Ismian interakcje ulotka tabletki powlekane 100 mg 50 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Ismian tabletki powlekane | 100 mg | 50 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Spironolactonum
Podmiot odpowiedzialny: ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.Ulotka produktu

Ulotka wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ismian, 25 mg, tabletki powlekane Ismian, 50 mg, tabletki powlekane Ismian, 100 mg, tabletki powlekane

Spironolactonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócic się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Ismian i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ismian

3. Jak stosować lek Ismian

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Ismian

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ismian i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest spironolakton. Spironolakton należy do określonej grupy leków znanych jako antagoniści aldosteronu; hamuje on działanie hormonu aldosteronu. Jedną z funkcji aldosteronu jest zatrzymanie sodu o organizmie. Jest on częścią układu, który reguluje równowagę płynów i soli w organizmie ("RAAS” układ renina-angiotensyna-aldosteron). Spironolakton wywiera działanie moczopędne u pacjentów, u których występuje nagromadzenie płynu w tkankach (obrzęk) lub w jamie brzusznej (wodobrzusze) przez zwiększenie ilości sodu (soli) wydalanego z moczem. Utrata potasu, jako możliwy skutek stosowania leków moczopednych jest ograniczona. Działanie przeciwnadciśnieniowe zależy od stopnia wydzielania wody i soli.

Ismian może być przepisany przez lekarza w leczeniu:

• kumulacji płynu w tkankach na skutek choroby serca; • ciężkiej niewydolności serca (klasa NYHA III-IV) • podwyższonego ciśnienia tętniczego; jako uzupełnienie diety o niskiej zawartości sodu i terapii lekami moczopednymi; • niektórych zaburzeń czynnosci nerek; • kumulacji płynu w tkankach w obrębie jamy brzusznej.

Ismian może być również stosowany w trakcie badań medycznych (diagnostyka) w celu potwierdzenia i leczenia zaburzeń wydzielania aldosteronu przez korę nadnerczy (choroba Conna).

Dzieci powinny być leczone wyłącznie pod opieką lekarza pediatry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ismian

Kiedy nie stosować leku Ismian:

- jeśli pacjent ma uczulenie na spironolakton lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), - jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub ostrą, postępującą chorobę nerek z towarzyszącym bezmoczem lub skąpomoczem, - jeśli pacjent ma małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia), - jeśli pacjent ma hiperkaliemię (podwyższone stężenie potasu we krwi) lub odczuwa inne dolegliwości związane z hiperkaliemią, - jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne oszczędzające potas (w tym eplerenon), suplementy potasu lub podwójną blokadę układu RAA z zastosowaniem leczenia skojarzonego inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE) i antagonisty receptora angiotensyny (ARB).

Dzieci

Ismian jest przeciwwskazany u dzieci z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ismian:

 jeśli u pacjenta występują choroby nerek; zwłaszcza u dzieci z nadciśnieniem tętniczym.

Lekarz będzie regularnie oceniał stan pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ismian należy omówić to z lekarzem.  jeśli wymagane jest długotrwałe stosowanie leku Ismian lekarz powinien zlecić regularne badania kontrolne (na przykład oznaczenie stężenia sodu i potasu we krwi); szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku,  jeśli pacjent ma niewydoloność wątroby, lekarz powinien zachować ostrożność w trakcie leczenia,  jeśli pacjent ma niewydolnośc nerek, lekarz powinien zachować ostrożność w trakcie leczenia,  jeśli pacjent ma podwyższone stężenie potasu we krwi lub zaburzenia czynności nerek stosowanie leku Ismian nie jest zalecane (patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku

Ismian”),  jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolnośc nerek i przyjmuje on jednocześnie suplementy potasu, ponieważ może wystapić ciężka hiperkaliemia prowadząca do zatrzymania akcji serca (czasami zakończonego zgonem),  jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki moczopędne, w tym leki moczopędne oszczędzajace potas (takie jak amiloryd i triamteren); jedoczesne stosowanie tych leków z lekiem Ismian jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystapienia podwyzszonego stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia),  w przypadku długotrwałego stosowania leku Ismian u młodych pacjentów lekarz powinien starannie rozważyć negatywne skutki takiego leczenia.

