Anesteloc 40 mg interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Anesteloc 40 mg tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

od 0 , 00  do 19 , 22

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Pantoprazolum
Podmiot odpowiedzialny: ADAMED PHARMA S.A.

Anesteloc 40 mg cena

19,22Opis produktu Anesteloc 40 mg

Kiedy stosujemy lek Anesteloc 40 mg?

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej - Refluksowe zapalenie przełyku.

Dorośli

− Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową wywołana przez H. pylori.

− Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.

− Zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.


Jaki jest skład leku Anesteloc 40 mg?

Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Substancja pomocnicza:

Każda tabletka zawiera 0,352 mikrogramów lecytyny sojowej.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Anesteloc 40 mg?

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole, lecytynę sojową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub produkty lecznicze stosowane w leczeniu skojarzonym.


Anesteloc 40 mg – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

U około 5% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane (ang. ADRs - adverse drug reactions). Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, występujące u około 1% pacjentów to biegunka i ból głowy.

W poniższej tabeli objawy niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z następującą klasyfikacją częstości:

Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko ( ≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (≤1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dla wszystkich działań niepożądanych zgłoszonych po wprowadzeniu produktu do obrotu, nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji częstości, dlatego ich częstość jest oznaczona jako „nie znana”.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela nr 1. Objawy niepożądane związane ze stosowaniem pantoprazolu zgłoszone w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu

Częstość występowania

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

Zaburzenia krwi

i układu chłonnego

  

małopłytkowość, leukopenia

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

nadwrażliwość ( w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny)

  

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol); Zmiany masy ciała

 

hiponatremia, hipomagnezemia (patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

Zaburzenia psychiczne

zaburzenia snu

depresja (i wszystkie agrawacje)

dezorientacja (i wszystkie agrawacje)

omamy, splątanie ( szczególnie u pacjentów predysponowanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, zawroty głowy

   

Zaburzenia oka

 

zaburzenia widzenia / niewyraźne widzenie

  

Zaburzenia

żołądka i jelit

biegunka, nudności / wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

(aminotransferaz, γ- GT )

zwiększenie stężenia bilirubiny

 

uszkodzenia komórek wątroby, żółtaczka, niewydolność komórek wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka skórna / wyprysk / wykwity skórne, świąd

pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

 

zespół Stevens– Johnsona, zespół Lyella, rumień Wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka, kręgosłupa

bóle stawów, bóle mięśni

  

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego

i piersi

 

ginekomastia

  

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie

podwyższenie temperatury ciała,

obrzęki obwodowe

  

Anesteloc 40 mg - dawkowanie leku

Tabletek nie należy żuć, rozgryzać ani kruszyć. Należy je przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

Refluksowe zapalenie przełyku

1 tabletka produktu Anesteloc 40 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona (zwiększona do 2 tabletek Anesteloc 40 mg na dobę) szczególnie, gdy nie ma reakcji na inne leczenie. W celu wyleczenia refluksowego zapalenia przełyku produkt zazwyczaj należy stosować przez 4 tygodnie. Jeśli okres ten nie jest wystarczający do uzyskania wyleczenia, produkt zazwyczaj należy stosować przez kolejne 4 tygodnie.

Dorośli

Eradykacja H. pylori w skojarzeniu z dwoma odpowiednimi antybiotykami

U pacjentów z owrzodzeniem żołądka i dwunastnicy oraz potwierdzoną obecnością H. pylori , eradykację bakterii powinno prowadzić się za pomocą leczenia skojarzonego. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne lokalne (np. zalecenia krajowe) dotyczące oporności bakterii oraz właściwego stosowania i przepisywania leków przeciwbakteryjnych.

