Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Dostępny w większości aptek

 

Piramil 10 mg tabletki | 0,01 g | 28 tabl. | 4 blist.po 7 szt.

od 0 , 00  do 19 , 31

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Ramiprilum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBH

Piramil 10 mg cena

19,31

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Piramil 10 mg?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Piramil 10 mg

Kiedy stosujemy lek Piramil 10 mg?

■ Leczenie nadciśnienia tętniczego.

■ Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalności
i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z:

o jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego pochodzenia miażdżycowego (z chorobą

niedokrwienną serca lub udarem mózgu, lub z chorobą naczyń obwodowych w wywiadzie) lub
o cukrzycą i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej (patrz
punkt 5.1).

■ Leczenie chorób nerek:

o początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzone na podstawie obecności
mikroalbuminurii

o jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa stwierdzona na podstawie białkomoczu u pacjentów

z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej (patrz punkt 5.1)
o jawna niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa, w której białkomocz wynosi co najmniej
3 g/dobę (patrz punkt 5.1).

■ Leczenie objawowej niewydolności serca.

■ Prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego: zmniejszenie umieralności u pacjentów
z klinicznymi objawami niewydolności serca po ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Produkt
leczniczy należy włączyć do leczenia po upływie 48 godzin od ostrej fazy zawału.Jaki jest skład leku Piramil 10 mg?

Jedna tabletka zawiera 10 mg ramiprylu ( Ramiprilum ).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Piramil 10 mg?

■ Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek z substancji pomocniczych lub na inny
inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), patrz punkt 6.1.

■ Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, samoistny lub związany z wcześniejszym
leczeniem inhibitorami ACE lub antagonistami receptora angiotensyny II).

■ Pozaustrojowe procedury lecznicze prowadzące do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym
ładunku elektrycznym (patrz punkt 4.5).

■ Istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy w jedynej czynnej nerce.

■ Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

■ Ramiprylu nie wolno stosować u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym lub niestabilnych
hemodynamicznie.


Piramil 10 mg – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Profil działań niepożądanych ramiprylu obejmuje uporczywy suchy kaszel i reakcje spowodowane
niedociśnieniem tętniczym. Do ciężkich działań niepożądanych należą: obrzęk naczynioruchowy,
hiperkaliemia, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, zapalenie trzustki, ciężkie reakcje skórne oraz
neutropenia lub agranulocytoza.

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko
(> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na
podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione
zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja
układów i
narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość
nieznana

Zaburzenia
serca

 

Niedokrwienie
mięśnia
sercowego, w
tym dławica
piersiowa lub
zawał mięśnia
sercowego,
tachykardia,
zaburzenia
rytmu serca,
kołatanie serca,
obrzęki
obwodowe

     

Zaburzenia krwi
i układu
chłonnego

 

Eozynofilia

Leukopenia
(w tym

neutropenia lub
agranulocytoza),
zmniejszenie
liczby

erytrocytów,

zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny,

zmniejszenie

liczby płytek

krwi

 

Niewydolność
szpiku kostnego,
pancytopenia,
niedokrwistość
hemolityczna

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy,
zawroty głowy
pochodzenia
obwodowego

Zawroty głowy

pochodzenia

ośrodkowego,

parestezje, brak

smaku,

zaburzenia

smaku

Drżenie,

zaburzenia

równowagi

 

Niedokrwienie
mózgu, w tym
udar

niedokrwienny i

przemijający

napad

niedokrwienny,
zaburzenia
zdolności
psycho-
motorycznych,
uczucie
pieczenia,
zaburzenia
węchu

Zaburzenia oka

 

Zaburzenia
wzroku, w tym
nieostre
widzenie

Zapalenie
spojówek

   

Zaburzenia ucha
i błędnika

   

Zaburzenia
słuchu, szumy
uszne

   

Zaburzenia
układu

oddechowego,
klatki piersiowej
i śródpiersia

Suchy, łaskoczący
kaszel, zapalenie
oskrzeli, zapalenie
zatok, duszność

Skurcz oskrzeli,
w tym nasilenie
astmy,

przekrwienie
błony śluzowej
nosa

     

