Bunorfin interakcje ulotka tabletki podjęzykowe 2 mg 28 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Bunorfin tabletki podjęzykowe | 2 mg | 28 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę z kopią
Substancja czynna: Buprenorphini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: L.MOLTENI & C. DEI F.LII ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO SPAOpis produktu Bunorfin

Kiedy stosujemy lek Bunorfin?

Leczenie substytucyjne uzależnienia od narkotyków opioidowych, obejmujące leczenie farmakologiczne, społeczne i psychologiczne.


Jaki jest skład leku Bunorfin?

2 mg tabletki podjęzykowe:

Każda tabletka podjęzykowa zawiera buprenorfiny chlorowodorek w ilości odpowiadającej 2 mg buprenorfiny.

Substancje pomocnicze: 2 mg tabletki podjęzykowe: Laktoza 48 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bunorfin?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność oddechowa.

Ciężka niewydolność wątroby.

Ostre upojenie alkoholowe lub delirium tremens.


Bunorfin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Wystąpienie działań niepożądanych związane jest z indywidualną tolerancją pacjenta, która jest wyższa u osób uzależnionych od narkotyków niż w populacji ogólnej.

Grupa układowo - narządowa

Często (≥1/100 do < 1/10)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia psychiczne

 

Omamy.

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, omdlenia, zawroty głowy.

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Depresja oddechowa*, skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia, nudności, wymioty.

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Martwica wątroby, zapalenie wątroby**.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Zatrzymanie moczu.

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie ortostatyczne.

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bezsenność, senność, osłabienie, potliwość.

 

* patrz punkty 4.4 i 4.5.

** patrz punkt 4.4.

U pacjentów w znacznym stopniu uzależnionych od narkotyków, początkowe dawki buprenorfiny

mogą powodować objawy odstawienne, podobne do występujących po podaniu naloksonu.

W przypadku niewłaściwego stosowania dożylnego, opisywano miejscowe reakcje, czasem septyczne

i przypadki potencjalnie ciężkiego ostrego zapalenia wątroby (patrz punkt 4.4).

Po zastosowaniu buprenorfiny obserwowano samoistne poronienia. Nie jest możliwe ustalenie

związku przyczynowego, ponieważ w powyższych przypadkach zwykle były stosowane inne leki lub występowały inne czynniki ryzyka samoistnego poronienia (patrz punkt 4.6).

U noworodków, których matki otrzymywały buprenorfinę w czasie ciąży, obserwowano zespół

abstynencyjny. Zespół może mieć łagodniejszy i dłuższy przebieg niż obserwowany po podaniu krótko działających całkowitych agonistów receptorów ?. Obraz zespołu może być różny w zależności od historii stosowania narkotyków przez matkę (patrz punkt 4.6).


Bunorfin - dawkowanie leku

Dorośli:

Leczenie lekiem Bunorfin w tabletkach podjęzykowych jest przeznaczone dla osób dorosłych, które wyraziły zgodę na leczenie uzależnienia od opioidów.

Leczenie musi odbywać się pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w leczeniu

zależności/uzależnienia od opioidów.

Rozpoczynając leczenie buprenorfiną lekarz musi wiedzieć, że substancja ta jest częściowym agonistą receptorów opioidowych. Buprenorfina wiąże się z receptorami opoidowymi ? i κ i może

spowodować wystąpienie zespołu abstynencyjnego u pacjentów uzależnionych od opioidów.

Lek Bunorfin stosuje się podjęzykowo. Lekarz musi poinformować pacjenta, że podanie podjęzykowe jest jedyną skuteczną i bezpieczną drogą podania tego leku. Tabletkę podjęzykową należy trzymać pod językiem aż do całkowitego rozpuszczenia, co z reguły następuje po 5-10 minutach.

Nie należy połykać, gryźć lub żuć tabletki.

Początkowa terapia:

Początkowa dawka wynosi od 0,8 do 4 mg raz na dobę.

Pacjentom uzależnienionym od opioidów, którzy nie zaprzestali ich przyjmowania: pierwszą dawkę leku Bunorfin w tabletkach podjęzykowych należy podać podjęzykowo co najmniej 6 godzin po ostatnim zażyciu opioidu, bądź po wystąpieniu pierwszych objawów odstawiennych.