Stosowanie leku Ismian razem z określonymi lekami, suplementami potasu lub produktami spożywczymi bogatymi w potas może prowadzić do ciężkiej hiperkaliemii (zwiększone stężenie potasu we krwi). Objawy ciężkiej hiperkaliemii mogą obejmować skurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca, biegunkę, nudności, zawroty głowy lub ból głowy.

Należy poinformować lekarza jeśli jedno z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta obecnie lub dotyczyło w przeszłości.

Ismian a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, atakże o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym także o lekach dostępnych bez recepty. Lekarz dostosuje dawkę leku Ismian, jeśli pacjent przyjmuje którykowiek z poniżej wymienionych leków:

- leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, w tym inhibitory ACE, leki blokujące zwoje nerwowe, - inne leki moczopędne, - niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak aspiryna lub ibuprofen, - suplementy potasu, - heparyna lub heparyna drobnocząsteczkowa (stosowane w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi), - leki zapobiegające krzepnięciu krwi (antykoagulanty, leki przeciwzakrzepowe), noradrenalina (lek o działaniu pobudzającym określone części układu nerwowego (sympatykomimetyk)), - lit (stosowany w leczeniu depresji), - digoksyna (stosowana w leczeniu różnych chorób serca), - alkohol, barbiturany lub narkotyki, - leki mogące wywołać hiperkaliemię (podwyższone stężenie potasu we krwi), - cholestyramina (stosowana w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi), - kortykosteroidy, ACTH (stosowane w leczeniu stanów padaczkowych), - chlorek amonu (zawarty np. w lukrecji), - cyklosporyna.

- trimetoprimu i trimetoprimu z sulfametoksazolem.

Ismian z jedzeniem i piciem

Pokarm nie ma wpływu na działanie leku Ismian.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza ze może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Spironolaktonu nie należy stosować w czasie ciąży.

Spironolaktonu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Należy skonsultować z lekarzem stosowanie leku Ismian, lekarz doradzi alternatywna metodę karmienia dziecka w trakcie stosowania tego leku.

Spironolakton może powodować impotencję i zaburzenia miesiączkowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie stosowania leku Ismian mogą czasami wystapić takie działania niepożadane jak zawroty głowy, ból głowy, dezorientacja. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ismian zawiera laktozę

Ten lek zawiera laktozę. Jeślu u pacjneta stwierdzono nietolerancje niektórych cukrów, należy skonsultowac się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Ismian

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli

Zalecana dawka wynosi 100 mg na dobę, podawane w jednej lub kilku dawkach. Dawka dla dorosłych wynosi od 25 mg do 400 mg spironolaktonu na dobę. Jeśli pacjent ma wątpliwości, jaka dawkę należy przyjąć, powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy przyjmować z posiłkiem. Jeśli dawka całkowita jest większa niż 100 mg na dobę, dawka może być podawana w kilku dawkach podzielonych.

Dzieci

Zalecana dawka dobowa spironolaktonu powinna wynosić 3 mg/kg mc. w dawkach podzielonych.

Tabletka może być rozdrobniona lub rozgnieciona, a następnie rozpuszczona w wodzie, co ułatwia przyjęcie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zaleca się rozpoczynanie leczenia od możliwie najmniejszej dawki, a następnie stopniowe zwiększanie do uzyskania optymalnego działania. Należy zachować ostrożność, szczególnie w przypadku zaburzeń czynności nerek.

