Trudno dostępny w aptekach

 

Flumycon (Flukonazol Actavis) kapsułki twarde | 50 mg | 14 kaps.

od 0 , 00  do 21 , 97

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Fluconazolum
Podmiot odpowiedzialny: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Flumycon (Flukonazol Actavis) cena

21,97Opis produktu Flumycon (Flukonazol Actavis)

Kiedy stosujemy lek Flumycon (Flukonazol Actavis)?

Produkt Flukonazol Actavis jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń, wywołanych przez grzyby o stwierdzonej lub prawdopodobnej wrażliwości na flukonazol.

- Ostra lub nawracająca drożdżyca pochwy, gdy wskazane jest leczenie układowe.

- Potwierdzone zakażenia grzybicze skóry, takie jak grzybica tułowia, grzybica pachwin, grzybica stóp (wywołane przez dermatofity), łupież pstry lub kandydozy, jeżeli miejscowe leczenie było nieskuteczne lub jest uznane za niewystarczające. Flukonazol należy tylko wtedy stosować w leczeniu łupieżu pstrego, gdy zakażenie jest oporne na leczenie pierwszego rzutu lub jeżeli pacjent ma osłabioną odporność.

- Kandydoza błony śluzowej, w tym jamy ustnej i gardła, przełyku, skóry i błon śluzowych oraz nieinwazyjne kandydozy oskrzelowo-płucne.

- Kandyduria u pacjentów z osłabioną odpornością.

- Kandydoza układowa (kandydemia, rozsiane, wieloogniskowe kandydozy, zapalenie otrzewnej) u pacjentów bez neutropenii.

- Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez Candida u pacjentów z neutropenią (np. w przebiegu AIDS lub po przeszczepieniu szpiku kostnego).

- Leczenie, w tym podtrzymujące, w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z osłabioną odpornością.

Dzieci i młodzież

Produktu Flukonazol Actavis nie należy stosować w leczeniu grzybicy skóry owłosionej. Nie wszystkie wskazania mają zastosowanie u dzieci i młodzieży; patrz punkt 4.2.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwgrzybiczych.


Jaki jest skład leku Flumycon (Flukonazol Actavis)?

Każda kapsułka twarda zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu (Fluconazolum).

Substancja pomocnicza

Flukonazol Actavis, 50 mg: każda kapsułka twarda zawiera 41 mg laktozy jednowodnej.

Flukonazol Actavis, 100 mg: każda kapsułka twarda zawiera 82 mg laktozy jednowodnej.

Flukonazol Actavis, 150 mg: każda kapsułka twarda zawiera 123 mg laktozy jednowodnej. Flukonazol Actavis, 200 mg: każda kapsułka twarda zawiera 164 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Flumycon (Flukonazol Actavis)?

– Nadwrażliwość na flukonazol, inne pochodne azolowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

– Jednoczesne podawanie z produktami leczniczymi, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i są metabolizowane przez CYP 3A4, takie jak: cyzapryd, astemizol, terfenadyna, pimozyd i chinidyna (patrz punkt 4.4 i 4.5).


Flumycon (Flukonazol Actavis) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane zostały przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów.

Zastosowano następujące kategorie częstości w celu klasyfikacji działań niepożądanych: bardzo często (≥1/10) często (≥1/100 do < 1/10) niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100) rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) bardzo rzadko (< 1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów - częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

niedokrwistość

agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000)

jadłowstręt, hipokaliemia

hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia

Zaburzenia psychiczne

 

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

 

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

ból głowy

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, drgawki, parestezje, drżenie, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, bezsenność, zaburzenia smaku

Zaburzenia serca

 

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

wydłużenie odstępu QT, torsade de pointes

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Często (≥1/100 do < 1/10)

ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty


Profil i częstość występowania działań niepożądanych oraz odchyleń w badaniach laboratoryjnych u dzieci są podobne do obserwowanych u dorosłych.


Flumycon (Flukonazol Actavis) - dawkowanie leku

Dawkę dobową flukonazolu należy określić w zależności od rodzaju i ciężkości zakażenia grzybiczego. Gdy podczas leczenia zakażenia konieczne jest wielokrotne podawanie dawek, terapię należy kontynuować do czasu, gdy objawy kliniczne i wyniki testów laboratoryjnych wykażą, że zakażenie grzybicze ustąpiło. Niewystarczający okres leczenia może prowadzić do nawrotu zakażenia.