Zaburzenia
żołądka i jelit

Zapalenie
zapalenie błony

Zapalenie
trzustki

Zapalenie języka

 

Zapalenie jamy
ustnej, afty

 

śluzowej żołądka i

(opisywano

     
 

jelit, zaburzenia

wyjątkowe

     
 

trawienia, uczucie

przypadki

     
 

dyskomfortu w

zakończone

     
 

jamie brzusznej,

zgonem po

     
 

niestrawność,

zastosowaniu

     
 

biegunka,

inhibitorów

     
 

nudności, wymioty

ACE),

     
   

zwiększenie

     
   

aktywności

     
   

enzymów

     
   

trzustkowych,

     
   

obrzęk

     
   

naczyniorucho-

     
   

wy jelita

     
   

cienkiego, ból w

     
   

nadbrzuszu, w

     
   

tym zapalenie

     
   

błony śluzowej

     
   

żołądka,

     
   

zaparcie,

     
   

suchość w jamie

     
   

ustnej

     

Zaburzenia

 

Zaburzenia

     

nerek i dróg

 

czynności nerek,

     

moczowych

 

w tym ostra

     
   

niewydolność

     
   

nerek,

     
   

zwiększone

     
   

wydalanie

     
   

moczu, nasilenie

     
   

istniejącego

     
   

białkomoczu,

     
   

zwiększenie

     
   

stężenia

     
   

mocznika i

     
   

kreatyniny we

     
   

krwi

     

Zaburzenia

Wysypka,

Obrzęk

Złuszczające

Nadwrażliwość

Toksyczne

skóry i tkanki

zwłaszcza

naczyniorucho-

zapalenie skóry,

na światło

martwicze

podskórnej

plamisto-

wy; w

pokrzywka,

 

oddzielanie

 

grudkowa

wyjątkowych

oddzielanie się

 

naskórka, zespół

   

przypadkach

płytki

 

Stevensa-

   

zwężenie dróg

paznokciowej od

 

Johnsona,

   

oddechowych na

łożyska

 

rumień

   

skutek obrzęku

   

wielopostaciowy

   

naczyniorucho-

   

pęcherzyca,

   

wego może

   

zaostrzenie

   

zakończyć się

   

łuszczycy,

   

zgonem; świąd,

   

łuszczycowo-

   

nadmierne

   

dobne zapalenie

   

pocenie się

   

skóry, wysypka

         

pęcherzowa lub

         

liszajowata na

         

skórze lub

         

błonach

         

śluzowych,

         

łysienie

Zaburzenia

Skurcze mięśni,

Ból stawów

     

mięśniowo-

bóle mięśni

       

szkieletowe i
tkanki łącznej

         

Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania

Zwiększenie
stężenia potasu

Jadłowstręt,

zmniejszony

apetyt,

   

Zmniejszenie
stężenia sodu we
krwi

Zaburzenia
naczyniowe

Niedociśnienie,
niedociśnienie
ortostatyczne,
omdlenie

Uderzenia
gorąca

Zwężenie
naczyń

krwionośnych,
hipoperfuzja,
zapalenie naczyń

 

Objaw Raynauda

Zaburzenia
ogólne i stany w
miejscu podania

Ból w klatce
piersiowej, uczucie
zmęczenia

Gorączka

Astenia

   

Zaburzenia
układu

immunologiczne
go

       

Reakcje

anafilaktyczne

lub

rzekomoanafi-

laktyczne,

zwiększone

miano

przeciwciał

przeciwjądro-

wych

Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych

 

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych i

(lub) stężenia

bilirubiny

sprzężonej

Żółtaczka

cholestatyczna,

uszkodzenie

komórek

wątroby

 

Ostra

niewydolność

wątroby,

zapalenie

wątroby

cholestatyczne

lub cytolityczne

(w wyjątkowych

przypadkach

zakończone

zgonem)

Zaburzenia
układu

rozrodczego i
piersi

 

Przemijająca
impotencja,
osłabione libido

   

Ginekomastia

Zaburzenia
psychiczne

 

Obniżenie
nastroju, lęk,
nerwowość,
niepokój
ruchowy,
zaburzenia snu,
w tym senność

Stan splątania

 

Zaburzenia
uwagi


Piramil 10 mg – dawkowanie leku

Podanie doustne.

