Xyrem interakcje ulotka roztwór doustny 0,5 g/ml 180 ml | butel.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Xyrem roztwór doustny | 0,5 g/ml | 180 ml | butel.

Rodzaj: lek na receptę (Rp zastrzeż.)
Substancja czynna: Sodium oxybate
Podmiot odpowiedzialny: UCB PHARMA

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Xyrem?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Xyrem

Kiedy stosujemy lek Xyrem?

Leczenie narkolepsji z katapleksją u dorosłych pacjentów.Jaki jest skład leku Xyrem?

Każdy ml roztworu zawiera 500 mg hydroksymaślanu sodu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Xyrem?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pacjenci z dużą depresją.

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy semialdehydu bursztynowego.

Pacjenci leczeni opioidami lub barbituranami.


Xyrem – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są zawroty głowy, nudności i bóle głowy, występujące u 10 % do 20 % pacjentów.

Określenia częstości: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Wśród każdej z grup według częstości występowania, działania niepożądane zostały przedstawione według zmniejszającego się nasilenia działania niepożądanego.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często : jadłowstręt, zmniejszenie apetytu

Zaburzenia psychiczne:

Często: depresja, katapleksja, niepokój, dziwaczne sny, stan splątania, dezorientacja, koszmary senne, chodzenie we śnie, zaburzenia snu, bezsenność, trudności w kontynuowaniu snu, nerwowość Niezbyt często: próby samobójcze, psychoza, paranoja, omamy, zaburzenia myślenia, pobudzenie, trudności w zasypianiu

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) : myśli samobójcze

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często : zawroty głowy, ból głowy

Często : porażenie występujące podczas snu, senność, drżenie, zaburzenia równowagi, zaburzenia uwagi, niedoczulica, parestezje, uspokojenie polekowe, zaburzenia smaku Niezbyt często : mioklonie, niepamięć, zespół niespokojnych nóg

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): drgawki

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: zawroty głowy

Zaburzenia oka:

Często : zamglone widzenie

Zaburzenia serca:

Często: kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Często: nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: duszność, chrapanie, przekrwienie nosa

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) : depresja oddechowa, bezdech senny

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często : nudności (częstość występowania nudności jest większa u kobiet niż u mężczyzn)

Często : wymioty, biegunka, ból w nadbrzuszu Niezbyt często : nietrzymanie kału

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często : nadmierne pocenie, wysypka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: Często : bóle stawów, skurcze mięśni, bóle pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Często : moczenie nocne, nietrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: astenia, uczucie zmęczenia, uczucie bycia pijanym, obrzęki obwodowe

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Często: zapalenie nosa i gardła, zapalenie zatok

Badania diagnostyczne:

Często : zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie masy ciała

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często : upadki

Opis wybranych działań niepożądanych

U niektórych pacjentów, po zakończeniu leczenia hydroksymaślanem sodu, może dojść do nawrotu katapleksji ze zwiększoną częstością. Może to jednak być wynikiem naturalnej zmienności przebiegu choroby. Chociaż dane z badań klinicznych hydroksymaślanu sodu, stosowanego w dawkach terapeutycznych u pacjentów z narkolepsją i(lub) katalepsją nie wskazują jednoznacznie na występowanie zespołu odstawiennego, w rzadkich przypadkach po odstawieniu GHB obserwowano takie działania niepożądane jak bezsenność, ból głowy, lęk, zawroty głowy, zaburzenia snu, senność, omamy i zaburzenia psychotyczne.


Xyrem - dawkowanie leku

Leczenie powinno być rozpoczęte i prowadzone pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu zaburzeń snu.

Z powodu dobrze poznanych właściwości, będących przyczyną nadużywania hydroksymaślanu sodu, lekarz powinien ocenić na podstawie wywiadu czy występuje u pacjenta skłonność do nadużywania leków przed rozpoczęciem leczenia. W trakcie leczenia pacjenci powinni być monitorowani w kierunku ryzyka nadużyć, niewłaściwego stosowania lub nadużywania hydroksymaślanu sodu (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie

Zalecana dawka początkowa wynosi 4,5 g/dobę hydroksymaślanu sodu podawane w dwóch równych dawkach podzielonych 2,25 g/dawkę. Dawkę należy zwiększać aż do uzyskania działania leczniczego, ocenianego na podstawie skuteczności i tolerancji (patrz punkt 4.4), do dawki maksymalnej 9 g/dobę podzielonej na dwie równe dawki 4,5 g/ dawkę przez dostosowania - jednorazowe zwiększanie lub zmniejszanie dawki o 1,5 g/dobę (tzn. 0,75 g/dawkę). Należy zachować odstęp co najmniej jednego do dwóch tygodni przed kolejnym zwiększeniem dawki. Dawki 9 g/dobę nie należy przekraczać z powodu możliwości wystąpienia ciężkich objawów po dawkach 18 g/dobę lub większych (patrz punkt

4.4).

Pojedyncze dawki 4,5 g nie powinny być podawane chyba, że wcześniej ustalono dla pacjenta taką wielkość dawki.

