Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Calcium Dobesilate Galena tabletki | 250 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Calcii dobesilas
Podmiot odpowiedzialny: FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENA"Ulotka produktu

Ulotka wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CALCIUM DOBESILATE GALENA

250 mg, tabletki

Calcii dobesilas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

− W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

− Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

− Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Calcium dobesilate Galena i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium dobesilate Galena

3. Jak stosować lek Calcium dobesilate Galena

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Calcium dobesilate Galena

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium dobesilate Galena i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan. Miejscem działania wapnia dobezylanu są: śródbłonek naczyń włosowatych, ściany żył oraz naczynia limfatyczne. Maksymalne stężenie leku we krwi zostaje osiągnięte po około 6 godzinach od podania leku.

Lek Calcium dobesilate Galena zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń włosowatych, powodując zmniejszenie wysięku; zwiększa elastyczność i napięcie ścian żył; zmniejsza lepkość krwi poprzez zmianę składu białek i zmniejsza agregację płytek krwi; usprawnia mikrokrążenie, zapobiega tworzeniu się zastoju krwi w naczyniach żylnych i tworzeniu się zakrzepów.

Lek zmniejsza także przepuszczalność naczyń limfatycznych, a także zwiększa drenaż układu limfatycznego, co powoduje zmniejszenie obrzęków.

Wskazania do stosowania leku - mikroangiopatie, zwłaszcza retinopatia cukrzycowa, - objawy kliniczne w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (bóle, kurcze mięśni, parestezje, obrzęk, zmiany skórne związane z zastojem żylnym), - pomocniczo w zakrzepowym zapaleniu powierzchownych żył kończyn dolnych, - pomocniczo w żylakach odbytu, - pomocniczo w zaburzeniach mikrokrążenia pochodzenia tętniczo-żylnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium dobesilate Galena

Kiedy nie stosować leku Calcium dobesilate Galena - jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), - u dzieci.

2

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Calcium dobesilate Galena należy omówić to z lekarzem.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka. Wskazana jest okresowa kontrola czynności żołądka i dwunastnicy. W przypadku zaostrzenia objawów lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Calcium dobesilate Galena u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U osób z ciężką niewydolnością nerek, zwłaszcza dializowanych, należy stosować zmniejszone dawki leku.

Dzieci

Nie badano wpływu działania leku u dzieci w wieku do 12 lat. Leku nie należy stosować u dzieci.

Calcium dobesilate Galena a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych dotyczących interakcji leku z innymi lekami.

Calcium dobesilate Galena z jedzeniem

Lek stosuje się doustnie w trakcie głównych posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek Calcium dobesilate Galena może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy potencjalna korzyść ze stosowania leku przewyższa możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Brak danych dotyczących wpływu leku na niemowlę karmione piersią.

Przed rozpoczęciem stosowania leku kobieta powinna przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Calcium dobesilate Galena nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium dobesilate Galena zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calcium dobesilate Galena

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka

Zwykle stosuje się 2 tabletki jeden lub dwa razy na dobę (tj. 500 mg do 1000 mg na dobę).

3

Okres leczenia wynosi zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Sposób podawania

Lek podaje się doustnie, podczas głównych posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium dobesilate Galena

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Calcium dobesilate Galena

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób) występują:

− bóle w nadbrzuszu, − nudności, − biegunki, − wymioty, − reakcje skórne, − bóle stawów, − bóle i zawroty głowy, − gorączka.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób) obserwowano zahamowanie czynności szpiku z agranulocytozą (ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej lub stanami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych). W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano przypadki reakcji alergicznych miejscowych (wysypki) i uogólnionych (pokrzywka).

Większość reakcji niepożądanych przemija po odstawieniu leku lub po zmniejszeniu dawki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” ul. Dożynkowa 10

52 - 311 Wrocław

Polska

Tel.: + 48 71 710 62 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.04.2023


Charakterystyka produktu leczniczego Calcium Dobesilate Galena

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Calcium Dobesilate Galena z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Calcium Dobesilate Galena z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Calcium Dobesilate Galena


Grupy

  • Leki stosowane w leczeniu żylaków i hemoroidów

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.