Zaleca się przyjmowanie produktu Piramil 10 mg codziennie o tej samej porze dnia. Tabletki można
przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku, gdyż pokarm nie zmienia biodostępności produktu
leczniczego (patrz punkt 5.2). Tabletki należy popijać płynem. Nie wolno ich żuć ani kruszyć.

Dorośli

Pacjenci otrzymujący leki moczopędne

Po rozpoczęciu leczenia produktem Piramil 10 mg może wystąpić niedociśnienie tętnicze; jest ono
bardziej prawdopodobne u pacjentów leczonych jednocześnie lekami moczopędnymi. Należy

zachować ostrożność, gdyż w tej grupie pacjentów może występować odwodnienie i (lub)
hiponatremia.

Jeśli to możliwe, leki moczopędne należy odstawić 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia produktem
Piramil 10 mg (patrz punkt 4.4). U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie odstawiono
leku moczopędnego, leczenie produktem Piramil 10 mg należy rozpocząć od dawki 1,25 mg. Należy
kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Dalsze dawkowanie produktu Piramil
10 mg należy ustalać w zależności od docelowych wartości ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze

Dawkę należy zindywidualizować w zależności od profilu pacjenta (patrz punkt 4.4) i kontroli
ciśnienia tętniczego.

Produkt Piramil 10 mg może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami
przeciwnadciśnieniowymi z innych grup.

Dawka początkowa

Produkt Piramil 10 mg należy włączać do leczenia stopniowo, z zalecaną dawką początkową 2,5 mg
na dobę. U pacjentów z silną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron może wystąpić
nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. U tych pacjentów zaleca się
zastosowanie dawki początkowej 1,25 mg i rozpoczęcie leczenia pod nadzorem lekarza (patrz punkt
4.4).

Ustalanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę można podwajać co 2 do 4 tygodni w celu osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego;
maksymalna dozwolona dawka produktu Piramil 10 mg wynosi 10 mg/dobę. Produkt leczniczy podaje
się zwykle raz na dobę.

Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego
Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa produktu Piramil 10 mg wynosi 2,5 mg raz na dobę.
Ustalanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę należy zwiększać stopniowo w zależności od tolerancji substancji czynnej przez pacjenta.
Zaleca się podwojenie dawki po jednym lub dwóch tygodniach leczenia, a po kolejnych dwóch do
trzech tygodni zwiększenie jej do docelowej dawki podtrzymującej, wynoszącej 10 mg produktu
Piramil 10 mg raz dobę.

Patrz także wyżej dawkowanie u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi.

Leczenie choroby nerek
U pacjentów z cukrzycą i mikroalbuminurią :
Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa produktu Piramil 10 mg wynosi 1,25 mg raz na dobę.
Ustalanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę należy zwiększać stopniowo w zależności od tolerancji substancji czynnej przez pacjenta. Po
dwóch tygodniach leczenia zalecane jest podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę, a po kolejnych
dwóch tygodniach do 5 mg.

U pacjentów z cukrzycą i co najmniej _jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego
Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa produktu Piramil 10 mg wynosi 2,5 mg raz na dobę.

Ustalanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę należy zwiększać stopniowo w zależności od tolerancji substancji czynnej przez pacjenta.
Po jednym lub dwóch tygodniach leczenia zaleca się podwojenie dawki do 5 mg raz na dobę, a po
kolejnych dwóch lub trzech tygodniach do 10 mg. Docelowa dawka dobowa wynosi 10 mg.