Należy pamiętać o przyjmowaniu leku. Stosowania leku w tym samym czasie każdego dnia daje najlepszy efekt. Pomaga również zapamiętać, kiedy należy przyjmować tabletki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ismian

W razie zażycia zbyt dużej ilości tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, tak by lekarz wiedział jaki lek jest stosowany.

Objawy przedawkowania obejmują nudności i wymioty i (rzadziej) senność, dezorientacja, wysypka skórna i biegunka. Mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i odwodnienie.

Pominięcie zastosowania leku Ismian

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, w takim przypadku nie należy przyjmować pominiętej dawki, ale stosować lek zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przerwanie stosowania leku Ismian

Przerwanie stosowania leku Ismian, może powodować nawrót objawów choroby. Zawsze należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent chce przerwać stosowanie tego leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zależą od dawki i czasu trwania leczenia.

Najczęstsze działania niepożądane to hiperkaliemia, zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym ginekomastia. Ginekomastia wydaje się być związana zarówno z wielkością dawki jak i czasem trwania leczenia i zazwyczaj jest odwracalna po zaprzestaniu leczenia. Inne bardzo częste działania niepożądane to bóle głowy, zaburzenia układu pokarmowego, biegunka, zmęczenie i senność.

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

- hiperkaliemia u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, którzy jednocześnie przyjmują suplementy potasu, - ból głowy, - niestrawność, biegunka, - Mężczyźni: zmniejszone libido, zaburzenia erekcji, impotencja, powiększenie gruczołów piersiowych (ginekomastia), - Kobiety: Zaburzenia piersi, tkliwość piersi, zaburzenia miesiączkowania, obniżenie głosu (w wielu przypadkach nieodwracalne), - zmęczenie, senność.

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 osób): - hiponatremia (w szczególności podczas skojarzonej intensywnej terapii przy użyciu diuretyków tiazydowych), hiperkaliemia (1) u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, (2) u pacjentów otrzymujących leczenie inhibitorami ACE lub chlorkiem potasu, (3) u pacjentów w podeszłym wieku oraz (4) u pacjentów z cukrzycą, - nudności, wymioty, - Kobiety: zmiany wydzieliny pochwowej, zmniejszone libido, brak miesiączki, krwawienie po menopauzie, - osłabienie, ospałość u pacjentów z marskością wątroby, uczucie drętwienia i mrowienia (parestezje), - złe samopoczucie.

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 osób): - kwasica u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, - dezorientacja (uczucie splątania), - wysypka, pokrzywka, rumień, ostuda, świąd całego ciała, - skurcze mięśni, - skurcze mięśni nóg, - podwyższone stężenie kreatyniny we krwi.

Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób): - bardzo ciężkie zaburzenia dotyczące krwi (niedobór białych krwinek) z towarzyszącą nagłą wysoką gorączką, silnym bólem gardła i owrzodzeniem jamy ustnej (agranulocytoza), nieprawidłowości dotyczące krwi (niedobór płytek krwi) z towarzyszącymi siniakami i skłonnością do krwawień (małopłytkowość), - reakcje alergiczne, - niedostateczna ilość płynu w tkankach (odwodnienie), porfiria, przejściowe zwiększenie stężenia azotu we krwi i moczu, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) co może prowadzić do dny moczanowej u predysponowanych pacjentów), - paraliż, paraplegia (porażenie) kończyn z powodu hiperkaliemii.

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 osób): - rak piersi, - zapalenie ściany naczyń (zapalenie naczyń), - zapalenie żołądka, wrzody żołądka, krwawienie z żołądkowo-jelitowe, skurcze, - zapalenie wątroby, - łysienie, wyprysk, rumień obrączkowaty odśrodkowy (ang. erythema annulare centrifugum,

EAC), - toczeń rumieniowaty układowy (ang. systemic lupus erythematosus SLE), - ostra niewydolność nerek, - nadmierne owłosienie, - rozmiękanie kości (osteomalacja).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- niewielkie działanie androgenne, w tym nadmierne owłosienie, - odwracalna hiperchloremiczna kwasica metaboliczna, zwykle z towarzyszącą hiperkaliemią, występowała u niektórych pacjentów z niewyrównaną marskością wątroby, nawet wówczas, gdy czynność nerek była prawidłowa, - zawroty głowy, ataksja (niezborność ruchów), - łagodne niedociśnienie, - świąd oraz pęcherze skórne w okolicy ust i na pozostałej powierzchni ciała (zespół Stevens-Johnsona), - oddzielanie się górnych warstw skóry na całym ciele (martwica toksyczna rozpływna naskórka), - wysypka skórna, gorączka i obrzęk (które mogą być objawami poważniejszych zaburzeń, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi).

- pemfigoid (choroba objawiająca się wystąpieniem na skórze pęcherzy wypełnionych płynem).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek Ismian

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

- Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ismian

- Substancją czynną leku jest spironolakton.

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg, 50 mg lub 100 mg spironolaktonu.

- Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana , wapnia wodorofosforan bezwodny, powidon K25, olejek eteryczny miętowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Otoczka: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda lek Ismian i co zawiera opakowanie

Ismian, 25 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 8,1 mm z nadrukiem „AD” po jednej stronie.

Ismian, 50 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 10,1 mm, z nadrukiem „AE” po jednej stronie.

Ismian, 100 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 11,2 mm, z nadrukiem „AF” po jednej stronie.

Lek Ismian dostępny jest w blistrach PVC/Aluminium lub butelkach HDPE zapakowanych w tekturowe pudełka.

Dostępne wielkości opakowań:

Blistry: 20, 28, 30, 50, 60, 90 lub 100 tabletek powlekanych.

Butelka HDPE: 250, 500 lub 1000 tabletek powlekanych (opakowania szpitalne lub do dozowania dawki).

.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdowac się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Wytwórca/importer:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Lutomierska 50

95-200 Pabianice

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Name of the Member State Name of the medicinal product

Bułgaria Spironolactone Accord 25 mg/50 mg/100 mg film-coated tablets

Cypr Spironolactone Accord 25 mg/100 mg film-coated tablets

Dania Spironolactone Accord 25 mg/50 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

Estonia Spironolactone Accord

Hiszpania Spironolactone Accord 25 mg/100 mg comprimidos recubiertos con película

Holandia Spironolacton Accord 25mg/50 mg/100 mg filmomhulde tabletten

Irlandia Spironolactone 25 mg/50 mg/100 mg film-coated tablets

Litwa Spironolactone Accord 25 mg/50 mg/100 mg plėvele dengtos tabletės

Łotwa Spironolactone Accord 25 mg/50mg/100 mg apvalkotās tabletes

Malta Spironolactone 25 mg/100 mg film-coated tablets

Niemcy Spironolacton Accord 25 mg/50 mg/100 mg Filmtabletten

Polska Ismian

Słowacja Spironolactone Accord 25 mg/50 mg/100 mg filmom obalené tablety

Szwecja Spironolactone Accord 25 mg/50 mg/100 mg filmdragerad tablet

Zjednoczone Królestwo (Irlandia

Północna)

Spironolactone 25 mg/50 mg/100 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2021


Charakterystyka produktu leczniczego Ismian

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Ismian z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Ismian z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Ismian

Spironolakton należy przyjmować z posiłkiem lub zaraz po posiłku, ponieważ pokarm powoduje lepsze wchłanianie tego leku.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Ismian

Inne

Sole potasowe (substytut soli kuchennej) i nadmiar soku pomidorowego spożywane łącznie ze spironolaktonem mogą powodować zwiększenie stężenia potasu we krwi, a tym samym ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca, bloku, a nawet zatrzymania akcji serca, jak również zaburzeń czucia w kończynach, bólów głowy, osłabienia mięśni, senności i splątania. Należy ograniczyć spożycie pomidorów i soku pomidorowego oraz substytutów soli.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.