W zależności od rodzaju oporności zaleca się następujące schematy leczenia skojarzonego w celu eradykacji H. pylori :

a) dwa razy na dobę po 1 tabletce Anesteloc 40 mg + dwa razy na dobę po 1000 mg amoksycyliny + dwa razy na dobę po 500 mg klarytromycyny

b) dwa razy na dobę po 1 tabletce Anesteloc 40 mg + dwa razy na dobę po 400 - 500 mg metronidazolu (lub 500 mg tynidazolu ) + dwa razy na dobę po 500 mg klarytromycyny

c) dwa razy na dobę po 1 tabletce Anesteloc 40 mg + dwa razy na dobę po 1000 mg amoksycyliny + dwa razy na dobę po 400 - 500 mg metronidazolu (lub 500 mg tynidazolu)

W przypadku leczenia skojarzonego w eradykacji H. pylori ,, drugą tabletkę Anesteloc 40 mg należy przyjąć 1 godzinę przed kolacją. Leczenie skojarzone prowadzone jest zwykle przez 7 dni i może być przedłużone o kolejne 7 dni, do całkowitego czasu leczenia do 2 tygodni. Jeżeli w celu zapewnienia całkowitego wyleczenia owrzodzeń wskazane jest dalsze leczenie pantoprazolem, należy rozważyć zastosowanie dawkowania zalecanego w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Jeżeli leczenie skojarzone nie jest konieczne, np. gdy w teście na H. pylori uzyskano ujemny wynik, zaleca się następujące dawkowanie produktu Anesteloc 40 mg w monoterapii:

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Jedna tabletka Anesteloc 40 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona ( zwiększona do 2 tabletek Anesteloc 40 mg na dobę) szczególnie, gdy nie ma reakcji na inne leczenie.

Zazwyczaj w ciągu 4 tygodni owrzodzenia żołądka ulegają wyleczeniu. Jeśli okres ten jest niewystarczający, w większości przypadków w celu uzyskania całkowitego wyleczenia należy przedłużyć go o następne 4 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

Jedna tabletka Anesteloc 40 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona ( zwiększona do 2 tabletek Anesteloc 40 mg na dobę) szczególnie, gdy nie ma reakcji na inne leczenie. Zazwyczaj w ciągu 2 tygodni owrzodzenia dwunastnicy ulegają wyleczeniu. Jeżeli okres 2 tygodni jest niewystarczający, w większości przypadków w celu uzyskania całkowitego wyleczenia należy przedłużyć go o następne 2 tygodnie.

Zespół Zollinger-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego

Długotrwałe leczenie zespołu Zollinger-Ellisona oraz innych stanów chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego należy rozpocząć od dawki dobowej 80 mg (2 tabletki Anesteloc 40 mg). Następnie dawka może zostać zwiększona lub zmniejszona w zależności od potrzeb, na podstawie wyników badań wydzielania soku żołądkowego. Dawki dobowe większe niż 80 mg należy podzielić i podawać dwa razy na dobę. Możliwe jest okresowe zwiększenie dawki pantoprazolu powyżej 160 mg na dobę, ale nie powinna być ona stosowana dłużej, niż to konieczne do uzyskania odpowiedniego hamowania wydzielania kwasu.

Czas trwania leczenia zespołu Zollinger-Ellisona oraz innych chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do objawów klinicznych.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Anesteloc 40 mg nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu (1 tabletka 20 mg pantoprazolu) u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Produktu Anesteloc 40 mg nie należy stosować w leczeniu skojarzonym w celu eredykacji H. pylori u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ obecnie brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Anesteloc 40 mg w leczeniu skojarzonym w tej grupie pacjentów.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Produktu Anesteloc 40 mg nie należy stosować w leczeniu skojarzonym w celu eredykacji H. pylori u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ obecnie brak danych o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania Anesteloc 40 mg w leczeniu skojarzonym w tej grupie pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.


Anesteloc 40 mg – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, w okresie leczenia pantoprazolem, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania, należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych.

W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać leczenie.

Leczenie skojarzone

W przypadku stosowania leczenia skojarzonego należy brać pod uwagę również informacje zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego jednocześnie stosowanych leków.

Wystąpienie objawów alarmowych

W przypadku wystąpienia objawów alarmowych (takich jak znaczna niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, dysfagia, krwawe wymioty, niedokrwistość, smołowate stolce) oraz przy podejrzeniu lub stwierdzeniu owrzodzeń żołądka, należy wykluczyć ich podłoże nowotworowe, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

Należy rozważyć dalsze badania w przypadku pacjentów, u których objawy choroby utrzymują się pomimo odpowiedniego leczenia.

Równoczesne podawanie z atazanawirem

Równoczesne podawanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej nie jest zalecane. Jeśli podawanie atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej ocenia się jako konieczne, zaleca się uważną kliniczną kontrolę (np. obecność wirusa) w połączeniu z zwiększeniem dawki atazanwiru do 400 mg i rytonawirem w dawce 100 mg. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu.

Wpływ na wchłanianie witaminy B 12

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona oraz innymi chorobami związanymi z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego wymagających długotrwałego leczenia, pantoprazol, tak jak inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B 12 (cyjanokobalaminy). Jest to spowodowane niedoborem kwasu solnego w soku żołądkowym lub bezkwaśnością soku żołądkowego. Należy to uwzględnić w trakcie długotrwałego leczenia pacjentów z niedoborem witaminy B 12 oraz obciążonych czynnikami ryzyka zaburzonego jej wchłaniania lub jeśli wystąpią objawy kliniczne.

Długotrwała terapia

Przy długotrwałej terapii, szczególnie gdy leczenie trwa ponad rok, pacjenci powinni być objęci regularnym nadzorem lekarza.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, zwłaszcza w dużych dawkach oraz w leczeniu długoterminowym (powyżej 1 roku) może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Badania obserwacyjne wskazują, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej może zwiększać całkowite ryzyko złamań o 10-40%. Część tego wzrostu może być spowodowana innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem występowania osteoporozy powinni być leczeni zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przyjmować witaminę D i wapń w odpowiedniej dawce.

Zakażenia przewodu pokarmowego spowodowane przez bakterie

Przypuszcza się, że pantoprazol, tak jak i inne inhibitory pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors - PPIs), może zwiększać ilość bakterii naturalnie obecnych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Stosowanie Anesteloc 40 mg może prowadzić do nieznacznie większego ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie, takie jak Salmonella i Campylobacter .

Hipomagnezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (IPP), takimi jak omeprazol odnotowano występowanie hipomagnezemii podczas stosowania w okresie conajmniej trzech miesięcy, a w większości przypadków w okresie roku. Mogą wystąpić poważne objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, delirium, drgawki, zawroty głowy i arytmia komorowa, które początkowo mogą pozostać nierozpoznane i zostać pominięte. U większości pacjentów, u których wystąpiła hipomagnezemia, poprawa następuje po uzupełnieniu magnezu i zaprzestaniu stosowania IPP. U pacjentów, u których przewidywane jest długotrwałe stosowanie IPP lub stosujących jednocześnie z IPP digoksynę lub inne leki, które mogą być przyczyną hipomagnezemii (np. leki moczopędne) lekarz powinien rozważyć zbadanie poziomu magnezu przed zastosowaniem oraz okresowo podczas leczenia IPP.

Lecytyna sojowa

Produkt leczniczy zawiera lecytynę sojową. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję.


Zamienniki leku Anesteloc 40 mg

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 14 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 8,13 zł.

Nolpaza 40 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Nolpaza 40

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

11,09 zł


Pantoprazole Bluefish interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Pantoprazole Bluefish

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,00 zł


Pantoprazole Genoptim interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Pantoprazole Genoptim

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

12,23 zł


Pamyl 40mg interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Pamyl 40mg

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

12,27 zł


Ozzion interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Ozzion

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,45 zł


Gerdin 40 mg interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Gerdin 40 mg

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

13,00 zł


Panrazol interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Panrazol

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

13,25 zł


Panprazox interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Panprazox

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

13,47 zł


Noacid interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Noacid

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,52 zł


Ranloc interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Ranloc

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,87 zł


Nolpaza 40 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Nolpaza 40

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

16,99 zł


Controloc 40 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Controloc 40

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

17,02 zł


Panzol interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

Panzol

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

19,00 zł


IPP 40 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 28 tabl.

IPP 40

tabletki dojelitowe | 40 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

19,14 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki zobojętniajace sok żołądkowy, przeciwko wzdęciom i wiatropędne

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w nadkwaśności, refluksie, zgadze i chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz łagodzące i przeciwdziałające wzdęciom u dorosłych i kolkom u dzieci.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.