Trudno dostępny w aptekach

 

Nicergolin tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Nicergolinum
Podmiot odpowiedzialny: FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Nicergolin


Jaki jest skład leku Nicergolin?

1 tabletka zawiera jako substancję czynną 10 mg nicergoliny (Nicergolinum) .

oraz substancje pomocnicze, w tym 176 mg laktozy.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nicergolin?

· nadwrażliwość na nicergolinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,

· ostre krwotoki,

· zapaść,

· ostra faza zawału i świeży zawał mięśnia sercowego,

· ciężka bradykardia (zwolnienie czynności serca poniżej 50 uderzeń na minutę),

· niedociśnienie tętnicze lub skłonność do gwałtownego obniżenia ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą (niedociśnienie ortostatyczne),

· jednoczesne stosowanie leków alfa- lub beta-adrenolitycznych,

· stosowanie u kobiet w ciąży i podczas porodu oraz w okresie karmienia piersią,

· stosowanie u pacjentów, u których stwierdzono występujące obecnie lub w przeszłości reakcje w postaci zwłóknienia (bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc, otrzewnej lub zaotrzewnowe.


Nicergolin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania ustalono jako: często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

pobudzenie, stan splątania, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

senność, zawroty głowy, bóle głowy

Częstość nieznana

uczucie gorąca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry twarzy

Zaburzenia

żołądka i jelit

Często

dyskomfort w obrębie jamy brzusznej

Niezbyt często

zaparcia, biegunka, nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

świąd

Częstość nieznana

wysypka

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi

Przy długotrwałym s tosowaniu nicergoliny mogą wystąpić reakcje w postaci zwłóknienia (bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc, otrzewnowe i pozaotrzewnowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.


Nicergolin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca (np. bradykardia niewielkiego stopnia).

Dawkę produktu dla pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy

> 2 mg%) należy zmniejszyć.

Ostrożnie stosować jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi i lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Obniżenie ciśnienia tętniczego jest wskazaniem do odstawienia produktu.

Należy stosować ostrożnie u pacjenta ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego, skazą moczanową w wywiadzie, u pacjentów leczonych lekami mogącymi wpływać na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego.

Nicergolina może indukować proces włóknienia, które pojawia się głównie w okolicy płuc, otrzewnej ale także zaotrzewnowo i w okolicy serca. Aby zagwarantować wykrycie zwłóknienia na wczesnym, odwracalnym etapie, zaleca się obserwowanie i badanie pacjentów pod tym kątem. W przypadku rozpoznania lub podejrzenia występowania zmian zwłóknieniowych, należy odstawić leki zawierające nicergolinę.

W związku ze stosowaniem alkaloidów sporyszu i ich pochodnych zgłaszano występowanie objawów zatrucia alkaloidami sporyszu (nudności, wymioty, biegunki, bóle brzucha i zwężenie naczyń obwodowych, splątanie). Lekarze przepisujący produkty lecznicze z tej grupy, powinni być świadomi objawów przedmiotowych i podmiotowych wynikających z przedawkowania ergotaminy i jej pochodnych.

Produkt nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.


Przyjmowanie leku Nicergolin w czasie ciąży

Ciąża

Chociaż nie dowiedziono, aby nicergolina stosowana w dawkach terapeutycznych miała działanie teratogenne, nie należy stosować jej w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy nicergolina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować produktu w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Nicergolin

Alkohol

Alkohol może nasilać działania niepożądane nicergoliny na ośrodkowy układ nerwowy. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Grupy

  • Leki rozszerzające naczynia mózgowe i obwodowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i poprawy przepływu krwi przez mózg oraz metabolizm tkanki mózgowej, a także wspomagajace ukrwienie mięśni i narządów.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.