Vitaminum C Teva interakcje ulotka roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 10 amp. po 5 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Vitaminum C Teva roztwór do wstrzykiwań | 100 mg/ml | 10 amp. po 5 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Acidum ascorbicum
Podmiot odpowiedzialny: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.Ulotka produktu

Ulotka wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vitaminum C Teva, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (Acidum ascorbicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Vitaminum C Teva i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum C Teva

3. Jak stosować lek Vitaminum C Teva

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vitaminum C Teva

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum C Teva i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest kwas askorbowy, czyli witamina C, która należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie. Bierze ona udział w wytwarzaniu kolagenu i substancji międzykomórkowej i dlatego jest niezbędna do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów, a także w leczeniu ran. Pełni również bardzo ważną funkcję w przekształceniu kwasu foliowego do kwasu folinowego, ułatwia wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego i uczestniczy w powstawaniu hemoglobiny oraz dojrzewaniu erytrocytów (krwinek czerwonych).

Wskazaniem do stosowania leku jest:

- leczenie szkorbutu oraz innych stanów niedoboru wymagających uzupełnienia witaminy C.

Lek w postaci pozajelitowej podaje się w stanach ciężkich albo w przypadkach, gdy podanie doustne jest utrudnione.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum C Teva

Kiedy nie stosować leku Vitaminum C Teva:

- jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6); - w kamicy nerkowej (szczawianowej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum C Teva w następujących przypadkach:

- występowanie nadmiernej ilości kwasu szczawiowego lub szczawianów w moczu, - skłonność do wytwarzania złogów mineralnych w układzie moczowym, - hemochromatoza (wrodzone zaburzenie przemiany materii polegające na odkładaniu się złogów żelaza w tkankach), - cukrzyca,

- talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa), - niedokrwistość syderoblastyczna, - niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ponieważ duże dawki witaminy C mogą wtedy powodować rozpad krwinek czerwonych.

U pacjentów przyjmujących duże dawki może rozwinąć się tolerancja na kwas askorbowy.

Witamina C stosowana w dużych dawkach (od 1 g na dobę), może fałszować wyniki niektórych testów laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. stężenie glukozy w moczu, stężenie etynyloestradiolu w osoczu, aktywność dehydrogenazy mleczanowej, aminotransferaz wątrobowych w surowicy, badanie na krew utajoną w kale, stężenie bilirubiny, pH moczu, zawartość kwasu moczowego i szczawianów w moczu, stężenie żelaza i ferrytyny w osoczu).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C w okresie ciąży, ponieważ nie jest znany wpływ takich dawek na płód.

W okresie ciąży witamina C nie powinna być stosowana w dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę).

Karmienie piersią

Lek przenika do mleka kobiecego, ale brak jest dowodów na jego szkodliwy wpływ na niemowlęta karmione piersią.

W okresie karmienia piersią witamina C nie powinna być stosowana w dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminum C Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Do substancji, które powodują zmniejszenie nasycenia tkanek kwasem askorbowym, należą: kwas acetylosalicylowy, nikotyna zawarta w papierosach, alkohol, niektóre leki zmniejszające apetyt, żelazo, fenytoina, niektóre leki przeciwdrgawkowe, estrogen – składnik leków antykoncepcyjnych i tetracyklina.

Witamina C stosowana w dużych dawkach zakwasza mocz, w wyniku czego zmniejsza się wydalanie leków o charakterze kwasowym, zwiększa zaś wydalanie leków o charakterze zasadowym i w następstwie – osłabia się ich działanie.

Duże dawki witaminy C mogą osłabiać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Podczas jednoczesnego podania z kwasem askorbowym może zmniejszać się stężenie flufenazyny (leku stosowanego m.in. w schizofrenii) w osoczu.