Pacjentom przyjmującym metadon: przed rozpoczęciem leczenia lekiem Bunorfin, należy zmniejszyć dawkę metadonu do maksymalnie 30 mg/dobę. Bunorfin może przyspieszać wystąpienie zespołu abstynencyjnego u pacjentów leczonych metadonem.

Dostosowanie dawki i dawka podtrzymująca:

Dawkę leku Bunorfin należy zwiększać stopniowo, dostosowując ją do działania klinicznego

u pacjenta. Dawka 16 mg na dobę jest zazwyczaj dawką wystarczającą. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 24 mg.

Buprenorfinę, szczególnie na początku leczenia, zaleca się wydawać pacjentowi codziennie. Dopiero po wyrównaniu stanu pacjenta, pacjenci godni zaufania mogą otrzymać zapas tabletek wystarczający na kilka dni leczenia. Należy ponadto przestrzegać lokalnych wytycznych co do jego wydawania.

Zmniejszanie dawki i zakończenie leczenia:

Po osiągnięciu zadawalającego okresu stabilizacji można zmniejszać stopniowo dawkę do poziomu

dawki podtrzymującej.

Jeżeli lekarz uzna to za odpowiednie, można przerwać kurację. Dostępność tabletek podjęzykowych

w dawkach 0,4 mg, 2 mg i 8 mg pozwala zmniejszyć dawkę. Po zakończeniu leczenia buprenorfiną pacjenci powinni być monitorowani ze względu na ryzyko nawrotu uzależnienia.

Osoby w podeszłym wieku

Te same dawki jak dorośli.

Dzieci (w wieku poniżej 18 lat):

Bunorfin nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak wystarczających doświadczeń w ich leczeniu.

Dalsze informacje, patrz: krajowe wytyczne dotyczące leczenia buprenorfiną.


Bunorfin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia

Bunorfin w tabletkach podjęzykowych jest przeznaczony wyłącznie do leczenia uzależnienia od narkotyków opioidowych. Należy przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących jego wydawania. Przerwanie leczenia może spowodować wystąpienie zespołu abstynencyjnego, którego objawy mogą pojawić się z opóźnieniem.

Lekarz powinien brać pod uwagę ryzyko nadużycia lub niewłaściwego użycia (np. dożylne stosowanie), szczególnie na początku leczenia.

Odwrócenie zastosowania

Odwrócenie zastosowania odnosi się do wprowadzenia leku BUNORFIN nielegalnie do obrotu przez pacjentów lub osoby, które uzyskują produkt leczniczy okradając pacjentów lub apteki. To odwrócenie zastosowania może prowadzić do nowego uzależnienia, w którym BUNORFIN jest głównym narkotykiem, wraz z ryzykiem przedawkowania, szerzenia chorób wirusowych

przenoszonych przez krew, depresji oddechowej i uszkodzenia wątroby.

Objawy z odstawienia

Rozpoczynając leczenie buprenorfiną, lekarz musi zdawać sobie sprawę z częściowego agonizmu profilu buprenorfiny i, że może ona wywołać objawy z odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów, zwłaszcza gdy jest podawana wcześniej niż 6 godzin po ostatniej dawce heroiny lub innego krótko działającego opioidu, lub gdy jest podawana wcześniej niż 24 godziny po ostatniej dawce metadonu. Odwrotnie, objawy z odstawienia mogą też być związane z dawkowaniem suboptymalnym.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w grupie młodzieży w wieku 15-< 18 lat, Bunorfin nie jest zalecany do stosowania w tej grupie wiekowej.

Depresja oddechowa:

Istnieją doniesienia o przypadkach zgonów związanych z depresją ośrodka oddechowego, szczególnie w przypadku skojarzonego stosowania z benzodiazepinami (patrz punkt 4.5), lub w razie stosowania buprenorfiny niezgodnie z przeznaczeniem.

Zapalenie wątroby, zaburzenia wątrobowe:

Po niezgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu leku (szczególnie po podaniu dożylnym) stwierdzono przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby. Były one obserwowane głównie po podaniu dużych dawek i spowodowane prawdopodobnie toksycznym działaniem na mitochondria.

