Trudno dostępny w aptekach

 

Pentasa granulat o przedłużonym uwalnianiu | 1 g | 50 sasz.

od 0 , 00  do 150 , 41

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Mesalazinum
Podmiot odpowiedzialny: FERRING GMBH

Pentasa cena

150,41

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Pentasa

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PENTASA, 1 g, granulat o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 saszetka granulatu o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1 g mesalazyny (Mesalazinum).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat o przedłużonym uwalnianiu

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie łagodnej i umiarkowanej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Choroba Crohn'a.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie

Dorośli

Wrzodziejace zapalenie jelita grubego, leczenie czynnej fazy choroby:
Dawkę należy ustalać indywidualnie, do 4 g na dobę w dawkach podzielonych.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, leczenie podtrzymujące:
Zalecana dawka wynosi 2 g jeden raz na dobę.

Choroba Crohn'a, leczenie czynnej fazy choroby i leczenie podtrzymujące:
Dawkę należy ustalać indywidualnie, do 4 g na dobę w dawkach podzielonych.

U pacjentów z czynną fazą choroby Crohn'a, u których nie występuje pożądana reakcja na leczenie
dawką 4 g na dobę w ciągu 6 tygodni, oraz u pacjentów z chorobą Crohn'a, u których w czasie
leczenia podtrzymującego dawką 4 g na dobę dochodzi do uczynnienia choroby, należy zastosować
inne leczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne zmniejszenie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Patrz punkt 4.4.

Dzieci i młodzież

Dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci (w wieku od 6 do 18 lat) są ograniczone.

Dzieci w wieku 6 lat i starsze
Leczenie czynnej fazy choroby:

Dawkę należy ustalać indywidualnie; zwykle stosuje się od 30 do 50 mg/kg masy ciała na dobę w
dawkach podzielonych. Dawka maksymalna: 75 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.
Całkowita dawka nie powinna być większa niż 4 g na dobę (maksymalna dawka dla dorosłych).

Leczenie podtrzymujące:

Dawkę należy ustalać indywidualnie; zwykle stosuje się od 15 do 30 mg/kg masy ciała na dobę w
dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 2 g na dobę.

Ogólne zalecenie jest takie, że połowa dawki dla dorosłych może być podawana dzieciom o masie
ciała do 40 kg, a zwykła dawka dla dorosłych może być podawana dzieciom o masie ciała powyżej
40 kg.

Sposób podawania

Granulatu nie należy żuć ani rozgryzać.

Zawartość saszetki należy wysypać na język i połknąć, popijając wodą lub sokiem.
W celu uzyskania pożądanego działania zalecone dawki należy przyjmować regularnie i
konsekwentnie.

4.3 Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub salicylany.

• Ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

• Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

• Skaza krwotoczna.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas leczenia produktem Pentasa należy dokładnie obserwować pacjentów, u których w wywiadzie
stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu leków zawierających
sulfasalazynę. W przypadku wystąpienia ostrych objawów nietolerancji, takich jak skurczowe bóle
brzucha, ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy lub wysypka, należy natychmiast przerwać
leczenie.

Należy zachować środki ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Przed
rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekarz prowadzący powinien zlecić wykonanie badań wydolności
wątroby, takich jak A1AT lub AspAT.

Mesalazyny nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Należy regularnie
kontrolować parametry czynności nerek, np. stężenie kreatyniny w surowicy krwi, zwłaszcza w
początkowej fazie leczenia. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekarz prowadzący powinien
zlecić wykonanie badań fizykochemicznych moczu, np. za pomocą testów paskowych. U pacjentów, u
których w czasie leczenia dochodzi do rozwoju zaburzeń czynności nerek, należy podejrzewać
nefrotoksyczne działanie mesalazyny. W przypadku równoczesnego stosowania innych leków
mających działanie nefrotoksyczne należy zwiększyć częstość kontrolowania czynności nerek.

Rzadko zgłaszane były powodowane przez mesalazynę reakcje nadwrażliwości serca (zapalenie
mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia). Bardzo rzadko zgłaszane były poważne zaburzenia składu
krwi. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia należy, na zlecenie lekarza prowadzącego,
przeprowadzać badanie rozmazu krwi obwodowej. Jak podano w punkcie 4.5 dotyczącym interakcji,
równoczesne leczenie mesalazyną pacjentów otrzymujących azatiporynę lub 6-merkaptopurynę, lub
tioguaninę może zwiększać ryzyko zaburzeń składu krwi. W razie podejrzenia lub wystąpienia takich
działań niepożądanych należy przerwać leczenie.