U pacjentów z nefropatią o etiologii innej niż cukrzycowa, określoną na podstawie białkomoczu
> 3 g/dobę

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa produktu Piramil 10 mg wynosi 1,25 mg raz na dobę.
Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

Dawkę należy zwiększać stopniowo w zależności od tolerancji substancji czynnej przez pacjenta.
Po dwóch tygodniach zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę, a po kolejnych dwóch
tygodniach do 5 mg.

Objawowa niewydolność serca

Dawka początkowa

U pacjentów, których stan ustabilizowano lekiem moczopędnym, zalecana dawka początkowa wynosi
1,25 mg na dobę.

Ustalanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę produktu Piramil 10 mg należy zwiększać, podwajając ją co jeden do dwóch tygodni, do
uzyskania maksymalnej dawki dobowej 10 mg. Preferowane jest podawanie produktu w dwóch
dawkach podzielonych.

Prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca
Dawka początkowa

Dawka początkowa u pacjenta stabilnego klinicznie i hemodynamicznie po 48 godzinach od ostrego
zawału mięśnia sercowego wynosi 2,5 mg dwa razy na dobę przez trzy dni. Jeśli pacjent źle toleruje
początkową dawkę 2,5 mg, przez dwa dni należy podawać dawkę 1,25 mg dwa razy na dobę, potem
zwiększyć ją do 2,5 mg, a następnie do 5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawki nie można zwiększyć do
2,5 mg dwa razy na dobę, leczenie należy przerwać.

Patrz także wyżej dawkowanie u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi.
Ustalanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę dobową zwiększa się stopniowo, podwajając ją w odstępach jednego do trzech dni, aż do
osiągnięcia docelowej dawki podtrzymującej 5 mg dwa razy na dobę.

Jeśli to możliwe, dawkę podtrzymującą należy podawać w dwóch dawkach podzielonych. Jeśli dawki
nie można zwiększyć do 2,5 mg dwa razy na dobę, leczenie należy przerwać.
Nadal nie ma dostatecznych danych dotyczących leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością serca
(klasa IV wg NYHA) bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego. Jeśli podjęta zostanie decyzja

0 leczeniu pacjentów z tej grupy, zaleca się zastosowanie dawki początkowej 1,25 mg raz na dobę

1 zachowanie szczególnej ostrożności podczas każdorazowego zwiększenia dawki.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dobową dawkę u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy ustalać na podstawie klirensu
kreatyniny (patrz punkt 5.2):

• jeśli klirens kreatyniny wynosi > 60 ml/min, zmiana dawki początkowej (2,5 mg/dobę) nie jest
konieczna; maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg;

• jeśli klirens kreatyniny wynosi 30-60 ml/min, zmiana dawki początkowej (2,5 mg/dobę) nie jest
konieczna; maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg;

• jeśli klirens kreatyniny wynosi 10-30 ml/min, dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę, a dawka
maksymalna 5 mg/dobę;

• u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym poddawanych hemodializie: ramipryl jest dializowany

w niewielkim stopniu; dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę, a dawka maksymalna 5 mg/dobę;
produkt leczniczy należy podawać kilka godzin po zakończeniu hemodializy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie produktem Piramil 10 mg wolno
rozpoczynać tylko pod ścisłą kontrolą lekarza, a maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawki początkowe powinny być mniejsze, a zwiększanie dawek bardziej stopniowe ze względu na
zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza u pacjentów bardzo starych i słabych. Należy
rozważyć zastosowanie zmniejszonej dawki początkowej, wynoszącej 1,25 mg.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się podawania produktu Piramil 10 mg dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze
względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.


Piramil 10 mg – jakie środki ostrożności należy zachować?