Kwas askorbowy podawany pomocniczo z deferoksaminą u pacjentów, u których doszło do przedawkowania żelaza (w celu lepszego jego wydalenia), może zwiększyć jego działanie toksyczne, szczególnie na mięsień sercowy, zwłaszcza we wczesnym okresie leczenia, kiedy ilość żelaza w tkankach jest nadmierna. Dlatego nie należy stosować takiego połączenia u pacjentów z zaburzoną czynnością serca, natomiast u pacjentów z prawidłową czynnością serca, lekarz zastosuje dodatkowo witaminę C najwcześniej po upływie miesiąca od rozpoczęcia leczenia deferoksaminą.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek stosujących leki zobojętniające zawierające glin oraz doustne cytryniany może rozwinąć się zagrażająca życiu encefalopatia, spowodowana znacznym wzrostem stężeń glinu we krwi. Istnieją przypuszczenia, że witamina C może oddziaływać podobnie.

Doustne leki antykoncepcyjne zmniejszają stężenie kwasu askorbowego w osoczu. Jednoczesne stosowanie tych środków z witaminą C może skutkować zwiększonym stężeniem estradiolu w osoczu.

Niezgodności z innymi lekami

Witamina C wykazuje niezgodność z solami żelaza, lekami o właściwościach utleniających i solami metali ciężkich, szczególnie miedzi.

Zgłaszano niezgodności roztworu witaminy C z: aminofiliną, siarczanem bleomycyny, cefazoliną (sól sodowa), cefapiryną, chlordiazepoksymem, estrogenami skoniugowanymi, dekstranem, doksapramem (chlorowodorek), laktobionianem erytromycyny, metycyliną (sól sodowa), nafcyliną (sól sodowa), nitrofurantoiną (sól sodowa), sulfafurazolem dietanoloaminy, penicyliną G (sól potasowa), fitomenadionem, wodorowęglanem sodu, warfaryną.

Sporadycznie, w zależności od pH i stężenia, może wystąpić niezgodność z bursztynianem sodowym chloramfenikolu.

Lek Vitaminum C Teva zawiera pirosiarczyn sodu i sód

Pirosiarczyn sodu

Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Sód

Lek zawiera 69,74 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej ampułce (5 ml).

Odpowiada to 3,5% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

3. Jak stosować lek Vitaminum C Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek stosuje się w postaci wstrzyknięć domięśniowych lub dożylnych.

Lekarz ustali dawkowanie indywidualnie, w zależności od niedoboru witaminy C ocenionego na podstawie objawów.

Dorośli:

leczniczo: od 500 mg do 1000 mg na dobę, w dawkach podzielonych;

Dzieci: leczniczo: od 100 mg do 300 mg na dobę, w 2-3 dawkach podzielonych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vitaminum C Teva jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum C Teva

Objawami przedawkowania witaminy C mogą być zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym biegunka, wymioty, zgaga, a także zaczerwienienie skóry, ból głowy oraz bezsenność. Duże dawki mogą powodować nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego w moczu i powstawanie kamieni szczawianowych w nerkach. Dawki dobowe 600 mg i większe mogą działać moczopędnie.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy przerwać podawanie leku, a lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Vitaminum C Teva

Należy zastosować zaleconą dawkę tak szybko, jak jest to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Duże dawki witaminy C mogą wywołać zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunkę, wymioty, zgagę, zaczerwienienie skóry, ból głowy oraz bezsenność. Duże dawki mogą powodować również hiperoksalurię (zwiększone wydalanie kwasu szczawiowego w moczu) i tworzenie kamieni nerkowych szczawianowych, jeżeli mocz ulegnie zakwaszeniu. Dawki dobowe 600 mg i większe mogą działać moczopędnie.

Zbyt szybkie podanie dożylne może powodować zawroty głowy i uczucie osłabienia.

Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek może rozwinąć się tolerancja na kwas askorbowy i w przypadku zmniejszenia dawkowania mogą wystąpić objawy niedoboru.

Podanie domięśniowe może powodować przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum C Teva mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Str. 3

89143 Blaubeuren, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Charakterystyka produktu leczniczego Vitaminum C Teva

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Vitaminum C Teva z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Vitaminum C Teva z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja mało istotna

Dotyczy leków
Vitaminum C Teva

Alkohol

W obecności kwasu askorbinowego wzrasta aktywność dehydrogenazy alkoholowej i następuje spadek stężenia alkoholu we krwi.


Inne opakowania Vitaminum C Teva


Grupy

  • Witaminy

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.