Dostępny w większości aptek

 

Fluomizin tabletki dopochwowe | 0,01 g | 6 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Dequalinii chloridum
Podmiot odpowiedzialny: GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Fluomizin

Kiedy stosujemy lek Fluomizin?

Produkt leczniczy Fluomizin , 10 mg, tabletki dopochwowe jest wskazany do leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.


Jaki jest skład leku Fluomizin?

Każda tabletka dopochwowa zawiera 10 mg dekwaliniowego chlorku ( Dequalinii chloridum ).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Fluomizin?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Owrzodzenie nabłonka pochwy i części pochwowej szyjki macicy.

Nie stosować tabletek Fluomizin u dziewcząt, które nie rozpoczęły jeszcze miesiączkowania, czyli nie osiągnęły dojrzałości płciowej.


Fluomizin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W czasie badań klinicznych informowano o następujących działaniach niepożądanych, przypuszczalnie lub prawdopodobnie związanych ze stosowaniem chlorku dekwaliniowego .

Działania niepożądane podzielono według klasyfikacji układów i narządów i częstości występowania w kolejności malejącej pod względem znaczenia.

Klasyfikacja układów i narządów

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

kandydoza pochwy

bakteryjne zapalenie pochwy,

grzybicze zakażenie skóry,

zapalenie sromu,

zapalenie sromu i pochwy

zapalenie pęcherza moczowego

Zaburzenia układu nerwowego

 

bóle głowy

 

Zaburzenia żołądka i jelit

 

nudności

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

upławy,

świąd sromu i pochwy,

uczucie pieczenia w obrębie sromu i pochwy

krwotok z pochwy,

ból pochwy

owrzodzenie i maceracja nabłonka pochwy, krwawienie z macicy, zaczerwienienie,

suchość pochwy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

  

Reakcje alergiczne z takimi objawami jak pokrzywka, rumień, wykwity, obrzęk, wysypka lub świąd,

gorączka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Fluomizin - dawkowanie leku

Dawkowanie

Jedna tabletka dopochwowa raz na dobę przez 6 dni.

Tabletki dopochwowe należy stosować wieczorem przed snem, wprowadzając je głęboko do pochwy, najlepiej w pozycji leżącej z lekko ugiętymi nogami.

Należy przerwać podawanie produktu leczniczego podczas miesiączki i kontynuować po jej zakończeniu.

Wyraźne złagodzenie stanu zapalnego i upławów jest odczuwalne zasadniczo po upływie 24 do 72 godzin, niemniej jednak nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli ustąpią dolegliwości (swędzenie, upławy, zapach). Leczenie trwające krócej niż 6 dni może spowodować nawrót objawów.

Fluomizin zawiera substancje pomocnicze nieulegające całkowitemu rozpuszczeniu, więc pozostałości tabletki mogą czasami pozostawać na bieliźnie. Nie ma to wpływu na skuteczność działania produktu leczniczego Fluomizin .

W rzadkich przypadkach znacznej suchości pochwy istnieje możliwość, że tabletka nie ulegnie rozpuszczeniu i zostanie wydalona z pochwy w postaci nienaruszonej. W konsekwencji leczenie nie jest optymalne. W celu uniknięcia takiej sytuacji, zaleca się zwilżenie tabletki kroplą wody przed wprowadzeniem jej do bardzo suchej pochwy.

Pacjentka powinna stosować podpaski lub wkładki higieniczne. Tabletki nie powodują przebarwień bielizny.

Stosowanie u kobiet w wieku powyżej 55 lat i kobiet w wieku podeszłym

Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania chlorku dekwaliniowegou kobiet powyżej 55 lat.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania chlorku dekwaliniowego u dzieci w wieku do 18 lat.

Sposób podawania

Podanie dopochwowe


Fluomizin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Aby zminimalizować narażenie noworodka na kontakt z chlorkiem dekwaliniowym , tabletek dopochwowych nie należy stosować na 12 godzin przed porodem.

Brak dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa ponownego leczenia pacjentek,

u których nie wystąpiła reakcja na leczenie lub nastąpił nawrót choroby zaraz po początkowym leczeniu produktem leczniczym Fluomizin . Pacjentka powinna być poinformowana o tym, że należy się skonsultować z lekarzem w przypadku utrzymywania się objawów pod koniec leczenia lub

w przypadku nawrotu objawów.

Zwiększenie dawki dobowej lub przedłużenie zalecanego czasu leczenia mogą zwiększyć ryzyko owrzodzeń pochwy.

Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy

u kobiet w wieku poniżej 18 lat i powyżej 55 lat.


Przyjmowanie leku Fluomizin w czasie ciąży

Ciąża

Ograniczone dane z czterech badań klinicznych z udziałem 181 pacjentek w ciąży nie sugerowały niepożądanego wpływu na przebieg ciąży lub na płód czy noworodka.

Nie przeprowadzono badań toksyczności reprodukcyjnej na zwierzętach z uwagi na przewidywane małe ogólnoustrojowe narażenie na chlorek dekwaliniowy podany drogą dopochwową.

Produkt leczniczy Flumizin powinien być stosowany w okresie ciąży, jeżeli jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Ogólnoustrojowe narażenie na Fluomizin , występujące u kobiet karmiących piersią, jest minimalne. Dlatego nie przypuszcza się, aby występowało szkodliwe działanie produktu leczniczego na karmione piersią noworodki lub niemowlęta.

Fluomizin można stosować w okresie laktacji, jeśli istnieją wskazania kliniczne.

Aby zminimalizować narażenie noworodka na kontakt z chlorkiem dekwaliniowym , tabletek dopochwowych nie należy stosować na 12 godzin przed porodem.

Płodność

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu na płodność.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki przeciwzakaźne stosowane w ginekologii

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu zakażeń żeńskich narządów płciowych, w tym w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych oraz grzybiczych sromu i pochwy.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.