają do mleka kobiecego. Do chwili obecnej istnieją tylko ograniczone dane pochodzące od kobiet karmiących piersią. U dziecka karmionego piersią nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości takich jak biegunka. 

Dlatego, mesalazynę należy stosować w okresie karmienia piersią jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem. Jeżeli u dziecka karmionego piersią wystąpi biegunka należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Bardzo rzadko zgłaszano odwracalną oligospermię związaną z zastosowaniem mesalazyny. Brak danych na temat wpływu mesalazyny na płodność u kobiet. 


Charakterystyka produktu leczniczego Asamax 500

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Asamax 500

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,02 zł.

Salaza interakcje ulotka tabletki dojelitowe 500 mg 100 tabl. | blist.Alu/Alu

Salaza

tabletki dojelitowe | 500 mg | 100 tabl. | blist.Alu/Alu

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

78,94 zł


Interakcje Asamax 500 z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Asamax 500 z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Asamax 500


Grupy

  • Leki przeciwbiegunkowe, doustne elektrolity

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.