Lignocainum Jelfa interakcje ulotka żel 20 mg/g 30 g | tuba

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Lignocainum Jelfa żel | 20 mg/g | 30 g | tuba


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Lidocainum hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.Opis produktu Lignocainum Jelfa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
LIGNOCAINUM JELFA 20 mg/g, żel


2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 g żelu zawiera 20 mg lidokainy chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Żel. Przezroczysta lub lekko opalizująca, bezbarwna, jednolita masa.


4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania
LIGNOCAINUM JELFA żel typu A przeznaczony jest do stosowania w anestezjologii i laryngologii:
 - do pokrywania rurek intubacyjnych i traeheotomijnych, sond żołądkowych, zgłębników,
- do powierzchniowego znieczulania błon śluzowych nosa, jamy nosowo -gardłowej przed wziernikowaniem krtani, operacją polipów przewodów nosowych, usunięciem przerosłego migdałka gardłowego,
- jako wstępne znieczulenie do intubacji osób przytomnych.
LIGNOCAINUM JELFA żel typu U przeznaczony jest do stosowania w urologii:
- do znieczulenia cewki moczowej przed zabiegami (cewnikowanie pęcherza moczowego, cystoskopia, kruszenie kamieni w pęcherzu moczowym, elektrokoagulacja brodawczaka pęcherza moczowego, rozszerzenie zwężenia cewki moczowej).
Jałowa kaniula, zakładana na tubę, umożliwia podanie żelu bezpośrednio do cewki moczowej.
- do pokrywania powierzchni narzędzi (cewniki, cystoskopy).


4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Miejscowo do znieczulania błon śluzowych, bezpośrednio na błonę śluzową lub na powierzchnię narzędzi medycznych.
Anestezjologia i laryngologia
Przed zabiegami laryngologicznymi żel wprowadza się na błony śluzowe przez pędzlowanie.
Urologia
Dla znieczulenia cewki moczowej żel wprowadza się (z użyciem jałowej kaniuli) do światła cewki, w ilości około 15 - 20 ml, aż do uczucia jego wypełnienia. Następnie na 5 minut zaciska się u mężczyzn ujście cewki moczowej: po tym okresie zdejmuje się zacisk i przystępuje do zabiegu. Po użyciu zarówno kaniula urologiczna jak i kontaktujący się z nią że, przestają być jałowe i dlatego nie należy ich więcej stosować.
Uwaga!
Lidokaina łatwo i szybko wchłania się z błon śluzowych - w przypadku stosowania u dzieci, pacjentów chorych z niską masą ciała, osłabionych, w podeszłym wieku lub w dużych dawkach wskazane jest wyliczenie dawki w zależności od masy ciała. Nie należy przekraczać dawki 3 mg/kg mc.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej zmiany skórne, pokrzywka, obrzęki
Zaburzenia układu mimunologiczego reakcje anafilaktyczne


4.9 Przedawkowanie
Podczas stosowania lidokainy mogą wystąpić objawy zatrucia związane z. przedawkowaniem bezwzględnym (zastosowania zbyt dużej dawki preparatu). Należy wówczas monitorować ciśnienie tętnicze; ponadto należy obserwować objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. W razie wystąpienia objawów pobudzenia OUN, skurczów kloniczno-tonicznyeh należy podać tlen do oddychania oraz zastosować dożylnie diazepam w dawce 0,1 - 0,2 mg/kg me. lub tiopental w dawce 1 2 mg/kg me. W razie wystąpienia poważnych objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego postępowanie jest objawowe. Pacjentowi należy podać tlen, przetaczać płyny izotoniezne, w razie konieczności stosować oddech kontrolowany. W razie zatrzymania krążenia należy bezzwłocznie zastosować zabiegi resuseytacyjne.


5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki znieczulające. Kod ATC: N01 BB 02*
Lidokaina należy do grupy leków miejscowo znieczulających o budowie amidowej o krótkim czasie działania. Powoduje odwracalne zahamowanie przewodnictwa we włóknach nerwowych poprzez blokowanie pompy sodowo - potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów. Przewodnictwo w cienkich włóknach nerwowych, bez osłonki mielinowej (np. włókna przewodzące czucie bólu i dotyku) może być zahamowane niskimi stężeniami lidokainy; blokada w osłonce mielinowej wymaga stężeń wyższych.
Lignocainum Jelfa żel stosowany jest do znieczulania miejscowego, nasiękowego błony śluzowej lub skóry. W działaniu miejscowym lidokaina nie drażni tkanek i nie rozszerza naczyń krwionośnych. Że! obok działania znieczulającego odznacza się dużą lepkością i niskim napięciem powierzchniowym, co znacznie zmniejsza współczynnik tarcia między błoną śluzową, a dotykającymi ją narzędziami medycznymi.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Początek działania preparatu występuje po 2 - 3 minutach od aplikacji i utrzymuje się przez około 30 60 minut. Lek po podaniu miejscowym wchłania się do krążenia ogólnego, najszybciej z błon śluzowych.
Niezależnie od drogi podania, lidokaina podlega dystrybucji we wszystkich tkankach, przechodzi przez barierę krew - mózg i barierę łożyskową. Stopień wiązania z białkami krwi zależy od stężenia w osoczu.
Z białkami krwi wiąże się w 33 - 66%. Objętość dystrybucji wynosi 1.7 ł/kg. w niewydolności serca ok. 1,0 l/kg. Okres półtrwania w fazie eliminacji u dorosłych wynosi 1.4 - 2,2 h. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub niewydolnością serca ulega on wydłużeniu nawet do 5 h, jest także dłuższy u noworodków. Okres póitrwania aktywnych metabolitów jest dłuższy niż związku macierzystego. Lidokaina metabolizowana jest w ponad CX)% przez enzymy mikrosomalne w wątrobie, częściowo do aktywnych metabolitów. Jeden z metabolitów pośrednich wykazuje działanie antyarytmiczne i wpływ drgawkotwórczy na OUN.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Nie prowadzono badań w zakresie kareynogennośei, mutagenności i wpływu na płodność.


6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Hydroksyetyloceluloza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.


6.3 Okres ważności
2 lata.


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Typ A do stosowania w anestezjologii i laryngologii Aluminiowa luba z kaniulą (rekrystalizowane aluminium) oraz plastikową (HDPE lub PP) zakrętką, zewnętrznie emaliowana, wewnętrznie pokryta lakierem epoksydowym.
Typ U do stosowania w urologii - Aluminiowa tuba z membraną (rekrystalizowane aluminium) oraz plastikową (HDPE lub PP) zakrętką, zewnętrznie emaliowana, wewnętrznie pokryta lakierem epoksydowym; tubę zaopatrzono w sterylną urologiczną kaniulę (w worku foliowym) umożliwiającą bezpośrednie podanie żelu do cewki moczowej.
Tuby zawierają po 30 g żelu; umieszczone są w kartonowych pudelkach z ulotką.


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania
Opakowanie typu U przed zastosowaniem (znieczulenie cewki moczowej) kaniulę należy połączyć
z tubą, przestrzegając zasad aseptyki.
Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu i nie stosować preparatu po jego upływie.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra


8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
R/1068


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA.
28.08.1990 r./2 8.06.2004 r./16.05.2005 r.


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

 


Charakterystyka produktu leczniczego Lignocainum Jelfa

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Lignocainum Jelfa z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Lignocainum Jelfa z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki znieczulające

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.