Arthryl interakcje ulotka proszek do sporządzania roztworu doustnego 1,5 g 30 sasz.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Arthryl proszek do sporządzania roztworu doustnego | 1,5 g | 30 sasz.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Glucosamini sulfas
Podmiot odpowiedzialny: MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Arthryl

Kiedy stosujemy lek Arthryl?

Leczenie objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.


Jaki jest skład leku Arthryl?

Każda saszetka zawiera 1500 mg glukozaminy siarczanu ( Glucosamini sulfas) w postaci1884 mg glukozaminy siarczanu krystalicznego (zawierającego 384 mg sodu chlorku).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: aspartam i sorbitol.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Arthryl?

Nadwrażliwość na glukozaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ponieważ glukozamina otrzymywana jest ze skorupiaków, produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów uczulonych na skorupiaki. Produkt leczniczy zawiera aspartam i jest przeciwwskazany u chorych z fenyloketonurią. 


Arthryl – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas prowadzonych badań klinicznych wykazano, że produkt leczniczy jest dobrze tolerowany. W kluczowych badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane obserwowano u 15% pacjentów, u których stosowano siarczan glukozaminy lub placebo. Były one najczęściej przemijające i słabo nasilone obejmujące zaburzenia żołądka i jelit tj. niestrawność, wzdęcia, ból brzucha, zaparcia, biegunki i nudności.

Działania niepożądane, przedstawione w poniższej tabeli, zostały pogrupowane na podstawie klasyfikacji układów i narządów MedDRA - (SOC) oraz zgodnie z częstością występowania według konwencji MedDRA. 

Klasyfikacja układów

i narządów MedDRA

Często ( 1/100 do< 1/10)

Niezbyt często

( 1/1 000 do

< 1/100)

Częstość nieznana*

Zaburzenia układu

immunologicznego

   

reakcje alergiczne

(nadwrażliwość)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

   

niedostateczna kontrola

stężenia glukozy we krwi w cukrzycy

Zaburzenia psychiczne

   

bezsenność

Zaburzenia układu

nerwowego

ból głowy, senność 

 

zawroty głowy

Zaburzenia oka

   

zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

   

zaburzenia rytmu serca,

np. tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

nagłe zaczerwienienie,

zwłaszcza twarzy

   

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   

astma / zaostrzenie astmy

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, zaparcie, nudności, wzdęcia, ból brzucha, niestrawność

 

wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

rumień, świąd, wysypka

obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

 

obrzęk / obrzęk obwodowy

Badania diagnostyczne

   

wzrost aktywności

enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, wahania wskaźnika INR

* częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zgłaszano przypadki hipercholesterolemii, jednakże związek przyczynowo-skutkowy nie został wykazany.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, faks: + 48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Arthryl - dawkowanie leku

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zawartość 1 saszetki rozpuszczoną w szklance wody należy przyjmować raz dziennie, z posiłkiem. Wykazano skuteczność produktu leczniczego podczas stosowania przez okres do 3 miesięcy, z resztkowym działaniem widocznym przez 2 miesiące po zaprzestaniu podawania. Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono również w kluczowym badaniu klinicznym dotyczącym stosowania przez okres do 3 lat.

Nie można zalecić ciągłego podawania produktu leczniczego przez okres dłuższy niż 3 lata, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania dłużej niż 3 lata.

Dzieci i młodzież

Nie udowodniono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania go w tej grupie wiekowej.


Arthryl – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego u pacjentów chorych na astmę, ponieważ osoby te mogą cechować się większą skłonnością do reakcji alergicznej na glukozaminę, co wiąże się z potencjalnym zaostrzeniem objawów chorobowych.

Produkt zawiera 151 mg sodu na dawkę. Należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu. 

Nie prowadzono badań klinicznych u chorych z niewydolnością nerek lub wątroby. Profil toksykologiczny i farmakokinetyczny siarczanu glukozaminy nie wskazuje na konieczność zmiany dawkowania w tych grupach chorych, jednak zaleca się szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. 

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Zaleca się ostrożność podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami tolerancji glukozy. U osób chorych na cukrzycę na początku leczenia może być konieczna ścisła kontrola stężenia glukozy we krwi.

Dzieci i młodzież

Siarczanu glukozaminy nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, gdyż nie określono u nich bezpieczeństwa stosowania i skuteczności glukozaminy.

Należy wykluczyć obecność innych chorób stawów, które mogą wymagać zastosowania alternatywnego leczenia.


Przyjmowanie leku Arthryl w czasie ciąży

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy u kobiet w ciąży. Dostępne dane z badań na zwierzętach są niewystarczające. Nie należy stosować produktu podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania glukozaminy do mleka kobiet karmiących. Stosowanie glukozaminy w okresie karmienia piersią nie jest zalecane, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u noworodków.


Charakterystyka produktu leczniczego Arthryl

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Arthryl z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Arthryl z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Arthryl


Grupy

  • Pozostałe leki stosowane w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.