Xorimax 500 interakcje ulotka tabletki drażowane 0,5 g 10 tabl. | blister

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Xorimax 500 tabletki drażowane | 0,5 g | 10 tabl. | blister

od 0 , 00  do 37 , 00

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Cefuroximum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBH

Xorimax 500 cena

37,00Opis produktu Xorimax 500

Kiedy stosujemy lek Xorimax 500?

Xorimax wskazany jest w leczeniu wymienionych niżej zakażeń u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy (patrz punkty 4.4 i 5.1): - ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i zapalenie gardła; - ostre bakteryjne zapalenie zatok; - ostre zapalenie ucha środkowego; - zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli; - zapalenie pęcherza moczowego; - odmiedniczkowe zapalenie nerek; - niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich; - wczesna postać choroby z Lyme (boreliozy). Należy uwzględnić krajowe zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Jaki jest skład leku Xorimax 500?

1 tabletka drażowana zawiera 150,36 mg aksetylu cefuroksymu, co odpowiada 125 mg cefuroksymu (Cefuroximum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka zawiera 0,2 mg aspartamu (E951). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Xorimax 500?

Nadwrażliwość na cefuroksym lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Rozpoznana nadwrażliwość na cefalosporyny. Ciężka reakcja nadwrażliwości w wywiadzie (np. reakcja anafilaktyczna) na którykolwiek antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy).

Xorimax 500 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: nadmierny wzrost drożdżaków, eozynofilia, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Podane niżej kategorie częstości przypisane do działań niepożądanych są jedynie szacunkowe, gdyż dla większości reakcji odpowiednie dane (np. z badań kontrolowanych placebo) będące podstawą określenia częstości nie są dostępne. Ponadto częstość działań niepożądanych związanych ze stosowaniem aksetylu cefuroksymu może się różnić w zależności od wskazania do stosowania. Do określenia częstości działań niepożądanych od bardzo częstych do rzadkich wykorzystano dane z obszernych badań klinicznych. Częstości przypisane wszystkim pozostałym działaniom (tzn. występującym z częstością < 1/10 000) ustalano głównie na podstawie danych po wprowadzeniu aksetylu cefuroksymu do obrotu i przedstawiają one raczej częstość zgłaszaną niż rzeczywistą. Dane z badań kontrolowanych placebo były niedostępne. Jeśli częstości obliczano na podstawie badań klinicznych, ich podstawą były dane uznane przez badacza za związane ze stosowanym lekiem. W obrębie każdej grupy częstości działania niepożądane wymieniono w kolejności zmniejszającego się nasilenia. Związane z leczeniem działania niepożądane wszystkich stopni wymieniono niżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, częstością oraz nasileniem. W odniesieniu do częstości zastosowano następującą klasyfikację: bardzo często (?1/10); często (?1/100 do < 1/10); niezbyt często (?1/1000 do < 1/100); rzadko (?1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Klasyfikacja układów i narządów Często Niezbyt często Częstość nieznana Zakażenia i zarażenia pasożytnicze nadmierny wzrost drożdżaków nadmierny wzrost Clostridium difficile Zaburzenia krwi i układu chłonnego eozynofilia dodatni odczyn Coombsa, małopłytkowość, leukopenia (czasami znaczna) niedokrwistość hemolityczna Zaburzenia układu immunologicznego gorączka polekowa, choroba posurowicza, anafilaksja, reakcja JarischaHerxheimera Zaburzenia układu nerwowego ból głowy, zawroty głowy Zaburzenia żołądka i jelit biegunka, nudności, ból brzucha wymioty rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych żółtaczka (głównie cholestatyczna), zapalenie wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej wysypki skórne pokrzywka, świąd, rumień wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (nekroliza wysypkowa) (patrz Zaburzenia układu immunologicznego), obrzęk naczynioruchowy Opis wybranych działań niepożądanych Cefalosporyny jako klasa leków mają skłonność do przylegania do powierzchni błon erytrocytów i reagowania z przeciwciałami skierowanymi przeciwko lekowi, powodując dodatni odczyn Coombsa (co może zakłócać próby krzyżowe krwi) oraz bardzo rzadko niedokrwistość hemolityczną. Dzieci i młodzież Profil bezpieczeństwa aksetylu cefuroksymu u dzieci jest zgodny z profilem u dorosłych.