Istniejące wcześniej lub nabyte uszkodzenia mitochondriów (choroby genetyczne, zakażenia wirusowe, zwłaszcza przewlekłe zapalenie wątroby typu C, nadużywanie alkoholu, anoreksja, stosowanie związków uszkadzających mitochondria jak kwas acetylosalicylowy, izoniazyd, walproinian, amiodaron, analogi nukleotydów stosowanych w leczeniu zakażeń retrowirusowych itp.) mogą przyczyniać się do zwiększenia ryzyka uszkodzenia wątroby.

Wyżej wymienione czynniki ryzyka muszą być brane pod uwagę przed przepisaniem leku Bunorfin oraz w czasie monitorowania leczenia.

W przypadku podejrzenia uszkodzenia wątroby, należy wykonać badania w celu oceny biologicznej oraz określenia przyczyny.

W zależności od wyników można, zachowując ostrożność, przerwać podawanie preparatu tak aby zapobiec wystąpieniu objawów z odstawienia i w celu zapobiegania powrotowi do uzależnienia.

Jeżeli leczenie jest kontynuowane należy ściśle kontrolować czynność wątroby. Stwierdzono ciężkie przypadki uszkodzenia wątroby również przy nieodpowiednim użyciu, szczególnie w wyniku dożylnego podania. Te uszkodzenia wątroby obserwowano głównie podczas stosowania dużych dawek. Mogą być nasilone przez zakażenia wirusowe, a zwłaszcza przewlekłe zapalenie wątroby typu C, nadużywanie alkoholu, anoreksję, oraz równoczesne przyjmowanie innych leków mogących uszkodzić wątrobę.

Buprenorfina podawana pacjentom uzależnionym od opioidów może spowodować wystąpienie objawów z odstawienia, jeżeli zostanie podana wcześniej niż 6 godzin po ostatnim zażyciu opioidów (patrz punkt 4.2).

Podobnie jak w przypadku innych opioidów, stosując buprenorfinę należy zachować ostrożność u pacjentów z:

- urazami głowy i zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym,

- niedociśnieniem tętniczym,

- z rozrostem gruczołu krokowego i zwężeniem cewki moczowej.

Buprenorfina jako opioid może tłumić ból towarzyszący chorobom.

Buprenorfina może powodować senność, którą mogą nasilić równocześnie przyjmowane inne związki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak: alkohol, leki uspokajające i nasenne (patrz punkt 4.5).

Może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne.

Badania na zwierzętach, oraz doświadczenia kliniczne wykazały, że buprenorfina może powodować uzależnienie.

Z tego powodu ważne jest ścisłe przestrzeganie wskazań do rozpoczęcia terapii, dostosowywanie dawki i monitorowanie pacjenta (patrz punkt 4.2).

Sportowcy powinni zostać poinformowani, że lek ten może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z:

Astmą lub niewydolnością oddechową (istnieją doniesienia o przypadkach depresji oddechowej po zastosowaniu buprenorfiny).

Niewydolnością nerek (30% podanej dawki leku jest wydalana przez nerki; w przypadku

niewydolności nerek wydalanie może ulec wydłużeniu).

Niewydolnością wątroby (wątrobowy metabolizm buprenorfiny może być zmieniony).

Inhibitory CYP3A4 (patrz punkt 4.5) mogą zwiększać stężenie buprenorfiny. U pacjentów leczonych uprzednio inhibitorami CYP3A4, zaleca się starannie dobierać dawkę leku Bunorfin, ponieważ mniejsza dawka leku może być wystarczająca dla tych pacjentów.

Bunorfin w tabletkach podjęzykowych zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.


Przyjmowanie leku Bunorfin w czasie ciąży

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Bunorfin u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży, ciągłe stosowanie buprenorfiny niezależnie od dawek, może doprowadzić do powstania zespołu abstynencyjnego u noworodków. Z tego powodu buprenorfina nie powinna być stosowana podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży. Pod koniec ciąży, jeżeli duże dawki muszą być podawane od czasu do czasu, lub w przypadku konieczności ciągłego stosowania, należy monitorować noworodki w celu zmniejszania ryzyka depresji oddechowej lub symptomów abstynencji.

Karmienie piersią

U szczurów buprenorfina przenika do mleka matki. W dużych dawkach buprenorfina może spowalniać wydzielanie mleka. Z tego powodu, buprenorfina nie powinna być stosowana w okresie karmienia piersią u kobiet mających problem z uzależnieniem od opioidów.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwbólowe narkotyczne i nienarkotyczne, przeciwmigrenowe, przeciwgorączkowe itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.