Jako wytyczną należy przyjąć wykonanie badań kontrolnych 14 dni po rozpoczęciu leczenia, a
następnie jeszcze 2 do 3 razy w odstępach 4-tygodniowych. W przypadku prawidłowych wyników
kolejne badania kontrolne należy przeprowadzać co 3 miesiące. Jeśli wystąpią dodatkowe objawy,
badania należy wykonywać natychmiast.

Pacjenci z zaburzeniami czynności płuc, w szczególności pacjenci z astmą oskrzelową, powinni być
ściśle monitorowani w trakcie leczenia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne leczenie produktem leczniczym Pentasa i azatiopryną lub 6-merkaptopuryną, lub
tioguaniną wykazało w kilku badaniach większą częstość występowania działania mielosupresyjnego
i wydaje się, że interakcja istnieje, jednak mechanizm interakcji nie jest w pełni ustalony. Zalecane
jest regularne monitorowanie krwinek białych i odpowiednie dostosowywanie dawkowania tiopuryn.

Istnieją mało przekonujące dowody na to, że mesalazyna może zmniejszać działanie
przeciwzakrzepowe warfaryny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy Pentasa należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią ostrożnie, i tylko
wówczas, gdy potencjalne korzyści są większe niż możliwe ryzyko.

Ciąża:

Mesalazyna przenika przez barierę łożyskową i jej stężenie w osoczu krwi pępowinowej jest
dziesięciokrotnie mniejsze niż stężenie w osoczu matki. Metabolit, acetylomesalazyna, występuje w
takim samym stężeniu w osoczu krwi pępowinowej i osoczu matki. W żadnym z kilku badań
obserwacyjnych nie zgłoszono działania teratogennego i nie ma dowodów na istotne ryzyko
stosowania mesalazyny u ludzi. Badania na zwierzętach z zastosowaniem mesalazyny w postaci
doustnej nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży,
rozwój zarodka lub płodu, poród i rozwój pourodzeniowy. Donoszono o zaburzeniach krwi
(pancytopenia, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość) u noworodków matek leczonych
produktem leczniczym Pentasa.

W jednym przypadku zgłoszono niewydolność nerek u noworodka po długotrwałym stosowaniu dużej
dawki mesalazyny (2 do 4 g doustnie) w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Mesalazyna przenika do mleka kobiecego. Stężenie mesalazyny w mleku jest mniejsze niż we krwi
kobiety karmiącej piersią, natomiast stężenie metabolitu, acetylomesalazyny, jest podobne lub
większe.

Nie przeprowadzano kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania produktu
leczniczego Pentasa u matek karmiących piersią.

Doświadczenie w stosowaniu doustnych postaci mesalazyny u kobiet karmiących piersiąjest
ograniczone. Nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości, takich jak biegunka u dziecka. Jeśli u
dziecka wystąpi biegunka, należy przerwać karmienie piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie zaobserwowano wpływu mesalazyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W badaniach klinicznych najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są: biegunka, nudności,
bóle brzucha, bóle głowy, wymioty oraz wysypka.

Sporadycznie mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i gorączka polekowa.

Częstość działań niepożądanych na podstawie badań klinicznych i zgłoszeń w ramach monitorowania
działań niepożądanych:

Klasyfikacja
układów i
narządów
MedDRA

Często
(≥1/100
do < 1/10)

Rzadko
(≥1/10 000
do < 1/1 000)

Bardzo rzadko
(< 1/10 000)

Częstość
nieznana

(częstość nie

może być
określona na
podstawie
dostępnych
danych)

Zaburzenia krwi i
układu chłonnego

  

Eozynofilia (jako część reakcji
alergicznej), zmieniona liczba
komórek krwi [niedokrwistość,
niedokrwistość aplastyczna,
leukopenia (w tym
granulocytopenia i
neutropenia)], małopłytkowość,
agranulocytoza, pancytopenia

 

Zaburzenia układu
immunologicznego

  

Pancolitis

Reakcje
nadwrażliwości

Zaburzenia układu
nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy

Neuropatia obwodowa

 

Zaburzenia serca

 

Zapalenie mięśnia
sercowego*,
zapalenie osierdzia*

  

Zaburzenia układu
oddechowego, klatki
piersiowej i
śródpiersia

  

Reakcje alergiczne i zmiany
włókniste w płucach (w tym
duszność, kaszel, alergiczne
zapalenie pęcherzyków
płucnych, eozynofilia płucna,
śródmiąższowa choroba płuc,
naciek płucny, zapalenie płuc,
skurcz oskrzeli)