W zależności od ciężkości choroby i stanu klinicznego pacjentów może być konieczne dożylne podawanie leku. Nie jest konieczna zmiana dawki dobowej flukonazolu po zmianie drogi podania z dożylnej na doustną.

Dorośli

Drożdżyca pochwy

150 mg w pojedynczej dawce.

Potwierdzone zakażenie grzybicze skóry

Grzybica tułowia, grzybica pachwin, grzybica stóp, łupież pstry: 150 mg flukonazolu raz na dobę przez 4-6 tygodni.

Kandyduria u pacjentów z osłabioną odpornością

Zwykle stosowana dawka to 50 mg na dobę przez 14 do 30 dni. W ciężkich zakażeniach dawka może być zwiększona do 100 mg flukonazolu.

Kandydozy układowe

Dawka w kandydemii i innych inwazyjnych zakażeniach drożdżakowych, to 400 mg do 800 mg pierwszego dnia, a następnie 200 mg do 400 mg na dobę. Dawka zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia. W większości przypadków może okazać się korzystne podanie dawki nasycającej 800 mg pierwszego dnia, a następnie 400 mg na dobę. Czas trwania leczenia jest zależny od odpowiedzi klinicznej i zwykle wynosi nawet do kilku tygodni.

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez Candida u pacjentów z neutropenią

400 mg raz na dobę. Leczenie należy rozpocząć kilka dni przed wystąpieniem neutropenii i kontynuować aż do 7 dni po zwiększeniu się liczby neutrofili do > 1 × 109/l.

Leczenie, w tym podtrzymujące, w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z osłabioną odpornością

Początkowo 400 mg pierwszego dnia, a następnie od 200 do 400 mg raz na dobę. Czas trwania leczenia w kryptokokowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych zależy od odpowiedzi klinicznej, ale zwykle wynosi co najmniej 6-8 tygodni.

W celu uniknięcia nawrotów kryptokokowego zapalenia mózgu zaleca się dawkę dobową 200 mg. Czas trwania leczenia podtrzymującego u pacjentów z AIDS należy uważnie określić ze względu na wysokie ryzyko oporności na flukonazol.

Dzieci

Kapsułki nie są odpowiednie do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5-6 lat, które nie potrafią połykać leków doustnych. Podobnie jak w przypadku zakażeń u pacjentów dorosłych, czas trwania leczenia jest oparty na odpowiedzi klinicznej i mikologicznej. Flukonazol podawany jest w pojedynczej dawce dobowej.

Dawkowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek, patrz „Pacjenci (dorośli i dzieci) z zaburzeniami czynności nerek”.

Dzieci w wieku powyżej 4 tygodni

Zalecana dawka flukonazolu w kandydozie błon śluzowych wynosi 3 mg/kg mc. na dobę. W celu szybszego osiągnięcia stężenia w stanie stacjonarnym, w pierwszym dniu leczenia można podać dawkę nasycającą 6 mg/kg mc.

W leczeniu kandydozy układowej i zakażeń kryptokokowych zalecana dawka wynosi 6 do 12 mg/kg mc. na dobę, w zależności od ciężkości zakażenia.

W zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u pacjentów z osłabioną odpornością, uznanych za należących do grupy ryzyka z powodu neutropenii w wyniku cytotoksycznej chemioterapii lub radioterapii, należy zastosować dawkę 3 do 12 mg/kg mc. na dobę, w zależności od stopnia nasilenia i czasu trwania neutropenii (patrz: dawkowanie u dorosłych).

U dzieci nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 400 mg.

Dzieci w wieku 4 tygodnie i młodsze

Noworodki wydalają flukonazol powoli. W czasie dwóch pierwszych tygodni życia dziecka należy zastosować taką sama dawkę w mg/kg mc., jak u dzieci starszych, ale podawać ją co 72 godziny. W trzecim i czwartym tygodniu życia dziecka taką samą dawkę należy podawać co 48 godzin. Istnieje niewiele danych farmakokinetycznych na poparcie takiego schematu dawkowania u noworodków donoszonych (patrz punkt 5.2).

