Colistin TZF interakcje ulotka liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji 1 000 000 j.m. 20 fiol.s.subs.

Trudno dostępny w aptekach

 

Colistin TZF liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji | 1 000 000 j.m. | 20 fiol.s.subs.

od 0 , 00  do 361 , 21

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Colistimethatum natricum
Podmiot odpowiedzialny: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.

Colistin TZF cena

361,21Opis produktu Colistin TZF

Kiedy stosujemy lek Colistin TZF?

- Ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe i układowe wywoływane przez wrażliwe szczepy bakterii Gram-ujemnych (np. posocznice, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych), jeśli rutynowo stosowane antybiotyki są przeciwwskazane lub nieskuteczne.

W postaci inhalacji jako leczenie wspomagające doustną lub parenterałną antybiotykoterapię zakażeń dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą.

Uwaga! Przed rozpoczęciem leczenia kolistymetatem sodowym należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju.

Po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana antybiotyku.

Podejmując decyzję o leczeniu należy wziąć pod uwagę oficjalne właściwe wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.Jaki jest skład leku Colistin TZF?

Jedna fiolka zawiera 500 000 j.m. (około 40 mg) kolistymetatu sodowego (Colistimethatum natricum).

Jedna fiolka zawiera 1 000 000 j.m. (około 80 mg) kolistymetatu sodowego (Colistimethatum natricum).

W produkcie stosowany jest 5% nadmiar substancji czynnej z powodu spadku jej aktywności w okresie ważności leku. Substancje pomocnicze - patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Colistin TZF?

Nadwrażliwość na kolistymetat sodowy łub inne polimiksyny, lub którykolwiek składnik

preparatu.

Miastenia


Colistin TZF – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

- Zaburzenia układu nerwowego:

przemijające zaburzenia czucia (parestezje w obrębie twarzy i zawroty głowy), zaburzenia mowy, zaburzenia wadzenia, stan splątania, psychozy mogą pojawić się u pacjentów otrzymujących duże dawki leku, u pacjentów z niewydolnością nerek, którym niewłaściwie zmniejszono dawkę leku oraz u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki typu kurary lub leki o działaniu neurotoksycznym. Zmniejszenie dawki leku łagodzi powyżej opisane zaburzenia.

- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

bezdech.

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

alergiczne wysypki skórne. W przypadku pojawienia się wysypki lek należy odstawić.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

zaburzenia czynności nerek, obserwowane zarówno u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, jak i z niewydolnością nerek otrzymujących większe niż zalecane dawki leku i (lub) przyjmujących jednocześnie inne antybiotyki działające nefrotoksycznie. Zaburzenia te zwykle ustępują po odstawieniu leku.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, gorączka.

Działania niepożądane mogące wystąpić po podaniu w inhalacjach

Skurcz oskrzeli; ból w gardle lub jamie ustnej, spowodowany nadwrażliwością lub zakażeniem drożdżakami Candida albicans; wysypki skórne spowodowane nadwrażliwością.


Colistin TZF – dawkowanie leku

Dawka zależy od ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu pacjenta, wieku i masy ciała oraz czynności nerek.

Podanie dożylne

Pacjenci o masie ciała do 60 kg\ 50 000 j.m./kg mc. (4 mg/kg mc.) maksymalnie do 75 000 j .m./kg mc. (6 mg/kg mc.) na dobę, w 3 dawkach podzielonych (co 8 godzin). Pacjenci o masie ciała powyżej 60 kg: 1 000 000 do 2 000 000 j.m. 3 razy na dobę (co 8 godzin). Maksymalna dobowa dawka wynosi 6 000 000 j.m.

Dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek, mukowiscydozą oraz u noworodków zaleca się monitorowanie stężenia kolistymetatu sodowego. Uważa się, że w większości zakażeń wystarczające jest stężenie 125 do 200 j.m./ml (10 do 15 mcg/ml).

W poniższej tabeli zamieszczono proponowany schemat dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek o masie ciała powyżej 60 kg.

Stopień niewydolności nerek

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawki

Lekki

20-50

1 do 2 min j.m. co 8 godzin

Umiarkowany

10-20

1 min j.m. co 12 do 18 godzin

Ciężki

 

1 min j.m. co 18 do 24 godzin

Dokładne wielkości dawek należy ustalać na podstawie stężenia antybiotyku we krwi i ewentualnych objawów toksycznego działania kolistymetatu sodowego.

Czas leczenia

Leczenie trwa co najmniej 5 dni. U pacjentów z mukowiscydozą, zwłaszcza w zaostrzeniu choroby, leczenie należy kontynuować przez 12 dni.

Podanie w inhalacjach

Poniżej podano ogólne zalecenia dotyczące dawkowania. Dawkę kolistymetatu sodowego w postaci inhalacji należy jednak ustalić indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta. Dzieci w wieku poniżej 2 lat: 500 000 do 1 000 000 j.m. dwa razy na dobę. Dzieci w wieku powyżej 2 lat i dorośli: 1 000 000 do 2 000 000 j.m. dwa razy na dobę.

Sposób podawania

Kolistymetat sodowy można podawać dożylnie (we wstrzyknięciach lub w infuzji),

domięśniowo oraz w postaci inhalacji.

Sposób przygotowania roztworów - patrz punkt 6.6.

Podanie dożylne

Kolistymetat sodowy zwykle podaje się w infuzji dożylnej w 50 ml roztworu przez około 30 minut lub we wstrzyknięciu dożylnym w 10 ml roztworu (dawkę do 2 min j.m.) przez co najmniej 5 minut.

Podanie domięśniowe

Jeśli podanie dożylne jest niemożliwe, kolistymetat sodowy można podać domięśniowo

(wstrzykiwać powoli w duże mięśnie).

Inhalacje

Roztwór do inhalacji należy przygotowywać w odpowiednim inhalatorze (dostępny w aptekach).


Colistin TZF – jakie środki ostrożności należy zachować?

U pacjentów z niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę leku odpowiednio do

stopnia niewydolności nerek.

Przekraczanie zalecanych dawek kolistymetatu sodowego może powodować niewydolność nerek lub neurotoksyczność.

W czasie leczenia zaleca się kontrolowanie obrazu krwi oraz stężenie azotu pozabiałkowego w surowicy krwi, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, mukowiscydozą, noworodków i pacjentów otrzymujących wysokie dawki leku. U pacjentów7otrzymujących kolistymetat sodowy w7postaci inhalacji niekiedy może wystąpić skurcz oskrzeli. Zapobieganie lub leczenie skurczu oskrzeli polega na podawaniu odpowiedniego leku z grupy agonistów7receptorów p2-adrenergicznych. Szczególną ostrożność podczas stosowania kolistymetatu sodow7ego należ}7zachow7ać u pacjentów7z porfirią.


Przyjmowanie leku Colistin TZF w czasie ciąży

Badania przeprowadzone na szczurach i myszach nie wykazały teratogennego działania kolistymetatu sodowego. Jednak z uwagi na wysoką toksyczność, przenikanie kolistymetatu sodowego przez łożysko oraz brak odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u ludzi, lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść terapeutyczna dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Kolistymetat sodowy przenika do mleka matki. U kobiet karmiących piersią należy go stosować ostrożnie, tylko w razie bezwzględnej konieczności.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Może Cię również zainteresować:

Jak zbić gorączkę?

Zdrowie

Jak zbić gorączkę?

Wraz z jesienią nadchodzi sezon przeziębień i grypy. Typowym objawem jesiennych infekcji jest gorączka - stan podwyższonej ciepłoty ciała, który jest ...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: