Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Lametta tabletki powlekane | 2,5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 55 , 39

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Letrozolum
Podmiot odpowiedzialny: VIPHARM S.A.

Lametta cena

55,39

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Lametta

Kiedy stosujemy lek Lametta?

• Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie z wczesnym stadium zaawansowania raka piersi z receptorami dla hormonów.

• Przedłużenie leczenia uzupełniającego u pacjentek po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem trwającym 5 lat.

• Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie.

• Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, występującej fizjologicznie lub wywołanej sztucznie, u których wystąpił nawrót lub progresja procesu nowotworowego, a które uprzednio były leczone lekami o działaniu przeciwestrogenowym.

• Przedoperacyjna terapia u kobiet po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi, w celu umożliwienia przeprowadzenia późniejszego zabiegu oszczędzającego u kobiet, które nie były wcześniej rozważane jako kandydatki do chirurgii oszczędzającej. Leczenie po zabiegu chirurgicznym powinno być zgodne ze standardami.

Nie stwierdzono skuteczności produktu leczniczego u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów dla hormonów.


Jaki jest skład leku Lametta?

Substancja czynna: letrozol.

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu (Letrozolum).

Każda tabletka powlekana zawiera 59,85 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Lametta?

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą

• Okres przed menopauzą, ciąża i laktacja (patrz punkt 4.6)

• Ciężka niewydolność wątroby (C w skali Child-Pugh)

• Przedoperacyjna terapia letrozolem u pacjentek z nieznanym lub negatywnym statusem receptorowym.


Lametta – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Letrozol był dobrze tolerowany we wszystkich badaniach dotyczących leczenia pierwszego i drugiego rzutu zaawansowanego raka piersi oraz w leczeniu uzupełniającym raka piersi we wczesnym stadium jak również w leczeniu kobiet po wcześniejszej standardowej terapii tamoksyfenem. Około 1/3 pacjentek leczonych letrozolem z obecnością przerzutów lub w leczeniu neoadjuwantowym, około

70-75% pacjentek otrzymujących leczenie uzupełniające (w obu grupach z letrozolem i tamoksyfenem) oraz około 40% pacjentek poddanych przedłużonemu leczeniu uzupełniającemu tamoksyfenem w obu grupach z letrozolem i tamoksyfenem) doświadczyło działań niepożądanych. Obserwowane działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i umiarkowane. Wiele działań niepożądanych może być objawem choroby podstawowej lub może być konsekwencją braku estrogenów (np.: uderzenia gorąca).

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym w trakcie badań klinicznych były uderzenia gorąca, bóle stawów, nudności i uczucie zmęczenia. Wiele działań niepożądanych może być wynikiem normalnego farmakologicznego obniżenia stężenia estrogenów (np. uderzenia gorąca, łysienie i krwawienia z pochwy).

Niezależne od przyczyny działania niepożądane występujące po standardowym leczeniu adjuwantowym tamoksyfenem były zgłaszane statystycznie częściej u pacjentek stosujących letrozol niż u pacjentek, u których zastosowano placebo – uderzenia gorąca (60,3% vs 52,6%), bóle stawów/zapalenie stawów (37,9% vs 26,8%) oraz bóle mięśni (15,8% vs 8,9%). Większość z tych działań niepożądanych obserwowana była w ciągu pierwszego roku leczenia letrozolem. U pacjentek, z ramienia placebo, które przeszły na leczenie letrozolem obserwowano podobne działania niepożądane.

Przypadki osteoporozy zgłaszane samodzielnie przez pacjentki, w dowolnym momencie po

randomizacji, były częstsze u pacjentek przyjmujących letrozol niż u pacjentek przyjmujących placebo (12,3% vs 7,4%). Przypadki złamań kości potwierdzonych klinicznie w dowolnym momencie po randomizacji były częstsze u pacjentek przyjmujących letrozol niż u pacjentek przyjmujących placebo

(10,9% vs 7,2%). U pacjentek, które przeszły na leczenie letrozolem, nowozdiagnozowana osteoporoza wystąpiła u 3,6% pacjentek w dowolnym momencie po zmianie leczenia, natomiast złamania wystąpiły u 5,1% pacjentek w dowolnym czasie po zmianie leczenia.

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych oraz w badaniach po wprowadzeniu do obrotu dotyczące stosowania letrozolu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania, najczęściej występujące podano jako pierwsze.

Zastosowano następującą skalę: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100, < 1/10) niezbyt często

(≥1/1 000, < 1/100), rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:

Zakażenia układu moczowego

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieok reślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często:

Ból nowotworowy(6)

Zaburzenia krwi i układu chłonneg o

Niezbyt często:

Leukopenia

Zaburzenia immunologiczne

Częstość nieznana:

Obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywia nia

Często:

Anoreksja, zwiększenie łaknienia, hipercholesterolemia

Niezbyt często:

Obrzęki ogólne

Zaburzenia psychiczne

Często:

Depresja

Niezbyt często:

Niepokój(1)

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt często:

Senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, zaburzenia czucia (2), zaburzenia smaku, udar mózgowy

Zaburzenia oka

Niezbyt często:

Zaćma, podrażnienie oka, niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca


Niezbyt często:

Kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

Zakrzepowe zapalenie żył(3), nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca (7)

Rzadko:

Zator płuc, zakrzepica tętnic, udar niedokrwienny mózgu

Zaburzenia układu oddechowego, kl atki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

Duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka

Niezbyt często:

Ból brzucha, zapalenie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowy ch

Niezbyt często:

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana:

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórn ej

Często:

Łysienie, zwiększona potliwość, wysypka(4)

Niezbyt często:

Świąd, suchość skóry, pokrzywka

Częstość nieznana:

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień pęcherzowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często:

Bóle stawów

Często:

Bóle mięśni, kości, osteoporoza, złamania kości

Niezbyt często

Zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowyc h

Niezbyt często:

Zwiększenie częstości oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i pi ersi

Niezbyt często:

Krwawienia z dróg rodnych, obfite białe upławy, suchość pochwy, bóle piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Uderzenia gorąca

Często:

Zmęczenie (5), obrzęki obwodowe

Niezbyt często:

Gorączka, suchość śluzówek, pragnienie

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często:

Zmniejszenie masy ciała

(1) drażliwość, nerwowość

(2) drętwienie, niedoczulicę

(3) zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich

(4) wysypka rumieniowata, plamkowo-grudkowa, przypominająca zmiany łuszczycowe, pęcherzykowa

(5) astenia i złe samopoczucie

(6) w leczeniu zaawansowanego raka piersi i w leczeniu adjuwantowym

(7) w leczeniu adjuwantowym niezależnie od przyczyny działania niepożądane występujące po podaniu letrozolu i tamoksyfenu: zaburzenia zatorowo-zakrzepowe (1,2% vs 3,0%), dławica piersiowa (0,8% vs 0,8%), zawał mięśnia sercowego (0,5% vs 0,4%), niewydolność serca (0,8% vs 0 ,3% )

Tabela 2

Częstość predefiniowanych działań niepożądanych stopniowanych od 1 do 5 na podstawie badania BIG 1-98, niezależnych od przyczyny, zgłoszonych przez pacjentki w trakcie trwania terapii oraz do 30 dni po jej zakończeniu.

Predefiniowane działania niepożądane

Letrozol N=3975 n (%)

Tamoksyfen N=3988 n (%)

Uderzenia gorąca

1367 (34,4)

1534 (38,5)

Bóle kostne i bóle stawoów

804 (20,2)

519 (13,0)

Nocne pocenie się

578 (14,5)

664 (16,6)

Nudności

394 (9,9)

424 (10,6)

Zmęczenie (apatia, złe samopoczucie, astenia)

348 (8,8)

352 (8 , 8)

Krwawienia z pochwy

190 (4,8)

433 (10,9)

Bóle mięśni

265 (6,7)

236 (5 , 9)

Obrzęk

236 (5,9)

231 (5 , 8)

Złamania kości

252 (6,3)

187 (4 , 7)

Bóle głowy

148 (3,7)

139 (3 , 5)

Podrażnienia pochwy

145 (3,6)

124 (3 , 1)

Zawroty głowy

101 (2,5)

118 (3 , 0)

Wymioty

110 (2,8)

107 (2 , 7)

Stężenie cholesterolu > 1,5 x GGN (1, 2)

174 (5,4)

36 (1, 1)

Zaburzenia zatorowo-zakrzepowe

48 (1,2)

119 (3 , 0)

Zaparcia

62 (1,6)

103 (2 , 6)

Incydenty naczyniowo-mózgowe/ przemijający napad niedokrwienny

48 (1,2)

49 (1, 2)

Ból piersi

45 (1,1)

50 (1, 3)

Zaćma

49 (1,2)

43 (1, 1)

Przerost endometrium lub rak endometrium(3)

10 (0,3)

62 (2, 0)

Anoreksja

33 (0,8)

33 (0, 8)

Dławica piersiowa (nowa, powracająca lub wymagająca interwencji chirurgicznej)

30 (0,8)

30 (0, 8)

Zaburzenia rytmu serca

32 (0,8)

13 (0, 3)

Zawał mięśnia sercowego

20 (0,5)

15 (0, 4)

Cysta na jajnikach

18 (0,5)

16 (0, 4)

(1) W oparciu o liczbę pacjentów z wyjściowym prawidłowym stężeniem cholesterolu i rozwijającym się o co najmniej jedną wartość powyżej wartości 1,5 razy górnej granicy normy (GGN) w badaniach laboratoryjnych stężenia cholesterolu. W przybliżeniu 90% zmierzonych wartości było pomiarami nie na czczo.