Przerwanie leczenia produktem Xyrem

Skutki przerwania leczenia hydroksymaślanem sodu nie były oceniane w sposób systematyczny w kontrolowanych badaniach klinicznych (patrz punkt 4.4).

Jeżeli pacjent zaprzestanie przyjmowania produktu na okres dłuższy niż 14 kolejnych dni, należy rozpocząć dostosowywanie dawki od najmniejszej rekomendowanej dawki.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U wszystkich pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkę początkową należy zmniejszyć o połowę i uważnie obserwować reakcję na zwiększenie dawki (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U wszystkich pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy rozważyć ograniczenie spożycia sodu (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjentów w podeszłym wieku należy uważnie kontrolować, czy nie występują oznaki zaburzenia funkcji motorycznych i(lub) poznawczych podczas stosowania hydroksymaślanu sodu (patrz punkt 4.4)

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu u dzieci i młodzieży, dlatego nie zaleca się stosowania produktu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Xyrem należy przyjmować doustnie, kładąc się do łóżka i ponownie po 2,5 do 4 godzin później. Zaleca się przygotowanie obu dawek produktu Xyrem w tym samym czasie, przed położeniem się do łóżka.

Do produktu Xyrem dołączona jest strzykawka dozująca oraz dwie miarki o pojemności 90 ml z zakrętką zabezpieczającą przed dostępem dzieci. Przed przyjęciem, każda odmierzona dawka produktu Xyrem musi być podana w miarce i rozcieńczona w 60 ml wody.

Ponieważ pokarm znacząco zmniejsza biodostępność hydroksymaślanu sodu pacjenci powinni spożywać posiłek co najmniej kilka godzin (2-3 godziny) przed przyjęciem pierwszej dawki produktu Xyrem i położeniem się do łóżka. Pacjenci powinni zawsze zachowywać ten sam odstęp czasu pomiędzy posiłkami a przyjęciem leku.


Xyrem – jakie środki ostrożności należy zachować?

Xyrem wykazuje właściwości mogące wywoływać depresję oddechową.

Depresja oddechowa

Hydroksymaślan sodu może także wywoływać depresję oddechową. Zaobserwowano bezdech i depresję oddechową u zdrowych pacjentów, będących na czczo, po podaniu pojedynczej dawki 4,5 g (dawka dwukrotnie większa od zalecanej dawki początkowej). Należy uzyskać od pacjentów informacje o występujących objawach zahamowania OUN lub depresji oddechowej. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z chorobami układu oddechowego. Ze względu na większe ryzyko bezdechu sennego u chorych z BMI ≥ 40 kg/m 2 , pacjenci tacy powinni być ściśle monitorowani podczas leczenia hydroksymaślanem sodu.

Około 80 % pacjentów otrzymujących hydroksymaślan sodu w badaniach klinicznych, stosowało jednocześnie środki pobudzające OUN. Nie wiadomo, czy miało to wpływ na oddychanie podczas snu. Przed zwiększeniem dawki hydroksymaślanu sodu (patrz punkt 4.2), lekarze przepisujący lek powinni rozważyć fakt, że u do 50 % chorych na narkolepsję występuje zespół bezdechu sennego.

Możliwość nadużywania i uzależnienie

Hydroksymaślan sodu, który jest solą sodową gamma-hydroksymaślanu (GHB), jest substancją czynną działająca hamująco na OUN (ośrodkowy układ nerwowy) o znanych właściwościach uzależniających. Przed podjęciem leczenia lekarz na podstawie wywiadu powinien ocenić, czy pacjent nie nadużywał leków lub skłonność pacjenta do nadużywania leków. Takiego pacjenta należy starannie obserwować i w przypadku podejrzewania uzależnienia leczenie hydroksymaślanem sodu należy przerwać.

Zaobserwowano pojedyncze przypadki uzależnienia w wyniku niedozwolonego stosowania GHB w częstych, wielokrotnych dawkach (18g do 250 g/dobę) przekraczających zakres dawek terapeutycznych. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na występowanie uzależnienia u pacjentów stosujących hydroksymaślan sodu w dawkach terapeutycznych jednak nie można wykluczyć takiej możliwości.

Depresja OUN

Stosowanie alkoholu lub innych produktów leczniczych o działaniu hamującym na OUN z

hydroksymaślanem sodu może spowodować nasilenie hamującego działania hydroksymaślanu sodu na OUN, dlatego należy ostrzec pacjentów, by nie pili alkoholu podczas leczenia hydroksymaślanem sodu.

Pacjenci chorzy na porfirię

Stosowanie hydroksymaślanu sodu u pacjentów z porfirią nie jest uznane za bezpieczne, ponieważ wykazało działanie porfiriogenne u zwierząt lub w układach in vitro.

Benzodiazepiny

Ponieważ istnieje możliwość wystąpienia zwiększonego ryzyka depresji oddechowej należy unikać jednoczesnego stosowania hydroksymaślanu sodu i benzodiazepin.