Xorimax 500 - dawkowanie leku

Dawkowanie Czas trwania cyklu leczenia wynosi zwykle 7 dni (może trwać od pięciu do dziesięciu dni). Tabela 1. Dawkowanie u dorosłych i u dzieci (?40 kg) Wskazanie Dawkowanie Ostre zapalenie migdałków i zapalenie gardła, ostre bakteryjne zapalenie zatok 250 mg dwa razy na dobę Ostre zapalenie ucha środkowego 500 mg dwa razy na dobę Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli 500 mg dwa razy na dobę Zapalenie pęcherza moczowego 250 mg dwa razy na dobę Odmiedniczkowe zapalenie nerek 250 mg dwa razy na dobę Niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich 250 mg dwa razy na dobę Choroba z Lyme 500 mg dwa razy na dobę przez 14 dni (w zakresie od 10 do 21 dni) Tabela 2. Dawkowanie u dzieci (< 40 kg) Wskazanie Dawkowanie Ostre zapalenie migdałków i zapalenie gardła, ostre bakteryjne zapalenie zatok 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie do 125 mg dwa razy na dobę Zapalenie ucha środkowego lub, jeśli to właściwe, cięższe zakażenia u dzieci w wieku 2 lat lub starszych 15 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie do 250 mg dwa razy na dobę Zapalenie pęcherza moczowego 15 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie do 250 mg dwa razy na dobę Odmiedniczkowe zapalenie nerek 15 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie do 250 mg dwa razy na dobę przez 10 do 14 dni Niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich 15 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie do 250 mg dwa razy na dobę Choroba z Lyme 15 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie do 250 mg dwa razy na dobę, przez 14 dni (od 10 do 21 dni) Brak doświadczenia w stosowaniu produktu Xorimax u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy. Aksetyl cefuroksymu w postaci tabletek i aksetyl cefuroksymu w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej nie są biorównoważne i nie można ich stosować zamiennie w przeliczeniu miligram na miligram (patrz punkt 5.2). Zaburzenia czynności nerek Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności aksetylu cefuroksymu u pacjentów z niewydolnością nerek. Cefuroksym wydalany jest głównie przez nerki. U pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się zmniejszenie dawki cefuroksymu w celu skompensowania jego wolniejszego wydalania. Cefuroksym można skutecznie usunąć z organizmu metodą dializy. Tabela 3. Zalecone dawki produktu Xorimax dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek Klirens kreatyniny T1/2 (godziny) Zalecone dawkowanie ?30 ml/min/1,73 m2 pc. 1,4 – 2,4 Modyfikacja dawki nie jest konieczna (standardowa dawka od 125 mg do 500 mg podawana dwa razy na dobę) 10-29 ml/min/1,73 m2 pc. 4,6 Standardowa dawka pojedyncza podawana co 24 godziny < 10 ml/min/1,73 m2 pc. 16,8 Standardowa dawka pojedyncza podawana co 48 godzin Pacjenci poddawani hemodializie 2 - 4 Dodatkowa pojedyncza dawka standardowa podana pod koniec każdej dializy Zaburzenia czynności wątroby Nie ma dostępnych danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Cefuroksym wydalany jest głównie przez nerki, dlatego zaburzenia czynności wątroby nie powinny mieć wpływu na jego farmakokinetykę. Sposób stosowania Podanie doustne W celu zapewnienia optymalnego wchłaniania tabletki Xorimax należy podawać po posiłku. Tabletek nie należy kruszyć, dlatego nie są one odpowiednie do leczenia pacjentów, którzy nie mogą połknąć tabletki. U dzieci można zastosować aksetyl cefuroksymu w postaci zawiesiny doustnej.

Xorimax 500 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Reakcje nadwrażliwości Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których wystąpiła reakcja alergiczna na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe, ze względu na ryzyko nadwrażliwości krzyżowej. Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, istnieją doniesienia o ciężkich i sporadycznie zakończonych zgonem reakcjach nadwrażliwości. Jeśli po przyjęciu aksetylu cefuroksymu wystąpią ciężkie reakcje nadwrażliwości, stosowanie produktu leczniczego należy natychmiast przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie w nagłych przypadkach. Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić, czy u pacjenta nie wystąpiła w przeszłości ciężka reakcja alergiczna na cefuroksym, inne cefalosporyny lub na którykolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania cefuroksymu u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła umiarkowana reakcja alergiczna na inne antybiotyki beta-laktamowe. Reakcja Jarischa-Herxheimera Obserwowano wystąpienie odczynu Jarischa-Herxheimera po zastosowaniu aksetylu cefuroksymu w leczeniu choroby z Lyme (boreliozy). Odczyn ten wynika bezpośrednio z bakteriobójczego działania aksetylu cefuroksymu na patogen wywołujący chorobę - krętki Borrelia burgdorferi. Należy poinformować pacjenta o tej częstej i zazwyczaj samoistnie ustępującej reakcji, która jest wynikiem leczenia choroby z Lyme antybiotykami (patrz punkt 4.8). Nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie aksetylu cefuroksymu może powodować nadmierny wzrost drożdżaków. Długotrwałe leczenie może być również przyczyną nadmiernego wzrostu innych niewrażliwych drobnoustrojów (np.enterokokówi Clostridium difficile), co może wymagać przerwania leczenia (patrz punkt 4.8). Podczas stosowania niemal każdego z leków przeciwbakteryjnych (w tym cefuroksymu) opisywano występowanie związanego z antybiotykiem zapalenia jelita grubego o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Takie rozpoznanie należy wziąć pod uwagę u pacjentów, u których w trakcie lub po zakończeniu leczenia cefuroksymem wystąpi biegunka (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie leczenia cefuroksymem i zastosowanie szczególnego leczenia zakażenia Clostridium difficile. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit (patrz punkt 4.8). Wpływ na wyniki testów diagnostycznych Dodatni odczyn Coombsa związany ze stosowaniem cefuroksymu może zaburzać wyniki prób krzyżowych krwi (patrz punkt 4.8). Ponieważ możliwe jest uzyskanie fałszywie ujemnych wyników badania z błękitem pruskim (sześciocyjanożelazianem żelaza), u pacjentów otrzymujących aksetyl cefuroksymu zaleca się stosowanie metody z glukooksydazą lub z heksokinazą do oznaczenia stężenia glukozy we krwi lub w osoczu. Ważna informacja o substancjach pomocniczych Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z fenyloketonurią ze względu na zawartość aspartamu w otoczce tabletki. Xorimax 125 zawiera 0,2 mg aspartamu w tabletce.

Przyjmowanie leku Xorimax 500 w czasie ciąży

Ciąża Liczba danych dotyczących stosowania cefuroksymu u kobiet w ciąży jest ograniczona. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy. Xorimax należy przepisywać kobietom w ciąży tylko wtedy, gdy korzyść z leczenia przeważa nad ryzykiem. Karmienie piersią Cefuroksym przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Wystąpienie działań niepożądanych po zastosowaniu dawek leczniczych nie jest spodziewane, ale nie można wykluczyć ryzyka biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych. Działania te mogą spowodować konieczność przerwania karmienia piersią. Należy wziąć pod uwagę możliwość uczulenia. Cefuroksym należy stosować w okresie karmienia piersią tylko po rozważeniu przez lekarza prowadzącego stosunku korzyści do ryzyka. Płodność Nie ma danych dotyczących wpływu aksetylu cefuroksymu na płodność u ludzi. Działania takiego nie wykazano u zwierząt podczas badań dotyczących reprodukcji.

Zamienniki leku Xorimax 500

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 17 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 5,33 zł.

Cefuroxime Genoptim interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Cefuroxime Genoptim

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

31,67 zł


Ceroxim interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Ceroxim

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

31,96 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

32,34 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

32,58 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

32,58 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,10 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,15 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,15 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

33,49 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

33,66 zł


Furocef interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Furocef

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

33,72 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,72 zł


Cefox interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Cefox

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,96 zł


Xorimax 500 interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Xorimax 500

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

34,03 zł


Zinoxx interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zinoxx

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

35,17 zł


Zamur 500 interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Zamur 500

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

35,98 zł


Bioracef interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 10 tabl.

Bioracef

tabletki powlekane | 0,5 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

41,02 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Xorimax 500

Na czczo/po posiłku

Cefuroksym wchłania się lepiej w obecności pokarmu. Dla otrzymania szybszego efektu terapeutycznego należy przyjmować ten lek z posiłkiem lub zaraz po nim.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwbakteryjne stosowane stosowane doustnie lub dożylnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego pochodzenia.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.