Trudno dostępny w aptekach

 

Letizen tabletki powlekane | 0,01 g | 20 tabl.

od 0 , 00  do 10 , 07

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Cetirizini dihydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Letizen cena

10,07

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Letizen?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Letizen

Kiedy stosujemy lek Letizen?

U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

- Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

- Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.Jaki jest skład leku Letizen?

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini dihydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka powlekana zawiera 75 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Letizen?

Stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego, nadwrażliwość na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.


Letizen – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W badaniach klinicznych wykazano, że cetyryzyna w zalecanych dawkach wywołuje działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego o nieznacznym nasileniu, w tym senność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy. W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Mimo, iż cetyryzyna jest selektywnym antagonistą obwodowych receptorów H1 i jest praktycznie pozbawiona aktywności cholinolitycznej, zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości błony śluzowej jamy ustnej.

Zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększonym stężeniem bilirubiny. W większości przypadków ustępowały one po przerwaniu przyjmowania leku.

a) Badania kliniczne Dostępne są dane z badań klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, porównujących cetyryzynę z placebo oraz innymi lekami przeciwhistaminowymi stosowanymi w zalecanych dawkach

(10 mg na dobę dla cetyryzyny). W badaniach uczestniczyło ponad 3200 pacjentów leczonych cetyryzyną. W badaniach kontrolowanych placebo, z zastosowaniem cetyryzyny w dawce 10 mg obserwowano następujące działania niepożądane, występujące z częstością 1% lub większą:

Działania niepożądane

Cetyryzyna 10 mg (n = 3260)

Placebo (n = 3061)

Zaburzenia ogólne

   

Zmęczenie

1,63%

0,95%

Zaburzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

   

Zawroty głowy Ból głowy

1,10%

7,42%

0,98%

8,07%

Zaburzenia żołądka i jelit

   

Bóle brzucha

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Nudności

0,98%

2,09% 1,07%

1,08%

0,82% 1,14%

Zaburzenia psychiczne

   

Senność

9,63%

5,00%

Zaburzenia układu oddechowego

   

Zapalenie gardła

1,29%

1,34%

Mimo, iż senność występowała statystycznie częściej u pacjentów stosujących cetyryzynę niż w grupie otrzymującej placebo, w większości przypadków miała ona nasilenie łagodne do umiarkowanego. Inne, obiektywne badania nie wykazały wpływu cetyryzyny w zalecanych dawkach dobowych na aktywność młodych, zdrowych ochotników.

Działania niepożądane występujące z częstością 1% lub większą u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, pochodzące z badań klinicznych lub farmakoklinicznych kontrolowanych placebo to:

Działania niepożądane

Cetyryzyna (n = 1656)

Placebo (n = 1294)

Zaburzenia żołądka i jelit

   

Biegunka

1,0%

0,6%

Zaburzenia psychiczne

   

Senność

1,8%

1,4%

Zaburzenia układu oddechowego

   

Zapalenie błony śluzowej nosa

1,4%

1,1%

Zaburzenia ogólne

   

Zmęczenie

1,0%

0,3%

b) Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu

Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych występujących podczas badań klinicznych, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane.

Działania niepożądane przedstawiono według grup układowo-narządowych zgodnie z terminologią MEdDRA, częstość występowania określono w oparciu o doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu.

rdzo często (≥1/10); często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: pobudzenie

Rzadko: zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność Bardzo rzadko: tiki

Zaburzenia układu nerwowego: Niezbyt często: parestezja

Rzadko: drgawki, zaburzenia ruchowe

Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, dyskineza, dystonia, omdlenia, drżenie

Nieznana: amnezja, zaburzenia pamięci

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych

Zaburzenia serca:

Rzadko: tachykardia.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, γ-GT i zwiększona aktywność bilirubiny)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często: świąd, wysypka Rzadko: pokrzywka

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Niezbyt często: osłabienie, złe samopoczucie

Rzadko: obrzęki

Badania diagnostyczne: Rzadko: zwiększenie masy ciała


Letizen – dawkowanie leku

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.

Osoby w podeszłym wieku: brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku u osób w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek: odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek. Dawkowanie należy zmodyfikować zgodnie z poniższą tabelą. Aby skorzystać z tabeli dawkowania, należy obliczyć klirens kreatyniny (Clkr) w ml/min. Clkr (ml/min) można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl), posługując się następującym wzorem:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg)

Clkr = ———————————————————— (x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Dostosowanie dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Stopień wydolności nerek

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa czynność nerek

≥ 80

10 mg raz na dobę

Łagodna niewydolność nerek

50-79

10 mg raz na dobę

Umiarkowana niewydolność nerek

30-49

5 mg raz na dobę

Ciężka niewydolność nerek

< 30

5 mg raz na dobę co drugi dzień

Schyłkowa niewydolność nerek, pacjenci dializowani

< 10

Stosowanie przeciwwskazane

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny, wieku oraz masy ciała pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz z zaburzeniami czynności wątroby: zaleca się dostosowanie dawkowania (patrz powyżej: „Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek”).


Letizen – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach terapeutycznych. Jednakże zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem.

Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz ryzykiem wystąpienia drgawek.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych 10 mg u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Leki przeciwhistaminowe mogą wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych i dlatego należy na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych przerwać stosowanie tych leków.


Przyjmowanie leku Letizen w czasie ciąży

Ciąża

Dane kliniczne dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczone. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, poród i rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność przepisując produkt leczniczy Letizen kobietom w ciąży.

Laktacja

Cetyryzyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią w stężeniach od 0,25 do 0,90 mierzonych w osoczu krwi, w zależności od czasu wykonania pomiaru po podaniu leku. Dlatego też należy zachować ostrożność przepisując cetyryzynę kobietom karmiącym piersią.


Zamienniki leku Letizen

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,70 zł.

Amertil interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 20 tabl.

Amertil

tabletki powlekane | 0,01 g | 20 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,37 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.