(2) Cała liczba pacjentów z oznaczonym stężeniem cholesterolu – letrozol n=3207; tamoksyfenu n=3228.

(3) Cała liczba pacjentek, które nie miały wstępnie wykonanej histerektomii – letrozol n=3090; tamoksyfen n=3157.


Lametta - dawkowanie leku

Pacjentki dorosłe oraz w podeszłym wieku

Zalecana dawka letrozolu wynosi 2,5 mg jeden raz na dobę. W terapii uzupełniającej leczenie letrozolem należy kontynuować przez 5 lat lub do momentu nawrotu choroby nowotworowej.

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym, po terapii tamoksyfenem, terapia letrozolem powinna być kontynuowana do 4 lat lub do momentu nawrotu choroby. Nie ma wystarczających danych do określenia czasu optymalnej terapii.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami, leczenie letrozolem należy prowadzić do czasu pojawienia się dowodów świadczących o progresji procesu nowotworowego.

Zalecane jest regularne monitorowanie pacjentek w trakcie przedoperacyjnej terapii letrozolem w celu obserwacji progresji choroby (patrz punkt 5.1)

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania u pacjentek w podeszłym wieku.

Dzieci

Letrozol nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Pacjentki z zaburzoną czynnością wątroby i (lub) nerek

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentek ze średnimi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (A lub B w skali Child-Pugh) oraz u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek ( klirens kreatyniny ≥10 ml/min) (patrz punkt 5.2)


Lametta – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa letrozol nie jest wskazany u dzieci. Nie ma danych na temat skuteczności letrozolu u mężczyzn z rakiem piersi.

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania letrozolu u pacjentek z klirensem kreatyniny < 10 ml/min. U tych pacjentek zastosowanie letrozolu powinno zostać rozważone pod względem korzyści i ryzyka zastosowania.

Letrozol silnie zmniejsza stężenie estrogenu. Pacjentki, u których stwierdzono w wywiadzie osteoporozę i (lub) złamania, lub które są w grupie podwyższonego ryzyka osteoporozy powinny mieć, przed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego lub przedłużonego leczenia uzupełniającego, obowiązkowo wykonane densytometryczne badanie gęstości kości oraz powinny być monitorowane w kierunku rozwoju osteoporozy podczas leczenia letrozolem i po okresie leczenia. Leczenie lub zapobieganie osteoporozie powinno być wprowadzone jako uzasadnione i dokładnie monitorowane.

Ponieważ każda tabletka zawiera laktozę, produkt leczniczy Lametta nie jest zalecany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, ciężkim niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Lametta w czasie ciąży

Ciąża

Letrozol jest przeciwwskazany u kobiet przed menopauzą i w okresie ciąży (patrz punkt 4.3).

Laktacja

Letrozol jest przeciwwskazany u kobiet w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Kobiety w wieku około menopauzalnym lub rozrodczym

Lekarz powinien omówić konieczność stosowania skutecznych metod antykoncepcji u kobiet, które mogą zajść w ciążę (np. kobiety w wieku okołomenopauzalnym oraz pacjentki, które weszły w klimakterium w ostatnim czasie) aż do chwili, gdy ich stan w pełni się ustabilizuje i można będzie uznać je za pacjentki w wieku pomenopauzalnym.

Nie ma wystarczających danych dotyczących zastosowania letrozolu u kobiet w ciąży.

Embriotoksyczność i foetotoksyczność była obserwowana u ciężarnych samic szczurów w trakcie doustnego podawania letrozolu, co było związane z wadami rozwojowymi płodu. Nie wiadomo czy zaburzenia te były wynikiem działania farmakologicznego letrozolu (hamowanie syntezy estrogenu) czy były bezpośrednim działaniem niepożądanym po podaniu leku.


Zamienniki leku Lametta

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 5 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,90 zł.

Letrozole Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 2,5 mg 30 tabl.

Letrozole Bluefish

tabletki powlekane | 2,5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

54,49 zł


Aromek interakcje ulotka tabletki powlekane 2,5 mg 30 tabl.

Aromek

tabletki powlekane | 2,5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

55,39 zł


Symletrol interakcje ulotka tabletki powlekane 2,5 mg 30 tabl.

Symletrol

tabletki powlekane | 2,5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

58,80 zł


Clarzole interakcje ulotka tabletki powlekane 2,5 mg 30 tabl.

Clarzole

tabletki powlekane | 2,5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

60,39 zł


Etruzil interakcje ulotka tabletki powlekane 2,5 mg 30 tabl.

Etruzil

tabletki powlekane | 2,5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

63,34 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Lametta

Cytrusy

Możliwy wzrost stężenia letrozolu we krwi, a tym samym ryzyka nasilenia jego działań niepożądanych


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.