Zdarzenia neuropsychiatryczne

Podczas leczenia hydroksymaślanem sodu u pacjentów może wystąpić stan splątania. W takich przypadkach należy przeprowadzić pełną ocenę stanu pacjenta i rozważyć zastosowanie leczenia odpowiedniego dla konkretnego przypadku. Inne zdarzenia neuropsychiatryczne to niepokój, psychozy, paranoja, omamy i pobudzenie ruchowe. Wystąpienie zaburzeń myślenia i(lub) zachowania u pacjentów leczonych hydroksymaślanem sodu wymaga starannej i niezwłocznej oceny stanu pacjenta.

Wystąpienie depresji podczas leczenia hydroksymaślanem sodu wymaga starannej i niezwłocznej oceny stanu pacjenta. Pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi i(lub) próbami samobójczymi w wywiadzie powinni być obserwowani ze szczególną starannością, pod kątem wystąpienia objawów depresji podczas leczenia hydroksymaślanem sodu. Duża depresja jest przeciwwskazaniem do stosowania produktu leczniczego Xyrem (patrz punkt 4.3).

Jeżeli podczas leczenia hydroksymaślanem sodu u pacjenta wystąpi nietrzymanie moczu lub kału, lekarz prowadzący powinien rozważyć wykonanie badań w celu wykluczenia innych możliwych przyczyn.

W badaniach klinicznych donoszono o przypadkach chodzenia we śnie u pacjentów leczonych hydroksymaślanem sodu. Nie jest jasne, czy niektóre bądź wszystkie takie przypadki odpowiadają prawdziwemu somnambulizmowi (zaburzeniu snu typu parasomnii występującemu w fazie nonREM), czy też innemu swoistemu schorzeniu. W przypadku każdego pacjenta z chodzeniem we śnie należy pamiętać o możliwości zranienia lub uszkodzenia ciała. Z tego względu przypadki chodzenia we śnie należy poddać wszechstronnej ocenie klinicznej i rozważyć zastosowanie odpowiedniego postępowania terapeutycznego.

Spożycie sodu

U pacjentów stosujących hydroksymaślan sodu spożycie sodu zwiększa się od 0,82 g (dla dawki produktu Xyrem 4,5 g/dobę) do 1,6 g (dla dawki produktu Xyrem 9 g/dobę). Należy rozważyć zastosowanie diety ze zmniejszoną zawartością sodu, szczególnie u pacjentów z niewydolnością krążenia, nadciśnieniem tętniczym lub zaburzeniami czynności nerek. (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wydłuża się okres półtrwania w fazie eliminacji i zwiększa się ekspozycja organizmu na hydroksymaślan sodu (patrz punkt 5.2). Z tego względu dawkę początkową u takich pacjentów należy zmniejszyć o połowę i uważnie obserwować reakcję na zwiększenie dawki (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Dane o stosowaniu hydroksymaślanu sodu u osób w wieku podeszłym są bardzo ograniczone. Z tego względu u pacjentów w podeszłym wieku należy obserwować, czy nie występują oznaki zaburzenia funkcji motorycznych i (lub) poznawczych podczas stosowania hydroksymaślanu sodu.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci chorzy na padaczkę

Zaobserwowano występowanie drgawek u pacjentów leczonych hydroksymaślanem sodu. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności hydroksymaślanu sodu u osób chorych na padaczkę, dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie pacjentów.

Objawy z odbicia i zespół odstawienny

Skutki przerwania leczenia hydroksymaślanem sodu nie były systematycznie oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych. U niektórych pacjentów może dojść do nawrotu katapleksji ze zwiększoną częstością po zakończeniu leczenia hydroksymaślanem sodu, jakkolwiek może to być także wynikiem naturalnej zmienności przebiegu choroby. Chociaż dane z badań klinicznych, dotyczące stosowania hydroksymaślanu sodu w dawkach terapeutycznych u pacjentów z narkolepsją i(lub) katalepsją, nie wskazują jednoznacznie na występowanie zespołu odstawiennego, w rzadkich przypadkach po odstawieniu GHB obserwowano takie zdarzenia jak bezsenność, ból głowy, lęk, zawroty głowy, zaburzenia snu, senność, omamy i zaburzenia psychotyczne.


Przyjmowanie leku Xyrem w czasie ciąży

Ciąża

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, ale zaobserwowano śmiertelność zarodków w badaniach na szczurach i królikach (patrz punkt 5.3).

Z danych pochodzących od ograniczonej liczby kobiet w ciąży narażonych w pierwszym trymestrze ciąży na działanie hydroksymaślanu sodu, wynika możliwe zwiększenie ryzyka poronień samoistnych.

Do tej pory brak innych istotnych danych epidemiologicznych.

Ograniczone dane pochodzące od pacjentek w drugim i trzecim trymestrze ciąży nie wykazały wpływu hydroksymaślanu sodu na powstawanie wad rozwojowych ani działania toksycznego na płód ani na noworodka.

Hydroksymaślan sodu nie jest zalecany podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy hydroksymaślan sodu i (lub) jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Podczas leczenia hydroksymaślanem sodu nie zaleca się karmienia piersią.

Płodność

Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących wpływu hydroksymaślanu sodu na płodność. Nie zaobserwowano wpływu na płodność u szczurów (patrz punkt 5.3).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.