 

Zaburzenia żołądka
i jelit

Biegunka,
ból brzucha,
nudności, wymioty

Zwiększona
aktywność amylazy,
ostre zapalenie
trzustki*, wzdęcie

  

Zaburzenia wątroby
i dróg żółciowych

  

Zwiększona aktywność
enzymów wątrobowych,
zwiększone stężenie
wskaźników cholestazy i
bilirubiny, hepatotoksyczność (w
tym zapalenie wątroby*,
zastoinowe zapalenie wątroby,
marskość, niewydolność
wątroby)

 

Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej

Wysypka (w tym
pokrzywka,
wysypka
rumieniowa)

 

Łysienie

 

Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe i tkanki
łącznej

  

Ból mięśni, ból stawów, reakcje
podobne do tocznia
rumieniowatego

 

Zaburzenia nerek i
dróg moczowych

  

Zaburzenia czynności nerek (w
tym ostre i przewlekłe
śródmiąższowe zapalenie
nerek*, zespół nerczycowy,
niewydolność nerek),
odbarwienie moczu

 

Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi

  

Oligospermia (przemijająca)

 

Zaburzenia ogólne i
stany w miejscu
podania

   

Gorączka
polekowa

(*) Mechanizm powodowanego przez mesalazynę zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia,
zapalenia trzustki, zapalenia nerek i zapalenia wątroby jest nieznany, ale może mieć podłoże
alergiczne.

Ważne jest, aby mieć na uwadze, że szereg z tych zaburzeń może być również przypisanych samej
chorobie zapalnej jelita.

4.9 Przedawkowanie

Ostra toksyczność u zwierząt: Jednorazowe doustne dawki mesalazyny do 5 g/kg u świń ani
jednorazowe dożylne dawki mesalazyny 920 mg/kg u szczurów nie były letalne.

Ostra toksyczność u ludzi: Jest tylko ograniczone doświadczenie kliniczne dotyczące przedawkowania
produktu leczniczego Pentasa, które nie wskazuje na toksyczne działanie na nerki lub wątrobę. Nie ma
specyficznej odtrutki, a leczenie przedawkowania jest objawowe i podtrzymujące. Istnieją doniesienia
o pacjentach przyjmujących przez miesiąc dawki 8 g na dobę bez jakichkolwiek działań
niepożądanych.

Postępowanie w przypadku przedawkowania u ludzi: Leczenie objawowe w szpitalu. Ścisłe
monitorowanie czynności nerek.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit,
kod ATC: A 07 EC 02

Mesalazyna jest czynnym metabolitem sulfasalazyny, która już od wielu lat stosowana jest w leczeniu
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohn'a. Wyniki badań klinicznych wskazują, że
wartość lecznicza mesalazyny, zarówno po podaniu doustnym jak i doodbytniczym, wydaje się raczej
wynikać z miejscowego działania na zmienione zapalnie tkanki aniżeli z działania ogólnoustrojowego.
U pacjentów z chorobą zapalną jelita w zmienionych zapalnie tkankach jelita stwierdza się
zwiększoną migrację leukocytów, nieprawidłowe wytwarzanie cytokin, zwiększoną produkcję
metabolitów kwasu arachidonowego, szczególnie leukotrienu B4 oraz zwiększone wytwarzanie
wolnych rodników. Farmakologiczne działania mesalazyny in vitro i in vivo polegają na hamowaniu
chemotaksji leukocytów, zmniejszeniu wytwarzania cytokin i leukotrienów oraz usuwaniu wolnych
rodników. Mechanizm działania mesalazyny nie został dotychczas określony.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne
a) Ogólne właściwości substancji czynnej

Lecznicze działanie mesalazyny najprawdopodobniej zależy od miejscowego kontaktu substancji
czynnej z chorobowo zmienionym miejscem błony śluzowej jelita.

Produkt PENTASA granulat o przedłużonym uwalnianiu składa się z mikrogranulek mesalazyny
powleczonych etylocelulozą. Po podaniu mesalazyna uwalniana jest z poszczególnych mikrogranulek
w sposób ciągły, od dwunastnicy do odbytnicy, bez względu na pH jelita.

Niezależnie od czasu spożycia posiłku mikrogranulki docierają do dwunastnicy w ciągu 1 godziny po
podaniu. U zdrowych ochotników średni czas przejścia przez jelito cienkie wynosi około 3-4 godziny.