U dzieci w pierwszych dwóch tygodniach życia nie należy przekraczać dawki maksymalnej

12 mg/kg mc., podawanej co 72 godziny. U dzieci w wieku 3 i 4 tygodni nie należy przekraczać dawki maksymalnej 12 mg/kg mc., podawanej co 48 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów bez zaburzeń czynności nerek zazwyczaj podaje się zwykle stosowane dawki. Dawkowanie flukonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny

< 50 ml/min) podano poniżej.

Pacjenci (dorośli i dzieci) z zaburzeniami czynności nerek

Flukonazol wydalany jest z moczem głównie w postaci niezmienionej. Jeśli lek podaje się jednorazowo, nie ma konieczności zmiany dawki. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek początkowo podaje się wielokrotnie w dawkach od 50 do 400 mg, następnie dawkę dobową (w zależności od wskazań) należy ustalić na podstawie następującej tabeli:

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości z wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody) i można je przyjmować niezależnie od posiłku.


Flumycon (Flukonazol Actavis) – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy kierować się lokalnymi wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwgrzybiczych (patrz punkt 4.1 i 5.1).

Rzadko opisywano ciężki, toksyczny wpływ na wątrobę, w tym prowadzący do śmierci, przede wszystkim u pacjentów w ciężkim stanie z powodu choroby podstawowej. Nie potwierdzono wyraźnego związku między działaniem hepatotoksycznym a całkowitą dawką dobową flukonazolu, czasem trwania leczenia, płcią lub wiekiem pacjenta.

Jeśli wystąpią nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub znacząco zwiększą się wartości parametrów nieprawidłowe już przed leczeniem, pacjenta należy uważnie obserwować. Jeśli leczenie kontynuuje się u pacjentów, u których podczas stosowania flukonazolu obserwowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy ocenić korzyści z leczenia w stosunku do ryzyka rozwoju ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Należy przerwać leczenie flukonazolem pacjentów, u których są kliniczne dowody rozwoju zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez flukonazol. W większości przypadków toksyczne działanie na wątrobę ustępowało po zaprzestaniu leczenia.

Rzadko podczas leczenia flukonazolem występowały u pacjentów skórne reakcje złuszczające, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka. Pacjenci z AIDS są bardziej podatni na rozwój ciężkich reakcji skórnych na wiele leków. Jeśli u pacjenta leczonego z powodu

powierzchownego zakażenia grzybiczego wystąpi wysypka, która może być związana z flukonazolem, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli u pacjenta z inwazyjnym lub układowym zakażeniem grzybiczym wystąpi wysypka, należy go uważnie obserwować i odstawić flukonazol, jeśli wystąpią zmiany pęcherzowe lub rumień wielopostaciowy.

Tak jak podczas stosowania innych azoli, rzadko notowano występowanie reakcji anafilaktycznych (patrz punkt 4.8).

Niektóre azole, w tym flukonazol, powodują wydłużenie odstępu QT. Podczas leczenia flukonazolem, w rzadkich przypadkach opisywano częstoskurcz komorowy torsade de pointes. Chociaż nie potwierdzono związku między stosowaniem flukonazolu i wydłużeniem odstępu QT, należy zachować ostrożność podczas stosowania flukonazolu u pacjentów, u których występują czynniki zwiększające ryzyko arytmii, takie jak:

– wrodzone lub potwierdzone nabyte wydłużenie odstępu QT;

– kardiomiopatia, zwłaszcza jeśli występuje równocześnie niewydolność serca;

– bradykardia zatokowa;

– objawowe zaburzenia rytmu;

– zaburzeń elektrolitowych, takich jak hipokaliemia i hipomagnezemia;

– jednoczesne stosowanie leków, które nie są metabolizowane przez izoenzym CYP3A4, ale powodują wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Przed rozpoczęciem leczenia flukonazolem należy wyrównać zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia.

Jeśli klirens kreatyniny wynosi poniżej 50 ml/min, dawkę flukonazolu należy zmniejszyć (patrz punkt 4.2).

Jeśli konieczne jest długotrwałe stosowanie flukonazolu u kobiet w wieku rozrodczym, należy rozważyć stosowanie odpowiednich środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.6).