Szczególne grupy pacjentów

Ciąża: Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE (takimi jak ramipryl) lub antagonistami
receptorów angiotensyny II (AIIRA) w okresie ciąży. Z wyjątkiem przypadków wymagających
kontynuowania leczenia inhibitorami ACE/AIIRA, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować
alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania
w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitora
ACE/AIIRA i, jeśli to wskazane, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

o Pacjenci ze szczególnym ryzykiem niedociśnienia tętniczego

- Pacjenci ze wzmożoną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron

U pacjentów ze wzmożoną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron występuje ryzyko
znacznego nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego i pogorszenia czynności nerek na skutek
zahamowania aktywności konwertazy angiotensyny, zwłaszcza gdy inhibitor ACE lub
jednocześnie stosowany lek moczopędny podawany jest po raz pierwszy lub po pierwszym
zwiększeniu dawki.

Należy spodziewać się znaczącej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron i koniecznie
zastosować nadzór medyczny z monitorowaniem ciśnienia tętniczego, np. u pacjentów:

- z ciężkim nadciśnieniem tętniczym

- ze zdekompensowaną zastoinową niewydolnością serca

- z hemodynamicznie istotnym upośledzeniem napływu lub odpływu z lewej komory (np. ze
zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej)

- z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej i z drugą czynną nerką

- z istniejącym lub możliwym niedoborem płynów lub soli (w tym u pacjentów otrzymujących
leki moczopędne)

- z marskością wątroby i (lub) wodobrzuszem

- poddawanych dużym operacjom lub znieczulanych środkami, które powodują niedociśnienie
tętnicze.

Ogólnie, przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wyrównanie odwodnienia, hipowolemii lub
niedoboru soli (jednak u pacjentów z niewydolnością serca wdrożenie takiego działania trzeba
uważnie rozważyć wobec ryzyka przeciążenia objętościowego).

- Przemijająca lub utrzymująca się niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego

- Pacjenci z ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu w przypadku ostrego
niedociśnienia tętniczego

Początkowa faza leczenia wymaga szczególnego nadzoru medycznego.

0 Pacjenci w podeszłym wieku
Patrz punkt 4.2.

Operacja

Jeśli to możliwe, inhibitory konwertazy angiotensyny, takie jak ramipryl, należy odstawić na dzień
przed operacją.

Kontrolowanie czynności nerek

Przed rozpoczęciem i podczas leczenia należy ocenić czynność nerek oraz dostosowywać dawkę
produktu, zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia. Szczególnie uważna kontrola jest konieczna
u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Istnieje ryzyko upośledzenia czynności
nerek, zwłaszcza u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po zabiegu przeszczepienia
nerki.

Obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, opisywano obrzęk naczynioruchowy
(patrz punkt 4.8).

Jeśli wystąpi obrzęk naczynioruchowy, stosowanie produktu Piramil 10 mg trzeba przerwać.
Należy szybko podjąć działania ratunkowe. Pacjent powinien pozostawać pod obserwacją przez co
najmniej 12 do 24 godzin. Może zostać wypisany ze szpitala dopiero po całkowitym ustąpieniu
objawów.

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym produktem Piramil 10 mg, opisywano obrzęk
naczynioruchowy jelit (patrz punkt 4.8). Pacjenci zgłaszali ból brzucha (z nudnościami lub
wymiotami, lub bez nich).

Reakcje anafilaktyczne podczas odczulania

Prawdopodobieństwo i nasilenie reakcji anafilaktycznych i rzekomoanafilaktycznych na jad owadów

1 inne alergeny zwiększa się na skutek zahamowania aktywności ACE. Przed zabiegiem odczulania
należy rozważyć czasowe odstawienie produktu Piramil 10 mg.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym produktem Piramil 10 mg, obserwowano
hiperkaliemię. Do pacjentów z ryzykiem hiperkaliemii należą osoby z niewydolnością nerek, w wieku
powyżej 70 lat, z niewyrównaną cukrzycą, przyjmujący preparaty potasu, leki moczopędne
oszczędzające potas i inne leki zwiększające stężenie potasu w osoczu lub pacjenci odwodnieni,
z ostrą dekompensacją niewydolności serca lub kwasicą metaboliczną. Jeśli jednoczesne stosowanie
wymienionych środków uznano za wskazane, wówczas zaleca się regularne kontrolowanie stężenia
potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Neutropenia/agranulocytoza