Metabolizm

Mesalazyna jest metabolizowana w błonie śluzowej jelita oraz w wątrobie do N-acetylo-mesalazyny
(acetylomesalazyny). Część procesu acetylacji zachodzi również w wyniku działania flory bakteryjnej
okrężnicy. Wydaje się, że proces acetylacji jest niezależny od fenotypu pacjenta w odniesieniu do
reakcji acetylacji.

Uważa się, że acetylomesalazyna jest nieczynna pod względem klinicznym i toksykologicznym.
Wchłanianie

Na podstawie wyników badania moczu u zdrowych ochotników stwierdzono, że 30-50% przyjętej
doustnie dawki ulega wchłonięciu, głównie w jelicie cienkim.

Mesalazynę można wykryć w osoczu już po 15 minutach po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie
osoczowe osiągane jest 1-4 godzinach. Następnie jej stężenie zmniejsza się stopniowo i po 12
godzinach nie jest już wykrywalna. Krzywa stężenia osoczowego acetylomesalazyny przebiega
według takiego samego wzorca, ale jej stężenia są zazwyczaj większe a eliminacja wolniejsza.
Wskaźnik metaboliczny acetylomesalazyny do mesalazyny w osoczu po podaniu doustnym wynosi od
3,5 do 1,3 po zastosowaniu dobowych dawek odpowiednio 500 mg x 3 i 2 g x 3, co sugeruje, że
zależna od dawki acetylacja może być podporządkowana stopniowi nasycenia.
Średnie stężenie mesalazyny w osoczu w stanie równowagi wynosi około 2 mcgmol/l, 8 p.mol/1 i
12 mcgmol/1 po podaniu dobowych dawek odpowiednio 1,5 g, 4 g i 6 g. Odpowiadają temu następujące
stężenia acetylomesalazyny: 6 mcgmol/1, 13 mcgmol/1 i 16 mcgmol/1.

Podanie doustne mesalazyny równocześnie z posiłkiem nie wpływa na jej pasaż i uwalnianie,
natomiast zmniejsza jej wchłanianie.

Dystrybucja

Mesalazyna wiąże się z białkami osocza w około 50%, a acetylomesalazyna w około 80%.
Wydalanie

Osoczowy okres półtrwania mesalazyny wynosi około 40 minut, a acetylomesalazyny około 70 minut.
Ze względu na fakt, że mesalazyna uwalniana jest w sposób ciągły na całej długości przewodu
pokarmowego, nie można określić okresu półtrwania w fazie wydalania po podaniu doustnym.
Badania wykazały, że stan równowagi przy podawaniu doustnym osiągany jest po 5 dniach leczenia.

Mesalazyna i acetylomesalazyna wydalane są z moczem i z kałem.
Wydalanie z moczem dotyczy przede wszystkim acetylomesalazyny.

b) Właściwości u łudzi

Patofizjologiczne zmiany obserwowane w czasie czynnej fazy choroby, takie jak biegunka i
zwiększona kwaśność w obrębie jelita, tylko w niewielkim stopniu wpływają na przenikanie
mesalazyny do błony śluzowej jelita. U pacjentów z przyspieszonym pasażem jelitowym stwierdzano
zmniejszenie wchłaniania do 20-25% dawki dobowej oraz odpowiednie zwiększenie wydalania z
kałem.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, wskutek wolniejszego wydalania i
zwiększonego stężenia mesalazyny we krwi, istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie toksyczne na nerki zostało dowiedzione u wszystkich gatunków. Na ogół toksyczne dawki
były 5-10 razy większe niż dawki lecznicze stosowane u ludzi.

U zwierząt nie zaobserwowano żadnych istotnych działań toksycznych dotyczących przewodu
pokarmowego, wątroby i układu krwiotwórczego.

Testy in vitro i badania in vivo nie wykazały żadnych oznak działania mutagennego. Badania na
szczurach nie dostarczyły żadnych dowodów na zależne od mesalazyny zwiększenie częstości
występowania guzów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Etyloceluloza
Powidon

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności
2 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

50 saszetek z folii Al w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8553

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30/01/2001
26/10/2005
22/11/2006
23/10/2007
22/11/2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012 -03- 0 7


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbiegunkowe, doustne elektrolity

    W tej kategorii znajdziesz produkty, przeciwbiegunkowe, przywracające równowagę mikroflory jelitowej, zmniejszajace ryzyko powikłań związanych z antybiotykoterapią, skrócenie czesu trwania biegunki infekcyjnej, wspomagających odporność, produkty uzupełniające elektrolity utracowe w trakcie biegunki


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.