Należy uważnie obserwować pacjentów leczonych flukonazolem w dawkach poniżej 400 mg na dobę i terfenadyną (patrz punkt 4.3 i punkt 4.5).

Flukonazol jest silnym inhibitorem izoenzymu 2C9 cytochromu P450 (CYP) i umiarkowanym inhibitorem izoenzymu CYP3A4. Należy obserwować pacjentów, którzy jednocześnie z flukonazolem otrzymują produkty lecznicze o wąskim przedziale terapeutycznym, tj. warfaryna i fenytoina, które są metabolizowane przez CYP2C9 i CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Kapsułki produktu Flukonazol Actavis zawierają laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Flumycon (Flukonazol Actavis) w czasie ciąży

Ciąża

W okresie ciąży nie należy stosować standardowych dawek flukonazolu (< 200 mg/dobę) i leczenia krótkotrwałego, chyba że korzyści przewyższają ryzyko dla płodu.

Flukonazol w dużych dawkach i (lub) leczenie długotrwałe można stosować podczas ciąży tylko w zakażeniach zagrażających życiu.

Dane uzyskane od kilkuset kobiet w ciąży leczonych flukonazolem w standardowych dawkach (< 200 mg/dobę), podawanych jednorazowo lub w dawkach wielokrotnych podczas pierwszego trymestru ciąży, nie wskazują na niepożądane działanie na płód.

U dzieci, których matki przez 3 miesiące lub dłużej leczono flukonazolem w dużych dawkach (400 do 800 mg/dobę) z powodu kokcydioidomikozy, opisywano liczne wady wrodzone (w tym krótkogłowie, dysplazja uszu, olbrzymie ciemiączko przednie, nieprawidłowa krzywizna kości udowej, kościozrost promieniowo-ramienny). Związek przyczynowy między tymi nieprawidłowościami i flukonazolem nie jest wyjaśniony.

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią Flukonazol jest wydzielany do mleka kobiecego w stężeniach niższych niż występujące w osoczu.

Karmienie piersią można kontynuować po podaniu pojedynczej dawki flukonazolu 200 mg lub mniej. Karmienie piersią należy przerwać podczas leczenia dawkami wielokrotnymi i (lub) większymi.

Płodność

Dane nie wskazują na niepożądany wpływ na płodność u mężczyzn i kobiet. Wykazano, że przyjmowanie flukonazolu w dawce 50 mg na dobę przez okres do 28 dni nie wpływa na stężenia testosteronu w osoczu u mężczyzn ani na stężenie hormonu steroidowego u kobiet w okresie rozrodczym. Flukonazol w dawce 200 do 400 mg na dobę nie wykazywał klinicznego wpływu na stężenie endogennych steroidów lub ACTH stymulowanego odpowiedzią u zdrowych ochotników płci męskiej.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie metody antykoncepcji podczas długotrwałego leczenia flukonazolem.


Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Flumycon (Flukonazol Actavis)

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 4 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 3,08 zł.

Fluconazolum Aflofarm interakcje ulotka kapsułki twarde 50 mg 14 kaps.

Fluconazolum Aflofarm

kapsułki twarde | 50 mg | 14 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

18,89 zł


Fluconazole Genoptim interakcje ulotka kapsułki twarde 50 mg 14 kaps.

Fluconazole Genoptim

kapsułki twarde | 50 mg | 14 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

21,46 zł


Fluconazole Polfarmex interakcje ulotka tabletki 50 mg 14 tabl. | 2 blist.po 7 szt.

Fluconazole Polfarmex

tabletki | 50 mg | 14 tabl. | 2 blist.po 7 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,19 zł


Flucofast interakcje ulotka kapsułki twarde 50 mg 14 kaps.

Flucofast

kapsułki twarde | 50 mg | 14 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

26,13 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwgrzybiczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwgrzybicze stosowane doustnie lub dożylnie w leczeniu zakażeń grzybiczych różnego pochodzenia.


Może Cię również zainteresować:

Pęczek ziół na tle ułożonych na sobie kamyków.

Porady

Zioła na hormony

Zioła na hormony pomagają rozwiązać tzw. kobiece problemy, czyli dolegliwości towarzyszące menstruacji. Warto wiedzieć, jakie zioła mają korzystny wpł...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.