Migtan interakcje ulotka tabletki powlekane 100 mg 2 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Migtan tabletki powlekane | 100 mg | 2 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Sumatriptanum
Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.Opis produktu Migtan

Kiedy stosujemy lek Migtan?

-

Migtan - działanie leku

MIGTAN należy do grupy leków nazywanych tryptanami, które stosuje się w leczeniu migrenowego bólu głowy.

Objawy migreny mogą być spowodowane przemijającym rozszerzeniem naczyń krwionośnych głowy. Lek zmniejsza rozszerzenie naczyń krwionośnych. To z kolei przyczynia się do ustąpienia bólu głowy i łagodzi inne objawy napadu migrenowego, takie jak złe samopoczucie (nudności lub wymioty), a także nadwrażliwość na światło i dźwięki.

Lek działa dopiero po wystąpieniu napadu migrenowego. Nie powstrzyma napadu migrenowego.


Jaki jest skład leku Migtan?

Co zawiera MIGTAN

- Substancją czynną leku jest sumatryptan w postaci sumatryptanu bursztynianu.

- Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 101), laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 200), kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 15 cps, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000. Barwniki: żelaza tlenek czerwony (E 172) i żelaza tlenek żółty (E 172) tylko w tabletkach o mocy 50 mg.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Migtan?

Kiedy nie przyjmować leku MIGTAN:

• jeśli pacjent jest uczulony na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

• jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (dziedziczne zaburzenia w postaci nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp lub zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy)

• jeśli u pacjenta obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły choroby serca, w tym zawał serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej podczas wysiłku), dławica Prinzmetala (ból w klatce piersiowej w spoczynku) lub jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły objawy związane z sercem, takie jak duszność lub ucisk w klatce piersiowej

• jeśli pacjent ma problemy z krążeniem krwi w obrębie dłoni i stóp (choroba naczyń obwodowych)

• jeśli u pacjenta stwierdzono udar naczyniowy mózgu, opisywany również jako „wylew” krwi do mózgu lub incydent mózgowo-naczyniowy (CVA, ang. cerebrovascular accident)

• jeśli u pacjenta wystąpiły przemijające zaburzenia dopływu krwi do mózgu, które pozostawiły nieznaczne objawy lub ustąpiły bez żadnych objawów (TIA, ang. transient ischemic attack)

• jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze

• jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby

• jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające ergotaminę lub pochodne ergotaminy (leki przeciwmigrenowe takie, jak metyzergid) lub inne tryptany (agoniści receptora

5-hydroksytryptaminy typu 1 (5-HT1) takie, jak almotryptan, eletryptan, frowatryptan, naratryptan, ryzatryptan lub zolmitryptan itp.). Leków tych nie należy stosować równocześnie z lekiem MIGTAN

• jeśli pacjent przyjmuje obecnie inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) (np. moklobemid stosowany w leczeniu depresji lub selegilinę stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona). Sumatryptanu nie wolno stosować w ciągu dwóch tygodni od zaprzestania leczenia inhibitorami MAO.

W razie wątpliwości, czy powyższe zastrzeżenia dotyczą pacjenta, przed przyjęciem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Migtan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10):

• Zawroty głowy, senność lub uczucie ciepła, zaburzenia czucia.

• Przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego, występujące wkrótce po przyjęciu leku, nagłe zaczerwienienie twarzy.

• Duszność.

• Nudności, wymioty.

• Uczucie ciężkości, ściskania, bólu lub ucisku w dowolnej części ciała, w tym w gardle i klatce piersiowej, bóle mięśni (mialgia).

• Ból, uczucie gorąca lub zimna.

• Uczucie osłabienia (zmęczenia).

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100): 

• Senność (ospałość).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000):

• Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

• Reakcje alergiczne/reakcje nadwrażliwości – od reakcji skórnych do rzadko występującej reakcji anafilaktycznej (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, bladość skóry, pobudzenie, słabe i przyspieszone tętno, wilgotna skóra, zaburzenia świadomości). W razie podejrzenia, że MIGTAN powoduje reakcję alergiczną, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Napady drgawkowe.

• Drżenie.

• Zaburzenia ruchowe polegające na wykonywaniu nieprawidłowych ruchów lub przyjmowaniu nieprawidłowych pozycji ciała (dystonia).

• Zaburzenia widzenia, np. podwójne widzenie, migotanie, czasem utrata wzroku z trwałym zaburzeniem widzenia. Zaburzenia widzenia mogą występować również w wyniku samego napadu migreny.

• Spowolnione bicie serca, przyspieszone bicie serca, nieregularne bicie serca, kołatanie serca (palpitacje).

• Zmniejszone ukrwienie kończyn górnych i dolnych, prowadzące do zblednięcia lub sinienia palców rąk i stóp.

• Dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej często spowodowany wysiłkiem), zawał serca lub skurcz naczyń krwionośnych serca, przemijające zmiany niedokrwienne w obrazie EKG. W razie wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub duszności po przyjęciu tego leku, należy skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować kolejnych dawek leku.

• Skurcz naczyń krwionośnych jelit, który może spowodować uszkodzenie jelit. Może wystąpić ból brzucha lub krwawa biegunka. W przypadku wystąpienia tych objawów należy skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować kolejnych dawek tego leku.

• Biegunka.

• Zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

• Sztywność karku.

• Ból stawów.

• Lęk.

• Nadmierne pocenie się.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Migtan - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Dorośli:

Zazwyczaj stosowana dawka leku MIGTAN to 50 mg jednorazowo. U niektórych pacjentów konieczna może być dawka 100 mg – należy stosować się do zaleceń lekarza.

Stosowanie u dzieci (w wieku poniżej 12 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat): Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży.

Osoby w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)

Nie zaleca się stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania:

Należy połknąć tabletkę (popijając wodą) najszybciej jak to możliwe po wystąpieniu napadu migreny. Nie należy żuć ani kruszyć tabletek.

Czas stosowania:

Jeśli po pierwszej dawce objawy nie ulegną złagodzeniu, nie należy przyjmować drugiej dawki podczas tego samego napadu. W razie kolejnego napadu można przyjąć lek MIGTAN ponownie.

Jeśli po przyjęciu pierwszej dawki objawy najpierw ustąpią, lecz później nawracają, można wówczas w ciągu 24 godzin przyjąć drugą dawkę leku, jednak nie wcześniej niż 2 godziny po pierwszej dawce. Nie należy przyjmować więcej niż 300 mg leku MIGTAN w ciągu 24 godzin.

Nie wolno przekraczać zalecanej dawki.

Pominięcie zastosowania leku MIGTAN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku MIGTAN W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


Migtan – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem przyjmowania MIGTAN należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Przed rozpoczęciem stosowania leku MIGTAN należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

• pacjent ma cukrzycę, jest to istotne zwłaszcza w przypadku kobiet w wieku pomenopauzalnym lub mężczyzn w wieku powyżej 40 lat. Lekarz powinien wcześniej zbadać pacjenta

• pacjent nałogowo pali tytoń lub stosuje produkty zawierające nikotynę (plastry lub gumy do żucia). Jest to istotne zwłaszcza u mężczyzn w wieku powyżej 40 lat lub kobiet w wieku pomenopauzalnym. Lekarz powinien wcześniej zbadać pacjenta

• u pacjenta kiedykolwiek wystąpił napad drgawek (konwulsje) lub występują u niego predyspozycje do drgawek (konwulsji); sumatryptan może powodować napad drgawek. MIGTAN może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek

• pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Lekarz prowadzący może odpowiednio dostosować dawkę leku

• pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na niektóre antybiotyki (sulfonoamidy). Przyjęcie sumatryptanu może wywołać reakcję alergiczną. Zaleca się zachować ostrożność

• pacjent stosuje produkty roślinne zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum). Działania niepożądane mogą występować z większą częstością.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, należy powiadomić o tym lekarza, aby mógł on przeprowadzić dokładną ocenę stanu zdrowia pacjenta.

Lek ten można stosować wyłącznie u pacjentów z jednoznacznym rozpoznaniem migreny i po wykluczeniu innych czynników. Niektórych postaci migreny nie można leczyć sumatryptanem.

Po przyjęciu tego leku pacjent może przez krótki czas odczuwać ból lub ucisk w klatce piersiowej. Objawy te mogą być znacznie nasilone i promieniować w kierunku gardła. Bardzo rzadko może to być spowodowane wpływem leku na serce. Dlatego, jeśli objawy te nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Nadużywanie tego leku może prowadzić do przewlekłego, codziennego bólu głowy lub nasilenia bólu głowy. W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza. Może być konieczne zakończenie leczenia tym lekiem w celu poprawy stanu pacjenta.


Przyjmowanie leku Migtan w czasie ciąży

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed przyjęciem tego leku powinna poradzić się lekarza. Dostępne są ograniczone dane na temat bezpieczeństwa stosowania sumatryptanu podczas ciąży, jednak nie stwierdzono dotychczas zwiększenia częstości występowania wad wrodzonych u dzieci. Lekarz prowadzący omówi z pacjentką czy powinna ona stosować sumatryptan podczas ciąży.

Nie zaleca się karmienia piersią w ciągu 12 godzin po przyjęciu leku MIGTAN. Nie należy karmić dziecka mlekiem odciągniętym w tym okresie czasu.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Charakterystyka produktu leczniczego Migtan

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Migtan z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Migtan z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Migtan


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.