Trudno dostępny w aptekach

 

Androstatin tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Finasteridum
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Androstatin?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Androstatin

Kiedy stosujemy lek Androstatin?

Androstatin jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego u mężczyzn (łysienie androgenowe), w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie.

Androstatin nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet i dzieci.Jaki jest skład leku Androstatin?

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancja czynna o znanym działaniu: laktoza jednowodna 70 mg.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Androstatin?

Produkt leczniczy Androstatin jest przeciwwskazany:

- u kobiet;

- u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

- u mężczyzn, którzy zażywają finasteryd w dawce 5 mg lub inny inhibitor 5α-reduktazy w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego, lub w innym wskazaniu.


Androstatin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu finasterydu do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych określono jak poniżej:

Bardzo często (≥1/10); Często (≥1/100 do < 1/10); Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); Rzadko (≥ 1/10000 do < 1/1000); Bardzo rzadko (< 1/10000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstości występowania działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu finasterydu do obrotu nie można ustalić, ponieważ pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość: działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd, pokrzywka oraz obrzęk warg i twarzy

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: obniżenie libido*, obniżenie nastroju**

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: palpitacje

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności

enzymów wątrobowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często*: zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji (w tym zmniejszenie objętości ejakulatu)

Częstość nieznana: tkliwość gruczołów sutkowych, powiększenie gruczołów sutkowych, ból jąder, niepłodność***

* Przypadki zarejestrowane w grupie otrzymującej finasteryd, których brak w grupie placebo w badaniu klinicznym trwającym 12 miesięcy.

** Działanie niepożądane zidentyfikowane w trakcie badań porejestracyjnych. Częstość jego występowania w trakcie badań klinicznych nie różniła się jednak pomiędzy grupą otrzymującą placebo i grupą otrzymująca finasteryd.

*** Patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania niepożądane dotyczące funkcji seksualnych były zgłaszane częściej wśród mężczyzn leczonych finasterydem 1 mg niż w grupie placebo. Częstość występowania działań niepożądanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy leczenia wynosiła odpowiednio 3,8% względem 2,1% pacjentów. Częstość występowania tych objawów zmniejszyła się do 0,6% w grupie mężczyzn leczonych finasterydem w ciągu kolejnych 4 lat. Około 1% mężczyzn w każdej z leczonych grup przerwał leczenie w ciągu pierwszych 12 miesięcy z powodu wystąpienia u nich działań niepożądanych dotyczących funkcji seksualnych. W okresie późniejszym odsetek ten malał.

Dodatkowo po wprowadzeniu finasterydu do obrotu zgłaszano przypadki utrzymujących się zaburzeń erekcji po przerwaniu leczenia finasterydem oraz przypadki raka piersi u mężczyzn.


Androstatin – dawkowanie leku

Zaleca się stosowanie 1 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Androstatin należy przyjmować doustnie podczas lub niezależnie od posiłków.

Aby zwiększyć wzrost włosów i (lub) zapobiec ich dalszej utracie, konieczne jest stosowanie produktu leczniczego Androstatin codziennie, co najmniej przez 3 miesiące. W celu utrzymania wyników leczenia zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Odstawienie leku powoduje zanik wyników jego działania w ciągu 12 miesięcy.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.


Androstatin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Finasteryd nie powinien być stosowany u dzieci. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania finasterydu u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

W trakcie badań klinicznych dotyczących finasterydu w dawce 1 mg, przeprowadzonych u mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat, średnia wartość stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antygen - PSA) zmniejszyła się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml po 12 miesiącach leczenia. Należy to wziąć pod uwagę, jeżeli podczas leczenia produktem leczniczym Androstatin konieczne jest oznaczenie u pacjenta wartości PSA. W takim przypadku należy rozważyć podwojenie wartości PSA przed porównaniem wyników z wynikami uzyskanymi od mężczyzn nieleczonych.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych dotyczących płodności u ludzi, ani specyficznych badań w grupie mężczyzn o zmniejszonej płodności. Mężczyźni, którzy planowali zostać ojcami byli początkowo wykluczeni z badań klinicznych. Chociaż badania na zwierzętach nie ujawniały znaczącego szkodliwego wpływu na płodność, po wprowadzeniu finasterydu do obrotu otrzymano spontaniczne zgłoszenia dotyczące występowania niepłodności i (lub) niskiej jakości nasienia. Niektóre zgłoszenia dotyczyły pacjentów, u których występowały również inne czynniki ryzyka wystąpienia niepłodności. Doniesiono, że po zakończeniu leczenia finasterydem następuje normalizacja lub poprawa jakości nasienia.

Rak piersi u mężczyzn

W okresie po wprowadzeniu finasterydu do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn przyjmujących dawkę 1 mg. Lekarze powinni poinformować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej.

Laktoza

Produkt leczniczy Androstatin zawiera laktozę jednowodną i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niewydolność wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu.


Przyjmowanie leku Androstatin w czasie ciąży

Ciąża

Stosowanie produktu leczniczego Androstatin jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym.

Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu przez inhibitory 5α-reduktazy, leki te, w tym finasteryd, podawane przypadkowo kobietom w ciąży mogą powodować zaburzenia rozwoju zewnętrznych narządów płciowych płodu męskiego.

Kontakt z finasterydem - zagrożenie dla płodu męskiego

Kobiety w ciąży i kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek zawierających finasteryd ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i w następstwie, ryzyko zaburzeń rozwojowych męskiego płodu.

U pacjentów przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę wykrywano niewielkie ilości leku w nasieniu. Nie wiadomo, czy na płód płci męskiej może mieć niepożądany wpływ kontakt jego matki z nasieniem pacjenta leczonego finasterydem. W przypadku, gdy partnerka seksualna pacjenta leczonego finasterydem jest ciężarna lub istnieje przypuszczenie, że może być w ciąży, zaleca się, aby pacjent ograniczył do minimum narażenie swojej partnerki na kontakt z nasieniem.

Laktacja

Androstatin nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka kobiecego.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.