Rzadko obserwowano neutropenię lub agranulocytozę, a także małopłytkowość, niedokrwistość
i zahamowanie czynności szpiku kostnego. Należy kontrolować liczbę krwinek białych w celu
wykrycia ewentualnej leukopenii. Częstsze kontrole zaleca się na początku leczenia i u pacjentów
z zaburzeniami czynności nerek, ze współistniejącą kolagenozą (np. toczniem rumieniowatym lub
twardziną) oraz u wszystkich osób leczonych innymi lekami, które mogą zmieniać obraz krwi (patrz
punkty 4.5 i 4.8).

Różnice etniczne

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów
innych ras.

Podobnie, jak inne inhibitory ACE, ramipryl może mniej skutecznie zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi
u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Przyczyną może być większa częstość
nadciśnienia tętniczego z niską aktywnością reninową osocza u osób rasy czarnej z nadciśnieniem
tętniczym.

Kaszel

Podczas stosowania inhibitorów ACE notowano występowanie kaszlu. Typowo jest to kaszel suchy,
uporczywy i ustępujący po przerwaniu leczenia. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy uwzględnić
kaszel wywołany stosowaniem inhibitorów ACE.


Przyjmowanie leku Piramil 10 mg w czasie ciąży

Stosowanie produktu Piramil 10 mg nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4)
i jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3) .

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na
inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są rozstrzygaj ące, jednak nie można wykluczyć
nieznacznego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem
ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe,

0 ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy
natychmiast przerwać podawanie inhibitora ACE i, jeśli to wskazane, rozpocząć leczenie
alternatywne.

Wiadomo, że stosowanie inhibitora ACE/antagonisty receptora angiotensyny II (AIIRA) w drugim

1 trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek,
małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie
tętnicze, hiperkaliemia), patrz także punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie". Jeśli
narażenie na inhibitor ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie
ultrasonograficzne czaszki i czynności nerek. Należy uważnie obserwować niemowlęta, których matki
przyjmowały inhibitor ACE, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego,
skąpomoczu i hiperkaliemii (patrz także punkty 4.3 i 4.4).

Ze względu na niewystarczające dostępne informacje o stosowaniu ramiprylu w okresie karmienia
piersią (patrz punkt 5.2), nie zaleca się jego stosowania. Preferowane jest alternatywne leczenie
produktami o lepszym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie karmienia piersią, zwłaszcza
podczas karmienia noworodka lub wcześniaka.


Zamienniki leku Piramil 10 mg

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 14 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 4,08 zł.

Ramicor interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Ramicor

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

15,23 zł


Ramistad 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Ramistad 10

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,23 zł


Ramipril Billev interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Ramipril Billev

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,50 zł


Ivipril interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Ivipril

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,61 zł


Tritace 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Tritace 10

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

18,72 zł


Tritace 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Tritace 10

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

18,84 zł


Tritace 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Tritace 10

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

18,84 zł


Tritace 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Tritace 10

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

18,86 zł


Tritace 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Tritace 10

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

18,91 zł


Ramve 10 mg interakcje ulotka kapsułki twarde 0,01 g 28 kaps.

Ramve 10 mg

kapsułki twarde | 0,01 g | 28 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

19,09 zł


Apo-Rami interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Apo-Rami

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

19,57 zł


Polpril interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Polpril

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

20,02 zł


Polpril interakcje ulotka kapsułki twarde 0,01 g 28 kaps.

Polpril

kapsułki twarde | 0,01 g | 28 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

21,34 zł


Tritace 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 28 tabl.

Tritace 10

tabletki | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

21,35 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Piramil 10 mg

Alkohol

Alkohol może nasilić działanie hipotensyjne ramiprylu i wywołać zawroty głowy, uczucie oszołomienia, omdlenie. W przyjmowania leku należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.